Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce-spasioce

15.03.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce-spasioce

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce-spasioce i rukovodioce akcije gašenja požara

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 21, 15.3.2021.

 

Na osnovu člana 55. stav 5. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, 26. februara 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA PROFESIONALNE VATROGASCE-SPASIOCE I RUKOVODIOCE AKCIJE GAŠENJA POŽARA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce-spasioce i rukovodioce akcije gašenja požara (u daljem tekstu: stručni ispit).

Član 2.

Ovaj pravilnik primjenjuje se i na članove dobrovoljnih vatrogasno-spasilačkih jedinica, odnosno na vatrogasce-spa- sioce i rukovodioce koji rukovode jedinicom u gašenju požara, ukoliko te poslove obavljaju profesionalno.

Član 3.

(1) Radnik u toku pripremanja za polaganje stručnog ispita za zvanje vatrogasac-spasilac prolazi kroz stručno  osposobljavanje i usavršavanje (u daljem tekstu: obuka), koje traje najmanje šest mjeseci.

(2) Svrha obuke je da se radnik vatrogasno-spasilačke jedinice osposobi za brzo i efikasno djelovanje u obavljanju poslova svog radnog mjesta.

(3) Obuka se obavlja u vatrogasno-spasilačkoj jedinici prema godišnjem planu i programu obuke, koji donose va- trogasno-spasilačke jedinice, na način definiran Zakonom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4.
Planom obuke iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika naročito

se utvrđuje:

1) u kojim radnim jedinicama i na kojim radnim mjestima se obuka vrši,

2) mjesto (naziv vatrogasno-spasilačke jedinice u kojoj se vrši obuka) i vrijeme trajanja obuke na pojedinim poslovima,

3) način izvođenja stručnog osposobljavanja (upoznavanje sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, kao i aktivno angažiranje na poslovima, prisustvovanje izvođenju pojedinih mjera i radnji, upoznavanje sa procesom rada i organizacijom vatrogasno-spasilačke jedinice, samostalno vršenje poslova i vršenje poslova pod nadzorom rukovodioca obuke, upozna- vanje sa propisima i stručnom literaturom iz oblasti zaštite od požara, izvođenje nastave, kao i upućivanje radnika na odgovarajuće kurseve, seminare i sl.).

Član 5.
(1) Vrijeme trajanja obuke na pojedinim radnim mjestima u vatrogasno-spasilačkoj jedinici u kojoj se radnik nalazi na radu određuje se prema stvarnoj potrebi s obzirom na prirodu poslova.

(2) Prije početka izvođenja stručnog osposobljavanja radnik se upoznaje sa planom provođenja obuke i programom stručnog ispita.

(3) Plan obuke dostavlja se na uvid nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Policijska uprava) na čijem području se obuka vrši.

Član 6.
O provođenju plana i programa obuke i pravilnom izvođenju obuke brine se starješina vatrogasno-spasilačke jedinice ili drugi stručni radnik koga on za to odredi.

Član 7.
(1) O završenoj obuci radniku se izdaje potvrda.

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži: 1) naziv vatrogasno-spasilačke jedinice,

2) ime i prezime radnika,
3) datum i mjesto rođenja,

4) vrijeme koje je radnik proveo na stručnoj obuci,

5) datum izdavanja potvrde,

6) potpis starješine vatrogasno-spasilačke jedinice ili drugog stručnog radnika koga on za to ovlasti,

7) pečat vatrogasno-spasilačke jedinice.

(3) Po završenoj obuci stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: komisija) u Policijskoj upravi.

(4) Vatrogasno-spasilačka jedinica u kojoj je radnik za- poslen može da odredi rok u kojem radnik prijavljuje stručni ispit, kao i krajnji rok za polaganje stručnog ispita.

Član 8.
Program stručnog ispita sastoji se iz općeg, posebnog i

praktičnog dijela.

Član 9.
(1) Program stručnog ispita za zvanje profesionalni va-

trogasac-spasilac obuhvaća opći, posebni i praktični dio stručnog ispita.

(2) Opći dio stručnog ispita obuhvaća:

1) pitanja koja se odnose na oblast zaštite od požara,

2) pitanja koja se odnose na oblast prometa i smještaja zapaljivih tečnosti i plinova.

(3) Posebni dio stručnog ispita obuhvaća:

1) osnovne fizičko-hemijske procese gorenja i gašenja,

2) poznavanje vatrogasnih sprava i opreme,

3) osnove građevinarstva i snabdijevanje vodom u vezi sa zaštitom od požara,

4) taktiku gašenja požara i spašavanje lica i imovine u elementarnim i drugim nepogodama,

5) preventivnu zaštitu od požara.

(3) Praktični dio stručnog ispita obuhvaća:

1) praktične aktivnosti na radnom mjestu vatrogasca- spasioca u vatrogasno-spasilačkoj jedinici,

2) rukovanje i rad sa svim vrstama aparata za gašenje po- četnog požara, vatrogasnim uređajima i opremom (rad sa za- štitnim maskama i zaštitnim odijelom, motornom pumpom, hidrantima, kombiniranim vatrogasnim vozilima, ljestvama, spravama i uređajima za signalizaciju i detekciju, kao i opre- mom za spašavanje).

Član 10.

(1) Program stručnog ispita za zvanje rukovodilac akcije gašenja požara obuhvaća opći, posebni i praktični dio.

(2) Opći dio stručnog ispita obuhvaća:

1) pitanja koja se odnose na oblast zaštite od požara,

2) pitanja koja se odnose na oblast prometa i smještaja zapaljivih tečnosti i plinova,

3) osnovne pojmove i institute iz Zakona o općem uprav- nom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

(3) Posebni dio stručnog ispita obuhvaća:

1) zaštitu od požara u oblasti urbanizma i građevinarstva, tehnoloških procesa, elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija,

2) proces gorenja materija, raznih agregatnih stanja i fi- zičko-hemijskih osobina,

3) sredstva za gašenje požara, njihovu podjelu (vrste), svojstva i način upotrebe,

4) vatrogasne sprave i opremu za gašenje požara, spaša- vanje i zaštitu,

5) snabdijevanje vodom za gašenje požara,

6) taktiku gašenja požara i spašavanja,

7) mjere osiguranja lica mjesta pri intervenciji vatrogasa- ca-spasilaca prilikom gašenja požara.

(4) Praktični dio stručnog ispita obuhvaća:
1) gradivo navedeno u članu 9. stav 3. ovog pravilnika, 2) taktičke vježbe sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom,

3) pismeni rad sa rješavanjem konkretnih taktičkih za- dataka na gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugro- žene požarom, uz korištenje vatrogasnih simbola kojima se šematski prikazuju pojedine sprave, uređaji i instalacije za gašenje požara,

4) praktični rad uz korištenje relejnog sistema snabdije- vanja vodom.

Član 11.

Stručni ispit polaže se pred komisijom, koju u skladu sa Zakonom rješenjem imenuje Policijska uprava na čijem području se nalazi vatrogasno-spasilačka jedinica u kojoj je radnik (u daljem tekstu: kandidat) proveo obuku.

Član 12.

(1) Zahtjev za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: zahtjev) kandidat dostavlja komisiji putem vatrogasno-spasi- lačke jedinice u kojoj je zaposlen.

(2) Kandidat može zahtjev dostaviti komisiji u roku od 30 dana prije isteka roka stručne obuke kako bi se polaganje stručnog ispita moglo osigurati odmah po završetku obuke.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji je u va- trogasno-spasilačkoj jedinici završio stručnu obuku, u skla- du sa članom 3. stav 1. ovog pravilnika, može da podnese zahtjev za polaganje stručnog ispita i kad mu prestane radni odnos u vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Član 13. (1) Zahtjev sadrži:

1) ime, prezime i adresu kandidata,

2) datum i mjesto rođenja,

3) školsku spremu (vrsta i stepen stručne spreme),

4) stručni ispit za čije se polaganje zahtjev podnosi,

5) naziv i sjedište vatrogasno-spasilačke jedinice u kojoj je zaposlen,

6) datum zaposlenja.

(2) Uz zahtjev se prilaže ovjerena foto-kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi i potvrda o završenoj obuci.

Član 14.

Kad komisija utvrdi da kandidat ispunjava uvjete za po- laganje stručnog ispita na način definiran Zakonom, određu- je vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita i o tome obavje- štava kandidata posredstvom vatrogasno-spasilačke jedinice najkasnije u roku od 30 dana prije polaganja stručnog ispita.

Član 15.

Stručni ispit kandidat polaže prema Programskom gradivu, pravnim izvorima i osnovnoj literaturi za polaganje stručnog ispita za zvanje profesionalni vatrogasac-spasilac i zvanje ruko- vodilac akcije gašenja požara, koje se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 16.

(1) Na stručnom ispitu kandidat se ispituje iz općeg, za- tim iz posebnog dijela stručnog ispita, a nakon toga, pristupa se ispitivanju iz praktičnog dijela stručnog ispita.

(2) Kandidat se ispituje iz svakog predmeta u okviru pro- pisanog gradiva, pri čemu treba imati u vidu praktičnu svrhu provjere znanja i kandidata ispitivati programsko gradivo iz djelokruga poslova koje će kandidat obavljati na radnom mjestu.

Član 17.

(1) Komisija odlučuje o uspjehu kandidata ocjenom: “položio stručni ispit” ili “nije položio stručni ispit”.

(2) O konačnom uspjehu kandidata komisija odlučuje većinom glasova, a ocjenu kandidatu saopćava predsjednik komisije.

Član 18.

(1) Kandidat koji ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jednog ili dva predmeta može da iz tih predmeta polaže po- pravni ispit najranije nakon isteka roka od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita, a najkasnije u roku od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.

(2) Kandidat koji ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz tri ili više predmeta ocjenjuje se ocjenom “nije položio stručni ispit” i upućuje se da ponovo polaže stručni ispit.

Član 19.

(1) Kandidat koji nije položio stručni ispit može stručni ispit ponovo da polaže po isteku roka od 60 dana od dana prethodnog polaganja stručnog ispita.

(2) O vremenu polaganja stručnog ispita komisija oba- vještava kandidata najkasnije u roku od deset dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(3) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi po- novnom polaganju stručnog ispita, smatra se da stručni ispit nije položio.

(4) Kandidat koji ne postigne uspjeh na popravnom ispi- tu ponovo polaže cijeli stručni ispit.

Član 20.

(1) Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili prije početka polaganja izjavi da odustaje od stručnog ispita, smatra se da stručni ispit nije polagao.

(2) Ako kandidat odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatra se da stručni ispit nije položio.

(3) Započeti stručni ispit može se odgoditi ako je kandi- dat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen da nastavi polaganje stručnog ispita.

(4) O zahtjevu za odgađanje iz razloga navedenih u stavu 3. ovog člana odlučuje komisija većinom glasova.

(5) Zahtjev za ponovno polaganje odgođenog ispita pod- nosi se u roku od sedam dana po prestanku razloga za odga- đanje, ali najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o odgađanju polaganja stručnog ispita.

Član 21.

(1) Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sadrži: 1) naziv organa,
2) ime i prezime kandidata,
3) datum i mjesto rođenja,

4) naziv vatrogasno-spasilačke jedinice u kojoj je zapo- slen,

5) datum i mjesto polaganja stručnog ispita, 6) broj i datum izdavanja uvjerenja,
7) potpis odgovornog lica,
8) pečat organa.

(3) Obrazac uvjerenja iz stava 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 22.
O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji sadrži:

1) sastav komisije,

2) datum i mjesto održavanja stručnog ispita,

3) ime i prezime kandidata,

4) datum i mjesto rođenja kandidata,

5) mjesto stanovanja kandidata,

6) školsku spremu,

7) naziv vatrogasno-spasilačke jedinice u kojoj je kandi- dat zaposlen,

8) postavljena pitanja,

9) ocjenu uspjeha kandidata po pojedinim dijelovima programa, kao i stručnog ispita u cjelini,

10) način glasanja članova komisije.

Član 23.

(1) Administrativno-tehničke poslove za komisiju i evi- denciju o kandidatima koji su polagali stručni ispit vodi or- ganizaciona jedinica za eksplozivne materije i poslove zašti- te od požara u Policijskoj upravi.

(2) Evidencija se vodi u obliku knjige, koja je uvezana i ovjerena, a stranice označene rednim brojevima.

(3) Ovjeru svakog upisa u evidenciju vrši rukovodilac ili inspektor organizacione jedinice za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u Policijskoj upravi, potpisom i pečatom.

Član 24.

(1) U evidenciju iz člana 23. stav 1. ovog pravilnika upi- suju se sljedeći podaci o kandidatu:

1) ime i prezime kandidata,
2) datum i mjesto rođenja kandidata, 3) školska sprema kandidata,

4) da li je stručni ispit polagao za zvanje profesionalni vatrogasac-spasilac ili za zvanje rukovodilac akcije gašenja požara,

5) datum polaganja stručnog ispita,

6) broj i datum izdavanja uvjerenja,

7) mjesto izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

(2) Dokumentacija o zahtjevima i polaganju stručnog ispita čuva se trajno.

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za pro- fesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/13).

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: S/M-020-92/20
26. februara 2021. godine Ministar, Banjaluka Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

PRILOG 1.

PROGRAMSKO GRADIVO, PRAVNI IZVORI I OSNOVNA LITERATURA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE PROFESIONALNI VATROGASAC-SPASILAC I ZVANJE RUKOVODILAC AKCIJE GAŠENJA POŽARA

I. Kandidati za polaganje stručnog ispita za zvanje profesionalni vatrogasac-spasilac polažu:

OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA

Pitanja koja se odnose na oblast zaštite od požara:

1. pojam zaštite od požara, mjesta na kojima se zaštita od požara organizira i provodi, opća obaveza učestvovanja u gašenju požara, osnovne mjere zaštite od požara,

2. organizacija zaštite od požara u jedinici lokalne samoupra- ve i privrednom društvu ili drugom pravnom licu (plan zaštite od požara),

3. posebne mjere u objektima u kojima se vrše tehnološki pro- cesi, a u kojima se proizvode ili koriste lahko zapaljive materije,

4. mjere u vezi sa upotrebom dimovoda i ložišta u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama,

5. držanje i usklađivanje lahko zapaljivih materija i upotreba otvorene vatre u radnim prostorijama, u obrtničkim i drugim rad- njama,

6. osiguranje vode za gašenje požara u stambenim zgradama u naseljenim mestima i van naseljenih mesta i u objektima namijenje- nim za javnu upotrebu u kojima se okuplja veći broj lica,

7. sredstva za gašenje požara u ogranima, preduzećima i drugim organizacijama i u obrtničkim, ugostiteljskim i drugim radnjama,

8. organizacija zaštite od požara u određenim organima i orga- nizacijama (organiziranje samozaštite od požara),

9. vatrogasno-spasilačke jedinice: svrha, vrste vatrogasno-spa- silačkih jedinica, osnivanje i područje,

10. međusobna saradnja između vatrogasno-spasilačkih jedini- ca u gašenju požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje vatro- gasaca-spasilaca u profesionalnim vatrogasno-spasilačkim jedinica- ma,

11. nošenje uniforme i zaštitne opreme vatrogasaca-spasilaca,

12. broj vatrogasaca-spasilaca u vatrogasno-spasilačkim jedini- cama,

13. vatrogasno-spasilačka društva: ciljevi, osnivanje, vatrogasni savezi,

14. gašenje požara: opća obaveza gašenja požara, postupak va- trogasno-spasilačke jedinice kad sazna za požar, postupak u slučaju kad vatrogasno-spasilačka jedinica ne može sama ugasiti požar, ru- kovođenje akcijom gašenja požara,

15. nadležnost štaba civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u slučaju izbijanja požara većih razmjera,

16. organi i ovlašćeni radnici za vršenje poslova stručnog nad- zora nad provođenjem zaštite od požara.

Pitanja koja se odnose na oblast prometa i smještaja zapa- ljivih tečnosti i plinova:

1. zakonske odredbe o utovaru, istovaru, transportovanju i smještaju zapaljivih tečnosti i plinova,

2. uvjeti za rukovođenje objektima u kojima su smještene zapa- ljive tečnosti i plinovi, vršenje nadzora nad ovim objektima i ogra- ničenje pristupa u njih,

3. smještaj zapaljivih tečnosti i plinova (vrsta rezervoara, način postavljanja, mjere zaštite od požara),

4. pretakanje zapaljivih tečnosti i plinova i mjere zaštite od po- žara,

5. zone opasnosti kod uskladištavanja i pretakanja zapaljivih tečnosti i plinova,

6. prijevoz zapaljivih tečnosti i plinova u saobraćaju na putevi- ma i mjere zaštite od požara,

7. izgradnja stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i uskladištavanje i pretakanje goriva na tim stanicama (zone opa- snosti, izgradnja pojedinih objekata, pretakanje zapaljivih tečnosti i zaštita od požara),

8. upotreba ulja za loženje u domaćinstvima i za pogonske po- trebe (uskladištavanje, način korištenja i mjere zaštite od požara),

9. uskladištavanje boca sa zapaljivim plinovima (sistem sa bo- cama za plin, način korištenja i vršenja kontrole, mjere zaštite od požara),

10. postupak kod uskladištavanja i korištenja drugih kompri- miranih i na požar osjetljivih plinova (kiseonik, vodonik, acetilen, ugljen-disulfid i dr.).

 

POSEBNI DIO STRUČNOG ISPITA

Osnovni fizičko-hemijski procesi gorenja i gašenja:

1. osnovna znanja o fizičko-hemijskim osobinama požarno- opasnih materija (kiseonik, vodonik, ugljenik, hlor, azot i sumpor):

- ugljovodonici: butan, propan, acetilen i derivati nafte,

- kiseline: azotna, sumporna i hlorovodonična,

- baze: amonijak i kalijeva lužina,

- organski rastvarači: alkoholi, eteri i aromatski ugljovodonici - benzol i toluol,

- materije koje reaguju sa vodom i zrakom: kalcij-karbid, natrij i fosfor;

2. proces gorenja (oksidacija, uvjeti za nastajanje gorenja, sa- gorijevanje gorivih materija, plinova, zapaljivih tečnosti i čvrstih materija, potpuno i nepotpuno sagorijevanje, temperatura zapalji- vosti i samozapaljenja, granice upaljivosti i eksplozivnosti, osnovno znanje o toploti i temperaturi i načinu širenja toplote).

Poznavanje vatrogasnih sprava i opreme:

1. osobna i zajednička vatrogasna oprema (opis, upotreba i održavanje),

2. osnovna znanja o radu motora i motornih pumpi za gašenje požara (vrste motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i princip nji- hovog rada),

3. osnovni dijelovi i princip rada motornih pumpi,

4. teoretska i praktična mogućnost povlačenja vode,

5. vrste i namjena vatrogasnih vozila, sve vrste ručnih i prijevo- znih aparata za gašenje požara.

Osnovi građevinarstva i snabdijevanje vodom u vezi sa za- štitom od požara:

1. osnovni građevinski materijal (prirodni i vještački),

2. podjela građevinskih objekata prema sistemu postavke no- sećih zidova,

3. glavni dijelovi zgrade (krovne konstrukcije, krovni pokriva- či, ložišta, dimovodi i dimnjački kanali, ostale instalacije u zgradi),

4. zaštite drvnih konstrukcija od požara,

5. horizontalne i vertikalne požarne prepreke u zgradama i nji- hova izgradnja, način osiguranja vode za gašenje požara u zgradama (zidni hidranti, njihov raspored u zgradi i oprema).

Taktika gašenja požara i spašavanje lica i imovine u elemen- tarnim i drugim nepogodama:

1. kvalifikacija i širenje požara na otvorenom i zatvorenom pro- storu i rad vatrogasaca-spasilaca po završenom gašenju požara,

2. gašenje požara u zatvorenom prostoru (u podrumima, prize- mljima, spratovima, tavanima, bolnicama i drugim zdravstvenim objektima, bioskopima, pozorištima, prodavnicama i robnim kuća- ma, poljoprivrednim dobrima, saobraćajnim sredstvima i aerodro- mima),

3. gašenje požara u prehrambenoj, tekstilnoj, drvnoj, metalo- prerađivačkoj, hemijskoj industriji i industriji gume, gašenje požara u rudnicima,

4. spašavanje lica i imovine (iz porušenih zgrada, u saobraćaj- nim nezgodama, spašavanje iz bunara i pružanje pomoći prilikom poplava, postupak kod evakuacije i spašavanja pokretne imovine i lica).

Preventivna zaštita od požara:

1. osnovi preventivne zaštite u hemijskoj, naftnoj, drvnoj, tekstil- noj, prehrambenoj, metalnoj i metaloprerađivačkoj industriji,

2. požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u stambenoj zgra- di i objektima u kojima boravi veći broj lica (bolnice, hoteli, pan- sioni, bioskopi, pozorišta, robne kuće, škole i drugi slični objekti),

3. zaštita od požara u obrtničkim radionicama, skladištima i ma- gacinima, zaštita od požara u poljoprivredi i šumarstvu.

Pravni izvori:

- Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 94/19),

- Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i plinova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 78/11 i 58/16),

- Zakon o prijevozu opasnih materija (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 15/16),

- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom mo- tornih vozila i o skladištenju i pretakanju goriva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 26/12 i 30/12),

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o skla- dištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, broj 26/12),

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni plin, skladište- nju i pretakanju tečnog naftnog plina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/12),

- Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje (“Službeni gla- snik SFRJ”, broj 45/67),

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20),

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okret- nice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata kod kojih je povećan rizik od požara (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 55/20),

- Pravilnik o posebnim mjerama zaštite od požara šuma i usjeva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/20),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od po- žara i eksplozije (“Službeni glasnik SFRJ”, broj 24/87),

- Pravilnik o posebnim uvjetima za vršenje kontrolnog ispitiva- nja aparata za gašenje početnog požara (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, broj 5/21),

- Pravilnik o načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu ru- kovati eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i plinovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/12),

- Pravilnik o uvjetima za držanje eksplozivnih materija i o uvje- tima i načinu njihovog korištenja (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 23/12),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (“Službeni glasnik SFRJ”, broj 7/84),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenerget- skih postrojenja i uređaja od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/20).

II. Kandidati za polaganje stručnog ispita za zvanje rukovodilac akcije gašenja požara polažu:

 

OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA

Pitanja koja se odnose na oblast zaštite od požara

Napomena: programsko gradivo u ovoj oblasti za zvanje ruko- vodilac akcije gašenja požara, pored gradiva za zvanje vatrogasac- spasilac, obuhvaća i sljedeće:

1. obaveza planiranja mjera zaštite od požara u investiciono- tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekata,

2. plan zaštite od požara (sadržaj), mjere zaštite od požara koje se predviđaju u regionalnom prostornom i urbanističkom planu,

3. izdavanje odobrenja za građenje i rekonstrukciju investicio- nog objekta i odobrenja za upotrebu izgrađenog objekta kao instru- menti preventivne zaštite od požara,

4. stručne organizacije ovlašćene za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu elaborata,

5. vodovodna mreža u naseljenim mjestima i zaštita od požara,

6. kriteriji za brojni sastav vatrogasno-spasilačkih jedinica,

7. uvjeti za prijem vatrogasaca-spasilaca u profesionalnu vatro- gasno-spasilačku jedinicu,

8. ovlašćenja rukovodioca akcije gašenja požara za vrijeme ak- cije gašenja,

9. naknada troškova za pružanje pomoći u gašenju požara,

10. ovlašćenja inspektora za zaštitu od požara.

Pitanja koja se odnose na oblast prometa i smještaja zapa- ljivih tečnosti i plinova

Napomena: programsko gradivo za zvanje rukovodilac akcije gašenja požara u ovoj oblasti isto je kao i gradivo za zvanje profe- sionalni vatrogasac-spasilac.

Osnovni pojmovi i instituti iz Zakona o općem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18):

1. osnovna načela (važenje zakona, poseban postupak, supsidi- jarna primjena zakona i dr.),

2. stvarna i mjesna nadležnost (pojam i značaj),

3. stranka (pojam) i procesna sposobnost,

4. podnesci (pojam, kakav mora biti podnesak, tj. sadržaj pod- neska i postupak u slučaju kad podnesak sadrži nedostatke),

5. pozivanje (uvjeti za pozivanje i način pozivanja),

6. dostavljanje (način dostavljanja),

7. pokretanje postupka, postupak do donošenja rješenja, skraće- ni postupak i posebni ispitni postupak,

8. dokazivanje (dokazna sredstva, učesnici u postupku), osigu- ranje dokaza,

9. oblik i sastavni dijelovi rješenja, ispravljanje grešaka u rje- šenju,

10. žalba (rok za žalbu, sadržaj žalbe, predavanje žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi),

11. izvršenje rješenja.

POSEBNI DIO STRUČNOG ISPITA

Zaštita od požara u oblasti urbanizma i građevinarstva, tehnoloških procesa elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija:

1. mjere zaštite od požara pri izradi regionalnih prostornih i urbanističkih planova (građevinarske zone i njihove međusobne udaljenosti, pristupni putevi, prolazi i prilazi objektima u pojedi- nim zonama, planiranje potrebnih količina vode za gašenje požara u zonama, lokacija vatrogasnih jedinica, sistemi dojave požara itd.),

2. zaštita od požara u oblasti građevinarstva (određivanje mjesta za izgradnju pojedinih objekata, međusobna rastojanja kod proizvodnih i drugih zgrada - računske metode za određiva- nje rastojanja ili razmještanje objekata, izbor građevinskog ma- terijala, konstrukcija i instalacija u odnosu na namjenu objekata, komunikacije u zgradama za spašavanje ljudi i imovine, protiv- požarne prepreke, uređaji za snabdijevanje vodom u zgradama),

3. zaštita od požara u tehnološkim procesima pri proizvodnji i preradi nafte, industriji boja, lakova, kože i obuće, sintetičkih vla- kana, plastičnih masa, celuloze, metalnoj i metalnoprerađivačkoj industriji, prehrambenoj i drvnoj industriji,

4. zaštita od požara elektroenergetskih postrojenja (zaštita po- strojenja u hidro i termoelektranama, transformatorskim stanicama i transformatorima, kao i zaštita u pomoćnim pogonima elektrana),

5. stambene protivpožarne instalacije (automatske, poluauto- matske i na ručno aktiviranje), opis, način postavljanja i princip rada, s obzirom na sredstvo za gašenje, automatske i poluautomat- ske instalacije za otkrivanje i dojavu požara, način postavljanja i princip rada jonizacionih, termičkih i mehaničkih javljača.

Procesi gorenja materija raznih agregatnih stanja i fizičko- hemijskih osobina:

1. osnovna znanja o fizičko-hemijskim osobinama požarno opa- snih materija (kiseonik, vodonik, ugljenik, hlor, azot i sumpor):

- ugljovodonici: butan, propan, acetilen i derivati nafte,

- kiseline: azotna, sumporna i hlorovodonična,

- baze: amonijak i kalijeva lužina,

- organski rastvori: alkoholi, eteri i aromatski ugljovodonici - benzol i toluol,

- materije koje reaguju sa vodom u zraku: kalcij-karbid, natrij i fosfor);

2. proces gorenja (oksidacija, uvjeti za nastajanje gorenja, sa- gorijevanje gorivih materija, plinova, zapaljivih tečnosti i čvrstih materija, potpuno i nepotpuno sagorijevanje, temperatura upaljivo- sti i samoupaljivosti, granice upaljivosti i eksplozivnosti, osnovno znanje o toploti i temperaturi i načinu širenja toplote).

Sredstva za gašenje požara, njihova podjela, svojstva i način upotrebe:

1. podjela sredstava za gašenje požara prema njihovom djelo- vanju na vatru,

2. osobine i način upotrebe sredstava koja djeluju na proces go- renja ohlađivanjem, ugrušavanjem i antikatalički odnos vode, ek- strakta i zraka za dobivanje zračne pjene,

3. upotreba sredstva za gašenje požara nekih zapaljivih materija sa specifičnim osobinama (kalij-karbid, negašeni kreč, fosfor, sum- por, kalij, natrij, aluminij, celuloid, eksplozivne i zapaljive prašine, eksplozivi i sl.).

Vatrogasne sprave i oprema za gašenje požara, spašavanje i zaštitu:

1. centrifugalne pumpe, glavni dijelovi i princip rada,

2. vakuum-pumpa, njena uloga i princip rada,

3. sprave za crpljenje vode sa većih dubina (dubokosrkač, “Bido” i “Vedo” pumpe),

4. ispitivanje sprava i opreme (radnog opasača, penjačkog uže- ta, potisnih i usisnih cijevi, armatura, sprava za penjanje i zaštitnih sprava),

5. sprave za spašavanje sa većih visina i način upotrebe otvore- ne i zatvorene spusnice i svih vrsta automehaničkih ljestava,

6. zaštitne sprave (zaštitne maske sa običnim i specijalnim cje- dilom, izolujući aparati, azbestna i templeks odijela),

7. sve vrste ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, 8. bacači vode i pjene,
9. sve vrste vatrogasnih vozila.
Snabdijevanje vodom za gašenje požara:

1. prirodni izvori vode i način njihovog korištenja u gašenju požara,

2. izračunavanje protoka vode u rijekama i potocima, podzem- nim i nadzemnim rezervoarima,

3. vodovodna mreža: vrste i osnovne karakteristike, hidranti po vrstama i kapacitetu, uređenje prilaza i mjesta za crpljenje vode.

Taktika gašenja požara i spašavanja:

1. zadaci rukovodioca u akciji gašenja požara (izviđanje, pro- cjena situacije, raspored ljudi, vatrogasne opreme i sredstava za gašenje),

2. taktički nastup odjeljenja, voda i čete, taktički zahvat na po- žaru (napad i odbrana), izvođenje navale unutrašnje i vanjske i pred- nosti jedne nad drugom,

3. gašenje požara u specijalnim uvjetima u prostoru i prostorija- ma sa radioaktivnim materijama, kao i požara koji su nastali upotre- bom neeksplodiranih ubojnih sredstava,

4. spašavanje lica i imovine iz zapaljivih zgrada i porušenih objekata, način pronalaženja i dolaska do ugroženih lica.

Mjere osiguranja lica mjesta pri intervenciji vatrogasaca- spasilaca prilikom gašenja požara:

1. osiguranje mjesta gašenja požara, postupak prilikom uklanja- nja prepreka, stvari i lica iz ugroženih prostorija,

2. prioritet u snabdijevanju vodom i drugim sredstvima potreb- nim za gašenje požara i postupak u načinu korištenja opreme i sred- stava koja se nalaze na mestu gašenja požara,

3. pružanje pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova pri utvrđi- vanju uzroka požara.

Pravni izvori:

- propisi isti kao za stručni ispit za zvanje profesionalni vatro- gasac-spasilac,

Zakon o općem upravnom postupku.

 

 

PRILOG 2.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i čl. 17. i 21. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce-spasioce i rukovodioce akcije gašenja požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj / ), Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje

UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu

_________________________________________, rođen/-a __________________ godine u ____________________________________ (ime i prezime) (datum) (mjesto i opština)

zaposlen/-a u _________________________, polagao/la je stručni ispit ________ godine u ______________________________________ (naziv vatrogasno-spasilačke jedinice)

______________________________, pred komisijom za polaganje stručnog ispita za zvanje profesionalni vatrogasac-spasilac i zvanje (mjesto polaganja)

rukovodilac akcije gašenja požara i prema ocjeni komisije

POLOŽIO/LA JE STRUČNI ISPIT
Za zvanje______________________________________________________________________________________________________.

(naziv zvanja)

 

Broj:_________________
U ________________, ______ godine

 

M. P.

ODGOVORNO LICE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.