Pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

22.06.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za rangiranje sportova, sportista, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 56, 22.06.2021.

 

Na osnovu člana 118. stav 6. Zakona o sportu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/20) i člana 76. stav 2. Zakona republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar porodice, omladine i sporta, 12. maja 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI SPORTOVA, SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNjAKA I STRUČNjAKA U SPORTU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za rangiranje sportova, sportista, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu.

Član 2.

Kategorizacijom sportova obuhvaćeni su sportovi čije su svjetske federacije, odnosno asocijacije članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC - International Olympic Committee), Asocijacije međunarodnih sportskih federacija prepoznatih od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (ARISF - Association of IOC Recognized International Sports Federations), Generalne asocijacije međunarodnih sportskih federacija (GAISF - Global Association of International Sports Federations), kao i drugi sportovi u skladu sa nomenklaturom sportskih grana i grana sporta.

Član 3.

Kategorizacija sportova vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1)         društvenog značaja, odnosno zastupljenosti sporta u svijetu;

2)         tradicije u svijetu:

1.         postojanje svjetske federacije,

2.         kontinuirane organizacije sporta,

3.         regionalne organizacije,

4.         broja zemalja članica,

5.         sistema takmičenja - od najnižeg nivoa do svjetskog takmičenja;

3)         republičke tradicije:

1.         osnovan matični sportski savez Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika),

2.         međunarodni uspjesi,

3.         broj klubova,

4.         broj aktivnih članova,

5.         sistem takmičenja - od najnižeg nivoa do svjetskog takmičenja;

4)         medijske zastupljenosti i popularnosti sporta;

5)         finansijske samostalnosti sporta u svijetu i u Re- publici;

6)         atraktivnosti sporta u svijetu i u Republici;

7)         uticaja na reklamiranje i sponzorisanje;

8)         uticaj sporta na učesnike je značajan za:

1.         rast i razvoj djece i omladine,

2.         motorički razvoj,

3.         psihološki razvoj,

4.         socijalni razvoj,

5.         zdravstveno stanje,

6.         vaspitanje;

9)         pristupačnost sporta:

1.         jednostavnost pravila,

2.         sistem takmičenja,

3.         mogućnost masovnog uključivanja u sport,

4.         materijalne mogućnosti i troškovi redovnih aktiv- nosti,

5.         organizacioni zahtjevi.

Član 4.

(1) Na osnovu kriterijuma iz člana 3. ovog pravilnika sportovi se razvrstavaju u pet kategorija, i to:

1)         I KATEGORIJA:

1.         atletika,

2.         karate,

3.         košarka,

4.         odbojka,

5.         plivanje,

6.         rukomet,

7.         tenis,

8.         fudbal,

9.         džudo;

2)         II KATEGORIJA:

1.         boks

2.         biatlon,

3.         kik-boks

4.         kajak-kanu,

5.         smučanje,

6.         stoni tenis

7.         streljaštvo,

8.         šah;

3)         III KATEGORIJA:

1.         automobilizam,

2.         biciklizam,

3.         vaterpolo,

4.         gimnastika,

5.         džiju-džicu,

6.         rafting,

7.         sportski ribolov,

8.         taekvondo,

9.         kuglanje,

10.       motociklizam,

11.       planinarstvo,

12.       sjedeća odbojka,

13.       sportski ples;

4)         IV KATEGORIJA:

1.         aikido,

2.         badminton,

3.         bodi-bilding i fitnes,

4.         vazduhoplovstvo,

5.         veslanje,

6.         konjički sportovi,

7.         košarka u kolicima,

8.         misaone igre,

9.         podvodne aktivnosti,

10.       sportska rekreacija,

11.       sportsko penjanje,

12.       sportovi specijalne olimpijade,

13.       streličarstvo,

14.       streljaštvo lica sa invaliditetom;

5)         V KATEGORIJA:

1.         atletika lica sa invaliditetom,

2.         bilijar,

3.         bob,

4.         boćanje, 

5.         kung-fu-vušu,

6.         dizanje tegova,

7.         golf,

8.         e-sport,

9.         univerzitetski sport,

10.       jedrenje,

11.       karling,

12.       kendo,

13.       kjokušinkai (kjokušinkai karate),

14.       klizanje,

15.       mačevanje

16.       nanbudo,

17.       pikado,

18.       ragbi,

19.       rvanje,

20.       sambo,

21.       sportska speleologija,

22.       sportovi gluvih i nagluvih lica,

23.       sportovi slijepih i slabovidih lica,

24.       triatlon i moderni pentatlon,

25.       florbol,

26.       hokej,

27.       čirliding,

28.       šah lica sa invaliditetom,

29.       školski sport.

(2)        Sportske grane i grane sporta koje nisu obuhvaće- ne ovom kategorizacijom, formirane nakon donošenja ovog pravilnika, svrstavaju se u petu kategoriju sportova u Re- publici.

Član 5.

Jedinice lokalne samouprave utvrđuju kategorizaciju sportova, sportista i sportskih stručnjaka za svoje podru- čje, polazeći od utvrđene republičke kategorizacije.

Član 6.

(1) Tabelarni prikaz sportskih grana i grana sporta u Republici (u daljem tekstu: Nomenklatura) nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Nomenklatura prikazuje način organizovanja sporta i organizacije sportskih saveza na nivou Republike.

Član 7.

Nomenklatura sadrži:

1) naziv sportske grane,

2) naziv grane sporta,

3) naziv sportskog saveza na nivou Republike,

4) skraćenicu međunarodne sportske federacije,

5) članstvo u Međunarodnom olimpijskom komitetu (engl. IOC - International Olympic Committee), Asocijaciji međunarodnih sportskih federacija prepoznatih od Među- narodnog olimpijskog komiteta (engl. ARISF - Association of IOC Recognized International Sports Federations) i/ili od Generalne asocijacije međunarodnih sportskih fede- racija (GAISF - Global Association of International Sports Federations).

Član 8.

Sportske grane i grane sporta koje nisu obuhvaćene Nomenklaturom mogu se naknadno svrstati na zahtjev ovlašćenog predstavnika nove sportske grane ili grane sporta.

Član 9.

(1) Republičkom kategorizacijom sportista utvrđuju se kriterijumi za kategorisanje sportista, način dodjelji- vanja određene kategorije sportskog statusa, statusa vrhun-

skog sportiste, statusa perspektivnog sportiste i druga statusna rangiranja sportista u Republici.

(2) Kategorizacija sportista vrši se na osnovu rezul- tata, uzrasta, pola i republičke kategorizacije sportova.

(3) Sportski status može steći lice koje ima drža- vljanstvo Republike.

(4) Sportski status mogu ravnopravno steći sportisti muškog i ženskog pola.

Član 10.

Prema ostvarenim sportskim rezultatima sportisti Republike svrstavaju se u sljedeće kategorije:

1) zaslužni sportista,

2) vrhunski sportista prve kategorije,

3) vrhunski sportista druge kategorije,

4) vrhunski sportista treće kategorije,

5) perspektivni sportista.

Član 11.

Uslovi za ostvarivanje prava statusa zaslužnog spor- tiste u olimpijskim sportovima - u olimpijskim disciplinama:

1) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olim- pijskim igrama ili paraolimpijskim igrama,

2) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskom prvenstvu,

3) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na evropskom prvenstvu,

4) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskom i evropskom prvenstvu u napaolimpijskim sportovima ili disciplinama.

Član 12.

(1) Uslovi za ostvarivanje statusa vrhunskog sportiste prve kategorije u olimpijskim sportovima i olimpijskim disciplinama:

1) ispunjena norma za olimpijske ili paraolimpijske igre,

2) plasman od četvrtog do desetog mjesta na svjetskom ili evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama,

3) osvojeno od četvrtog do šestog mjesta na evropskom i svjetskom prvenstvu u paraolimpijskim disciplinama,

4) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na mediteran- skim igrama,

5) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na evropskim olimpijskim igrama,

6) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na univerzijadi.

(2) Vrhunski sportista prve kategorije u neolim- pijskim sportovima i neolimpijskim sportovima olimpijskih disciplina:

1) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskom prvenstvu u pojedinačnim sportovima ukoliko je nastupi- lo više od 18 takmičara iz najmanje 15 zemalja u katego- riji,

2) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskom prvenstvu u ekipnim sportovima ukoliko je nastupilo 16 zemalja u kategoriji,

3) osvojeno prvo mjesto na evropskom prvenstvu u poje- dinačnim sportovima ukoliko je nastupilo više od 18 takmičara iz najmanje 12 zemalja u kategoriji,

4) osvojeno prvo mjesto na prvenstvu Evrope u ekip- nim sportovima ukoliko je nastupilo najmanje 14 zemalja u kategoriji.

Član 13.

(1) Vrhunski sportista druge kategorije u olimpijskim sportovima - olimpijskim disciplinama, seniori:

1) osvojeno od 10. do 14. mjesta na svjetskom ili evrop- skom prvenstvu u pojedinačnim sportovima - olimpijskim 

disciplinama ukoliko je nastupilo više od 15 takmičara iz najmanje 12 zemalja u kategoriji,

2) osvojeno od 10. do 14. mjesta na svjetskom ili evrop- skom prvenstvu u ekipnim sportovima - olimpijskim di- sciplinama ukoliko je nastupilo najmanje 16 zemalja u kategoriji,

3) osvojeno prvo ili drugo mjesto na prvenstvu Balkana u pojedinačnim sportovima - olimpijskim disciplinama u kojima je nastupilo više od 10 takmičara iz najmanje pet zemalja u istoj kategoriji,

4) osvojeno prvo ili drugo mjesto na Balkanskom pr- venstvu u ekipnim sportovima - olimpijskim discipli- nama ukoliko je nastupilo najmanje pet zemalja u katego- riji,

5) učešće na svjetskom i evropskom prvenstvu u poje- dinačnim sportovima - paraolimpijskim disciplinama ukoliko je nastupilo više od 15 takmičara iz najmanje 12 zemalja u istoj kategoriji,

6) učešće na svjetskom ili evropskom prvenstvu u ekipnim sportovima - paraolimpijskim disciplinama ukoliko je nastupilo najmanje 16 zemalja u istoj katego- riji.

(2) Vrhunski sportista druge kategorije u neolim- pijskim sportovima i neolimpijskim disciplinama olim- pijskih sportova:

1) osvojeno od četvrtog do osmog mjesta u pojedinačnim sportovima na svjetskom prvenstvu ukoliko je nastupilo više od 18 takmičara iz najmanje 15 zemalja u istoj kate- goriji,

2) osvojeno od četvrtog do osmog mjesta u ekipnim sportovima na svjetskom prvenstvu ukoliko je nastupilo najmanje 16 zemalja u istoj kategoriji,

3) osvojeno drugo ili treće mjesto na evropskom pr- venstvu u pojedinačnim sportovima ukoliko je nastupilo više od 18 takmičara iz najmanje 12 zemalja u istoj kategoriji,

4) osvojeno drugo ili treće mjesto na evropskom prven- stvu u ekipnim sportovima ukoliko je nastupilo najmanje 14 zemalja u istoj kategoriji.

Član 14.

(1) Vrhunski sportista treće kategorije u olimpijskim sportovima - olimpijskim disciplinama ili paraolimpijskim sportovima - paraolimpijskim disciplinama, seniori:

1) osvojeno prvo mjesto na seniorskom prvenstvu BiH u pojedinačnim sportovima ukoliko je nastupilo najmanje 10 takmičara u istoj kategoriji,

2) osvojeno prvo mjesto na seniorskom prvenstvu BiH u ekipnim sportovima ukoliko je nastupilo najmanje osam ekipa,

3) osvojeno treće mjesto na prvenstvu Balkana u poje- dinačnim sportovima ukoliko je nastupilo više od 10 takmičara iz najmanje pet zemalja u istoj kategoriji,

4) osvojeno prvo mjesto Republike Srpske ili BiH u pojedinačnim sportovima - paraolimpijskim disciplinama u kojima je nastupilo osam i više takmičara u istoj kategoriji,

5) osvojeno prvo mjesto na prvenstvu Republike Srpske ili BiH u ekipnim sportovima - napaolimpijskim disci- plinama ukoliko je nastupilo šest i više ekipa u istoj kategoriji.

(2) Vrhunski sportista treće kategorije u olimpijskim sportovima - neolimpijskim disciplinama, seniori:

1) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na balkanskom prvenstvu u pojedinačnim sportovima, ukoliko je nastupi- lo više od 15 takmičara iz najmanje šest zemalja u istoj kategoriji,

2) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na balkanskom prvenstvu u ekipnim sportovima ukoliko je nastupilo naj- manje šest zemalja u kategoriji,

3) osvojeno prvo mjesto na seniorskom prvenstvu BiH u ekipnim sportovima ukoliko je nastupilo najmanje 12 eki- pa u istoj kategoriji,

4) osvojeno prvo mjesto na seniorskom prvenstvu BiH u pojedinačnim sportovima ukoliko je nastupilo više od 15 takmičara u istoj kategoriji.

Član 15.

(1) Uslovi za ostvarivanje prava vrhunskog sportiste prve kategorije juniorski uzrast / perspektivni sporti- sti:

1) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na juniorskom svjetskom ili evropskom prvenstvu u pojedinačnim spor- tovima - olimpijskim disciplinama ukoliko je nastupilo više od 15 takmičara iz najmanje 12 zemalja u kategoriji,

2) osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kadetskom ili juniorskom svjetskom ili evropskom prvenstvu u ekip- nim sportovima - olimpijskim disciplinama ukoliko je nastupilo najmanje 16 zemalja u kategoriji,

3) osvojeno prvo mjesto na juniorskom balkanskom pr- venstvu u pojedinačnim sportovima - olimpijskim disci- plinama ukoliko je nastupilo najmanje pet zemalja u kate- goriji.

(2) Vrhunski sportista druge kategorije u olimpijskim sportovima - olimpijskim disciplinama, juniori:

1) osvojeno od četvrtog do osmog mjesta na juniorskom / kadetskom prvenstvu svijeta ili Evrope u pojedinačnim sportovima - olimpijskim disciplinama ukoliko je nastu- pilo 15 takmičaraiz najmanje 12 zemaljau istoj kategoriji,

2) osvojeno od četvrtog do osmog mjesta na juniorskom / kadetskom prvenstvu svijeta ili Evrope u ekipnim spor- tovima - olimpijskim disciplinama ukoliko je nastupilo najmanje 16 zemalja u istoj kategoriji.

Član 16.

Republičkom kategorizacijom sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, a na osnovu kriterijuma i mjerila za kategorisanje sportskih stručnjaka, na osnovu kvaliteta rada, ostvarenih rezultata, stepena stručnosti i repu- bličke kategorizacije sportova definisane su sljedeće ka- tegorije sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu:

1) zaslužni trener,

2) vrhunski trener prve kategorije,

3) vrhunski trener druge kategorije.

Član 17.

Kategorizacija sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu odnosi se na sportske stručnjake i stručnjake u sportu koji su u pojedinačnim ili ekipnim sportovima ostvarili sportski rezultat u kategoriji seniora.

Član 18.

(1) Status zaslužnog trenera stiče se ukoliko je u prethodnoj godini radio sa jednim sportistom ili ekipom koji su ostvarili uslove iz člana 11. ovog pravilnika.

(2) Status vrhunskog trenera prve kategorije stiče se ukoliko je u prethodnoj godini radio sajednim sportistom ili ekipom koji su ostvarili uslove iz člana 12. ovog pra- vilnika.

(3) Status vrhunskog trenera druge kategorije stiče se ukoliko je u prethodnoj godini radio sajednim sportistom ili ekipom koji su ostvarili uslove iz člana 13. ovog pra- vilnika.

Član 19.

(1) Ministarstvo porodice, omladine i sporta jednom godišnje raspisuje javni poziv za dodjelu sportskog statu- sa sportistima i sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu.

(2) Prijave pristigle no javnom pozivu iz stava 1. ovog člana razmatra komisija koja sačinjava prijedlog razvr- stavanja sportista, sportskih stručnjaka i stručnjaka u 

sportu, na osnovu kojeg se utvrđuje njihov konačan status na period od jedne kalendarske godine.

Član 20.

Sportski status ostvaruju sportisti, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu koji su pored ostvarenog rezultata:

1) u periodu ostvarivanja rezultata bili članovi sportske organizacije koja je registrovana u skladu sa Za- konom o sportu Republike Srpske i

2) imali prebivalište na teritoriji Republike najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za sticanje sportskog statusa.

Član 21.

Uz Zahtjev za sticanje sportskog statusa, koji sadrži ime i prezime, datum i mjesto rođenja i adresu prebivališta, dostavljaju se:

1) sportska biografija podnosioca Zahtjeva,

2) potvrda sportske organizacije sa kojom je postigao rezultat,

3) potvrda sportskog saveza ili međunarodne sportske federacije o ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini,

4) uvjerenje o državljanstvu,

5) uvjerenje o mjestu prebivališta.

Član 22.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/13).

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske"

 

Broj: 20.01/012-917/21

12. maja 2021. godine           

 

Ministar,

Sonja Davidović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.