Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja sportskog registra

23.06.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja sportskog registra

Ovim pravilnikom propisuju se postupak upisa sportskih organizacija i pojedinaca u sportski registar, oblik i sadržaj sportskog registra, zbirka isprava, način preregistracije, statusne promjene pripajanja, spajanja, podjele, odvajanja i transformacije, prestanak rada i brisanje iz sportskog registra.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55, 17.06.2021.

 

 

Na osnovu člana 70. stav 6. Zakona o sportu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar porodice, omladine i sporta, 17. maja 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU UPISA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA SPORTSKOG REGISTRA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak upisa sportskih organizacija i pojedinaca u sportski registar, oblik i sadržaj sportskog registra, zbirka isprava, način preregistracije, statusne promjene pripajanja, spajanja, podjele, odvajanja i transformacije, prestanak rada i brisanje iz sportskog registra.

Član 2.

(1) Sportska organizacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

(2) Sportska organizacija stiče pravo obavljanja sportskih djelatnosti i aktivnosti nakon ispunjenja uslova za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti i upisa u sportski registar koji vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Naziv novoosnovane sportske organizacije mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih organizacija koje su upisane ili uredno prijavljene za upis u registar kod nadležnog organa za registraciju.

(4) Naziv sportske organizacije ne može da sadrži dvije ili više sportskih grana ili grana sporta.

(5) Riječ “klub” može biti korišćena samo u nazivu sportske organizacije koja učestvuje u takmičenjima u okviru nadležnog sportskog saveza.

Član 3.

(1). Sportski registar je javan.

(2) Uvid u sportski registar i zbirku isprava obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, uz prisustvo lica zaduženog za vođenje sportskog registra.

Član 4.

(1) Sportski registar vodi se u elektronskom i pisanom obliku.

(2) Pod pisanim oblikom vođenja registra podrazumijeva se upis sportskih organizacija u tvrdo ukoričenu knjigu, formata BZ, na čijoj se naslovnoj stranici nalazi amblem Republike Srpske i ispisan naziv: Ministarstvo porodice, omladine i sporta i oznaka knjige.

(3) Uz sportski registar vodi se zbirka isprava u elektronskom obliku.

Član 5.

(1) Sportski registar se sastoji od registarskog lista za svaku sportsku organizaciju u koji se upisuju podaci o svakoj pojedinačnoj sportskoj organizaciji. 

(2) Svaki registarski uložak obilježava se posebnim brojem sportske organizacije.

(3) Registarski list iz stava 1. ovog člana sadrži za svaki upis posebno podatke iz člana 6. ovog pravilnika, a prikaz registarskog lista sportskog registra nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Svaki registarski list u donjem desnom uglu potpisuje lice koje je zaduženo za vođenje registra.

Član 6.

U sportski registar upisuju se podaci o sportskoj or- ganizaciji:

1) naziv, sjedište i adresa,

2) podaci o pravnom i fizičkom licu osnivaču,

3) datum osnivanja,

4) sportska grana ili grana sporta kojoj pripada,

5) ime, prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište (ulica i broj) i funkcija lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje,

6) ciljevi udruživanja i osnivanja,

7) naziv suda ili nadležnog organa i broj pod kojim je organizacija upisana u sudski registar, odnosno nadležni registar.

Član 7.

(1) Registarski broj sportske organizacije je broj koji je svakoj sportskoj organizaciji dodijeljen pri upisu u sportski registar.

(2) Jednom dodijeljen registarski broj sportskoj organizaciji ne može biti dodijeljen nekoj drugoj sportskoj organizaciji nakon prestanka obavljanja sportskih aktiv- nosti i djelatnosti.

Član 8.

(1) Jednoj sportskoj organizaciji može se dodijeliti jedan registarski broj.

(2) Rješenje o upisu u sportski registar sadrži registarski broj, kao i podatke iz člana 6. ovog pravilnika.

Član 9.

(1) Šifarnikom se utvrđuje način formiranja regi- starskog broja sportskih organizacija pod kojim se upisuju u sportski registar i predstavlja osnovu za jedinstve- nu bazu podataka.

(2) Registarski broj sportske organizacije sastoji se od:

1) jedinstvenog klasifikacionog znaka Ministarstva,

2) broja koji se određuje šifarnikom za jedinicu lokal- ne samouprave u kojoj je sjedište sportske organizacije,

3) broja oblika organizovanja sportske organizacije,

4) vrste sportske grane kojom se bavi sportska organi- zacija,

5) rednog broja pod kojim se upisuje sportska organi- zacija.

(3) Redni broj određuje Ministarstvo no redoslijedu otvaranja registarskog uloška počevši od 01.

(4) Šifarnik iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilo- gu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Ukoliko je nadležni sud registrovao sportsku opra- nizaciju čija sportska grana ili grana sporta nije navedena u tački 4. Šifarnika, a pri tome joj je izdato Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i djelatnosti, i uredno podnesena dokumentacija za upis u sportski registar, novoj sportskoj grani i grani sporta dodjeljuje se broj nastavljajući navedeni niz brojeva u tač- ki 4. Šifarnika.

Član 10.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku sportsku organiza- ciju upisanu u sportski registar.

(2) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv sportske organizacije, registarski broj i datum pod kojim je upis obavljen.

(3) Zbirka isprava sadrži:

1) zahtjev za upis, odnosno za upis promjena ili za preregistraciju,

2) statut, odnosno izmjene i dopune statuta,

3) zapisnik o radu i odlukama nadležnog organa,

4) popis osnivača i lica ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje,

5) rješenje o upisu, odnosno o upisu promjena u sudski registar, odnosno registar nadležnog organa,

6) saglasnost sportskog saveza za upis u sportski registar i

7) plan rada sportske organizacije.

Član 11.

(1) Registraciona prijava podnosi se Ministarstvu u jednom primjerku u roku od 30 dana od dana pravosnažno- sti rješenja nadležnog registarskog suda, odnosno nadle- žnog organa za upis u registar.

(2) Registracionu prijavu podnosi ovlašćeno lice sportskog udruženja nakon pribavljanja rješenja o ispunje- nosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i djelatnosti iz člana 45. Zakona o sportu Republike Srpske.

(3) Sportsko udruženje podnosi zahtjev Ministarstvu za upis u sportski registar u obliku registracione prija- ve na Obrascu 1 - Zahtjev za upis sportskog udruženja u sportski registar, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Uz registracionu prijavu sportsko udruženje pri- laže:

1) dokaz o identitetu osnivača, foto-kopiju lične kar- te ili pasoša fizičkog lice, odnosno izvod iz registra u kome je registrovano pravno lica ili foto-kopiju rješenja o upisu u nadležni registar,

2) osnivački akt sportskog udruženja,

3) statut sportskog udruženja,

4) rješenje nadležnog registarskog suda,

5) rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti,

6) rješenje o ispunjenosti posebnih uslova za sportske organizacije koje vrše obuku svojih članova u više sport- skih disciplina,

7) ovjeren potpis ovlašćenog lica,

8) saglasnost na naziv sportskog udruženja u slučajevima propisanim Zakonom o sportu Republike Srpske,

9) spisak organa upravljanja sportskog udruženja,

10) zapisnik sa sjednice skupštine, plan rada sport- skog udruženja, saglasnost republičkog sportskog saveza za upis u sportski registar.

(5) Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenom prepisu.

Član 12.

(1) Sportsko privredno društvo upisuje se u sportski registar.

(2) Sportsko privredno društvo podnosi zahtjev Ministarstvu za upis u sportski registar u obliku registracione prijave na Obrascu 2 - Zahtjev za upis sportskog privrednog društva u sportski registar, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini sastavni dio pravil- nika.

(3) Uz registracionu prijavu sportsko privredno društvo prilaže:

1) osnivački akt sportskog privrednog društva,

2) statut sportskog privrednog društva,

3) rješenje nadležnog registarskog suda, 

4) rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje sport- skih djelatnosti i aktivnosti,

5) saglasnost na naziv sportske organizacije u slučaje- vima propisanim Zakonom o sportu Republike Srpske,

6) spisak organa upravljanja sportskog privrednog društva.

(4) Ukoliko se radi o transformaciji iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo, pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana, dostavlja se sljedeće:

1) odluka skupštine sportskog udruženja o transfor- maciji i

2) saglasnost skupštine jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sjedište sportske organizacije.

Član 13.

(1) Sportista može da se profesionalno bavi sport- skim djelatnostima i aktivnostima u individualnim sportovima i kao samostalni profesionalni sportista, odnosno preduzetnik u skladu sa odredbama Zakona o spor- tu Republike Srpske i međunarodnim sportskim pravili- ma.

(2) Zahtjev za upis u sportski registar preduzetnik podnosi Ministarstvu na Obrascu 3 - Zahtjev za upis samostalnog profesionalnog sportiste, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uz registracionu prijavu samostalni profesio- nalni sportista prilaže:

1) rješenje registracionog organa jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi prebivalište sportiste i

2) potvrdu nadležnog sportskog saveza o profesional- nom statusu i angažmanu sportiste.

Član 14.

(1) Međunarodna sportska udruženja i njihova pred- stavništva i drugi organizacioni oblici (u daljem tekstu: međunarodna sportska udruženja) stiču pravo oba- vljanja sportske djelatnosti i aktivnosti na teritoriji Republike danom upisa u sportski registar.

(2) Međunarodno sportsko udruženje podnosi zahtjev Ministarstvu za upis u sportski registar u obliku registracione prijave na Obrascu 4 - Zahtjev za upis međuna- rodnog sportskog udruženja, koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uz registracionu prijavu međunarodno sportsko udruženje prilaže:

1) rješenje o upisu međunarodne sportske organizacije u registar u domicilnoj državi,

2) odluku o osnivanju ili otvaranju kancelarije pred- stavništva ili drugog organizacionog oblika u Republi-i Srpskoj iz koje je vidljivo za koju djelatnost je regi- strovano,

3) ime i adresu lica ovlašćenog za zastupanje međuna- rodne sportske organizacije u Republici Srpskoj,

4) ovjerenu foto-kopiju isprave o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje,

5) sjedište kancelarije u Republici Srpskoj i

6) ovjeren prevod statuta na jednom od službenih jezi- ka Republike Srpske.

Član 15.

(1) Sportsko udruženje podnosi prijavu za upis u slučaju statusnih promjena pripajanja, spajanja, podjele ili odvajanja na Obrascu 5 - Zahtjev za upis pripajanja, spajanja, podjele ili odvajanja u sportski registar, koji se nalazi u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.

(2) Podnosilac zahtjevauz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže i:

1) odluke skupština sportskih udruženja,

2) ugovor o pripajanju, spajanju, podjeli ili odvajanju,

3) rješenje o upisu u sportski registar sportskih udruženja,

4) oglas o namjeri pripajanja ili spajanja objavljen u sredstvima javnog informisanja koji izlazi na teritoriji Republike,

5) saglasnost nadležnog republičkog sportskog save-

za,

6) novi ili izmijenjeni statut, odnosno statute,

7) rješenje nadležnog suda o upisu pripajanja, spajanja, podjeli ili odvajanja i

8) odluku skupštine o davanju ovlašćenja za zastupanje i predstavljanje (ime i prezime, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta).

Član 16.

(1) Sportska organizacija prijavljuje Ministarstvu svaku promjenu podataka koji se upisuju u sportski regi- star u roku od 30 dana od dana nastale promjene, odnosno izdavanja rješenja nadležnog registarskog suda o upisu promjena u sudski registar, odnosno nadležni registar na Obrascu 6 - Zahtjev za upis promjena u sportski registar, koji se nalazi u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Podnosilac zahtjevauz zahtjev iz stava 1. ovog člana dužan je da priloži:

1) zapisnik o radu skupštine,

2) odluke o promjenama,

3) novi statut ili njegove izmjene i dopune,

4) rješenje registracionog organa o upisu promjena i

5) odluku o licu ovlašćenom za zastupanje i predsta- vljanje sportskog udruženja (ime i prezime, godina i mje- sto rođenja, adresa prebivališta).

(3)O izvršenju upisa promjena navedenih u stavu 1. ovog člana ministar donosi rješenje.

Član 17.

(1) Zahtjev za preregistraciju podnosi se Ministar- stvu na Obrascu 7, koji se nalazi u Prilogu 9. ovog pravil- nika i čini njegov sastavni dio.

(2) Podnosilac zahtjevauz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže dokaze, i to:

1) zapisnik o radu skupštine,

2) izmjene i dopune statuta, odnosno novi statut,

3) odluku o usklađivanju akata,

4) odluku o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje (ime i prezime, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta),

5) saglasnost republičkog sportskog saveza za upis u sportski registar i

6) rješenje o upisu usklađivanja u sudski registar.

Član 18.

(1) Zahtjev za brisanje sportske organizacije iz sport- skog registra podnosi se Ministarstvu na Obrascu 8, koji se nalazi u Prilogu 10. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.

(2) Podnosilac zahtjevauz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže dokaze, i to:

1) zapisnik o radu skupštine,

2) odluku o prestanku rada,

3) rješenje registracionog organa o brisanju sportske organizacije.

Član 19.

(1) Zbirke isprava propisane ovim pravilnikom sma- traju se ispravama trajne vrijednosti. 

(2) Podaci upisani u sportski registar upisuju se u elektronski vođen registar, koji se vodi kao sigurnosna kopija.

Član 20.

(1) Zahtjevi iz ovog pravilnika podnose se Ministar- stvu ujednom primjerku.

(2) Obrasci se popunjavaju elektronski uz ovjeru pot- pisom i pečatom ili čitko štampanim slovima.

(3) Podaci koji su upisani u rubrike obrazaca moraju biti istovjetni sa odredbama statuta, odlukama, odnosno zaključcima organa sportske organizacije na koju se poda- ci odnose.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upisu u registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/09).

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 20.01/012-699/21

17. maja 2021. godine            

Ministar

Sonja Davidović

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.