Odluka o načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte

21.04.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Odluka o načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte

Ovom odlukom propisuje se sadržaj, rokovi i način dostavljanja podataka o vrsti i visini naknada usluga za poslovne subjekte koje su pružaoci platnih usluga dužni dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe objave uporednog prikaza naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju poslovnim subjektima u poslovima unutrašnjeg platnog prometa

 

Službene novine Federacije BiH broj 31/21 (21.4.2021.)

 

Na osnovu čl. 4a. stav (9) i 41a. stav (1) Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15, 79/15 i 4/21), čl. 5 stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 15.04.2021. godine donosi

 

ODLUKU

O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA UPOREDNI PRIKAZ NAKNADA USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I MEĐUBANKARSKE NAKNADE ZA TRANSAKCIJE PLATNIM KARTICAMA


 

Član 1.
Predmet odluke

 

Ovom odlukom propisuje se sadržaj, rokovi i način dostavljanja podataka o vrsti i visini naknada usluga za poslovne subjekte koje su pružaoci platnih usluga dužni dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) za potrebe objave uporednog prikaza naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju poslovnim subjektima u poslovima unutrašnjeg platnog prometa, kao i podataka o međubankarskim naknadama kod transakcija debitnim i kreditnim karticama koje su pružaoci platnih usluga obavezni dostavljati Agenciji.
 

Član 2.
Značenje pojedinih pojmova

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju isto značenje kao i pojmovi navedeni u odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu kako slijedi:

a) pod unutrašnjim platnim prometom se podrazumijevaju sva plaćanja u konvertibilnim markama između učesnika u unutrašnjem platnom prometu, a preko računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa i Centralne banke Bosne i Hercegovine.

b) pod plaćanjem u unutrašnjem platnom prometu podrazumijeva se: obračun preko računa, prijenose sredstava sa jednog računa na drugi račun kod iste ili kod različitih ovlaštenih organizacija, naplata sa računa, uplata na račun i isplata sa računa i drugi poslovi unutrašnjeg platnog prometa u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu i propisima kojima se uređuju platne transakcije.

c) učesnici u unutrašnjem platnom prometu su poslovni subjekti pod kojima se smatraju: pravna lica i dijelovi pravnih lica, odnosno privredna društva, javna preduzeća, bаnkе i drugе finаnsiјskе оrgаnizаciје, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave, te оstаli оblici оrgаnizovanja čiје је оsnivаnjе rеgistrovano kоd nаdlеžnоg оrgаnа ili оsnоvаnо zаkоnоm, kao i fizička lica koja sаmоstаlnо оbаvlјајu rеgistrovanu pоslоvnu dјеlаtnоst (u daljem tekstu: poslovni subjekti).

d) pružaoci platnih usluga su: banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, filijale banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje imaju dozvolu Agencije i drugi subjekti koji obavljaju poslove unutrašnjeg platnog prometa za ovlaštene organizacije u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu i

e) pod računima za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa podrazumijevaju se transakcijski računi na kojima se evidentiraju novčani primici, novčani izdaci i saldo.

 

Član 3.
Obavezna pravila kod dostavljanja podataka o naknadama

 

Pružaoci platnih usluga obavezni su se pridržavati sljedećih pravila kod dostave podataka o naknadama:

a) dostaviti tačne podatke za uporedni prikaz naknada za usluge unutrašnjeg platnog prometa (u daljem tekstu: naknade) i za međubankarske naknade za transakcije platnim karticama,

b) pridržavati se naziva naknada u skladu sa nazivima navedenim u posebnim uputstvima Agencije,

c) podatke o naknadama dostavljati Agenciji elektronskim putem u rokovima i na način kako je to uređeno ovom odlukom i posebnim uputstvima,

d) na svojoj internet stranici osigurati poveznicu sa službenom internet stranicom Agencije za uporedni prikaz naknada,

e) odrediti najmanje dvije odgovorne osobe za kontakt po osnovu dostave podataka.

 

Član 4.
Objava uporednog prikaza naknada

 

(1) Agencija će na svojoj službenoj internet stranici objaviti uporedni prikaz naknada, a koje pružaoci platnih usluga dostave.

(2) Objava uporednog prikaza naknada iz stava (1) ovog člana sadržava:

  

a) jasne i objektivne kriterije na osnovu kojih se provodi upoređivanje naknada,

b) ažurne informacije napisane jasno, lako razumljivim riječima, te oznaku vremena posljednjeg ažuriranja,

c) potpuni pregled tržišta ili njegovog znatnog dijela s jasnom naznakom, prije prikaza samog upoređivanja naknada, da objava uporednog prikaza naknada nije potpuni pregled tržišta i

d) uputu o načinu prijave netačnih informacija u objavi uporednog prikaza naknada.

 

Član 5.
Način dostave podataka o naknadama

 

(1) Pružaoci platnih usluga su obavezni podatke o naknadama i za međubankarske naknade za transakcije platnim karticama definisane posebnim uputstvima, dostavljati Agenciji elektronskim putem u rokovima navedenim u članu 6. ove odluke.

(2) Podaci koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Agenciji moraju biti u formi i sadržaju koji je u skladu sa tehničkim zahtjevima za dostavljanje podataka o naknadama utvrđenih u posebnim uputstvima.

(3) Za potrebe dostavljanja podataka o naknadama, pružaoci platnih usluga popunjavaju obrasce definisane posebnim uputstvima.

 

Član 6.
Rokovi dostave podataka

 

(1) Pružaoci platnih usluga obavezni su podatke o naknadama dostaviti Agenciji do 30.06.2021. godine.

(2) U slučaju izmjene podataka o naknadama, pružaoci platnih usluga obavezni su ažurirane podatke o naknadama dostaviti Agenciji u roku od tri radna dana od dana početka primjene izmijenjenih naknada.

(3) Pružaoci platnih usluga obavezni su podatke o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama dostavljati Agenciji kvartalno, u roku od 10 dana po isteku izvještajnog kvartala.

(4) Početak dostave podataka iz stava (3) ovog člana definisati će se posebnim uputstvom.

 

Član 7.
Prijava netačnih informacija

 

(1) U slučaju da poslovni subjekti smatraju da podaci o naknadama koji su objavljeni u uporednom prikazu naknada na službenoj internet stranici Agencije nisu tačni, isti se mogu obratiti u pisanoj formi Agenciji podnošenjem zahtjeva za prijavu netačnih informacija potpisanim od strane ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta i ovjerenim pečatom poslovnog subjekta.

(2) U zahtjevu navedenom u stavu (1) ovog člana poslovni subjekti obavezni su navesti informacije o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta, naziv poslovnog subjekta, sjedište poslovnog subjekta, identifikacioni broj – JIB, kontakt podaci podnosioca zahtjeva), naziv pružaoca platnih usluga na kojeg se odnose netačne informacije, opis netačnih informacija sa dokumentima koji upućuju na netačne informacije, kao i datum podnošenja zahtjeva.

(3) Agencija će zaprimljene zahtjeve za prijavu netačnih informacija obraditi u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i dostaviti odgovor u pisanoj formi podnosiocu zahtjeva. Po potrebi, Agencija će kontaktirati pružaoce platnih usluga za provjeru i dostavu dodatnih podataka o zahtjevu za prijavu netačnih informacija.

 

Član 8.
Donošenje uputstava

 

(1) Direktor Agencije će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti uputstvo kojim se propisuju usluge i podaci o naknadama, sadržaj i forma obrazaca za dostavljanje podataka za uporedni prikaz naknada, način popunjavanja istih od strane pružaoca platnih usluga.

(2) Direktor Agencije će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti uputstvo kojim se propisuje način dostave podataka o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama, kao i sadržaj i forma obrasca za dostavljanje podataka o međubankarskim naknadama.

 

Član 9.
Stupanje na snagu

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj U.O.-58-04/21
15. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. Ljerka Marić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.