Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreznog duga

31.03.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreznog duga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreznog duga

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 28, 31.03.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05i 48/11), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOĐENOM PLAĆANJU POREZNOG DUGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreznog duga, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine, a Vijeće naroda 31. marta 2021. godine, konstatiralo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreznog duga ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1120/21

31. marta 2021. godine

Banja Luka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOĐENOM PLAĆANJU POREZNOG DUGA

 

Član 1.

U Zakonu o odgođenom plaćanju poreznog duga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) poslije člana 6. dodaje se novi član 6a, koji glasi:

 

“Član 6a.

(1) Izuzetno od člana 6. ovog zakona, plaćanje poreznog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje općekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godinu odgađa se jednokratno do 30. juna 2021. godine ukoliko su uredno podnesene porezne prijave za tu vrstu poreza.

(2) Plaćanje poreznog duga iz stava 1. ovog člana nakon 30. juna 2021. godine može se dodatno odgoditi na način da se plati u šest jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da prvi mjesečni anuitet dospijeva 31. jula 2021. godine, a posljednji 31. decembra 2021. godine.”.

Član 2.

Poslije člana 7. dodaje se novi član 7a, koji glasi:

“Član 7a.

Odgađanje plaćanja poreznog duga iz člana 6a. stav 2. ovog zakona može se odobriti poreznom obvezniku kojem je taj dug utvrđen poreznom prijavom koja je podnesena uredno u rokovima utvrđenim propisima kojima se uređuje ta vrsta poreza.”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Postupak odgađanja plaćanja pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreznog duga, koji se podnosi Mini- starstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rje- šenja za plaćanje poreznih obaveza poreznog obvezniku za obaveze utvrđene rješenjem Poreske uprave (u daljem tek- stu: Poreska uprava),

2) u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje po- rezni postupak za izmjenu porezne prijave obaveza utvrđe- nih poreznom prijavom.”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 4.

Poslije člana 8. dodaje se novi član 8a, koji glasi:

“Član 8a.

(1) Postupak odgađanja plaćanja poreznog duga iz člana 6a. stav 2. ovog zakona pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreznog duga, koji se podnosi Poreskoj upravi naj- kasnije do isteka perioda iz člana 6a. stav 1. ovog zakona.

(2) Zahtjev se može odnositi na cijeli ili dio duga iz stava 1. ovog člana.

(3) O zahtjevu iz stava 1. ovog člana rješenjem odlučuje direktor Poreske uprave.

(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana sadrži otplatni plan za izmirenje duga.

(5) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana dozvoljena je žalba Ministarstvu.

(6) Na iznos poreznog duga iz člana 6a. ovog zakona, za vrijeme odgođenog plaćanja, ne obračunava se kamata.”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-288/21 

30. marta 2021. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.