Pravilnik o neautomatskim vagama

26.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o neautomatskim vagama

Ovim pravilnikom propisuju se bitni zahtjevi za neautomatske vage, postupci za ocjenjivanje usaglašenosti vaga, uslovi za sticanje statusa imenovanog tijela, način označavanja vaga i druga pitanja od značaja za stavljanje vaga na tržište i njenu upotrebu.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 37, 26.04.2021.

 

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 33/16 i 18/20), a u vezi sa članom 10. Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/13), kao i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, donosi
 

PRAVILNIK
O NEAUTOMATSKIM VAGAMA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bitni zahtjevi za neautomatske vage, postupci za ocjenjivanje usaglašenosti vaga, uslovi za sticanje statusa imenovanog tijela, način označavanja vaga i druga pitanja od značaja za stavljanje vaga na tržište i njenu upotrebu.

 

Član 2.
Ovaj pravilnik primjenjuje se na neautomatske vage koje se koriste za određivanje mase u sljedećim oblastima:
1) komercijalnog poslovanja,
2) izračunavanja putarine, carine, poreza, premije, kazne, naknada, naknade za štetu ili sličnih vrsta plaćanja,
3) primjene zakona i propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku,
4) medicinske prakse kod mjerenja pacijenata u svrhu praćenja, dijagnostikovanja i liječenja,

5) pripreme lijekova po receptu u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije,
6) određivanja cijena na osnovu mase u direktnom obračunu i kontroli pretpakovanih proizvoda,
7) ostalim oblastima koje nisu obuhvaćene t. 1) do 6) ovog člana.

 

Član 3.
(1) Pojmovi korišćeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
1) vaga je mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile gravitacije na to tijelo, a može služiti i za određivanje fizičkih veličina, parametara ili karakteristika koje su povezane sa masom,
2) neautomatska vaga (u daljem tekstu: vaga) je mjerilo koje zahtijeva učešće rukovaoca tokom mjerenja mase,
3) isporuka na tržište je svaka isporuka vage radi njene distribucije ili upotrebe na tržištu Republike Srpske u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa naknadom ili bez naknade,
4) stavljanje na tržište je prva isporuka vage na tržište Republike Srpske,
5) proizvođač je preduzetnik ili pravno lice koje proizvodi vagu ili koje je projektovalo ili proizvelo vagu koju stavlja na tržište pod svojim poslovnim imenom ili trgovačkim znakom,
6) ovlašćeni zastupnik je svaki preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srpskoj koje je proizvo- đač pismenim putem ovlastio da u njegovo ime preduzima radnje iz ovlašćenja,
7) uvoznik je svaki preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srpskoj, koje vagu uvozi u BiH i stavlja na tržište,
8) distributer je svaki preduzetnik ili pravno lice u sistemu snabdijevanja koje isporučuje vagu na tržište Republike Srpske, a nije proizvođač ili uvoznik,
9) privredni subjekt je proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer,
10) tehnička specifikacija je dokument kojim se pro- pisuju tehnički zahtjevi koje vaga mora ispunjavati,
11) harmonizovani standard je evropski standard koji je donesen na zahtjev Evropske komisije za primjenu harmo- nizovanog zakonodavstva Evropske unije,
12) akreditacija je potvrda od akreditacionog tijela da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene u harmonizovanim standardima i, kada je to primjenjivo, sve dodatne zahtjeve za pojedine oblasti za sprovođenje posebnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti,
13) ocjenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni bitni zahtjevi iz ovoga pra- vilnika koji se odnose na vagu,
14) tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti je pravno lice koje sprovodi postupke ocjenjivanja usaglašenosti vaga, uključujući ispitivanje, kalibraciju, odnosno etaloni- ranje, sertifikaciju i kontrolisanje,
15) povrat je svaka mjera usmjerena na vraćanje vage koja je već isporučena krajnjem korisniku,
16) povlačenje je svaka mjera usmjerena na sprečavanje da vaga u sistemu snabdijevanja bude isporučena na tržište,
17) znak usaglašenosti je oznaka kojom proizvođač po- tvrđuje da je vaga usaglašena sa zahtjevima svih propisa koji se na nju odnose.
(2) Drugi pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilni- ku imaju značenje koje je propisano u zakonima kojima se uređuje metrologija i donošenje tehničkih propisa.

 

Član 4.
(1) Vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za upotrebu obavezne su ispunjavati bitne zahtjeve.
(2) Bitni zahtjevi odnose se na jedinicu mase, klasu tačnosti, klasifikaciju vaga, rezultate mjerenja, promjene opterećenja, uticajne veličine, oblik konstrukcije vage i nalaze se u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(3) Bitne zahtjeve nisu dužni da ispunjavaju uređaji koji su povezani sa vagom, ako se ne koriste za određivanje mase u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika.

 

Član 5.
(1) Smatra se da vaga ispunjava bitne zahtjeve iz Priloga 1. ovog pravilnika ako je proizvedena u skladu sa bo- sanskohercegovačkim standardima (u daljem tekstu: BAS standardi), kojima su preuzeti odgovarajući harmonizova- ni standardi (EN) ili njihovi dijelovi iz oblasti vaga.
(2) Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) na svojoj inter- net stranici objavljuje listu BAS standarda.

 

Član 6.
(1) Usaglašenost vaga sa bitnim zahtjevima utvrđuje se putem postupaka ocjenjivanja usaglašenosti, koji se nalaze u Prilogu 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Za ocjenu usaglašenosti vage sa bitnim zahtjevima, proizvođač bira jedan od sljedećih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti, i to:
1) modul “B” - ispitivanjem tipa iz Priloga 2. tačka 1. ovog pravilnika ili
2) modul “G” - pojedinačnom verifikacijom iz Prilo- ga 2. tačka 6. ovog pravilnika.
(3) Ukoliko je odabran postupak iz stava 2. tačka 1) ovog člana, nakon njegovog sprovođenja primjenjuje se jedan od sljedećih postupaka:
1) modul “D” - usaglašenost sa tipom na osnovu obe- zbjeđivanja kvaliteta procesa proizvodnje iz Priloga 2. tačka 2. ovog pravilnika ili
2) modul “F” - usaglašenost sa tipom na osnovu veri- fikacije proizvoda iz Priloga 2. tačka 4. ovog pravilnika.
(4) Modul “B” nije obavezan za vage koje ne koriste elektronske uređaje i imaju uređaj za mjerenje opterećenja koji ne koristi oprugu za uspostavljanje ravnoteže opte- rećenja.
(5) Ako za vage iz stava 4. ovog člana nije primijenjen modul “B”, primjenjuje se modul “D1” iz Priloga 2. tačka 3. ovog pravilnika ili modul “F1” iz Priloga 2. tačka 5. ovog pravilnika.

 

Član 7.
(1) Za sticanje statusa imenovanog tijela, tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti obavezno je da ispunjava uslove propisane Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj.
(2) Zavod imenuje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti u skladu sa područjem i obimom akreditacije, koja je nave- dena u aktu o akreditaciji.

 

Član 8.
Uslov u vezi sa stručnom osposobljenošću podrazu- mijeva da zaposlena i druga angažovana lica ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
1) da su dobro tehnički i stručno obučeni za sve po- slove ocjenjivanja usaglašenosti za koje tijelo traži ime- novanje,
2) da imaju zadovoljavajuće znanje o zahtjevima u vezi sa ocjenjivanjima koje obavljaju i odgovarajuće ovlašćenje za njihovo obavljanje,
3) da imaju odgovarajuće znanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz Priloga 1. ovog pravilnika i relevantnih BAS, odnosno harmonizovanih standarda koji se primjenjuju,
4) da imaju potrebnu sposobnost sastavljanja sertifikata, isprava o usaglašenosti, zapisa i izvještaja kojima se potvrđuje da su poslovi izvršeni.

 

Član 9.
Uslov u vezi sa prostorijama i opremom za rad podrazumijeva da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti raspolaže sredstvima neophodnim za obavljanje tehničkih i admini- strativnih radnji u vezi sa poslovima ocjenjivanja usagla- šenosti, kao i da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

 

Član 10.
Nezavisnost i nepristrasnost podrazumijeva da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava sljedeće zahtjeve, i to:
1) da bude nezavisno od organizacije, privrednog su- bjekta ili proizvoda koji ocjenjuje;
2) da dokaže svoju nezavisnost i nepostojanje sukoba interesa ako je dio poslovnog ili stručnog udruženja koje zastupa privredne subjekte uključene u projektovanje, pro- izvodnju, nabavku, sklapanje, upotrebu ili održavanje vaga koje su predmet ocjenjivanja usaglašenosti;
3) da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo ru- kovodstvo i zaposleni, odnosno angažovana lica koja oba- vljaju poslove ocjenjivanja usaglašenosti nisu projektan- ti, proizvođači, isporučioci, montažeri, kupci, vlasni- ci, korisnici ili serviseri vaga čija se usaglašenost ocjenjuje, niti njihovi zastupnici, s tim da nije isključe- na mogućnost upotrebe ocijenjenih vaga koje su neophodne za rad tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ili za lične potrebe;
4) da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo ru- kovodstvo i zaposleni, odnosno angažovana lica koja oba- vljaju poslove ocjenjivanja usaglašenosti nisu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, ispo- ruke, montiranja, korišćenja ili održavanja vaga čija se usaglašenost ocjenjuje, niti su zastupnici stranke koja je uključena u te aktivnosti;
5) da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo rukovodstvo i zaposleni, odnosno angažovana lica koja obavljaju poslove ocjenjivanja usaglašenosti ne učestvuju u aktivnostima koje mogu da utiču na njihovo nezavisno odlučivanje ili integritet u vezi sa poslovima ocjenji- vanja usaglašenosti za koje su imenovani, a što obuhvata i pružanje konsultantskih usluga;
6) da obezbijedi da aktivnosti njegovih povezanih pravnih lica ili podizvođača ne utiču na povjerljivost, objektivnost ili nepristrasnost u poslovima ocjenjivanja usaglašenosti;
7) da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i zaposleni, odnosno angažovana lica obavljaju poslove ocjenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i neophodnom tehničkom stručnošću u odre- đenoj oblasti, te da nisu izloženi bilo kakvim pritisci- ma i podsticajima, naročito finansijskim, koji bi mogli uticati na njihovo odlučivanje ili na rezultate njihovih poslova ocjenjivanja usaglašenosti, posebno od lica ili grupa lica zainteresovanih za rezultate tih postupka ocjenjivanja usaglašenosti;
8) da je sposobno obaviti sve poslove ocjenjivanja usa- glašenosti za koje je imenovano prema Prilogu 2. ovog pravilnika, bez obzira na to da li ih samo obavlja ili an- gažuje drugo lice za njihovo obavljanje;
9) da za svaki postupak ocjenjivanja usaglašenosti i svaku vrstu vaga za koju je imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dužno je imati na raspolaganju:
1. zaposlene, odnosno angažovana lica sa tehničkim znanjem i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za oba- vljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti,
2. opise postupaka po kojima se ocjenjivanje usaglaše- nosti obavlja, obezbjeđujući transparentnost i njihovu is- tovjetnu primjenu,
3. uspostavljena odgovarajuća pravila i procedure kojima se pravi razlika između poslova koje obavlja kao imenovano tijelo, kao i drugih aktivnosti, 4. postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu privrednog subjekta, sektor u kojem posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije vage i masovnu ili serijsku prirodu procesa proizvodnje;
10) da garantuje za nepristrasnost tijela za ocjenji- vanje usaglašenosti, njegovog rukovodioca i zaposlenih, odnosno angažovanih lica na poslovima ocjenjivanja usa- glašenosti;
11) da naknada koja se isplaćuje rukovodstvu i zaposle- nim, odnosno angažovanim licima odgovornim za oba- vljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti ne zavisi od broja sprovedenih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti ili njihovih rezultata.

 

Član 11.
Uslov u vezi sa povjerljivošću podrazumijeva da su rukovodstvo, zaposleni, odnosno angažovana lica u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti obavezni da, kao poslovnu tajnu, čuvaju sve informacije koje dobiju izvršavajući svoje poslove ocjenjivanja usaglašenosti za koje je tijelo imenovano prema Prilogu 2. ovog pravilnika, osim kada te informacije zahtijeva Zavod ili drugi nadležni organ.

 

Član 12.
Uslov u vezi sa postupanjem po prigovorima podrazu- mijeva da je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dužno donijeti odgovarajući opšti akt kojim uređuje proceduru za izjavljivanje pravnog sredstva na odluku donesenu u po- stupku ocjenjivanja usaglašenosti.

 

Član 13.
Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dužno je da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne djelatnosti.

 

Član 14.
(1) Imenovano tijelo može, isključivo uz saglasnost
klijenta, zaključiti podugovor za obavljanje određenih po- slova u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti sa podizvođa- čem ili povezanim pravnim licem, u smislu odredaba za- kona kojim se uređuju privredna društva, ako podizvođač ili povezano pravno lice ispunjava uslove iz Zakona o me- trologiji u Republici Srpskoj i ovog pravilnika.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, imenovano tijelo obavještava Zavod, uz dostavljanje dokaza da podizvođač ili povezano pravno lice ispunjava uslove za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.
(3) Imenovano tijelo u potpunosti je odgovorno za po- slove koje obavlja podizvođač ili povezano pravno lice.

 

Član 15.
(1) Poslije sprovedenog postupka ocjenjivanja usagla-
šenosti i ako vaga ispunjava bitne zahtjeve iz Priloga 1. ovog pravilnika, proizvođač izdaje deklaraciju o usagla- šenosti vage.
(2) U deklaraciji o usaglašenosti navodi se da su ispunjeni bitni zahtjevi iz Priloga 1. ovog pravilnika.
(3) Deklaracija o usaglašenosti sadrži elemente na- vedene u odgovarajućim modulima iz Priloga 2. ovog pra- vilnika i redovno se ažurira.
(4) Sadržaj i struktura deklaracije o usaglašenosti nalazi se u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.
(5) Deklaracija o usaglašenosti izdaje se ili prevodi na jedan od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(6) Ako se na vagu primjenjuje više propisa koji zah- tijevaju deklaraciju o usaglašenosti, izdaje se samo jedna deklaracija o usaglašenosti, koja obavezno sadrži iden- tifikaciju tih propisa, uključujući i upućivanja na nji- hova objavljivanja.
(7) Izdavanjem deklaracije o usaglašenosti proizvođač potvrđuje usaglašenost vage sa zahtjevima iz ovog pra- vilnika.

 

Član 16.
(1) Vage koje su usaglašene sa bitnim zahtjevima iz ovog pravilnika označavaju se znakom usaglašenosti i do- punskom metrološkom oznakom.
(2) Sadržaj, oblik i izgled znaka usaglašenosti nala- zi se u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(3) Dopunska metrološka oznaka sastoji se od velikog slova M i posljednje dvije cifre godine njenog stavljanja na vagu, a uokvirena je pravougaonikom, čija je visina jed- naka visini znaka usaglašenosti.
(4) Pravila u vezi sa znakom usaglašenosti iz propi- sa kojima se uređuje donošenje tehničkih propisa pri- mjenjuju se i na dopunsku metrološku oznaku.
(5) Znak usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku na mjerilo stavlja proizvođač ili njegov zastupnik, od- nosno uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srpske.

 

Član 17.
(1) Znak usaglašenosti i dopunska metrološka ozna- ka stavljaju se na vagu ili na njenu natpisnu pločicu na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.
(2) Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka stavljaju se prije nego što se vaga stavi na tržište.
(3) Dopunska metrološka oznaka stavlja se odmah iza znaka usaglašenosti.
(4) Nakon znaka usaglašenosti i dopunske metrološke oznake stavljaju se identifikacioni brojevi jednog ili više imenovanih tijela koja su učestvovala u fazi kontro- le proizvodnje, u skladu sa Prilogom 2. ovog pravilnika.
(5) Identifikacioni broj imenovanog tijela stavlja samo to tijelo ili, po njegovim uputstvima, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik.
(6) Nakon znaka usaglašenosti dopunske metrološke oznake i identifikacionog broja imenovanog tijela, može se staviti i bilo koja druga oznaka kojom se označava pose- ban rizik ili poseban način upotrebe vage.
(7) Pravilna primjena znaka usaglašenosti i preduzi- manje odgovarajućih mjera u slučaju nepravilne upotrebe tog znaka obezbjeđuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje donošenje tehničkih propisa.

 

Član 18.
(1) Vage se mogu isporučiti na tržište samo ako su usaglašene sa zahtjevima iz ovog pravilnika.
(2) Vage koje ne ispunjavaju zahtjeve propisane ovim pravilnikom ne mogu se upotrebljavati u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika.
(3) Vage namijenjene za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika i tokom njihovog korišćenja moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim pravilnikom.
(4) Ispunjenost zahtjeva za vage koje su namijenjene za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilni- ka, tokom njihovog korišćenja, potvrđuje se periodičnom i vanrednom verifikacijom u skladu sa standardom BAS EN 45501, kojim je preuzet odgovarajući harmonizovani standard.

 

Član 19.
Vage koje ispunjavaju zahtjeve iz ovog pravilnika ispo- ručuju se na tržište i stavljaju u upotrebu slobodno, bez ikakvih ograničenja.

 

Član 20.
(1) Proizvođač je dužan da postupa pod uslovima i na način kako je propisano u zakonu kojim se uređuje donoše- nje tehničkih propisa.
(2) Kada stavlja svoje vage namijenjene za korišćenje u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika na trži- šte, odnosno u upotrebu, proizvođač obezbjeđuje da su vage projektovane i proizvedene u skladu sa bitnim zahtjevima iz Priloga 1. ovog pravilnika.
(3) Za vage namijenjene za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju iz Priloga 2. ovog pravilnika i obezbjeđuje sprovođenje odgovarajućeg postupka ocjenjivanja usaglaše- nosti iz člana 6. ovog pravilnika.
(4) Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i dekla- raciju o usaglašenosti vaga namijenjenih za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika deset go- dina od dana kada je vaga stavljena na tržište.
(5) U slučaju serijske proizvodnje, proizvođač obezbje- đuje odgovarajuće postupke kojima se ostvaruje kontinui- rana usaglašenost vaga sa zahtjevima iz ovog pravilnika, pri čemu se uzimaju u obzir promjene u projektovanju ili karakteristikama vage, kao i promjene u harmonizovanim standardima ili tehničkim specifikacijama koje su nave- dene u deklaraciji o usaglašenosti vage.
(6) Kada smatra da je potrebno, a s obzirom na rizike koje predstavlja vaga koja je namijenjena za upotrebu u obla- stima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, proizvođač uzima uzorke vaga koje su isporučene na tržište radi nji- hovog ispitivanja, te prema potrebi vodi evidenciju re- klamacija, kao i neusaglašenih i opozvanih vaga, a o čemu obavještava distributere.
(7) Proizvođač obezbjeđuje da vaga koja je namijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravil- nika i koja je stavljena na tržište nosi broj tipa, lota ili serije ili bilo koji drugi natpis koji omogućava njenu identifikaciju.
(8) Natpisi za identifikaciju vaga nalaze se u Prilo- gu 5. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(9) Za vage namijenjene za upotrebu u oblastima iz čla- na 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika proizvođači stavljaju nat- pise u skladu sa Prilogom 5. tačka 1) ovog pravilnika.
(10) Za vage koje nisu namijenjene za upotrebu u obla- stima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika proizvođa- či stavljaju natpise u skladu sa Prilogom 5. tačka 2) ovog pravilnika.
(11) Ako su na vagu namijenjenu za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika pričvršćeni uređaji ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, na svaki od tih uređaja proizvo- đač stavlja oznaku ograničenja upotrebe kako je predviđeno u Prilogu 5. tačka 3) ovoga pravilnika.
(12) Oznaka ograničenja upotrebe iz stava 11. ovog čla- na stavlja se na uređaje na jasno vidljiv i neizbrisiv na- čin.
(13) Proizvođač na vagi navodi svoje poslovno ime ili trgovački znak i adresu, koja predstavlja jedinstveno mje- sto na kojem se proizvođač može kontaktirati.
(14) Podaci za kontaktiranje obavezno su na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici Srp- skoj.
(15) Proizvođač obezbjeđuje da su uz vagu namijenjenu za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilni- ka priložena jasna i razumljiva uputstva i informacije na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(16) Proizvođač koji smatra ili osnovano sumnja da vaga koja je stavljena na tržište nije usaglašena sa zah- tjevima iz ovog pravilnika, bez odgađanja, preduzima ko- rektivne mjere radi obezbjeđivanja usaglašenosti vage ili vrši njen povrat, odnosno njeno povlačenje sa tržišta, a u zavisnosti od konkretnog slučaja.
(17) Ako vaga predstavlja rizik, proizvođač, bez od- gađanja, o tome obavještava Zavod i nadležne organe dru- gih država u kojima je isporučio vagu na tržište, uz na- vođenje podataka, posebno o neusaglašenosti vage, kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama.
(18) Na zahtjev Zavoda, proizvođač dostavlja sve podatke i dokumentaciju u pisanom i elektronskom obliku koji su potrebni za dokazivanje usaglašenosti vage sa ovim pravilnikom na jednom od jezika i pisama koji su u slu- žbenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(19) Proizvođač je dužan da sarađuje sa Zavodom, u vezi sa svakom preduzetom radnjom, da bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je stavio na tržište.

 

21.
(1) Ovlašćeni zastupnik dužan je da postupa pod uslovima i na način kako je propisano u zakonu kojim se uređuje donošenje tehničkih propisa.
(2) Rok za čuvanje tehničke dokumentacije i deklaracije o usaglašenosti iz člana 20. stav 4. ovog pravilnika odnosi se i na ovlašćenog zastupnika.

 

Član 22.
(1) Uvoznik je dužan da postupa pod uslovima i na na- čin kako je propisano u zakonu kojim se uređuje donošenje tehničkih propisa.
(2) Prije stavljanja na tržište vage namijenjene za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilni- ka, uvoznik provjerava i obezbjeđuje sljedeće:
1) da je proizvođač sproveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 6. ovog pravilnika,
2) da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju za vagu,
3) da je vaga označena znakom usaglašenosti i dopun- skom metrološkom oznakom,
4) da su uz vagu priloženi deklaracija o usaglaše- nosti i drugi potrebni dokumenti,
5) da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 20. st. 7. do 14. ovog pravilnika.
(3) Kada uvoznik smatra ili osnovano sumnja da vaga nije usaglašena sa bitnim zahtjevima iz Priloga 1. ovog pravilnika, nije dozvoljeno da stavi vagu na tržište, od- nosno u upotrebu sve dok se ne sprovede njeno usaglašavanje.
(4) Kada vaga predstavlja rizik, uvoznik, bez odgađanja, o tome obavještava proizvođača i Zavod.
(5) Prije stavljanja na tržište vage koja nije namijenje- na za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pra- vilnika, uvoznik provjerava i obezbjeđuje da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 20. st. 7. do 14. ovog pravilnika.
(6) Uvoznik na vagi ili, kada to nije moguće, na ambala- ži ili u dokumentu koji prati vagu navodi svoje poslovno ime ili trgovački znak i adresu na kojoj se može kontakti- rati.
(7) Podaci za kontaktiranje obavezno su na jednom od je- zika i pisama u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(8) Uvoznik obezbjeđuje da su uz vagu namijenjenu za upo- trebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika priložena jasna i razumljiva uputstva i podaci na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(9) Sve dok je zadužen i odgovara za vagu koja je na- mijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, uvoznik obezbjeđuje da uslovi skla- dištenja ili prevoza ne ugrožavaju usaglašenost vage sa bitnim zahtjevima iz Priloga 1. ovog pravilnika.
(10) Kada smatra da je potrebno, a s obzirom na rizi- ke koje predstavlja vaga koja je namijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, uvoznik uzima uzorke vaga koje su isporučene na tržište radi nji- hovog ispitivanja i, prema potrebi, vodi evidenciju re- klamacija, kao i neusaglašenih i opozvanih vaga, a o čemu obavještava distributere.
(11) Uvoznik koji smatra ili osnovano sumnja da vaga koju je stavio na tržište nije usaglašena sa zahtjevima iz ovog pravilnika, bez odgađanja, preduzima potrebne ko-rektivne mjere radi obezbjeđivanja usaglašenosti vage ili vrši njen povrat, odnosno njeno povlačenje sa tržišta, a u zavisnosti od konkretnog slučaja.
(12) Ako vaga predstavlja rizik, uvoznik, bez odgađanja, o tome obavještava Zavod i nadležne organe drugih država u kojima je isporučio vagu na tržište, uz navođenje poda- taka, posebno o neusaglašenosti vage, kao i o svim predu- zetim korektivnim mjerama.
(13) Uvoznik čuva deklaraciju o usaglašenosti vage, koja je namijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, deset godina od dana kada je vaga stavljena na tržište radi njenog dostavljanja ili davanja na uvid Zavodu, te obezbjeđuje da tehnička dokumentacija bude raspoloživa Zavodu i drugim organima na njihov zah- tjev.
(14) Na zahtjev Zavoda, uvoznik dostavlja sve podatke i dokumentaciju u pisanom i elektronskom obliku, koji su potrebni za dokazivanje usaglašenosti vage sa ovim pra- vilnikom, na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(15) Uvoznik je dužan da sarađuje sa Zavodom, u vezi sa svakom preduzetom radnjom, da bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je stavio na tržište.

 

Član 23.
(1) Distributer je obavezan da postupa pod uslovima i na način kako je propisano u zakonu kojim se uređuje dono- šenje tehničkih propisa.
(2) Kada isporučuje vagu na tržište, distributer po- stupa s posebnom pažnjom u skladu sa zahtjevima iz ovog pravilnika.
(3) Prije isporuke na tržište vage koja je namijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravil- nika, distributer provjerava sljedeće:
1) da li je vaga označena znakom usaglašenosti i dopun- skom metrološkom oznakom,
2) da li su uz vagu priloženi deklaracija o usaglaše- nosti, potrebni dokumenti, uputstva i informacije na jednom od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Repu- blici Srpskoj,
3) da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 20. st. 7. do 14. ovog pravilnika i člana 22. st. 6. i 7. ovog pravilnika.
(4) Distributer koji smatra ili osnovano sumnja da vaga koja je namijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika nije u skladu s bitnim zahtjevi- ma iz Priloga 1. ovoga pravilnika, ne smije vagu isporuči- ti na tržište sve dok se ne sprovede njeno usaglašavanje.
(5) Ako vaga predstavlja rizik, distributer o tome oba- vještava proizvođača ili uvoznika i Zavod.
(6) Prije isporuke na tržište vage koja nije namijenje- na za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pra- vilnika, distributer provjerava da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 20. st. 7. do 14. ovog pravilnika i člana 22. st. 6. i 7. ovog pravilnika.
(7) Sve dok je zadužen i odgovara za vagu koja je na- mijenjena za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, distributer obezbjeđuje da uslovi skla- dištenja ili prevoza ne ugrožavaju usaglašenost vage sa bitnim zahtjevima iz Priloga 1. ovog pravilnika.
(8) Distributer koji smatra ili osnovano sumnja da vaga koju je isporučio na tržište nije usaglašena sa zahtjevima iz ovog pravilnika obezbjeđuje da se sprovedu potrebne korektivne mjere radi obezbjeđivanja usaglaše- nosti vage ili, po potrebi, izvrši njeno povlačenje, od- nosno povrat sa tržišta.
(9) Ako vaga predstavlja rizik, distributer, bez od- gađanja, o tome obavještava Zavod i nadležne organe dru-
gih država u kojima je isporučio vagu na tržište, uz na- vođenje podataka, posebno o neusaglašenosti vage, kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama.
(10) Na zahtjev Zavoda, distributer dostavlja sve po- datke i dokumentaciju u pisanom i elektronskom obliku, koji su potrebni za dokazivanje usaglašenosti vage sa ovim pravilnikom, na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(11) Distributer je dužan da sarađuje sa Zavodom, u vezi sa svakom preduzetom radnjom, da bi se uklonili rizici koje predstavlja vaga koju je isporučio na trži- šte.

Član 24.
Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem i na njih se odnose obaveze za proizvođače iz člana 20. ovog pravilnika kada na tržište stave vagu pod svojim ime- nom ili trgovačkim znakom ili ako preprave vagu koja je već stavljena na tržište, na način da to može uticati na njenu usaglašenost sa propisanim zahtjevima iz ovog pra- vilnika.

Član 25.
(1) Privredni subjekti vode evidenciju o vagama koje su namijenjene za upotrebu u oblastima iz člana 2. t. 1) do 6) ovog pravilnika, te na zahtjev Zavoda daju podatke o po- slovnom identitetu:
1) svakog privrednog subjekta koji im je isporučio vagu,
2) svakog privrednog subjekta kojem su isporučili vagu.
(2) Privredni subjekti vode evidenciju iz stava 1. ovog člana najmanje deset godina od dana kada im je vaga isporu- čena, odnosno od dana kada su vagu isporučili.

Član 26.
Vage koje su na propisan način stavljene u upotrebu prije stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu se nastaviti koristiti i nakon isteka važenja rješenja, odnosno serti- fikata o odobrenju tipa mjerila, ako ispunjavaju granice najveće dozvoljene greške, koja je navedena u propisu koji je važio u vrijeme stavljanja vage u upotrebu.

Član 27.
(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da se primjenjuju sljedeći propisi:
1) Pravilnik o metrološkim uslovima za mjerila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII); (“Službeni list SFRJ”, broj 4/87),
2) Metrološko uputstvo za pregled vaga sa neautomat- skim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II); (“Glasnik SZMDM”, broj 2/81),
3) Metrološko uputstvo za pregled mjerila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem maksimalnog mjerenja preko 9000 kg (“Glasnik SZMDM”, broj 3/83),
4) Metrološko uputstvo za pregled elektromehanič- kih mjerila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) sa računarom ili bez računara (“Gla- snik SZMDM”, broj 2/85).
(2) Propisi iz stava 1. ovog člana primjenjuju se na vage koje su stavljene u upotrebu prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 28.
Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Broj: 18/1.00/39-123/21

31. marta 2021. godine

Banjaluka

 

V.d. direktora, Simo Babić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.