Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2021. godinu

Legislativa

Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2021. godinu

Ovim pravilnikom utvrđuje se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava deponovanih na računima koji čine sistem Jedinstvenog računa trezora u 2021. godini u odobrene investicije definisane Zakonom o investiranju javnih sredstava.

27.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 38,  27.4.2021.

 

Na osnovu člana 12. Zakona o investiranju javnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/04) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18), ministar finansija donosi
 

PRAVILNIK
O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

 

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava deponovanih na računima koji čine sistem Jedinstvenog računa trezora u 2021. godini u odobrene investicije definisane Zakonom o investiranju javnih sredstava.

 

Član 2.
(1) Pod politikom investiranja podrazumijevaju se postupci:
1) utvrđivanja podataka o raspoloživim novčanim sredstvima,

2) obrade primljenih eksternih i internih podataka neophodnih za donošenje odluka o investiranju sredstava,
3) preduzimanja aktivnosti investiranja.
(2) Pod raspoloživim sredstvima podrazumijevaju se novčana sredstva koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama, u skladu sa odredbama člana 2. stav 2. Zakona o investiranju javnih sredstava (u daljem tekstu: Zakon).
(3) Pod sistemom Jedinstvenog računa trezora podrazumijevaju se računi koji se vode na ime Ministarstva finansija, u skladu sa Zakonom o trezoru.

 

Član 3.
(1) Investiranje raspoloživih novčanih sredstava iz čl. 4. i 5. Zakona vrši se uz uvažavanje principa sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika.
(2) Pod principom sigurnosti investiranja podrazu- mijeva se utvrđivanje ograničenja i kriterijuma investiranja raspoloživih sredstava da bi se smanjio rizik investiranja.
(3) Pod likvidnošću investiranja podrazumijeva se poštovanje opšteg pravila kojim se utvrđuje da investirana sredstva moraju imati rok dospijeća kraći od roka namjenskog trošenja raspoloživih novčanih sredstava.
(4) Pod disperzijom rizika podrazumijeva se aktivnost investiranja u smislu da se raspoloživa sredstva moraju investirati u veći broj različitih sredstava investiranja, odnosno moraju se investirati u hartije od vrijed- nosti više emitenata ili u oročene depozite kod više banaka, a u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona.
(5) Cilj investiranja raspoloživih novčanih sredstava, uvažavajući navedene principe investiranja, jeste ostvarivanje dobiti, odnosno kapitalizacija javnih sredstava.

Član 4.
Utvrđivanje raspoloživih javnih sredstava u skladu sa članom 2. stav 2. Zakona, te donošenje odluke u koje instrumente će sredstva biti investirana zasnovano je na prikupljenim informacijama od pojedinih resora Ministarstva finansija:
1) Resor za trezor dužan je da utvrdi terminski mjeseč- ni plan definisan godišnjim odlukama o budžetu, odnosno kvartalnim finansijskim planovima potrošnje budžetskih sredstava, u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu,
2) Resor za fiskalni sistem kvartalno vrši procjenu ostvarenja priliva budžetskih sredstava za svaki mjesec navedenog kvartala, pojedinačno po vrstama prihoda,
3) Resor za trezor, Odjeljenje za raspodjelu javnih prihoda dnevno sačinjava pregled javnih prihoda po svim osnovama koji se preraspodjeljuju na sistem jedinstvenih računa trezora u skladu sa članom 5. Zakona o trezoru,
4) Resor za trezor dužan je da sačini mjesečnu projek- ciju naplate potraživanja po osnovu sredstava, po osnovu ostalih potraživanja, te ostale prilive po osnovu prije- ma sredstava posebnih namjena (sredstva od sukcesije imovine bivše SFRJ, sredstva od prodaje državnog kapitala na posebnim escrow računima, sredstva od prodaje GSM licenci itd.),
5) Resor za trezor odgovarajuće podatke o bankama koji će služiti kao kriterijum kod investiranja raspoloživih sredstava u depozite obezbjeđuje iz godišnjih revizorskih, te periodičnih finansijskih izvještaja banaka, kao i iz izvještaja Agencije za bankarstvo,
6) Resor za trezor je na osnovu informacija dobijenih od Resora za upravljanje dugom dužan da sačini kvartalnu projekciju otplate inoduga.

Član 5.
(1) Obradu podataka iz člana 4. ovog pravilnika vrši Ministarstvo finansija, Resor za trezor (Odjeljenje za upravljanje sredstvima i plaćanjem), koji sačinjava:
1) prijedlog dnevnog trošenja budžetskih sredstava po svim osnovama,
2) prijedlog mjesečnog trošenja sredstava, kao i terminski plan plaćanja,
3) prijedlog raspoloživih sredstava za investiranje sa terminskim planom dospijeća.
(2) Prijedlog raspoloživih sredstava za investiranje sa terminskim planom Resor za trezor u pisanoj formi dostavlja investicionom menadžeru.
(3) Investicioni menadžer može zahtijevati da mu se dostave i drugi prijedlozi iz stava 1. ovog člana, te dodatne analize i objašnjenja u vezi sa navedenim prijedlozima.

Član 6.
Raspoloživa novčana sredstva iz člana 1. ovog pravil- nika investiraće se u 2021. godini isključivo u oročene depozite kod banaka koje imaju sertifikat o članstvu ili koje posjeduju važeću saglasnost entitetskih agencija za bankarstvo na akcione planove o pristupanju programu osiguranja depozita, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za učešće banaka u programu osiguranja depozita Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(1) U oročene depozite kod jedne banke investiraće se najviše do 25% raspoloživih novčanih sredstava.
(2) Najmanje 10% investiranih javnih sredstava investiraće se u oročene depozite kod banke sa rokom dospijeća do sedam dana.

Član 8.
(1) Investicioni menadžer donosi odluku o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u oročene depozite kod banaka prema ograničenjima iz ovog pravilnika, a u skladu sa Zakonom.
(2) Investicioni menadžer odluku o investiranju raspoloživih novčanih sredstava u oročene depozite kod banaka, u pisanoj formi, dostavlja Resoru za trezor na realizaciju i pripremu ugovora o oročavanju.
(3) Ministar finansija rješenjem određuje lice koje je dužno da pregleda i odobri ugovor iz stava 2. ovog člana, u skladu sa zakonima koji regulišu obligacione odnose i javne nabavke.

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 06.09/020-914/21

10. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

investiranje

javna sredstva

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.