Pravilnik o posebnim kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

19.05.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o posebnim kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava od igara na sreću utvrđenih članom 4. stav 2. tačka 2 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 45, 19.05.2021.

 

Na osnovu člana 10. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 111/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar prosvjete i kulture, 23. aprila 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O POSEBNIM KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava od igara na sreću utvrđenih članom 4. stav 2. tačka 2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

(1)        Sredstva iz člana 1. ovog pravilnika mogu biti dodijeljena u cijelosti ili djelimično za finansiranje projekata i programa za koje Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) svojim aktom, a na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo), utvrdi da su od javnog interesa za Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika).

(2)        Projekti i programi iz stava 1. ovog člana moraju biti usklađeni sa sektorskim politikama, odnosno utvrđeni Strategijom razvoja kulture Republike Srpske i Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske.

(3)        Iznos sredstava iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 20.000 KM po programu ili projektu.

(4)        Preostala sredstva koja nisu dodijeljena na način iz stava 1. ovog člana raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika raspoređuju se prioritetno za sufinansiranje organizacija, programa i projekata koji se odnose na: 

1)         oblast kulture, u iznosu od 70% od ukupnih prihoda, za:

1.         međunarodnu saradnju - podrška organizacijama, udruženjima i ustanovama kulture koji koriste sredstva inozemnih fondova,

2.         decentralizaciju kulture,

3.         projektne aktivnosti utvrđene Strategijom razvoja kulture Republike Srpske i Akcionim planom za tekuću godinu;

2)         oblast predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, u iznosu od 30% od ukupnih prihoda, za:

1.         vaninstitucionalno obrazovanje i odgoj djece i omladine,

2.         zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom - podrška udruženjima i ustanovama iz oblasti odgoja i obrazovanja,

3.         aktivnosti utvrđene Strategijom razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj i Akcionim planom provođenja reform- skih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u Republici Srpskoj.

Član 4.

(1)        U raspodjeli sredstava iz člana 3. tačka 1) ovog pravilnika mogu učestvovati domaća i strana fizička i pravna lica, umjetnici, stručnjaci u kulturi, udruženja, zadužbine i fondacije u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi (u daljem tekstu: subjekti u kulturi), registrirani na teritoriji Republike.

(2)        U raspodjeli sredstava iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika mogu učestvovati organizacije, strukovna udruženja i udruženja građana i ustanove koje provode aktivnosti u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja djece i omladine, te zadovoljavanja potreba lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: organizacije odgoja i obrazovanja) registrirane na teritoriji Republike.

(3)        Jedan subjekat u kulturi može da se prijavi samo za sufinansiranje jednog programa ili projekta iz člana 3. tačka

1)         podt. 2. i 3. ovog pravilnika.

(4)        Ustanove kulture čiji je osnivač Republika ne mogu učestvovati u raspodjeli sredstava iz člana 3. tačka 1) podt. 1. i 2. ovog pravilnika.

(5)        Korisnik sredstava kojem su po ranijem konkursu odobrena sredstva ne može učestvovati u raspodjeli sredstava od igara na sreću ako nije u propisanom roku opravdao utrošak ili koji nije namjenski utrošio odobrena sredstva po prethodnom konkursu.

Član 5.

Programi ili projekti iz člana 3. tačka 1) podtačka 1. ovog pravilnika, koji su prijavljeni na konkurs za sufinansiranje, treba da:

1)         imaju osigurano najmanje 15.000 KM iz inozemnih fondova,

2)         imaju ugovor ili garanciju o odobrenim sredstvima iz inozemnog fonda,

3)         njihova realizacija, sa pripremom, traje najmanje tri mjeseca.

Član 6.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 1) podtačka 1. ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih posebnih kriterija:

1)         kvaliteta dostavljenog projekta,

2)         doprinosa održivom razvoju kulture i umjetnosti u Republici,

3)         doprinosa međunarodnoj i regionalnoj kulturnoj sa- radnji kroz realizaciju projekata ili programa iz oblasti kulture,

4)         doprinosa projekta jačanju organizacije,

5)         učešća što većeg broja domaćih kulturnih kapaciteta,

6)         procjene uticaja na sredinu u kojoj se projekat ili program provodi.

Član 7.

Programi ili projekti iz člana 3. tačka 1) podtačka 2. ovog pravilnika, koji su prijavljeni na konkurs za sufinansiranje, treba da:

1)         u jedinicama lokalne samouprave promoviraju umjetničke i kulturne sadržaje visokog kvaliteta domaće produkcije koji će se utvrditi u konkursu,

2)         planiranim budžetom za realizaciju projekta imaju planirane i druge izvore sufinansiranja,

3)         dostave dokaz o saradnji sa ustanovom kulture iz jedinice lokalne samouprave u kojoj se program realizira,

4)         sadrže različite forme kulturnog izraza iz različitih oblasti kulture i umjetnosti sa dodatnom komponentom edukativnog karaktera namijenjene mladima (predavanje ili okrugli sto o temi izvedenog sadržaja, upoznavanje sa elementima izvođačke umjetnosti),

 

5)         period izvođenja projekta bude najmanje tri mjeseca,

6)         osigura realizaciju aktivnosti planiranih projektom u najmanje tri jedinice lokalne samouprave Republike koje će biti utvrđene konkursom.

Član 8.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 1) podtačka 2. ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih posebnih kriterija:

1)         kvaliteta dostavljenog projekta,

2)         doprinosa projekta jačanju organizacije,

3)         procjene uticaja projekta na sredinu u kojoj se projekat provodi,

4)         originalnosti i specifičnosti programskih aktivnosti,

5)         uključenosti osjetljivih grupa i lica sa smetnjama u razvoju u realizaciju programskih aktivnosti,

6)         dosadašnjih realiziranih projekata i ostvarenih rezultata nosioca projekta.

Član 9.

(1)        Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 1) podtačka 3. ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih posebnih kriterija:

1)         kvaliteta dostavljenog projekta,

2)         doprinosa održivom razvoju kulture i umjetnosti u Republici,

3)         doprinosa projekta jačanju organizacije,

4)         procjene uticaja na sredinu u kojoj se projekat ili program provodi.

(2)        Dodatni posebni kriteriji mogu biti utvrđeni konkursom za sufinansiranje.

Član 10.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 2) ovoga pravilnika vrši se na osnovu sljedećih općih kriterija:

1)         kvaliteta i značaja programskih aktivnosti za odgoj i obrazovanje za javni interes;

2)         nivoa razvijenosti kapaciteta organizacija odgoja i obrazovanja:

1.         prostorni kapaciteti i

2.         kadrovski kapaciteti;

3)         kvaliteta projekta:

1.         opis projekta sa tačno navedenim učesnicima,

2.         ciljevi projekta i realizacija aktivnosti po fazama,

3.         vrijeme trajanja projekta i

4.         mjesto izvođenja. 

Član 11.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 2) podtačka 1. ovog pravilnika vrši se na osnovu posebnih kriterija:

1)         doprinosa projekta unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja djece i omladine,

2)         podsticanja razvoja zdravstveno-higijenskih navika i fizičkih sposobnosti,

3)         usvajanja društvenih vrijednosti njegovanjem identiteta i osjećanja pripadnosti zasnovanih na tradiciji i kulturnoj baštini,

4)         podrške i jačanja odnosa u porodici,

5)         razvoja darovitosti i kreativnosti u oblasti umjetnosti i sporta,

6)         pružanja podrške ugroženim kategorijama društva,

7)         pružanja podrške mladima u razvijanju preduzetničkih sposobnosti i upoznavanja zanimanja ljudi karakterističnih za pojedine krajeve Republike,

8)         podrške stručnom usavršavanju kadrova u oblasti obrazovanja i odgoja.

Član 12.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 2) podtačka 2. ovog pravilnika vrši se na osnovu posebnih kriterija:

1)         kvaliteta i doprinosa projekta ili programa javnom interesu djelovanja prema licima sa invaliditetom,

2)         usmjerenosti efekata projektnih ili programskih aktivnosti prema poboljšanju kvaliteta života lica sa invaliditetom.

Član 13.

(1)        Ocjenjivanje i vrednovanje programa ili projekata iz člana 3. tačka 2) podtačka 3. ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih posebnih kriterija:

1)         kvaliteta dostavljenog projekta,

2)         doprinosa povećanju broja djece uključenih u predškolski odgoj i obrazovanje,

3)         procjene uticaja na program predškolskog odgoja i obrazovanja i nastavne planove i programe (NPP) za učenike osnovnih i srednjih škola,

4)         doprinosa inovaciji udžbenika, štampanih i digitaliziranih, u skladu sa novim nastavnim planovima i programima,

5)         razvoja novog pristupa saznavanju - sa koncepcije poučavanja na koncepciju učenja,

6)         podrške stručnom usavršavanju kadrova u oblasti obrazovanja i odgoja,

7)         doprinosa projekta jačanju povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.

(2)        Dodatni posebni kriteriji mogu biti utvrđeni konkursom za sufinansiranje.

Član 14.

(1)        Ministarstvo određuje prioritetne programe ili projekte koji se mogu finansirati sredstvima iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika na osnovu analize, a u skladu sa propisanim kriterijima.

(2)        Prioritetni programi ili projekti određuju se u skladu sa definiranim politikama i općim ciljevima Vlade, te usvojenim strategijama i općim aktima.

(3)        Ministarstvo daje prijedlog Vladi da utvrdi da su prioritetni programi ili projekti od javnog interesa za Republiku.

Član 15.

Ministar prosvjete i kulture (u daljem tekstu: ministar), na osnovu akta Vlade iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, do

nosi rješenje o odobravanju sredstava za finansiranje programa ili projekta od javnog interesa za Republiku.

Član 16.

(1)        Raspodjelu sredstava iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, namijenjenih za finansiranje programa ili projekata, Ministarstvo vrši na osnovu rezultata javnog konkursa.

(2)        Javni konkurs za finansiranje programa ili projekta objavljuje se u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike i na internet stranici Ministarstva.

(3)        Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

(4)        Konkurs sadrži: informacije o oblastima za koje se sredstva mogu dodijeliti, ko može biti učesnik javnog konkursa, uslove pod kojima se može podnijeti prijava za dodjelu sredstava, rok za podnošenje prijava, detaljan opis ciljeva koji se žele postići, kriterije za odabir projekata i programa, obrazac projektnog prijedloga i obrazac za budžet.

(5)        Prilikom raspisivanja konkursa za finansiranje programa ili projekata iz člana 3. tačka 1) podtačka 2. ovog pravilnika potrebno je navesti jedinice lokalne samouprave u kojima će se provoditi projekat decentralizacije.

Član 17.

(1)        Podnosilac prijave na konkurs iz člana 16. ovog pravilnika treba da priloži sljedeću dokumentaciju:

1)         popunjenu prijavu,

2)         projektnu dokumentaciju (opis programskih aktivnosti, učesnike, razrađen plan aktivnosti po fazama),

3)         finansijski plan troškova za izvršenje predloženog projekta ili programa sa podacima o ukupnim troškovima, naznačenim sredstvima koja će se osigurati iz vlastitih i drugih izvora, te naznačenim iznosom sredstava koja se potražuju,

4)         izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji kod nadležnog organa,

5)         finansijski izvještaj za prethodnu godinu,

6)         pregled aktivnosti u prethodne tri godine (realizirani projekti i aktivnosti, ostvareni rezultati).

(2)        Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana, subjekti koji su registrirani u zadnje tri godine nisu dužni dostaviti pregled aktivnosti u prethodne tri godine.

Član 18.

(1)        Vrednovanje programa i projekata vrši Komisija za vrednovanje programa i projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rješenjem imenuje ministar.

(2)        U sastav Komisije imenuju se tri člana iz Ministarstva i dva vanjska člana, istaknuti stručnjak iz oblasti odgoja i obrazovanja i istaknuti stručnjak iz oblasti kulture.

(3)        Nakon zaprimanja prijave, Komisija iz stava 1. ovog člana ima zadatak da:

1)         utvrdi da li su pristigle prijave pravovremene, a to podrazumijeva provjeru da li je prijava dostavljena u konkursom utvrđenom roku,

2)         utvrdi da li su pristigle prijave potpune, a to podrazumijeva provjeru da li su u prijavi navedeni svi potrebni podaci i da li su uz prijavu dostavljeni svi traženi dokumenti,

3)         utvrdi da li su pristigle prijave dopuštene, a to podrazumijeva provjeru da li je prijavu podnijelo lice koje ima pravo na sredstva u skladu sa ovim pravilnikom,

4)         utvrdi da li su podnosioci prijava opravdali utrošak sredstava u propisanom roku i da li su namjenski utrošili sredstva odobrena po prethodnom konkursu, 

5)         izvrši ocjenu programa i projekata sistemom bodovanja koji sama odredi, a koji osigurava jedinstveno i objektivno ocjenjivanje u skladu sa općim i posebnim kriterijima,

6)         utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata,

7)         odredi iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje svakog programa ili projekta pojedinačno, u skladu sa raspoloživim sredstvima i listom vrednovanja, a koji osigurava cjelishodnu raspodjelu sredstava,

8)         dostavi ministru zapisnik sa prijedlozima iznosa sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata.

(4)        Nepravovremene, nepotpune ili nedopuštene prijave, na prijedlog Komisije, ministar odbacuje zaključkom.

Član 19.

(1)        Ministar, na osnovu zapisnika i predložene rang-liste iz člana 18. stav 3. tačka 8) ovog pravilnika, donosi rješenje o odobravanju sredstava za sufinansiranje.

(2)        Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana ministar sa korisnikom budžetskih sredstava, kome su odobrena sredstva za sufinansiranje određenog programa ili projekta, zaključuje ugovor, kojim se uređuju uslovi, način, rokovi, isplata i namjensko korištenje odobrenih budžetskih sredstava.

(3)        Najveći iznos koji se može dodijeliti za sufinansiranje jednog programa ili projekata iz člana 3. tačka 1) podtačka 2. i tačka 2) podtačka 2. ovog pravilnika ne može biti veći od 10.000 KM.

(4)        Odobrena sredstva ne mogu se koristiti za nabavku hrane i pića, odnosno za reprezentaciju.

(5)        Ministarstvo, po završetku raspodjele sredstava za sufinansiranje, obavještava podnosioce prijava o rezultatima konkursa.

(6)        Rezultate provedenog konkursa Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 20.

Korisnik sredstava za sufinansiranje dužan je da Ministarstvu dostavi detaljan narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava i efektima sufinansiranog projekta ili programa u roku od 30 dana od okončanja projekta ili programa, a najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim kriterijima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 108/14).

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 07.06/020-756/21

23. aprila 2021. godine           

Banja Luka       

 

Ministar,

Mr. Natalija Trivić,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.