Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

12.03.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriterijumi i postupak za raspodjelu sredstava od igara na sreću utvrđenih članom 4. stav 2. tačka 1 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 19,  5.3.2021. 

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upra- vi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i člana 10. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 111/20), ministar zdravlja i socijalne zaštite, 11. februara 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK
O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriterijumi i postupak za raspodjelu sredstava od igara na sreću utvrđenih članom 4. stav 2. tačka 1) Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.
(1) Sredstva iz člana 1. ovog pravilnika mogu biti dodijeljena u cijelosti ili djelimično za finansiranje projekata i programa za koje Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) svojim aktom, a na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrdi da su od javnog interesa za Republiku Srpsku.
(2) Preostala sredstva koja nisu dodijeljena na način iz stava 1. ovog člana raspodjeljuju se na osnovu javnog kon- kursa koji raspisuje Ministarstvo.

Član 3.
Sredstva iz člana 1. ovog pravilnika raspoređuju se prioritetno za finansiranje projekata/programa iz sljedećih oblasti:
1) socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti,
2) prevazilaženja problema i zadovoljavanja potreba lica sa invaliditetom,
3) unapređenja razvoja civilnog društva u oblasti socijalne zaštite,
4) borbe protiv zloupotrebe droge i svih oblika zavisnosti.

Član 4.
(1) Posebni kriterijumi za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata/programa su:
1) da je projekat/program u vezi sa strateškim planovima i javnim politikama,
2) da nakon završetka projekta/programa ostaju rezultati koji su od koristi za zajednicu,
3) da je budžet projekta/programa usklađen sa narativnim opisom projekta/programa,
4) da su planirani rezultati projekta/programa ostvarivi i indikatori mjerljivi,
5) da su aktivnosti i ciljevi projekta/programa usklađeni sa stručnim shvatanjima i dostignućima,
6) da je projekat/program usmjeren na unapređenje položaja socijalno ugroženih lica.
(2) Sredstva namijenjena za finansiranje projekata/ programa ne mogu biti dodijeljena organizaciji koja nije u propisanom roku opravdala utrošak ili koja nije namjenski utrošila odobrena sredstva po prethodnom konkursu.

Član 5.
(1) Ministarstvo određuje prioritetne projekte/programe koji se mogu finansirati sredstvima iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, na osnovu analize, a u skladu sa propisanim kriterijumima.
(2) Prioritetni projekti/programi određuju se u skla- du sa definisanim politikama i opštim ciljevima Vlade, te usvojenim strategijama i opštim aktima.
(3) Ministarstvo daje prijedlog Vladi da utvrdi da su prioritetni projekat/program, odnosno projekti/programi od javnog interesa za Republiku Srpsku.
(4) Uz prijedlog iz stava 3. ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi prijedlog projekta/programa i budžet projekta/programa na obrascima koji se nalaze u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 6.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tek-
stu: ministar), na osnovu akta Vlade iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, donosi rješenje o odobravanju sredstava za finansiranje projekta/programa od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Član 7.
(1) Raspodjelu sredstava iz člana 2. stav 2. ovog pra-
vilnika namijenjenih za finansiranje projekata/programa Ministarstvo vrši na osnovu rezultata javnog konkursa.
(2) Konkurs se objavljuje u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva.
(3) Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
(4) Konkurs sadrži: informacije o oblastima za koje se sredstva mogu dodijeliti, ko može biti učesnik javnog konkursa, uslove pod kojima se može podnijeti prijava za dodjelu sredstava, rok za podnošenje prijava, detaljan opis ciljeva koji se žele postići, kriterijume za odabir projekata i pro- grama, obrazac projektnog prijedloga i obrazac za budžet.
(5) Javni konkurs sadrži minimalni i maksimalni iznos sredstava koja su planirana za raspodjelu.

Član 8.
(1) Prijava na konkurs za finansiranje projekata/pro-
grama iz člana 7. ovog pravilnika podnosi se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i treba da sadrži: detaljne operativne informacije o podnosiocu prijave, opis projekta/programa, opis ciljeva projekta/ programa, način i rok sprovođenja projekta/programa, korisnike projekta/programa, narativni opis budžeta i tabelarni prikaz troškova za sprovođenje aktivnosti za realizaciju projekta/programa, podatke o realizaciji do- sadašnjih projekata i programa, podatke o resursima pod- nosioca prijave, potpis ovlašćenog lica i pečat.
(2) Budžet projekta/programa dostavlja se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i sadrži detaljno obrazloženje strukture budžeta sa posebnim osvrtom na strukturu, visinu i izvore sredstava.
(3) Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, pored budžeta pro- jekta/programa, prilažu se sljedeći dokazi u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji:
1) izvod iz sudskog registra (o osnivanju podnosioca prijave) sa aktuelnim podacima,
2) ovjeren izvod statuta kojim se dokazuje da se ciljevi i programsko djelovanje odnose na oblast za koju je raspi- san javni konkurs,
3) potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
4) podaci o transakcionom računu,
5) bilans stanja i bilans uspjeha podnesen APIF-u za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
6) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
7) spisak najvažnijih projekata ili programskih aktivnosti realizovanih u prethodne tri godine prije pod- nošenja prijave na javni konkurs,
8) spisak lica koja rade ili će raditi na projektu/programu, sa njihovim biografijama,
9) ovjerena izjava ovlašćenog lica da projekat/program nije/neće biti finansiran iz sredstava granta drugih mi- nistarstava.
(4) Javne ustanove koje se prijavljuju na konkurs nisu dužne dostavljati dokaze iz stava 3. t. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog člana.

Član 9.
(1) Ministar imenuje komisiju za raspodjelu sredstava iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika namijenjenih za finan- siranje projekata/programa.
(2) Komisija za raspodjelu sredstava ima sljedeće za- datke:
1) da utvrdi da li su prispjele prijave blagovremeno dostavljene i da li su potpune,
2) da utvrdi da li su podnosioci prijava opravdali utrošak sredstava u propisanom roku i da li su namjenski utrošili sredstva odobrena po prethodnom konkursu,
3) da izvrši ocjenu projekata/programa sistemom bo- dovanja koji sama odredi, a koji obezbjeđuje jedinstveno i objektivno ocjenjivanje u skladu sa posebnim kriterijumi- ma iz člana 4. ovog pravilnika,
4) da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavlje- nih projekata/programa,
5) da odredi iznos sredstava za finansiranje/sufinansi- ranje svakog projekta/programa pojedinačno, u skladu sa raspoloživim sredstvima i listom vrednovanja, sistemom koji sama odredi, a koji obezbjeđuje cjelishodnu raspodjelu sredstava,
6) da dostavi ministru zapisnik sa prijedlozima izno- sa sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/ programa.

Član 10.
(1) Ministar, na osnovu zapisnika komisije iz člana 9. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika, donosi rješenje o odobra- vanju sredstava za finansiranje projekata/programa.
(2) Ministarstvo po završetku raspodjele obavještava podnosioce prijava o rezultatima konkursa.
(3) Rezultate sprovedenog konkursa Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 11.
(1) Korisnici sredstava iz člana 2. ovog pravilnika namijenjenih za finansiranje projekata dužni su dostaviti izvještaj Ministarstvu o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz relevantnu dokumentaciju, na obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, u roku od 30 dana od dana realizacije projekta.
(2) Korisnici sredstava iz člana 2. ovog pravilnika namijenjenih za finansiranje programa dužni su dostaviti izvještaj Ministarstvu o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz relevantnu dokumentaciju, na obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika, do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj su realizovane programske aktivnosti.

Član 12.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/16).

Član 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 11/05-052-108/20
11. februara 2021. godine 
Banja Luka

 

Ministar,

Dr Alen Šeranić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.