Pravilnik o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva

22.06.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i postupak za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, kao i način izvještavanja i praćenja njihovog namjenskog korišćenja.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 56, 22.06.2021.

 

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 131/20), ministar prosvjete i kulture, 2. juna 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA KULTURNOG STVARALAŠTVA NACIONALNIH MANjINA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i postupak za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), kao i način izvještavanja i praćenja njihovog namjenskog korišćenja.

Član 2.

(1) Raspodjelu sredstva za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici (u daljem tekstu: projekat) Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši na osnovu rezultata javnog konkursa.

(2) Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finan- siranje projekta objavljuje se u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike i na internet stranici Ministarstva.

(3) Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

(4) Konkurs sadrži informacije o vrsti projekta za koje se sredstva mogu dodijeliti, ko može biti učesnik javnog konkursa, uslove pod kojima se može podnijeti pri- java za dodjelu sredstava, rok za podnošenje prijava, detaljan opis ciljeva koji se žele postići i kriterijume za odabir projekta.

Član 3.

(1) U raspodjeli sredstava iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika mogu da učestvuju:

1) udruženja nacionalnih manjina registrovana na lokalnom nivou i

2) udruženja nacionalnih manjina od javnog interesa za Republiku.

(2) U raspodjeli sredstava iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ne može učestvovati udruženje koje nije obezbijedilo više izvora sufinansiranja projekta.

(3) U raspodjeli sredstava iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ne može učestvovati korisnik sredstava kojem su po ranijem konkursu odobrena sredstva ako nije u propisanom roku opravdao utrošak ili koji nije namjenski utro- šio odobrena sredstva no prethodnom konkursu.

Član 4.

(1) Javni konkurs raspisuje se za projekte:

1) koji afirmišu kulturu i kulturnu raznolikost pu- tem očuvanja, zaštite i prezentacije kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina,

2) koji su istraživački, edukativni i promotivni za kulturu nacionalnih manjina,

3) koji su namijenjeni djeci i mladima, a u svrhu očuvanja kulture nacionalnih manjina,

4) kojima se vrši povezivanje više udruženja iste nacionalne manjine u Republici radi očuvanja i svestra- nijeg prezentovanja njihove kulturne tradicije,

5) kojima se unapređuje saradnja sa srodnim udruženjima nacionalnih manjina izvan Republike,

6) kojima se unapređuje saradnja između različitih udruženja nacionalnih manjina s ciljem promocije bogatstva različitosti i

7) kojima se kroz kontinuiranu prezentaciju i promociju doprinosi održavanju višegodišnjih programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

(2) Projekti iz stava 1. ovog člana treba da doprinesu očuvanju kulture i tradicije nacionalnih manjina, te da promovišu i popularišu kulturu nacionalnih manjina.

(3) Izuzetno, projekat izrade biltena koji objedinjuje rad i zastupa interese svih udruženja može aplicirati samo udruženje od javnog interesa za Republiku.

Član 5.

(1) Opjenjivanje i vrednovanje projekata iz člana 4. ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos očuvanju kulture i tradicije nacionalnih manjina,

2) promocija i popularizacija kulture nacionalnih manjina,

3) kvalitet projekta,

4) edukativni, istraživački i promotivni dio projekta,

5) tradicija održavanja,

6) stepen ostvarene saradnje i podrška jedinica lokalne samouprave,

7) očuvanje i promovisanje kulture naroda koji predstavljaju,

8) unapređenje saradnje između srodnih udruženja izvan Republike,

9) usklađenost budžeta sa planom aktivnosti i

10) dokaz o sredstvima za sufinansiranje obezbijeđenim iz drugih izvora.

(2) Maksimalan broj bodova koje projekat može ostvariti u postupku opjenjivanja i vrednovanja na osnovu zbira dodijeljenih bodova no svim kriterijumima je 100 bodova. 

(3) Projekat koji u postupku ocjenjivanja i vrednovanja ostvari manje od 60 bodova ne može biti predložen za sufinansiranje.

Član 6.

(1) Podnosilac prijave na javni konkurs iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika treba da priloži sljedeću dokumentaciju:

1) administrativni obrazac,

2) projektni obrazac,

3) finansijski obrazac,

4) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

5) statut,

6) rješenje o imenovanju ovlašćenog lica, ne starije od šest mjeseci,

7) radne biografije organizacionog tima i

8) bilans stanja i uspjeha, ovjeren od APIF-a za pret- hodnu godinu.

(2) Dokumentacija iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana dostavlja se isključivo na obrascima koji su dostupni na internet portalu e-kultura (www.ekulturars.com) i veb- stranici Ministarstva i popunjavaju se elektronski.

(3) Dokumentacija koja ne bude popunjena i dostavljena na propisanim obrascima iz stava 2. ovog člana neće se razmatrati.

(4) Sva dokumentacija dostavlja se u tri primjerka u elektronskoj formi (CD, USB) i jedan primjerak u štampanoj verziji.

Član 7.

(1) Vrednovanje projekata vrši komisija za vrednovanje projekata (u daljem tekstu: komisija).

(2) Članovi komisije su iz reda stručnjaka i poznavala- ca kulture i kulturne baštine.

(3) Lice koje je na bilo koji način učesnik programske aktivnosti ne može biti član komisije.

(4) Članovi komisije daju pismenu izjavu da nisu u su- kobu interesa.

Član 8.

(1) Nakon zaprimanja prijava komisija ima zadatak da:

1) utvrdi da li su pristigle prijave blagovremene, a to podrazumijeva provjeru da li je prijava dostavljena u konkursom utvrđenom roku,

2) utvrdi da li su pristigle prijave potpune, a to no- drazumijeva provjeru da li su u prijavi navedeni svi potrebni podaci i da li su uz prijavu dostavljeni svi traže- ni dokumenti,

3) utvrdi da li su pristigle prijave dopuštene, a to podrazumijeva provjeru da li je prijavu podnijelo lice koje ima pravo na sredstva u skladu sa ovim pravilnikom,

4) izvrši oijenu projekata sistemom bodovanja koji sama odredi, a koji obezbjeđuje jedinstveno i objektivno oijenjivanje u skladu sa kriterijumima,

5) utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata,

6) predloži iznos sredstava za sufinansiranje svakog projekta pojedinačno, u skladu sa raspoloživim sredstvima i listom vrednovanja i

7) dostavi ministru zapisnik sa prijedlozima iznosa sredstava za sufinansiranje projekata.

(2) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prija- ve, na prijedlog Komisije, odbacuju se u skladu sa zakonom.

Član 9.

(1) Na osnovu zapisnika sa prijedlozima iznosa sred- stava za sufinansiranje projekata iz člana 8. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika, odobravaju se sredstava za sufinansi- ranje, u skladu sa zakonom.

(2) Sa korisnikom budžetskih sredstava kome su odo- brena sredstva za sufinansiranje određenog projekta zaključuje se ugovor kojim se uređuju uslovi, način, roko- vi, isplata i namjensko korišćenje odobrenih budžetskih sredstava.

(3) Ministarstvo, no završetku raspodjele sredstava za sufinansiranje, obavještava podnosioce prijava o re- zultatima konkursa.

(4) Rezultate sprovedenog konkursa Ministarstvo obja- vljuje na svojoj internet stranici.

Član 10.

(1) Korisnik budžetskih sredstava dužan je da sredstva koristi namjenski u realizaciji projekta, i to kako je de- finisano u ugovoru.

(2) Odobrena sredstva ne mogu se koristi za nabavku opreme, nabavku hrane i pića, odnosno za reprezentaciju.

(3) Korisnik budžetskih sredstava dužan je da dostavi detaljan narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava do 31. decembra tekuće godine ili mje- sec dana od dana isplate budžetskih sredstava.

(4) Ukoliko korisnik budžetskih sredstava ne dostavi narativni i finansijski izvještaj u navedenom roku, Mi- nistarstvo pismenim putem traži dostavljanje izvještaja.

(5) Ukoliko korisnik sredstava iz stava 3. ovog člana ne dostavi tražene podatke ili ukoliko Ministarstvo uoči nepravilnosti u izvještaju, Ministarstvo traži no- vrat sredstava u budžet Republike Srpske.

(6) Ukoliko korisnik ne izvrši povrat sredstava u budžet Republike Srpske, Ministarstvo pokreće postupak kod nadležnog suda.

Član 11.

(1) Ministarstvo sprovodi monitoring i evaluaciju radi provjere uspješnosti i opravdanosti projekata koji se sufinansiraju.

(2) Ministarstvo, na osnovu prikupljenih podataka, vrši provjeru uspješnosti i opravdanosti projekata iz stava 1. ovog člana.

(3) Na osnovu podataka iz stava 2. ovog člana, Mini- starstvo sačinjava i objavljuje listu korisnika budžetskih sredstava koji ne mogu učestvovati u raspodjeli sredstava u naredne tri godine.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sufinansiranju kulturnog stvaralaštva na- cionalnih manjina Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/15).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 07.06/020-845/21

2. juna 2021. godine   

Banjaluka

 

Ministar,

Dr Natalija Trivić,  s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.