Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

25.03.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Ovom uredbom propisuju se uvjeti za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, posebni uvjeti za izdavanje dozvole za operatera i obrasci izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 24, 25.3.2021.

 

 

Na osnovu člana 63z. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 111/13, 106/15, 16/18 i 70/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Repu- blike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 112. sjednici, održanoj 11.3.2021. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uvjeti za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, posebni uvjeti za izdavanje dozvole za operatera i obrasci izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

 

Član 2.

Ova uredba primjenjuje se na ambalažu koja se proizvodi, uvozi i stavlja na tržište i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, obrtništvu, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima ili je nastao na neki drugi način, bez obzira na njegovo porijeklo i način upotrebe, kao i na sav korišteni ambalažni materijal.

 

Član 3.

(1) Ova uredba ne primjenjuje se na povratnu ambalažu, ambalažu sa dugim vijekom trajanja i na kontejnere za cestovni, željeznički, vodeni ili zračni međunarodni transport.

(2) Pregled ilustrativnih primjera ambalaže sa dugim vijekom trajanja iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

 

Član 4.

(1) Ova uredba primjenjuje se i na predmete koji se smatraju ambalažom na osnovu sljedećih karakteristika:

1) ako su u skladu sa definicijom ambalaže iz člana 8. ove uredbe, ne dovodeći u pitanje ostale funkcije koje ambalaža također može da ima, osim ako su ti predmeti sastavni dio proizvoda i podržavaju ili čuvaju taj proizvod za vrijeme njegovog trajanja i namjena im je da se sa proizvodom zajedno koriste, upotrebljavaju ili odlažu,

2) ako su dizajnirani i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje ili se radi o predmetima za jednokratnu upotrebu koji se prodaju, pune ili su dizajnirani i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, a ispunjavaju funkciju ambalaže,

3) ako su sastavni ili pomoćni elementi ambalaže koji su integrisani na način da su direktno okačeni ili pričvršćeni na proizvod i koji su u funkciji ambalaže, osim ako nisu sa- stavni dio tog proizvoda i namijenjeni da se koriste ili odlažu zajedno.

(2) Pregled ilustrativnih primjera ambalaže, predmeta koji su ambalaža i predmeta koji su sastavni dio ambalaže nalaze se u Prilogu 1. ove uredbe.

 

Član 5.

Cilj ove uredbe je da osigura:

1) zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi,

2) sprečavanje stvaranja trgovinskih prepreka, izbjegavanje poremećaja i ograničenja u konkurenciji,

3) prevenciju nastanka ambalažnog otpada,

4) reciklažu i druge načine tretmana ambalažnog otpada,

5) ponovnu upotrebu ambalažnog otpada,

6) smanjenje konačnog odlaganja ambalažnog otpada na deponije,

7) prijelaz na kružnu ekonomiju.

 

Član 6.

U sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom učestvuju sljedeći subjekti:

1) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo),

2) Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond),

3) jedinica lokalne samouprave,

4) pravna lica i preduzetnici koji proizvode i uvoze ambalažu i ambalažni materijal,

5) pravna lica i preduzetnici koji ambalažu ili proizvode upakirane u ambalažu stavljaju prvi put na tržište,

6) krajnji korisnici (potrošači),

7) pravna lica i preduzetnici koji se bave djelatnostima upravljanja ambalažnim otpadom,

8) operateri,

9) nadležni inspekcijski organi.

 

Član 7.

Upravljanje ambalažnim otpadom, u smislu ove ured- be, predstavlja skup mjera koje obuhvaćaju djelatnosti sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana ambalažnog otpada i odlaganje ostatka poslije tretmana ambalažnog otpada.

 

Član 8.

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađena, koja se koristi za održavanje, zaštitu, rukovanje, predstavljanje i isporuku robe, od sirovine do gotovog proizvoda, od proizvođača do potrošača, a može biti:

1. primarna ili prodajna ambalaža, kao ambalaža u kojoj se proizvod prodaje krajnjem korisniku ili potrošaču,

2. sekundarna ili zbirna ambalaža, kao ambalaža koja je napravljena da u trenutnu kupovine omogući grupisanje ve- ćeg broja proizvoda i bez obzira na to da li se proizvod kao takav prodaje krajnjem korisniku ili potrošaču ili samo služi kao sredstvo kojim se pune police na prodajnim mjestima, a ambalaža je i takva da se može ukloniti sa proizvoda, bez uticaja na njegove karakteristike,

3. tercijarna ili transportna ambalaža, kao ambalaža na- mijenjena za siguran transport i rukovanje proizvodima u prodajnoj ili zbirnoj ambalaži, a ne obuhvaća kontejnere za cestovni, željeznički, vodeni ili zračni transport;

2) ambalažni materijal je materijal različitih karakteristi- ka od kog se izrađuje ambalaža, a koji uključuje papir, plastiku, drvo, metale, staklo i višeslojne materijale;

3) ambalaža za ponovnu upotrebu je ambalaža koja je dizajnirana i stavljena na tržište tako da tokom svog životnog vijeka ostvari više ciklusa upotrebe, na način da se ponovo upotrijebi u istu svrhu za koju je proizvedena;

4) ambalažni otpad je svaka ambalaža i/ili ambalažni ma- terijal koji vlasnik odbacuje, namjerava ili mora da odbaci, osim ostataka iz proizvodnje;

5) komunalni ambalažni otpad je otpad od primarne i se- kundarne ambalaže koji nastaje kao otpad u domaćinstvima (kućni otpad) ili u industriji, obrtničkim djelatnostima, uslu- žnim i drugim djelatnostima (komercijalni otpad), a koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz domaćinstva;

6) ambalažni otpad koji nije komunalni otpad je otpad od primarne, sekundarne ili tercijarne ambalaže koji nastaje kao otpad u procesu proizvodnje, u uslužnim ili drugim djelat- nostima, a koji je sakupljen putem organiziranog odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada;

7) ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci i/ili je kontaminirana opasnim supstancama i nakon upotrebe postaje ambalažni otpad jeste ambalažni otpad koji ima svojstva opasnog otpada u skladu sa HP Listom, koja je propisana Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasi- fikaciji otpada (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/15 i 79/18);

8) višeslojna (kompozitna) ambalaža je ambalaža izra- đena od dva ili više slojeva različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno i koji čine jedinstvenu i potpunu cje- linu, te koja se kao takva može puniti, skladištiti, prenositi i prazniti;

9) jednokratna ambalaža je ambalaža koja je proizvedena za samo jedno korištenje;

10) komponenta ambalaže je dio ambalaže koji se može ručno ili jednostavnim fizičkim postupkom odvojiti;

11) namjerno dodavanje teških metala je namjerna upotreba supstanci koje sadrže teške metale u proizvodnji amba- laže ili komponente ambalaže, ako je stalna prisutnost teških metala potrebna radi postizanja određenih karakteristika, izgleda ili kvaliteta ambalaže;

12) opći ciljevi su ciljevi za ponovno iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, bez obzira na vrstu ambalaže, a odnose se na količinu ambalažnog otpada koju je neophodno ponovo iskoristiti i reciklirati;

13) paker je pravno lice ili preduzetnik koji pakira proizvode u ambalažu;

14) punilac je pravno lice ili preduzetnik koji puni ambalažu;

15) povratna ambalaža je ambalaža koja se nakon vraćanja od potrošača ponovo upotrebljava za istu namjenu;

16) proizvođač ambalaže je pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi ambalažu s ciljem stavljanja na tržište;

17) sakupljač ambalažnog otpada je pravno lice ili preduzetnik koji obavlja djelatnost sakupljanja ambalažnog ot- pada;

18) slučajna prisutnost teških metala znači prisutnost teškog metala kao nenamjerno unesenog sastojka ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže;

19) specifični ciljevi su ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže, a odnose se na količinu pojedinačnih ambalažnih materijala u ukupnoj masi recikliranog i ponovno iskorištenog ambalažnog otpada;

20) teški metali u smislu ove uredbe jesu olovo, kadmij, živa i šestovalentni hrom;

21) uvoznik je pravno lice ili preduzetnik koji uvo- zi sirovine za proizvodnju ambalaže i uvozi ambalažu ili proizvode upakirane u ambalažu s ciljem stavljanja na tržište.

 

POGLAVLJE II.

UVJETI ZA DIZAJNIRANJE, PROIZVODNJU I UPOTREBU AMBALAŽE

Član 9.

Prilikom dizajniranja, proizvodnje i upotrebe ambalaže treba da budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) ambalaža se proizvodi tako da bude najmanjeg mogućeg volumena i težine, ali dovoljna da osigura sigurnost, zdravstvenu ispravnost i prihvatljivost upakiranog proizvoda za krajnje korisnike,

2) ambalaža se dizajnira, proizvodi i stavlja na tržište na način koji omogućava njenu ponovnu upotrebu ili iskorište- nje, uključujući i reciklažu, u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom, i koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu prilikom upravljanja ambalažnim otpadom,

3) ambalaža se proizvodi na način da ambalažni materijal i materijal bilo koje komponente ambalaže sadrži što manje štetnih i drugih opasnih supstanci, tako da koncentracija tih supstanci u emisijama, pepelu i procjednim vodama prilikom energetske obnove i odlaganja ambalažnog otpada bude sve- dena na minimum.

 

Član 10.

Ambalaža je pogodna za ponovnu upotrebu pod uvjetom da:

1) je takvih fizičkih karakteristika da u normalno predviđenim uvjetima ponovne upotrebe omogući višekratnu upotrebu ambalaže u cijelom ciklusu – od proizvođača do potrošača,

2) omogući da prilikom tretmana ambalažnog otpada budu ispunjeni zdravstveni uvjeti i uvjeti zaštite na radu,

3) ispuni uvjete koji se odnose na ambalažu koja postaje otpad i pogodna je za reciklažu.

 

Član 11.

Ambalaža se proizvodi na takav način da omogući reciklažu materijala iskorištenog u proizvodnji.

 

Član 12.

Ambalažni otpad tretiran u energetske svrhe treba da ima najmanju donju kalorijsku vrijednost da bi se vraćanje energije omogućilo na najbolji mogući način.

 

Član 13.

Ambalažni otpad pripremljen za kompostiranje ima takva biorazgradiva svojstva da ne sprečava odvojeno saku- pljanje, kompostiranje ambalažnog otpada ili aktivnost koja je tim procesom započeta.

 

Član 14.

(1) Biorazgradiva ambalaža koja nakon upotrebe postaje ambalažni otpad treba biti takve prirode da se može razgraditi fizičkim, hemijskim, biološkim ili termičkim putem, tako da se najveći dio dobivenog komposta na kraju razgrađuje na ugljen-dioksid, bio-masu i vodu.

(2) Oksorazgradiva plastična ambalaža ne smatra se biorazgradivom ambalažom.

 

Član 15.

(1) Proizvođaču ili uvozniku Zakonom su zabranjeni proizvodnja i stavljanje na tržište ambalaže u kojoj ukupni udio teških metala, odnosno olova, kadmija, žive i šestovalentnog hroma prelazi 100 mg/kg mase ambalaže ili ambalažnog materijala, osim u slučaju da je ambalaža u potpunosti proizvedena od olovnog kristalnog stakla.

(2) Ukupni sadržaj teških metala u staklenoj ambalaži može izuzetno prelaziti graničnu vrijednost iz stava 1. ovog člana ako su tokom njene proizvodnje korišteni reciklirani materijali i ako povećanje koncentracije teških metala nije posljedica njihovog namjernog dodavanja u proizvodni proces.

 

Član 16.

(1) Koncentracija teških metala u plastičnim kutijama, korpama, gajbama i plastičnim paletama može prelaziti graničnu vrijednost iz člana 15. stav 1. ove uredbe pod uvjetom da se te plastične kutije, korpe, gajbe i plastične palete upo- trebljavaju u zatvorenim i kontroliranim proizvodnim pro- cesima.

(2) Ambalaža za ponovnu upotrebu iz stava 1. ovog člana treba da bude označena trajnim i vidljivim oznakama.

(3) Ambalaža za ponovnu upotrebu iz stava 1. ovog člana proizvodi se i popravlja u kontroliranim uvjetima procesa reciklaže.

(4) U procesu reciklaže ambalaže za ponovnu upotre- bu iz stava 3. ovog člana reciklirani materijal treba poticati samo od plastičnih kutija, korpi, gajbi i plastičnih paleta, a upotreba drugih materijala ograničena je na nužni tehnički minimum i ne smije prelaziti 20% ukupne težine reciklira- nog materijala.

(5) U procesu reciklaže iz stava 4. ovog člana namjerno dodavanje teških metala ne vrši se, a slučajno prisustvo teških metala je prihvatljivo.

(6) Upotreba recikliranih materijala kao sirovine za po- pravku ambalažnog materijala, u kojoj određeni udio recikliranih materijala sadrži teške metale, ne smatra se namjernim dodavanjem teških metala.

(7) Ambalaža za ponovnu upotrebu koja više nije namije- njena ponovnoj upotrebi treba se trajno zbrinuti ili reciklirati.

(8) Proizvođač ili uvoznik treba da posjeduje dokument o ispunjavanju uvjeta iz člana 15. ove uredbe i st. 1, 2, 3, 4, 5. i 6. ovog člana, čime garantira da ambalaža ili ambalažni materijal ispunjava navedene uvjete.

 

Član 17.

(1) Ambalaža se klasificira i označava prema materijalu korištenom u proizvodnji, tako da se olakša prikupljanje, ponovna upotreba i tretman ambalaže.

(2) Ambalaža se klasificira prema fizičko-hemijskim osobinama ambalažnih materijala.

(3) Ambalaža ima odgovarajuću oznaku koja se stavlja na samu ambalažu, na naljepnicu, na deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu.

(4) Oznaka iz stava 3. ovog člana je vidljiva, trajna i izdr- žljiva i nakon otvaranja ambalaže.

(5) Sistem klasifikacije i označavanja ambalažnih mate- rijala zasniva se na dodjeljivanju numeričke i slovne oznake za svaki ambalažni materijal.

(6) Sistem klasifikacije i označavanja ambalažnih mate- rijala iz stava 5. ovog člana obuhvaća sljedeće:

1) brojčanu oznaku i skraćenicu za plastiku,

2) brojčanu oznaku i skraćenicu za papir i karton,

3) brojčanu oznaku i skraćenicu za metale,

4) brojčanu oznaku i skraćenicu za drvene materijale,

5) brojčanu oznaku i skraćenicu za tekstilne materijale,

6) brojčanu oznaku i skraćenicu za staklo,

7) brojčanu oznaku i skraćenicu za višeslojne (kompo- zitne) materijale.

(7) Ambalaža koja se može ponovo upotrijebiti ili reci- klirati označava se simbolima.

(8) Simboli za označavanje ambalaže iz stava 7. ovog člana obuhvaćaju simbole za označavanje ambalaže koja se može ponovo upotrijebiti i ambalaže koja se ponovo koristi reciklažom materijala.

(9) Pregled sistema klasifikacije i označavanja ambala- žnih materijala i prikaz simbola za označavanje ambalaže nalaze se u Prilogu 2. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

 

POGLAVLJE III. UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Član 18.

(1) Upravljanje ambalažnim otpadom vrši se na način definiran Zakonom o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

(2) Odlaganje ambalažnog otpada vrši se ako ne postoji tehnološka mogućnost za njegovu ponovnu upotrebu, reciklažu, energetsko iskorištenje, drugi način njegovog tretma- na ili izvoza iz Republike Srpske.

 

Član 19.

(1) Isporučilac, kao obveznik plaćanja naknade za op- terećivanje životne sredine ambalažnim otpadom (u daljem tekstu: naknada), treba da osigura propisano upravljanje am- balažnim otpadom i odgovoran je za postizanje propisanih ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom na način definiran Zakonom i ovom uredbom.

(2) Isporučilac iz stava 1. ovog člana je pravno lice ili preduzetnik koji plasira ambalažu i/ili upakiran proizvod na tržište neovisno o tomu da li je to lice istovremeno i proizvo- đač, uvoznik, paker, punilac ili trgovac na veliko, u skladu sa Zakonom.

(3) Isporučilac može da osigura upravljanje ambalažnim otpadom putem operatera.

(4) Isporučilac koji ne osigura upravljanje ambalažnim otpada putem operatera plaća Fondu naknadu na način defi- niran Zakonom.

 

Član 20.

(1) Isporučilac može ugovorom da prenese obavezu upravljanja ambalažnim otpadom na operatera na način defi- niran Zakonom i ovom uredbom.

(2) Operater u ime isporučioca treba da osigura:

1) da komunalno preduzeće ili ovlašćeni sakupljači redovno preuzimaju komunalni ambalažni otpad i vrše njego- vo selektivno razdvajanje,

2) redovno preuzimanje i sakupljanje ambalažnog otpada koji nije komunalni otpad od krajnjih korisnika,

3) ponovno iskorištenje ambalažnog otpada za reciklažu u ovlašćenim postrojenjima za upravljanje otpadom i zbri- njavanje neiskoristivog dijela ambalažnog otpada.

 

POGLAVLJE IV.

POSEBNI UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OPERATERA

Član 21.

(1) Operater je pravno lice koje je ovlašćeno od Ministarstva za obavljanje djelatnosti upravljanja ambalažnim otpadom na način definiran Zakonom.

(2) Svi podizvođači putem kojih operater obavlja, odnosno organizira djelatnost upravljanja ambalažnim otpadom treba da posjeduju dozvole Ministarstva za obavljanje djelat- nosti upravljanja otpadom.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1) rješenje o registraciji operatera,

2) dokaz da su osnivači operatera lica koja obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet ambalaže ili upakiranog proizvoda na tržište Republike Srpske i koja su i obveznici plaćanja naknade iz člana 63a. Zakona,

3) dokazi da operater ima u stalnom radnom odnosu naj- manje tri zaposlena radnika sa visokom stručnom spremom i sa punim radnim vremenom koji su uredno prijavljeni kod organa nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje,

4) dokaz da operater ima najmanje 50 m2 poslovnog pro- stora za obavljanje djelatnosti u vlasništvu ili zakupu,

5) ovjerene foto-kopije predugovora/ugovora sa najma- nje 12 subjekata koji su na tržište Republike Srpske stavili ukupno najmanje 12.000 tona ambalaže u kalendarskoj go- dini koja prethodi godini u kojoj se zahtjev podnosi, a koji još nisu svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom pre- nijeli na operatera,

6) ovjerene foto-kopije predugovora/ugovora sa po- dizvođačima koji raspolažu opremom, postrojenjima i uređa- jima, odnosno osiguravaju uvjete za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i/ili odlaganje ambalažnog otpada za sve vrste ambalažnih materijala,

7) ovjerene foto-kopije predugovora/ugovora sa najma- nje dva komunalna preduzeća i/ili najmanje dvije jedinice lokalne samouprave u svim regijama na teritoriji Republike Srpske u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom, kojom se definiraju odgovornosti i obaveze u organiziranju sistema upravljanja ambalažnim otpadom,

8) plan upravljanja ambalažnim otpadom,

9) potvrda o uplati odgovarajuće administrativne pristojbe,

10) druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva.

(4) Predugovori/ugovori iz stava 3. tačka 5) ovog člana treba da sadrže podatke o vrsti i količini ambalaže za koju subjekat prenosi svoju obavezu upravljanja ambalažnim ot- padom na operatera.

(5) Predugovori/ugovori iz stava 3. tačka 6) ovog člana treba da sadrže podatke o vrsti ambalažnog otpada, načinu obavljanja djelatnosti upravljanja ambalažnim otpadom, lokaciji i kapacitetu postrojenja za upravljanje ambalažnim otpadom.

(6) Ministar donosi rješenje kojim se izdaje dozvola ope- rateru na osnovu dokumentacije iz stava 3. ovog člana.

 

Član 22.

(1) Plan upravljanja ambalažnim otpadom iz člana 21. stav 3. tačka 8) ove uredbe sadrži:

1) prikaz organizacije upravljanja ambalažnim otpadom na teritoriji Republike Srpske prema koncepciji regijskog razvoja Republike Srpske, definiranog Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 15/15);

2) pregled organizacije centara za upravljanje ambala- žnim otpadom u svim regijama na teritoriji Republike Srp- ske, pri čemu se uzima u obzir:

1. gustina naseljenosti i količina komunalnog ambala- žnog otpada,

2. raspored mjesta za sakupljanje ambalažnog otpada i količina prikupljenog ambalažnog otpada koji nije komunal- ni,

3. prostorni raspored i/ili međusobna udaljenost postro- jenja u kojim se prikupljeni ambalažni otpad ponovno isko- rištava, reciklira ili odlaže.

(2) Plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži i podatke o:

1) vrsti, količini i porijeklu ambalažnog otpada za koji operater organizira upravljanje u skladu sa ovom uredbom,

2) isporučiocima koji su prenijeli svoje obaveze na ope- ratera i vrstama i količinama ambalaže koju stavljaju na trži- šte Republike Srpske,

3) načinu i učestalosti preuzimanja komunalnog ambala- žnog otpada od svih komunalnih preduzeća u svim regijama na teritoriji Republike Srpske sa kojima operater ima zaklju- čen predugovor/ugovor,

4) broju i lokaciji mjesta za sakupljanje ambalažnog otpada koji nije komunalni, koje operater namjerava da organizira u svim regijama na teritoriji Republike Srpske,

5) načinu i učestalosti preuzimanja ambalažnog otpada koji nije komunalni,

6) lokaciji i kapacitetu postrojenja, opremi i uređajima podizvođača za preuzimanje, sakupljanje, privremeno skla- dištenje i razvrstavanje određenih vrsta ambalažnog otpa- da ili drugim aktivnostima kojima se osiguravaju ponovno iskorištenje, tretman i odlaganje određenih vrsta ambalažnog otpada,

7) predviđenim količinama ambalažnog otpada koje je neophodno prikupiti u toku jedne kalendarske godine, te re- ciklirati prema ciljevima utvrđenim Zakonom,

8) predviđenim načinima upravljanja kojim podizvođači osiguravaju tretman, ponovno iskorištenje i odlaganje priku- pljenog ambalažnog otpada, a u skladu sa R-listom i D-li- stom, koje su date u Prilogu 6. Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada,

9) načinu provođenja programa prevencije nastanka ambalažnog otpada u skladu sa Republičkim planom upra- vljanja otpadom za period 2019–2029. godine i načinu oba- vještavanja javnosti i krajnjih korisnika o razvijanju javne svijesti o razdvajanju ambalažnog otpada na mjestu nastanka i o svrsi i ciljevima upravljanja ambalažnim otpadom, a u vezi sa članom 24. ove uredbe.

 

Član 23.

(1) Zahtjev za obnavljanje rješenja kojim je izdata do- zvola operateru podnosi se tri mjeseca prije isteka roka va- ženja rješenja.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) dokumentacija iz člana 21. stav 3. ove uredbe,

2) zapisnici o izvršenim inspekcijskim pregledima kojim se potvrđuje ispunjenost uvjeta iz dozvole koja je predmet obnove, a za svaku godinu njenog važenja,

3) izvještaj o upravljanju ambalažnim otpadom, sa ja- snim pregledom načina razvoja sistema upravljanja ambala- žnim otpadom i finansijskim pokazateljima, za period važe- nja dozvole koja je predmet obnove,

4) dokaz o ispunjenosti ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom propisanih Zakonom.

(3) Ministar donosi rješenje o obnavljanju dozvole na osnovu dokumentacije iz stava 2. ovog člana.

Član 24.

Operater, putem promotivnih i edukativnih aktivnosti, obavještava javnost i krajnje korisnike o:

1) prevenciji stvaranja ambalažnog otpada,

2) značenju oznaka na ambalaži stavljenoj na tržište,

3) značaju razdvajanja ambalažnog otpada na mjestu na- stanka,

4) svrsi i ciljevima adekvatnog upravljanja ambalažnim otpadom u svim regijama na teritoriji Republike Srpske.

 

POGLAVLJE V.

IZVJEŠTAVANJE O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

Član 25.

(1) Isporučioci dostavljaju Fondu godišnji izvještaj o upravljanju ambalažnim otpadom na način i u roku propisa- nim članom 63g. stav 4. Zakona.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: 1) isporučiocu,

2) odgovornom licu,

3) licu odgovornom za upravljanje otpadom,

4) vrsti i količini ambalaže stavljene u promet ili izvezene u drugu državu, odnosno uvezene za potrebe sopstvene djelatnosti,

5) upravljanju ambalažom,

6) ambalažnom otpadu i upravljanju ambalažnim otpadom i

7) izjavu odgovornog lica i druge podatke sadržane u izvještaju.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana predaje se na Obrascu 1 - Izvještaj isporučioca o ambalaži i ambalažnom otpa- du, koji se nalazi u Prilogu 3. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(4) Uz izvještaj iz stava 1. ovog člana, radi potvrđivanja tačnosti podataka navedenih u izvještaju, podnosi se i spe- cifikacija o ambalaži, koja naročito sadrži i podatke o: trgo- vačkom nazivu robe/proizvoda, vrsti ambalaže podijeljene na primarnu, sekundarnu i tercijarnu sa tačnom količinom vrste ambalažnog materijala po jedinici proizvoda, količini prodatih proizvoda/robe obračunskog perioda i druge dokaze kojim se potvrđuje tačnost podataka.

 

Član 26.

(1) Operater dostavlja Fondu godišnji izvještaj o upravljanju ambalažnim otpadom i dokaze koji potvrđuju tačnost podataka navedenih u izvještaju u skladu sa članom 63g. stav 4. Zakona.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) operateru,

2) odgovornom licu,

3) licu odgovornom za upravljanje otpadom,

4) dozvoli izdatoj operateru,

5) isporučiocu koji je svoje obaveze prenio na operatera,

6) vrsti i količini ambalaže,

7) preuzetoj i ponovo iskorištenoj količini ambalažnog otpada,

8) odloženim količinama ambalažnog otpada,

9) rekapitulaciji i

10) i izjavu odgovornog lica operatera i druge podatke sadržane u izvještaju.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana predaje se na Obra- scu 2 - Izvještaj operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji se nalazi u Prilogu 3. ove uredbe.

 

Član 27.

Fond, na osnovu dostavljenih izvještaja i prateće doku- mentacije iz čl. 25. i 26. ove uredbe, vodi bazu podataka o ambalaži i ambalažnom otpadu, obračunava naknadu, do- nosi rješenja o plaćanju naknade, odnosno oslobađanju od plaćanja naknade i obavlja druge poslove na način definiran Zakonom i Zakonom o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/11, 63/14 i 90/16).

 

POGLAVLJE VI. KAZNENE ODREDBE

Član 28.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obavještava javnost na način propisan članom 24. ove uredbe,

2) ne dostavi Fondu tačne podatke u izvještajima u skladu sa čl. 25. i 26. ove uredbe.

(2) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM ka- znit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

 

Član 29.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kaznit će se preduzetnik ako ne dostavi Fondu tačne podatke u izvje- štajima u skladu sa članom 25. ove uredbe.

 

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNA ODREDBA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Do stupanja na snagu ove uredbe postupci započeti u skladu sa odredbama Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 58/18) okončat će se u skladu sa odredbama te uredbe.

 

Član 31.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 58/18).

 

Član 32.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-700/21

11. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r.

 

PRILOG 1.

I. PREGLED PRIMJERA AMBALAŽE SA DUGIM VIJEKOM TRAJANJA

Ambalaža sa dugim vijekom trajanja: - kutije od stonog pribora,

- CD kutije,

- kutije za foto-aparate,

- kožne aktovke,

- kutije za audio-kasete,

- kutije za saobraćajne trouglove, - omoti ploča,

- kutije za nakit,

- kutije za lance za snijeg,

- kutije od igara,

- kutije opreme za prvu pomoć, - omoti video-kaseta,

- kutije za alat.

II. PREGLED ILUSTRATIVNIH PRIMJERA AMBALAŽE, PREDMETA KOJI SU AMBALAŽA I PREDMETA KOJI SU SASTAVNI DIO AMBALAŽE

1. Ilustrativni primjeri ambalaže

- kutije za slatkiše,

- folije omotane oko CD kutije,

- poštanske torbe (vreće) za kataloge i magazine (s magazinom unutra),

- podlošci za tortu koji se prodaju sa tortom,

- valjci, cijevi i cilindri oko kojih je omotan savitljivi materijal (npr. plastične folije, aluminij, papir), osim valjaka, cijevi i cilindara koji su namijenjeni kao dijelovi proizvodne opreme i ne koriste se za predstavljanje proizvoda kao prodajne jedinice,

- posude za cvijeće koje su namijenjene samo za prodaju i tran- sport biljaka i nisu namijenjene da sa biljkom ostanu do kraja njenog životnog vijeka,

- staklene boce za injekcijske rastvore,

- spindle kutije za CD (koje se prodaju sa CD-ima i nisu namije- njene za čuvanje),

- vješalice za odjeću koje su prodate zajedno sa odjevnim pred- metom,

- kutije za šibice,

- sterilni sistemi kao barijere (vrećice, posude i materijali po- trebni za očuvanje sterilnosti proizvoda),

- limenke za piće (kahva, kakao, mlijeko) koje su prazne nakon upotrebe,

- ponovno punjivi čelični cilindri koji se koriste za razne vrste plina, osim onih za gašenje požara.

Predmeti koji nisu ambalaža:

- kutije za alat,

- posude za cvijeće namijenjene za gajenje biljke tokom njenog cijelog životnog vijeka,

- vrećice za čaj,

- voštani omoti za sir,

- omoti kobasica,

- vješalice za odjeću koje su prodate odvojeno,

- kapsule i vrećice/folije od filter-papira za napitke od kahve koje su odložene zajedno sa iskorištenim proizvodom od kahve,

- toneri za štampače,

- kutije za CD, DVD i video (prodate zajedno sa CD-om, DVD- jem i video-trakom unutra),

- CD vretena,

- topive vrećice za deterdžente,

- lampioni za groblje,

- mehanički ručni mlinovi (ugrađeni u primaoca koji se može ponovo puniti, npr. ponovno punjiv mlin za biber).

2. Ilustrativni primjeri predmeta koji su ambalaža

Ambalaže koje su osmišljene i namijenjene za punjenje na pro- dajnom mjestu:

- papirne ili plastične kese,

- tanjiri i šoljice za jednokratnu upotrebu,

- prianjajuće folije za hranu,

- vrećice za sendviče,

- aluminijske folije,

- plastične folije za čistu odjeću u praonicama. Predmeti koji nisu ambalaža:

- mješalice,

- pribor za jelo za jednokratnu upotrebu,

- papiri za zamotavanje,

- papirne posude za pečenje (prodate odvojeno), - podlošci za torte prodati bez torte.

3. Ilustrativni primjeri predmeta koji su sastavni dio ambalaže

Ambalaža:

- etikete obješene direktno na proizvod ili na njega pričvršćene.

Dio ambalaže:

- četkica maskare za trepavice koja je sastavni dio zatvarača maskare,

- naljepnice pričvršćene na drugu ambalažu,

- spajalice,

- plastične košuljice,

- mjerna posudica koja je sastavni dio poklopca ambalaže za deterdžente,

- mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se ne može ponovo puniti, napunjen proizvodom; npr. mlin za biber napunjen biberom).

Predmeti koji nisu ambalaža:

- oznake za određivanje radio-frekvencije.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uredba.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.