Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o NOTAM uredu Bosne i Hercegovine (NOF)

30.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o NOTAM uredu Bosne i Hercegovine (NOF)

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o NOTAM uredu Bosne i Hercegovine (NOF)

 

Službeni glasnik BiH broj 27/21 (30.4.2021.)

 

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NOTAM UREDU BOSNE I HERCEGOVINE (NOF)


 

Član 1.
 

U Pravilniku o NOTAM uredu Bosne i Hercegovine (NOF) ("Službeni glasnik BiH", broj 9/18) u članu 3. stav (1) iza tačke dd) dodaju se tačke ee), ff), gg), hh), ii) i jj) koje glase:

"ee) Blјuzgavica (Slush): vodom natoplјeni snijeg koji se pri gaženju petom i prstima na tlu rasplјuskuje uokolo, sa specifičnom težinom: od 0,5 do 0,8.

ff) Manevarska površina (Manoeuvring Area): Dio aerodroma na zemlјi ili vodi (osim platforme) određen za polijetanje, slijetanje ili kretanje zrakoplova.

gg) Operativna površina (Movement Area): Dio aerodroma određen za polijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, koji se sastoji od manevarske površine i platforme.

hh) Platforma (Apron): Određena površina na aerodromu na zemlјi, namijenjena za smještaj zrakoplova u cilјu ukrcaja i iskrcaja putnika, utovara i istovara tereta ili opšte, snabdijevanja gorivom, te parkiranja ili održavanja zrakoplova.

ii) Snijeg (na zemlјi) (Snow (on the ground)):

a) suhi snijeg (dry snow): snijeg koji vjetar može oduvati. Ako je stisnut rukom, on će se po ispuštanju raspršiti. Specifična težina je do 0,35, ali ne uklјučuje 0,35;

b) mokri snijeg (wet snow): snijeg, koji će se, ako je stisnut rukom, slijepiti, formirajući sniježnu grudvu. Specifična težina je od 0,35, ne uklјučujući 0,5;

c) zbijeni snijeg (compacted snow): snijeg koji je zbijen u čvrstu masu, opire se dalјem sabijanju i držaće se zajedno ili lomiti na komade ako se podigne. Specifična težina je 0,5 i preko toga.

jj) Staza za vožnju (Taxiway): određena površina na aerodromu na zemlјi, namijenjena za vožnju zrakoplova, povezivanje poletno-sletne staze sa platformom, kao i međusobno povezivanje drugih dijelova aerodroma, uklјučujući:

1) stazu za vožnju do parkirališnog mjesta (aircraft stand taxilane): dio platforme označen kao staza za vožnju, isklјučivo namijenjena za prilaz zrakoplova parkirališnim mjestima;

2) stazu za vožnju na platformi (apron taxiway): dio sistema staza za vožnju na platformi namijenjena osiguranju vozne rute preko platforme;

3) brzu izlaznu stazu za vožnju (rapid exit taxiway): staza za vožnju povezana sa poletno-sletnom stazom pod oštrim uglom i projektovana da omogući zrakoplovu koji je sletio skretanje brzinom većom od one koja se postiže na drugim izlaznim stazama za vožnju, u cilјu maksimalnog skraćivanja zauzetosti poletno-sletne staze."
 

Član 2.
 

U članu 3. stav (1) tačka v) mijenja se i glasi:

"v) SNOWTAM: Posebna serija NOTAM-a u standardnom formatu koja pruža izvještaj o stanju površine sa objavom prisustva ili uklanjanju opasnih uvjeta prouzrokovanih snijegom, ledom, blјuzgavicom, mrazom, stajaćom vodom ili vodom povezanom sa snijegom, blјuzgavicom ili mrazom na operativnim površinama."
 

Član 3.
 

Prilog br. 2 Uputstvo za popunjavanje SNOWTAM obrasca/Instructions for the completion of the SNOWTAM format mijenja se i glasi:

"
 

Prilog br. 2

 

Uputstvo za popunjavanje SNOWTAM obrasca/INSTRUCTION FOR THE COMPLETION OF THE SNOWTAM FORMAT

 

1. Opšte/General
 

a) Kada se izvještava o više od jedne poletno-sletne staze, potrebno je ponoviti tačke B do H (u Dijelu koji se odnosi na proračun performansi aviona).

When reporting on more than one runway, repeat Items B to H (Aeroplane performance selection section);

b) Slovne oznake/slova koja se koriste za označavanje tačaka koriste se samo u svrhu referisanja i ne bi trebalo da budu uklјučene u poruke. Slovna oznaka M (obavezno), C (uvjetno) i O (opciono/po potrebi) označavaju upotrebu informacija i koriste se kako je objašnjeno u nastavku.

The letters used to indicate items are only used for reference purpose and should not be included in the messages. The letters, M (mandatory), C (conditional) and O (optional) mark the usage information and shall be included as explained below.

c) Koriste se metričke jedinice, a mjerne jedinice se ne objavlјuju.

Metric units shall be used and the unit of measurements not reported.

d) Maksimalna važnost SNOWTAM-a je 8 sati. Novi SNOWTAM će se objaviti svaki put kada se primi novi izvještaj o stanju poletno-sletne staze.

The maximum validity of SNOWTAM is 8 hours. New SNOWTAM shall be issued whenever a new runway condition report is received.

e) Objavom novog SNOWTAM-a otkazuje se prethodni SNOWTAM.

A SNOWTAM cancels the previous SNOWTAM.

f) Skraćeno zaglavlјe "TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)" uvedeno je da bi se omogućila automatska obrada SNOWTAM poruka u računarskim bazama podataka.

The abbreviated heading "TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)" is included to facilitate the automatic processing of SNOWTAM messages in computer data banks.

Objašnjenje ovih simbola je slјedeće:

The explanation of these symbols is:

TT = oznaka za SNOWTAM = SW

TT = data designator for SNOWTAM = SW;

AA = geografska oznaka za države, npr. LF = Francuska, EG = Velika Britanija (Lokacijske indikatore (ICAO Dokument broj 7910), Dio 2, Indeks prema slovnim oznakama država za lokacijske indikatore)

AA = geographical designator for States, e.g. LF = FRANCE, EG = United Kingdom (see Location Indicators (Doc 7910), Part 2, Index to Nationality Letters for Location Indicators);

iiii = četvorocifreni serijski broj SNOWTAM-a

iiii = SNOWTAM serial number in a four-digit group;

CCCC = četvoroslovni lokacijski indikatori aerodroma na koji se SNOWTAM odnosi (vidjeti lokacijske indikatore (ICAO dokument 7910))

CCCC = four letter location indicator of the aerodrome to which the SNOWTAM refers (see Location Indicators (Doc 7910));

MMYYGGgg = datum/vrijeme osmatranja/mjerenja gdje je:

MMYYGGgg = date/time of observation/measurement, whereby:

MM = mjesec, na primjer januar = 01, decembar = 12

MM = month, e.g. January = 01, December = 12

YY = dan u mjesecu

YY = day of month;

GGgg = vrijeme izraženo u satima (GG) i minutama (ggUTC

GGgg = time in hours (GG) and minutes (gg) UTC;

(BBB) = alternativna grupa za korekciju SNOWTAM poruke prethodno upućene sa istim serijskim brojem = COR

(BBB) = optional group for correction to SNOWTAM message previously disseminated with the same serial number = COR

Napomena 1. – Zagrade kod (BBB) se koriste da označe da je ova grupa alternativna.

Note 1. – Brackets in (BBB) are used to indicate that this group is optional.

Napomena 2. – Kada se izvještava o više od jedne poletno-sletne staze i kada su individualni datumi/vremena osmatranja/mjerenja navedeni ponavlјanjem tačke B, poslјednji datum/vrijeme osmatranja/mjerenja se unosi u skraćeni naslov (MMYYGGgg).

Note 2. – When reporting on more than one runway and individual dates/times of observation/measurement are indicated by repeated Item B, the latest date/time of observation/assessment is inserted in the abbreviated heading (MMYYGGgg).

Primjer: Skraćeno zaglavlјe SNOWTAM-a br. 149 iz Ciriha, mjerenje/osmatranje 7. novembra u 0620 UTC:

SWLS0149 LSZH 11070620

Example: Abbreviated heading of SNOWTAM No. 149 from Zurich, measurement/observation of 7 November at 0620 UTC

SWLS0149 LSZH 11070620

Napomena – Grupe informacija se razdvajaju razmakom kao što je prikazano iznad.

Note – The informtion groups are separated by a space, as illustrated above.

g) Tekst "SNOWTAM" u SNOWTAM formatu i serijski broj SNOWTAM-a prikazan četvorocifrenom grupom se razdvajaju razmakom. Primjer: SNOWTAM 0124.

The text "SNOWTAM" in the SNOWTAM Format and the SNOWTAM serial number in a four-digit droup shall be separated by a space, for example: SNOWTAM 0124.

h) U svrhu čitlјivosti SNOWTAM poruke ubacuje se prazna linija poslije serijskog broja SNOWTAM-a, poslije tačke A) i poslije Dijela obrasca koji se odnosi na proračun performansi aviona.

For readability purposes for the SNOWTAM message, include a line feed after the SNOWTAM serial number, after Item A and after the Aeroplane performance calculation section.

iKada se izvještava o više od jedne poletno-sletne staze, za svaku poletno-sletnu stazu se ponavlјaju informacije u Dijelu obrasca koji se odnosi na proračun performansi aviona od polјa datum/vrijeme procjene do Dijela koji se odnosi na svjesnost o stanju poletno-sletne staze.

When reporting on more than one runway, repeat the information in the aeroplane performance calculation section from the date and time of assessment for each runway before the information in the Situational awareness section.

jObavezne su slјedeće informacije:

Mandatory information is:

1. LOKACIJSKI INDIKATOR AERODROMA

AERODROME LOCATION I INDICATOR

2. DATUM I VRIJEME PROCJENE

DATE AND TIME OF ASSESSMENT

3. NIŽA BROJNA OZNAKA POLETNO-SLETNE STAZE

LOWER RUNWAY DESIGNATOR NUMBER

4. KOD STANјA POLETNO-SLETNE STAZE ZA SVAKU TREĆINU POLETNO-SLETNE STAZE; I

RUNWAY CONDITION CODE FOR EACH RUNWAY THIRD; and

5. OPIS UVJETA ZA SVAKU TREĆINU POLETNO-SLETNE STAZE (koji se navodi kod stanja poletno-sletne staze (RWYCC) od 1-5

CONDITION DESCRIPTION FOR EACH RUNWAY THIRD (when runway condition code (RWYCC) is reported 1-5)
 

2. Dio koji se odnosi na proračun performansi aviona

Aerodrome performance calculation section

 

Tačka A / Item A

Lokacijski indikator aerodroma (četvoroslovni lokacijski indikator)

Aerodrome location indicator (four-letter location indicator)

Tačka B / Item B

Datum i vrijeme procjene stanja površine poletno-sletne staze (grupa od osam brojeva za datum/vrijeme osmatranja u formatu mjesec, dan, sat i minut UTC)

Date and time of assessment (eight-figure date/time group giving time of observation as month, day hour and minute in UTC)

Tačka C / Item C

Niža brojna oznaka RWY

Lower runway designator number (nn[L] or nn[C] or nn[R])

Napomena: Samo jedna oznaka poletno-sletne staze se unosi za svaku poletno-sletnu stazu i uvijek se unosi niža oznaka.

Note – Only one runway designator is inserted for each runway and always the lower number.

Tačka D / Item D

Kòd stanja poletno-sletne staze za svaku trećinu poletno-sletne staze. Samo jedan broj (0, 1, 2, 3, 4, 5 ili 6) upisan za svaku trećinu poletno-sletne staze, odvojen kosom linijom (n/n/n).

Runway condition code for each runway third. Only one digit (0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6) is inserted for each runway third, separated by an oblikue stroke (n/n/n/).

Tačka E / Item E

Procentualna pokrivenost za svaku trećinu poletno-sletne staze. Kada se unosi, unosi se kao 25, 50, 75 ili 100 za svaku trećinu poletno-sletne staze, odvojeno kosom crtom ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Per cent coverage for each runway third. When provided, insert 25, 50, 75 or 100 for each runway third, separated by an oblique stroke ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Napomena 1. – Ove informacije se pružaju samo kada je stanje poletno-sletne staze za svaku trećinu poletno-sletne staze prijavlјeno kao različito od 6 i ako postoji opis stanja za svaku trećinu poletno-sletne staze (tačka G) koja je prijavlјena osim suhe (DRY).

Note 1. – This information is provided only when the runway condition for each runway third (Item D) has been reported as other than 6 and there is a condition description for each runway third (Item G) that has been reported other than DRY.

Napomena 2. – Kada se ne objave uvjeti, to će biti naznačeno tako što se unosi "NR" za odgovarajuću trećinu poletno-sletne staze.

Note 2. – When the conditions are not reported, this will be signified by the insertion of "NR" for the appropriate runway third(s).

Tačka F / Item F

Dubina stajaće vode, blјuzgavice, mokrog snijega i suhog snijega za svaku trećinu poletno-sletne staze. Kada se objavlјuju navedene informacije, izražavaju se u milimetrima za svaku trećinu poletno-sletne staze. Vrijednosti za svaku trećinu poletno-sletne staze se razdvajaju kosom crtom.

Depth of loose contaminant for each runway third. When provided, insert in millimetres for each runway third, separated by an oblique stroke (nn/nn/nn or nnn/nnn/nnn).

Stajaća voda, ukoliko je dubina minimalno 04, tada se vrši procjena dubine. Značajne promjene od 3 mm do i uklјučujući 15 mm.

Standing water, values to be reported 04, then assessed value. Significant changes 3 mm up to including 15 mm;

Blјuzgavica, ukoliko je dubina 03, tada se vrši procjena dubine. Značajne promjene od 3 mm do i uklјučujući 15 mm.

Slush, values to be r. eported 03, then assessed value. Significant changes 3 mm up to and including 15 mm.

Mokar snijeg, ukoliko je dubina minimalno 03, tada se vrši procjena dubine. Značajne promjene od 5 mm.

Wet snow, values to be reported 03, then assessed value. Significant changes 5 mm.

Suhi snijeg, ukoliko je dubina minimalno 03, tada se vrši procjena dubine. Značajne promjene od 20 mm.

Dry snow, values to reported 03, then assessed value. Significant changes 20 mm.

Napomena 1. – Kada navedeni uvjeti nisu navedeni /prijavlјeni, to će biti naznačeno unošenjem "NR" za odgovarajuću trećinu(e) poletno-sletne staze.

Note 1. – When the conditions are no reported, this will be signified by the insertion of "NR" for the appropriate runway third(s).

Tačka G / Item G

Opis stanja za svaku trećinu poletno-sletne staze. Unosi se bilo koji od slјedećih opisa stanja za svaku trećinu poletno-sletne staze, odvojene kosom crtom.

Conditions description for each runway third. Insert any of the following conditions descriptions for each runway third, separated by an oblike stroke.

KOMPAKTAN SNIJEG

COMPACTED SNOW

SUHI SNIJEG

DRY SNOW

SUHI SNIJEG PREKO KOMPAKTNOG SNIJEGA

DRY SNOW ON THE TOP OF COMPACTED SNOW

SUHI SNIJEG PREKO LEDA

DRY SNOW ON THE TOP OF ICE

MRAZ

FROST

LED

ICE

BLjUZGAVICA

SLUSH

STAJAĆA VODA

STANDING WATER

VODA PREKO KOMPAKTNOG SNIJEGA

WATER O TOP OF COMPACTED SNOW

MOKRO

WET

MOKRI LED

WET ICE

MOKRI SNIJEG

WET SNOW

MOKRI SNIJEG PREKO KOMPAKTNOG SNIJEGA

WET SNOW ON THE TOP OF COMPACTED SNOW

MOKRI SNIJEG PREKO LEDA

WET SNOW ON THE TOP ICE.

SUHO / (unosi se samo kada nema naslaga)

DRY (only repored when there is no contaminant).

Napomena – Kada se ne prijave uvjeti, to će biti naznačeno umetanjem "NR" za odgovarajuću trećinu poletno-sletne staze.

Note – When the conditions are not reported, this will be signified by the insertion of "NR" for the appropriate runway third(s).

Tačka H / Item H

Širina poletno-sletne na koju se primjenjuju kodovi stanja poletno-sletne staze. Širina se unosi u metrima ako je manja od objavlјene širine poletno-sletne staze. Width of runway to which the runway conditions codes apply. Insert the width in metres if less than the published runway width.
 

3. Dio koji se odnosi na svjesnost o stanju poletno-sletne staze

 

Situational awareness section

 

Napomena 1. – Elementi u Dijelu koji se odnosi na svjesnost o stanju poletno-sletne staze završavaju se sa tačkom.

Note 1. – Elements in the situational awareness section end with a full stop.

Napomena 2. – Elementi u Dijelu koji se odnosi na svjesnost o stanju poletno-sletne staze za koje postoje informacije ili gdje uvjeti za objavlјivanje nisu ispunjeni, u potpunosti su izostavlјeni.

Note 2. - Elements in situational awareness section for which in information exists, or where the conditional circumstances for publication are not fulfilled, are left out completely.

Tačka I / Item I

Smanjena dužina poletno-sletne staze. Unosi se odgovarajuća oznaka poletno-sletne staze i raspoloživa dužina izražena u metrima (primjer: RWY nn [L] ili nn [C] ili nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Reduced runway lenght. Insert the applicable runway designator and available length im metres (example: RWY nn [L] or nn [C] or nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Napomena – Ove informacije su uvjetne kada je objavlјen NOTAM sa novim setom deklarisanih udalјenosti.

Note – This information is conditional when a NOTAM has been published with a new set of a declared distances.

Tačka J/ Item J

Nošeni snijeg na poletno-sletnoj stazi. Kada se o njemu izvještava, unosi se "DRIFTING SNOW".

Drifting snow on the runway. When reported, insert "DRIFTING SNOW".

Tačka K / Item K

Rastresiti pijesak na poletno-sletnoj stazi. Kada se prijavi na poletno-sletnoj stazi, unosi se niža oznaka poletno-sletne staze i upisuje se "LOOSE SAND" (RWY nn ili RWY nn [L] ili nn [C] ili nn [R] LOOSE SAND).

Loose sand on the runway. When loose sands is reported on the runway, insert the lower runway designator and with space "LOOSE SAND" (RWY nn or RWY nn [L] or nn [C] or nn [R] LOOSE SAND).

12. Tačka L / Item L

Poletno-sletna staza tretirana hemijskim sredstvima Kada je prijavlјeno da je primijenjen hemijski tretman, unosi se manja oznaka piste, zatim razmak i unosi se CHEMICALLY TREATED" (RWY nn ili RWY nn [L] ili nn [C] ili nn [R] CHEMICALLY TREATED).

Chemical treatment on the runway. When chemical treatment has been reported applied, insert the lower runway designator and with a space "CHEMICALLY TREATED" (RWY nn or RWY nn [L] or nn [C] or nn [R] CHEMICALLY TREATED).

13. Tačka M / Item M

Nanosi snijega na poletno-sletnoj stazi. Kada se izvještava o nanosima snijega na poletno-sletnoj stazi, unosi se niža oznaka poletno-sletne staze, razmak i upisuje se SNOW BANK", pa razmak i oznaka lijevo "L" ili desno "R" ili obje strane "LR", nakon čega slijedi udalјenost u metrima od centralne linije odvojena razmakom FM CL (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn [C] ili nn[R] SNOW BANK Lnn ili Rnn ili LRnn FM CL).

Snow banks on the runway. When snow banks are reported present on the runway, insert the lower runway designator and with a space "SNOW BANK" and with a space left "L" or right "R" or both sides "LR", followed by the distance in metres from centre line separated by a space FM CL (RWY nn or RWY nn[L] or nn [C] or nn[R] SNOW BANK Lnn or Rnn or LRnn FMCL).

Tačka N / Item N

Sniježni nanosi na stazi za vožnju. Kada su na stazi za vožnju prisutni sniježni nanosi, unosi se oznaka staze za vožnju, razmak i zatim SNOW BANK" (TWY [nn]n SNOW BANK). Snow banks on taxiway. When snow banks are present on a taxiway, insert the taxiway designator and with a space "SNOW BANK" (TWY [nn]n SNOW BANK).

Tačka O/ Item O

Nanosi snijega uz poletno-sletnu stazu. Kada su prisutni nanosi snijega i prodiru u visinski profil iz plana za aerodrom, unosi se manja oznaka poletno-sletne staze i ADJ SNOW BANKS" (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn [R] ADJ SNOW BANKS)/Snow banks adjacent to the runway. When snow banks are reported present penetrating the height profile in the aerodrome snow plan, insert the lower runway designator and "ADJ SNOW BANKS" (RWY nn or RWY nn[L] or nn[C] or nn [R] ADJ SNOW BANKS).

Tačka P/ Item P

Stanje staze za vožnju. Kada su uvjeti na stazi za vožnju loši, unosi se oznaka staze za vožnju, pravi se razmak i upisuje "POOR"(TWY [n ili nn] POOR ili ALL TWYS POOR).

Taxiway conditions. When taxiway conditions are reported as poor, insert the taxiway designator followed by a space "POOR"(TWY [n or nn] POOR or ALL TWYS POOR).

Tačka R/ Item R

Stanje platforme. Kada su uvjeti na platformi prijavlјeni kao loši, unosi se oznaka platforme iza koje slijedi razmak "POOR" (APRON [nnnn] POOR ili ALL APRONS POOR.

Apron conditions. When apron conditions are reported as poor, insert the apron designator followed by a space "POOR" (APRON [nnnn] POOR or ALL APRONS POOR.

Tačka S / Item S

Izmjereni koeficijent trenja. Tamo gdje je prijavlјeno, unosi se izmjereni koeficijent trenja i uređaj za mjerenje trenja.

Measured friction coefficient. Where reported, insert the measured friction coefficient and friction measuring device.

Napomena – O gore navedenom izvještavaju samo države koje imaju uspostavlјen program mjerenja koeficijenta trenja na poletno-sletnoj stazi, koristeći pri tome uređaj za mjerenje trenja koji je odobren od strane države.

Note – This will only be reported for States that have an established programme of runway friction measurement using a State-approved friction measuring device.

Tačka T / Item T

Napomene/primjedbe date običnim/prostim jezikom.

Plain language remarks.
 

Primjer popunjenog SNOWTAM obrasca

 

EXAMPLE OF COMPLETED SNOWTAM FORMAT

 

Example SNOWTAM 1

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170100 EADDYNYX

SWEA0149 EADD 02170055

(SNOWTAM 0149

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/WET

SNOW)

Example SNOWTAM 2

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170140 EADDYNYX

SWEA0150 EADD 02170135

(SNOWTAM 0150

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR/03 WET/WET/WET SNOW

02170135 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06

WET/SLUSH/SLUSH)

Example SNOWTAM 3

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170229 EADDYNYX

SWEA0151 EADD 02170225

(SNOWTAM 0151

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/WET SNOW

02170135 09R 5/2/2100/50/45 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH

02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW

RWY 09L SNOW BANK R20 FM CL. RWY 09R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON NORTH POOR)

Example SNOWTAM 4

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170350 EADDYNYX

SWEA0152 EADD 02170345

(SNOWTAM 0152

EADD

02170345 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/SLUSH

02170134 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH

02170225 09C 2/3/2 57/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35

DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C CHEMICALLY TREATED.)
 

 

 

SNOWTAM FORMAT ."
 

Član 4.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 12. 8. 2021. godine.
 

 

Broj 1-3-02-2-277-1/21
22. aprila 2021. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.