Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje

23.03.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 23, 23.3.2021.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. ali- neja 2, člana 52a. stav 5. i člana 56. stav 9. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 15. marta 2021. godine, d o n i o j e

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULAGANJU SREDSTAVA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 

Član 1.

U članu 10. stav 1. tačka 2. Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 117/20 – u daljem tekstu: Pravilnik) nakon riječi: “životnih osiguranja” briše se slovo: “i” i dodaje zarez.

U istom članu Pravilnika u stavu 1. tačka 3. nakon riječi “odlukama Agencije” briše se tačka i dodaje slovo “i”.

U istom članu Pravilnika u stavu 1. nakon tačke 3. dodaje se tačka 4, koja glasi:

“4) potraživanja za nedospjele premije neisteklih neživotnih osiguranja, ukoliko je dospjeli dio premije uplaćen u roku dospijeća”.

U istom članu Pravilnika nakon stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

“(6) Za sredstva iz stava 1. tačka 4. ovog člana koja se koriste za pokriće tehničkih rezervi društvo za osiguranje dužno je da vodi posebnu evidenciju, koja sadrži podatke o nazivu osiguranika, broju polise, broju fakture (za pravna lica), ukupnom iznosu premije, uplaćenom dijelu dospjele premije, prijenosnoj premiji, iznosu prijenosne premije koja pada na teret reosiguravača i iznosu premije koja nije dospjela.

(7) Potraživanje za nedospjelu premiju neisteklih neživotnih osiguranja koje se koristi kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi ne može biti veće od prijenosne premije neto od reosiguranja.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

 

Član 2.

U članu 11. stav 1. tačka 15. Pravilnika nakon riječi: “od strane Agencije” briše se slovo “i,” i dodaje zarez.

U istom članu Pravilnika stav 1. u tački 16. broj: “2” mijenja se sa brojem: “3”, te se briše tačka i dodaje slovo “i”.

U istom članu Pravilnika nakon tačke 16. dodaje se nova tačka 17, koji glasi:

“17) u potraživanja za nedospjele premije neisteklih neživotnih osiguranja iz člana 10. stav 1. tačka 4. ovog pravil- nika do 5% sredstava za pokriće tehničkih rezervi.”.

 

Član 3.

U članu 22. stav 2. riječi: “a po jednom ulaganju do 15% sredstava.” mijenjaju se riječima: “a po jednom emitentu iz stava 1. t. 1, 2. i 3. ovog člana do 10%, odnosno ulaganju u jednu nekretninu iz stava 1. tačka 4. ovog člana do 15% tehničkih rezervi.”.

 

Član 4.

Mijenja se sadržaj obrazaca iz člana 26. stav 3. Pravilnika, koji se nalaze u prilozima 1, 2 i 3 i koji su sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 5.

U članu 32. Pravilnika nakon stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Sredstva iz člana 10. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika priznaju se kao sredstvo za pokriće tehničkih rezervi samo do 31.12.2022. godine.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

 

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-4/21

15. marta 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik_izmjena.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.