Pravilnik o pravima i obavezama putnika u željezničkom saobraćaju

Legislativa

Pravilnik o pravima i obavezama putnika u željezničkom saobraćaju

Ovim pravilnikom propisuju se prava i obaveze putnika u željezničkom saobraćaju, informacije koje pružaju operateri, izdavanje karata, osiguranje putnika i njihove prtljage, obaveze operatera prema putnicima u slučaju kašnjenja, zaštita i pomoć putnicima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, odgovornost operatera i putnika i rješavanje žalbi.

24.06.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 57, 24.06.201.

 

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o željeznicama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/17, 28/17 i 100/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O PRAVIMA I OBAVEZAMA PUTNIKA U ŽELjEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

 

Predmet Pravilnika Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se prava i obaveze putnika u željezničkom saobraćaju, informacije koje pružaju operateri, izdavanje karata, osiguranje putnika i njihove prtljage, obaveze operatera prema putnicima u slučaju kašnjenja, zaštita i pomoć putnicima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, odgovornost operatera i putnika i rješavanje žalbi.

Ugovor o prevozu Član 2.

(1)        Ugovorom o prevozu operater preuzima prevoz putnika, a gdje je primjenjivo i prevoz prtljage i vozila do odredišta, te isporuku prtljage i vozila u mjestu odredišta.

(2)        Ugovor o prevozu potvrđuje se sa jednom ili više karata koje su izdate putniku.

(3)        Karta je dokaz o zaključivanju i sadržaju ugovora o prevozu.

(4)        Obaveze operatera prema putnicima propisane ovim pravilnikom ne mogu se ograničiti niti se od njih operater može osloboditi zaključivanjem ugovora o prevozu, ali operater može ponuditi ugovorne uslove koji su za putnike povoljniji od uslova propisanih ovim pravilnikom.

(5)        Operateri su dužni da odluku o prekidu usluge prevoza objave na odgovarajući način prije početka sprovođenja odluke o uslugama prevoza.

Informacije Član 3.

(1)        Prilikom sklapanja ugovora o prevozu operater je dužan da putniku pruži sljedeće informacije:

1)         informacije prije početka putovanja koje se odnose na:

1.         opšte uslove prevoza koji se primjenjuju na ugovor o prevozu,

2.         vozni red i uslove za najbrže putovanje,

3.         vozni red i uslove za najniže cijene karata,

4.         pristup, uslove pristupa i raspoloživost opreme u vozu za lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću,

5.         pristup i uslove pristupa za bicikle,

6.         raspoloživost sjedala u vagonima za pušače i nepušače,

7.         aktivnosti koje bi mogle uzrokovati smetnje ili kašnjenje usluge prevoza,

8.         raspoloživost usluga u vozu,

9.         postupak za povrat izgubljene prtljage,

10.       postupak za podnošenje žalbi;

2)         informacije tokom putovanja koje se odnose na:

1.         usluge u vozu,

2.         sljedeću stanicu,

3.         kašnjenja,

4.         glavne veze,

5.         pitanja zaštite i bezbjednosti.

(2)        Operater je obavezan da bude osiguran u skladu sa propisima kojima je uređena oblast osiguranja u saobraćaju.

Karta Član 4.

(1)        U opštim uslovima o prevozu određuju se forma i sadržaj karte, prtljaga, kao i slova kojim se karta štampa.

(2)        Ha karti se obavezno ispisuje sljedeće:

1)         operater,

2)         izjava da se prevoz vrši u skladu sa ovim pravilni- kom i Pravilima CIV,

3)         svaka druga izjava koja je potrebna kao dokaz o zaklju- čenju i sadržaju ugovora o prevozu i koja omogućuje putniku da se pozove na prava koja proizilaze iz tog ugovora.

(3)        Nakon prijema karte putnik je dužan da utvrdi da li je karta sačinjena u skladu sa uslovima propisanim u stavu 2. ovog člana.

(4)        Karta se može prenijeti na neko drugo lice ako nije izdata na putnikovo ime i ako putovanje još nije započelo.

(5)        Karta se može izdati i u formi elektronski regi- strovanih podataka.

Prodaja karata Član 5.

(1)        Operateri prodaju karte putnicima putem najmanje jednog od sljedećih prodajnih mjesta:

1)         šaltera za prodaju karata ili prodajnih automata, 

2)         telefonski ili putem interneta,

3)         u vozovima.

(2)     Operateri nude mogućnost nabavke karata u vozu, osim u slučaju kada je to ograničeno ili nije dozvoljeno iz razloga povezanih sa bezbjednošću, zloupotrebom, ako je za voz neophodna rezervacija ili iz komercijalnih razloga.

(3)        Kada na polaznoj stanici ne postoji šalter ili prodajni automat, putnici moraju biti obaviješteni o mogućnosti i načinu kupovine karata telefonski, putem interneta ili u vozu, kao i o najbližoj željezničkoj stani- ci na kojoj postoji šalter za prodaju karata ili prodajni automat.

(4)        Operateri, uprava stanice i organizatori putovanja dužni su da, na odgovarajući način, informišu putnike o njihovim pravima i obavezama.

(5)        Operateru ili šalteru za prodaju karata nije do- zvoljeno da drugim operaterima otkrivaju lične podatke o pojedinačnim rezervacijama.

Cijena prevoza Član 6.

(1)        Cijena prevoza plaća se unaprijed, osim ako je dru- gačije dogovoreno između operatera i putnika.

(2)        Opšti uslovi prevoza utvrđuju uslove pod kojima se ostvaruje naknada za cijenu prevoza.

Obaveza posjedovanja važeće karte Član 7.

(1)        Putnik je dužan da od početka putovanja posjeduje važeću kartu i da je pokaže pri pregledu karata.

(2)        U opštim uslovima o prevozu operater može pro- pisati sljedeće:

1)         da putnik ako ne posjeduje važeću kartu, osim cijene vozne karte, plati i doplatu,

2)         da putnik ako odbije da plati naknadu za prevoz ili doplatu, mora da prekine putovanje,

3)         uslove pod kojima se plaća nadoknada,

4)         da putnici koji predstavljaju opasnost za bezbjed- nost putovanja i drugih putnika, te uznemiruju druge putnike mogu biti isključeni iz prevoza ili se može zah- tijevati da ta lica prekinu putovanje i da nemaju pravo na povrat cijene karte ili naknade za prtljag.

(3)        Operater je dužan da potvrdi na karti da je voz ot- kazan ili da je izgubljena veza.

Carinske i druge procedure Član 8.

Putnik je dužan da poštuje carinske i druge admini- strativne procedure.

Povrat novca i preusmjeravanje Član 9.

Ako se očekuje kašnjenje u dolasku na konačno odre- dište, u okviru ugovora o prevozu, duže od 60 minuta, put- nik može da traži:

1)         povrat pune cijene karte, pod uslovima kojim je karta plaćena, za dio ili dijelove puta koje putnik nije ostvario i za dio ili dijelove puta koje je već ostvario, ako putovanje više ne služi svrsi u smislu prvobitnog plana putovanja putnika, te prema potrebi povratnog puto- vanja do prvog mjesta polaska prvom prilikom,

2)         nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod istim uslovima putovanja, do konačnog odredišta,

3)         nastavak putovanja ili preusmjeravanje, pod istim uslovima putovanja, do konačnog odredišta na neki kasni- ji datum no izboru putnika.

Naknada za kašnjenje Član 10.

(1)        Bez gubitka prava na prevoz, putnik može od želje- zničkog operatera zatražiti naknadu za kašnjenje ako dođe

do kašnjenja između mjesta polaska i odredišta koji su navedeni na karti za koje putnik nije dobio povrat cijene karte, u skladu s članom 9. ovog pravilnika.

(2)        Najmanje naknade za kašnjenje su sljedeće:

1)         25% cijene karte za kašnjenja od 60 do 119 minuta,

2)         50% cijene karte za kašnjenja od 120 minuta ili više.

(3)        Putnici koji imaju mjesečnu kartu i koji nailaze na učestala kašnjenja i otkazivanja putovanja tokom perioda važnosti mjesečne karte mogu zatražiti odgovarajuću nak- nadu u skladu sa uslovima željezničkog operatera o nakna- dama kojim su predviđene mjere za utvrđivanje kašnjenja i za izračunavanje naknade.

(4)        Naknada za kašnjenje izračunava se u odnosu na cije- nu koju je putnik stvarno platio za zakasnjelu uslugu.

(5)        AKO se ugovor o prevozu odnosi na povratno puto- vanje, naknada za kašnjenje, bilo u polasku ili u povratku, izračunava se u odnosu na polovinu cijene koja je plaćena za kartu, a na isti način se cijena za zakasnjelu uslugu, u okviru bilo kakvog drugog oblika ugovora o prevozu koji omogućava putovanje u nekoliko uzastopnih etapa, izraču- nava srazmjerno punoj cijeni.

(6)        Naknada cijene karte isplaćuje se u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadu.

(7)        Naknada se može isplatiti u obliku vaučera i/ ili drugih usluga ako su uslovi fleksibilni (posebno u pogledu perioda važnosti karte i odredišta).

(8)        Ha zahtjev putnika, naknada se isplaćuje u novcu.

(9)        Naknada cijene karte ne umanjuje se za troškove fi- nansijskih transakcija kao što su takse, troškovi tele- foniranja ili poštarina.

(10)     Operateri mogu uvesti najniži prag ispod kojeg se naknade ne isplaćuju.

(11)     Putnik nema nikakvo pravo na naknadu ako je o ka- šnjenju bio obaviješten prije nego što je kupio kartu ili ako je kašnjenje, čiji je uzrok nastavak puta upotrebom dru- ge usluge ili preusmjeravanje, manje od 60 minuta.

Pomoć u slučaju kašnjenja prevoza Član 11.

(1)        U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, operater ili stanica dužni su da informišu putnike o situaciji i o procijenjenom vremenu odlaska i procijenjenom vreme- nu dolaska, čim im te informacije budu na raspolaganju.

(2)        U slučaju kašnjenja iz stava 1. ovog člana, koje je duže od 60 minuta, putnicima se besplatno nudi sljedeće:

1)         hrana i piće, primjereno dužini čekanja, ako su na raspolaganju na stanici ili u vozu,

2)         hotelski smještaj i prevoz od stanice do mjesta smještaja, u slučajevima kad je potreban boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatni boravak, ako i kada je to moguće,

3)         ako je voz blokiran na kolosijeku, prevoz od voza do stanice, do alternativnog polazišta ili do krajnjeg odre- dišta, ako i kada je to moguće.

(3)        AKO se usluga prevoza ne može nastaviti, operate- ri su dužni da, u najkraćem mogućem roku, organizuju za putnike alternativne prevozne usluge.

(4)        Ha zahtjev putnika, operater na karti potvrđuje da je pri pružanju usluge došlo do kašnjenja, usljed čega je došlo do propuštanja veze, ili da je usluga bila otkazana.

(5)        U slučajevima iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana, opera- ter je dužan da posebno vodi računa o potrebama lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, kao i licima u njihovoj pratnji.

Pravila za lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 12.

(1)        Operateri i uprava stanice dužni su da donesu pravila kojim se omogućava dostupan prevoz, bez diskri- 

minacije, licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću.

(2)        Licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću se za rezervacije i karte ne zaračunavaju dodatni troškovi.

(3)        Operater, prodavač karata ili organizator puto- vanja ne smije odbiti rezervaciju ili izdavanje karte licu sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, te ne smiju zahtijevati da takvo lice prati neko drugo lice, osim u slučaju kada je to nužno potrebno kako bi se ispu- nila pravila iz stava 1. ovog člana.

Obaveza davanja informacija o uslugama licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 13.

(1)        Operater, prodavač karata ili organizator puto- vanja dužni su da, na zahtjev, licima sa posebnim potre- bama ili smanjenom pokretljivošću daju informacije o dostupnosti usluga i uslovima pristupa željezničkim vozilima i opremi u vozu.

(2)        Kada operater, prodavač karata i/ili organizator putovanja koriste odstupanje propisano u članu 12. stav 1. ovog pravilnika, dužni su da, u pisanom obliku, oba- vijeste lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokre- tljivošću o razlozima za takvo postupanje u roku od pet radnih dana od dana odbijanja rezervacije ili odbijanja izdavanja karte ili zahtijevanja pratnje za takvo lice.

Obezbjeđivanje dostupnog putovanja vozom za lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 14.

(1)        Operateri i stanice, u skladu s TSI za lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, obe- zbjeđuju da su stanice, peroni, željeznička vozila i druga oprema dostupni tim licima.

(2)        AKO nema pratećeg osoblja u vozu ili osoblja na sta- nici, operateri i upravljač infrastrukturom ulažu sve napore da licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću omoguće dostupnost putovanja vozom.

Pružanje pomoći licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 15.

(1)        Ha odlasku, prolasku ili dolasku lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću na stanicu sa osobljem, upravljač infrastrukture obezbjeđuje besplatnu pomoć na način da se takvo lice može ukrcati u voz na od- lasku ili iskrcati iz voza pri dolasku, za koju vožnju je to lice kupilo kartu, ne dovodeći u pitanje pravila iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika.

(2)        Ha stanicama bez osoblja operateri i uprava sta- nice obezbjeđuju da se u skladu sa pravilima iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika prikazuju informacije o najbli- žim stanicama sa osobljem i raspoloživoj pomoći za lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću.

(3)        Operateri su dužni da licima sa posebnim potre- bama ili smanjenom pokretljivošću pružaju besplatnu no- moć u vozu i tokom ulaska u voz i izlaska iz voza.

(4)        Pomoć u vozu sastoji se od nastojanja da se lici- ma sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću ponudi pomoć, kako bi se tom licu kojem je onemogućen nezavisan i bezbjedan pristup uslugama u vozu omogućio pristup tim uslugama, kao i drugim putnicima.

Uslovi pod kojim se pruža pomoć licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 16.

Operateri, uprava stanice, prodavači karata i organi- zatori putovanja obavezni su da sarađuju da bi obezbije- dili pomoć licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, u skladu sa sljedećim uslovima:

1)         da se operater, uprava stanice, prodavač karata ili organizator putovanja kod kojeg je karta kupljena obavijesti o potrebi za takvom vrstom pomoći najmanje 48 časova prije

nego što je takva pomoć potrebna, a ako karta omogućava više putovanja, jedno obavještenje je dovoljno ako su date odgovarajuće informacije o rasporedu sljedećih putovanja,

2)         operateri, uprava stanice, prodavači karata i or- ganizatori putovanja preduzimaju sve mjere potrebne za prijem obavještenja,

3)         ako se ne dostavi obavještenje u skladu sa tačkom 1) ovog stava, operater i uprava stanice preduzimaju sve no- trebne aktivnosti da obezbijede pomoć na način da lice sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću može putovati,

4)         ne dovodeći u pitanje nadležnosti drugih organa u pogledu područja smještenih izvan prostora stanice, uprava stanice ili bilo koje drugo ovlašćeno lice odre- đUJU mjesta unutar i izvan stanice na kojima lica sa no- sebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću mogu obavještavati o svom dolasku na stanicu i, prema potrebi, zatražiti pomoć,

5)         pomoć se pruža pod uslovom da je lice sa poseb- nim potrebama ili smanjenom pokretljivošću prisutno na određenom mjestu u vrijeme koje odredi operater ili uprava stanice koji pružaju takvu pomoć, vodeći računa da dogovoreno vrijeme ne smije biti duže od 60 minuta prije objavljenog vremena polaska ili vremena kada je od svih putnika zatraženo da se prijave, a ako nije određeno vrijeme kada lice sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću mora biti prisutno, najmanje 30 minuta prije objavljenog vremena polaska ili vremena kada je od svih putnika zatraženo da se prijave.

Naknada u slučaju gubitka ili oštećenja opreme koju

koriste lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću Član 17.

AKO je operater odgovoran za potpuni ili djelimični gubitak ili oštećenje opreme za kretanje ili druge poseb- ne opreme koju upotrebljavaju lica sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću, ne primjenjuje se nikakvo finansijsko ograničenje odgovornosti.

Bezbjednost putnika Član 18.

Operateri, upravljači infrastrukture i uprave stanice dužni su da, u dogovoru sa organima nadležnim za poslove zdravstvene zaštite i unutrašnjih poslova, preduzimaju mjere u područjima za koja su odgovorni i da ih prilagode nivou zaštite neophodnom za garanciju lične bezbjednosti putnika na stanicama i u vozovima, te da spriječe postupke koji bi mogli narušiti nivo bezbjednosti.

Žalbe Član 19.

(1)        Operateri uspostavljaju mehanizam rješavanja žal- bi u pogledu prava i obaveza obuhvaćenih ovim pravilni- kom, te informišu putnike o svim potrebnim podacima i jeziku na kome se mogu podnijeti žalbe.

(2)        Putnici mogu podnositi žalbe bilo kojem uključenom operateru, a primalac žalbi dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema pršužbe dostavi odgovor ili, u opravdanim slučajevima, obavještava putnika do kojeg datuma, ali ne duže od 90 dana od dana podnošenja žalbe, može očekivati odgovor.

(3)        U godišnjem izvještaju operateri objavljuju broj i vrste primljenih žalbi, obrađene žalbe, vrijeme odgovora i eventualne mjere za poboljšanje stanja.

Standard kvaliteta usluge Član 20.

(1)        Operateri definišu standarde kvaliteta usluge i sprovode sistem upravljanja kvalitetom kako bi održali kvalitet usluge.

(2)        Standardi kvaliteta usluge obuhvataju najmanje sljedeće elemente:

1)         informacije i karte, 

2)         tačnost usluga i opšta načela rješavanja smetnji pri pružanju usluga,

3)         otkazivanje usluga,

4)         čistoću željezničkih vozila i stanica (kvali- tet vazduha u vagonima, higijena sanitarnih prostorija itd.),

5)         ispitivanje zadovoljstva stranaka,

6)         postupanje sa žalbama, povratom troškova i nakna- dama radi neispunjavanja standarda kvaliteta usluge,

7)         pomoć koja se pruža licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću.

(3)        Operateri su dužni da svake godine, zajedno sa svojim godišnjim izvještajem, objavljuju izvještaj o kva- litetu usluge.

(4)        Izvještaj o kvalitetu usluge objavljuje se na inter- net stranicama operatera.

Prevoz ručnog prtljaga, životinja, bicikala i vozila Član 21.

(1)        Putnik može sa sobom ponijeti ručnu prtljagu, kao i žive životinje, ako je to predviđeno opštim uslovima prevoza i ako ta prtljaga ili životinje ne smetaju ili ne uznemiravaju ostale putnike.

(2)        Putnik je lično odgovoran za nadzor svoje ručne prtljage i životinja koje vodi sa sobom.

(3)        Operater može dopustiti putniku unošenje bici- kla u voz, prema potrebi uz naknadu ako se njime lako ru- kuje, ako ne smeta drugim licima i ako željeznička vozila to omogućavaju.

(4)        Putnik može otpremiti predmete ili životinje kao predatu prtljagu, u skladu sa opštim uslovima pre- voza.

(5)        Operater može dopustiti prevoz vozila prilikom prevoza putnika, u skladu sa opštim uslovima prevoza.

(6)        Prevoz opasnih materija kao priručna prtljaga, kao predata prtljaga u vozilima ili na njima, vrši se u skladu sa odredbama RID-a.

Provjera poštovanja uslova za prevoz i sadržaj prtljaga Član 22.

(1)        Kad postoji sumnja u pogledu poštovanja uslova za prevoz, operater ima pravo provjeriti da li predme- ti (ručna prtljaga, predata prtljaga, vozila, uključujući i njihov teret) i životinje zadovoljavaju uslove prevoza, osim ako je takva provjera u suprotnosti sa propisima.

(2)        Provjeri iz stava 1. ovog člana obavezno prisustvuje putnik, a u suprotnom, provjera se vrši uz prisustvo dva svjedoka.

(3)        AKO se utvrdi da uslovi za prevoz prtljaga nisu ispoštovani, operater postupa u skladu sa opštim uslo- vima prevoza.

Obaveza putnika da poštuje carinske i druge formalnosti Član 23.

(1)        Putnik je dužan da poštuje carinske ili druge formalnosti u pogledu priručne prtljage, predate prtlja- ge, vozila (uključujući i njihov teret) ili životinje, kao i da prisustvuje pregledu tih predmeta, osim ako nije dru- gačije propisano.

(2)        Putnik je lično odgovoran za nadzor svoje ručne prtljage i životinja koje vodi sa sobom.

Prtljažnica Član 24.

(1)        Ugovorne obaveze koje se tiču otpreme predatog prtljaga utvrđuju se u prtljažnici koja se izdaje putniku.

(2)        AKO nema dokaza o suprotnom, pretpostavlja se da je predata prtljaga, kad je preuzima operater, u dobrom stanju i da broj i količina predmeta prtljage odgovara stavkama u potvrdi o predatom prtljagu.

Sadržaj prtljažnice Član 25.

(1)        Izgled i sadržaj prtljažnice, kao i jezik i slova kojim je štampana i ispunjena utvrđuju se u opštim uslo- vima prevoza.

(2)        Ha prtljažnici se upisuje sljedeće:

1)         naziv operatera,

2)         izjava da se prevoz vrši u skladu sa ovim pravilni- kom i Pravilima CIV,

3)         svaka druga izjava koja dokazuje da postoji ugovorna obaveza o otpremi predate prtljage, koja omogućuje putniku da se pozove na svoja prava koja proizilaze iz ugovora o prevozu.

(3)        Putnik je dužan da provjeri da li je prtljažnica ispravno popunjena.

Način otpreme prtljaga Član 26.

(1)        Prtljag se predaje samo uz predočenje važeće vozne karte koja vrijedi do odredišta prtljaga.

(2)        Operater može otpremiti predati prtljag drugim vozom, drugim oblikom prevoza ili drugim pravcem od onog koji koristi putnik.

Naknada za prevoz prtljaga i označavanje prtljaga Član 27.

(1)        Naknada za prevoz prtljaga plaća se prilikom pre- daje ukoliko nije drugačije dogovoreno između putnika i operatera.

(2)        Putnik mora označiti svaki predmet prijavljene prtljage na vidnom mjestu, sa čitljivim podacima koji se odnose na ime, prezime, adresu i odredište.

Pravo raspolaganja predatim prtljagom Član 28.

(1)        Ako okolnosti dozvoljavaju i ako to nije u suprot- nosti s carinskim ili drugim administrativnim zahtje- vima, putnik može zatražiti da mu se prtljag vrati na mjesto predaje, uz predočenje prtljažnice, te ako je to pre- dviđeno opštim uslovima o prevozu, uz predočenje karte.

(2)        Opšti uslovi o prevozu mogu sadržavati i druge propise u pogledu prava raspolaganja predatim prtljagom, posebno promjene u pogledu odredišta i mogućih finan- sijskih posljedica koje putnik treba da snosi.

Izdavanje prtljaga Član 29.

(1)        Predata prtljaga isporučuje se nakon predaje pr- tljažnice i, ako je primjenjivo, nakon plaćanja iznosa koji se procijeni za pošiljku.

(2)        Operater ima pravo, ali nije obavezan, provjeriti ima li nosilac prtljažnice pravo da podigne pošiljku.

(3)        Smatra se da je roba isporučena nosiocu prtljažni- ce akoje:

1)         uručena carinskim ili poreskim službenicima u njihovim prostorijama ili skladištu, kad ne podliježe kontroli operatera,

2)         ako su žive životinje predate trećoj strani.

(4)        Nosilac prtljažnice može zatražiti isporuku prtljage u mjestu odredišta nakon isteka dogovorenog vre- mena, te kad je primjenjivo, vremena potrebnog za postupak carinskih i drugih administrativnih vlasti.

(5)        AKO ne preda prtljažnicu, operater je obavezan da isporuči prtljag samo licu koje može dokazati svoje pravo na prtljag.

(6)        Prtljag se isporučuje u mjestu odredišta na koje je predat.

(7)        Nosilac prtljažnice čiji prtljag nije isporučen može zatražiti da se potvrdi datum i vrijeme kad je zatra- žio isporuku.

(8)        Nosilac prtljažnice ili ovlašćeno lice može od- biti da prihvati prtljag ako operater ne udovolji zahtjevu 

da se obavi pregled predatog prtljaga, kako bi se utvrdila eventualna šteta.

Prevoz vozila Član 30.

(1)        Ugovorne obaveze koje se odnose na prevoz vozila utvrđuju se u potvrdi o prevozu koja se izdaje putniku, a potvrda se može uključiti u kartu putnika.

(2)        Odredbe koje se odnose na prevoz vozila, izgled i sadržaj potvrde o prevozu, kao i jezik i slova koja se štam- paju na potvrdi utvrđuju se u opštim uslovima o prevozu.

(3)        Ha potvrdi o prevozu obavezno se upisuje sljedeće:

1)         naziv operatera,

2)         izjava da se prevoz odvija u skladu sa ovim pravilni- kom i Pravilima CIV,

3)         svaka druga izjava potrebna da se dokaže da postoje ugovorne obaveze koje se odnose na prevoz vozila i koje omogućuju putniku da se pozove na svoja prava koja proizi- laze iz ugovora o prevozu.

(4)        Nakon prijema potvrde o prevozu, putnik je dužan da provjeri da je potvrda ispravno popunjena.

Shodna primjena Član 31.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na prevoz prtljaga primjenjuju se i na prevoz vozila.

Avans u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika Član 32.

(1)        U slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika, one- rater je dužan da, bez odlaganja, a najkasnije 15 dana nakon utvrđivanja identiteta lica koje ima pravo na naknadu, isplati avans koji je potreban za ispunjenje trenutnih eko- nomskih potreba, a proporcionalno pretrpljenoj šteti.

(2)        Visina avansa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

(3)        Avansna isplata ne predstavlja priznavanje od- govornosti i može biti pokrivena kasnijim iznosima isplaćenim na osnovu odredaba ovog pravilnika, ali je nepovratna, osim ako je štetni događaj prouzrokovan ne- marom ili krivicom putnika ili ako lice koje je primilo predujam nije lice koje ima pravo na naknadu.

Negiranje odgovornosti Član 33.

Operater je dužan da pomogne putniku koji zahtijeva nak- nadu štete od trećih lica, čak i u slučaju kada taj operater negira svaku odgovornost za štetu koju je putnik pretrpio.

Odgovornost u slučaju smrti ili tjelesne povrede Član 34.

(1)        Operater je odgovoran za gubitak ili štetu koja na- stane zbog smrti, tjelesne ili neke druge povrede putnika, a koja je prouzrokovana štetnim događajem u prevozu i koja se dogodila dok je putnik bio u željezničkom vozilu, ula- zio ili izlazio iz vozila, bez obzira na to koja se želje- znička infrastruktura koristi.

(2)        Operater se oslobađa odgovornosti ako je:

1)         štetni događaj izazvan okolnostima koje nisu u vezi sa željezničkim saobraćajem, koje operater nije mogao izbjeći i čije posljedice nije mogao spriječiti, iako je preduzeo potrebne mjere,

2)         za štetni događaj kriv putnik,

3)         smrt, tjelesna ili druga povreda nastala kao poslje- dica ponašanja trećeg lica i koje operater, iako je pre- duzeo potrebne mjere, nije mogao izbjeći ili spriječiti, pri čemu se trećim licem ne smatra drugi operater koji koristi istu željezničku infrastrukturu.

(3)        AKO je štetni događaj posljedica ponašanja trećeg lica, te ako uprkos ovoj činjenici operater nije u potpu- nosti oslobođen odgovornosti na način propisan u stavu 2. tačka 3) ovog člana, smatra se odgovornim do granice

utvrđene ovim pravilnikom, ali bez uticaja na pravo no- traživanja operatera u odnosu na treće lice.

(4)        AKO prevoz koji se vrši prema samo jednom ugovoru o prevozu obavlja nekoliko uzastopnih operatera, operater koji je obavezan da na osnovu ugovora o prevozu obezbijedi uslugu prevoza TOKOM koje se dogodi štetni događaj, odgo- voran je u slučaju smrti i povrede putnika, a kad uslugu prevoza nije vršio operater nego zamjenski operater, oba operatera solidarno odgovaraju.

Odšteta u slučaju smrti Član 35.

(1)        U slučaju smrti putnika, odšteta obuhvata:

1)         sve neophodne troškove nakon smrti, posebno tro- škove transporta tijela i pogrebne troškove,

2)         ako smrt ne nastupi odmah, odštetu propisanu u čla- nu 36. ovog pravilnika.

(2)        AKO su zbog smrti putnika lica koje je putnik izdr- žavao ili imao obavezu da izdržava lišena izdržavanja, ova lica moraju biti obeštećena.

Odšteta u slučaju tjelesne ili druge povrede putnika Član 36.

U slučaju tjelesne ili neke druge povrede putnika, odšteta obuhvata:

1)         sve neophodne troškove, posebno liječenja i prevoza,

2)         naknadu za finansijski gubitak zbog potpune ili djelimične radne nesposobnosti ili zbog povećanih no- treba.

Odšteta za druge povrede Član 37.

U skladu sa propisima koji uređuju oblast obligacio- nih odnosa i obaveznog osiguranja u saobraćaju, utvrđuje se da li operater mora da isplati i u kojem iznosu odštetu za tjelesne i druge povrede koje nisu navedene u čl. 35. i 36. ovog pravilnika.

Oblik i iznos odštete u slučaju smrti ili tjelesne povrede Član 38.

(1)        Za odštetu iz člana 35. stav 2. i člana 36. tačka 2) ovog pravilnika dodjeljuje se paušalan iznos, ali ako to zatraže lica iz člana 35. stav 2. ovog pravilnika, odšteta može da se isplaćuje i u ratama.

(2)        Gornja granica odštete no putniku utvrđuje se u skladu sa Ugovorom o izvršenju sukcesivne usluge oba- veznog osiguranja putnika u željezničkom saobraćaju (u daljem tekstu: Ugovor o obaveznom osiguranju), koji se zaključuje svake godine.

Drugi oblici prevoza Član 39.

(1)        Odredbe o odgovornosti operatera u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika ne primjenjuju se na gubitak ili štetu koja nastane u toku prevoza koji, u skladu sa ugo- vorom o prevozu, nije prevoz željeznicom.

(2)        Kada se željeznička vozila prevoze trajektom, odred- be koje se odnose na odgovornost u slučaju smrti ili tjele- sne povrede putnika primjenjuju se i na gubitak ili štetu navedenu u članu 34. stav 1. i članu 42. stav 1. ovog pravil- nika kao posljedicu aktivnosti željeznice koja je nastala dok je putnik u vozilu, dok ulazi ili izlazi iz vozila.

(3)        Kad je zbog vanrednih okolnosti privremeno obu- stavljen željeznički saobraćaj i putnici se prevoze dru- gim oblicima prevoza, operater je odgovoran u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Odgovornost operatera u slučaju otkazivanja, kašnjenja ili izgubljene veze Član 40.

(1)        Operater je odgovoran za gubitak ili štetu koja je prouzrokovana putniku otkazivanjem, kašnjenjem ili izgu- 

bljenom vezom, ako se putovanje ne može nastaviti istog dana ili ako se nastavak putovanja istog dana ne može tra- žiti zbog navedenih okolnosti.

(2)        Šteta obuhvata troškove smještaja, kao i troško- ve nastale zbog potrebe obavještavanja lica koje čekaju putnike.

Oslobađanje od odgovornosti u slučaju otkazivanja, kašnjenja ili izgubljene veze Član 41.

Operater se oslobađa odgovornosti za otkazivanje, kašnjenje ili gubljenje veze ako su navedeni događaji pro- uzrokovani na sljedeći način:

1)         okolnostima koje nisu povezane se željezničkim sa- obraćajem i koje operater, i pored preduzetih mjera, nije mogao izbjeći i spriječiti posljedice,

2)         ako su prouzrokovani od putnika,

3)         ako su nastali djelovanjem trećeg lica koje operater, i pored preduzetih mjera, nije mogao izbjeći i čije poslje- dice nije mogao spriječiti.

Odgovornost za gubitak ili štetu prtljaga Član 42.

(1)        U slučaju usmrćenja ili tjelesne ozljede putnika, operater je odgovoran za gubitak ili štetu predmeta koje je putnik imao na sebi ili kod sebe kao priručni prtljag, kao i životinju koju je poveo sa sobom.

(2)        U svim drugim slučajevima koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana operater nije odgovoran za ukupan ili djelimičan gubitak, odnosno štetu priručne prtljage i životinja iz člana 21. stav 2. ovog pravilnika, osim ako je gubitak ili šteta izazvana krivicom operatera.

Isključivanje odgovornosti Član 43.

Operater nije odgovoran putniku za gubitak ili štetu nastalu zbog toga što se putnik ne pridržava formalno- sti predviđenih carinskim ili drugim propisima.

Odgovornost za prtljag Član 44.

(1)        Operater je odgovoran za gubitak ili štetu nastalu zbog potpunog ili djelimičnog gubitka ili štete preda- tog prtljaga u periodu od kada je operater preuzeo prtljag do vremena isporuke, kao i zbog kašnjenja isporuke.

(2)        Operater se oslobađa odgovornosti iz stava 1. ovog člana ako je gubitak ili šteta izazvana pogrešnim uput- stvima putnika ili okolnostima koje operater nije mogao izbjeći i čije posljedice nije mogao spriječiti.

(3)        Operater se oslobađa odgovornosti i ako je gubitak ili šteta nastala zbog nedostatka ili neadekvatne amba- laže prtljaga, posebne prirode prtljaga i ako pošiljku čine predmeti koji nisu prihvatljivi za prevoz.

(4)        Operater je dužan da dokaže da je gubitak, šteta ili kašnjenje sa isporukom izazvano jednim od uzroka na- vedenih u st. 2. i 3. ovog člana.

Uzastopni operateri Član 45.

Ako prevoz koji se obavlja prema jednom ugovoru oba- vlja nekoliko uzastopnih operatera, svaki naredni one- rater, preuzimanjem prtljaga sa prtljažnicom ili vozila sa potvrdom o prevozu, postaje ugovorna strana ugovora o prevozu, u odnosu na otpremu prtljage ili prevoz vozila, na način određen uslovima iz prtljažnice ili potvrde o prevozu i preuzima obaveze koje iz toga proizlaze, te je u tom slučaju svaki operater odgovoran za prevoz tokom či- tavog puta do isporuke.

Zamjenski operater Član 46.

(1) Kad operater povjeri prevoz, potpuno ili djeli- mično, zamjenskom operateru, bilo da to čini na osnovu

ugovora o prevozu ili bez ugovora, operater ostaje odgovo- ran tokom čitavog prevoza.

(2)        Sve odredbe ovog pravilnika i Pravila CIV koje se odnose na odgovornost operatera primjenjuju se i za od- govornost zamjenskog operatera za prevoz koji on obavlja.

(3)        Svaki poseban ugovor prema kojem operater preuzi- ma obaveze neće imati značaja u pogledu zamjenskog opera- tera koji ih nije izričito i u pisanom obliku prihvatio, a bez obzira na to da li je zamjenski operater prihvatio ugovor ili ne, operater ostaje vezan tim obavezama ili od- ricanjem od prava koja proizlaze iz tog posebnog ugovora.

(4)        U slučaju kada su operater i zamjenski operater od- govorni i do mjere u kojoj su odgovorni, njihova je odgovor- nost solidarna.

(5)        Ukupan iznos odštete koju plaća operater i zamjen- ski operater, kao i druga lica čije usluge oni koriste u obavljanju prevoza, ne može prelaziti iznose predviđene ovim pravilnikom i Pravilima CIV.

Gubitak prtljaga Član 47.

(1)        Lice može, bez davanja daljih dokaza, smatrati jedan predmet prtljaga izgubljenim ako mu se ne isporuči ili ne stavi na raspolaganje u roku 14 dana od dana kad je zatra- žio isporuku.

(2)        AKO se predmet za koji se smatralo da je izgubljen vrati u roku od jedne godine nakon zahtjeva za njegovom isporukom, operater je dužan da odmah obavijesti lice koje polaže pravo na taj predmet, ako je njegova adresa poznata ili utvrđena.

(3)        Lice koje ima pravo može u roku od 30 dana nakon prijema obavještenja iz stava 2. ovog člana zatražiti da mu se isporuči predmet prtljaga, te u tom slučaju plaća troško- ve za prevoz predmeta od mjesta deponovanja do mjesta gdje je izvršena isporuka i, kad je primjenjivo, vraća umanjenu odš- tetu za sve troškove koji su tu uključeni, pri čemu zadržava pravo da zatraži odštetu za kašnjenje isporuke.

(4)        Ako nađeni predmet prtljage niko ne zatraži u roku iz stava 3. ovog člana ili ako se predmet nađe nakon više od jedne godine nakon zahtjeva za isporukom, operater može njime raspolagati u skladu sa propisima koji se primje- NjUJU U mjestu gdje se nalazi predmet prtljaga.

Odšteta u slučaju potpunog ili djelimičnog gubitka prtljaga Član 48.

(1)        U slučaju potpunog ili djelimičnog gubitka pre- date prtljage, operater je obavezan da plati iznos odštete koja je utvrđena u Ugovoru o obaveznom osiguranju i op- štim uslovima o prevozu.

(2)        Način odštete no kilogramu koji nedostaje ili ko- madu prtljaga određen je opštim uslovima o prevozu.

(3)        Operater je dužan da nadoknadi cijenu prevoza prtljaga, kao i ostale iznose u vezi sa prevozom izgublje- nog komada prtljaga, kao i već plaćene carine i trošarine.

Odšteta u slučaju štete na prtljagu Član 49.

(1)        U slučaju štete na predatom prtljagu, operater je dužan da plati odštetu koja je jednaka gubitku vrijed- nosti prtljaga, izuzevši sve druge štete.

(2)        AKO je prtljag izgubio na vrijednosti kroz oštećenje, odšteta ne smije prelaziti iznos koji se plaća u slučaju ukupnog gubitka.

(3)        AKO je samo dio prtljaga izgubio na vrijednosti zbog oštećenja, odšteta ne smije prelaziti iznos koji se plaća da je taj dio izgubljen.

Odšteta u slučaju kašnjenja predatog prtljaga Član 50.

(1) U slučaju kašnjenja isporuke predatog prtljaga, operater je dužan da plati za svako razdoblje od 24 časa od zatražene isporuke, a najviše za 14 dana, i to: 

1)         ako lice koje ima pravo dokaže da je time pretrpjelo gubitak ili štetu, odštetu koja je jednaka iznosu gubitka ili štete,

2)         ako lice koje ima pravo ne dokaže da je time pretr- pljen gubitak ili šteta, podmirena šteta se isplaćuje u skladu sa opštim uslovima o prevozu.

(2)        Način odštete no kilogramu koji nedostaje ili ko- madu prtljaga određen je opštim uslovima o prevozu.

(3)        U slučaju ukupnog gubitka prtljage, odšteta pre- dviđena u stavu 1. ovog člana ne isplaćuje se uz odštetu predviđenu u članu 48. ovog pravilnika, dok u slučaju djelimičnog gubitka prtljaga, odšteta se plaća u pogledu onog dijela prtljaga koji nije izgubljen.

(4)        U slučaju štete na prtljagu koja nije rezultat za- kasnjele isporuke, odšteta predviđena u stavu 1. ovog čla- na isplaćuje se, gdje je primjenjivo, uz odštetu predviđenu u članu 49. ovog pravilnika.

(5)        Odšteta iz stava 1. ovog člana, zajedno sa odštetom iz čl. 48. i 49. ovog pravilnika, ne smije prelaziti odšte- tu koja bi se platila u slučaju potpunog gubitka prtljaga.

Odšteta u slučaju kašnjenja u utovaru ili isporuci vozila Član 51.

(1)        U slučaju kašnjenja u utovaru ili u isporuci vo- zila zbog razloga koji se pripisuju operateru, operater je dužan da ako lice koje ima pravo dokaže da je time pretr- pjelo gubitak ili štetu, plati odštetu koja ne prelazi iznos cijene prevoza.

(2)        AKO u slučaju kašnjenja u utovaru zbog razloga koji se pripisuju operateru, lice koje ima pravo odluči da ne nastavi sa ugovorom o prevozu, cijena prevoza se vraća, a osim toga, ako lice koje ima pravo dokaže da je zbog ka- šnjenja pretrpljen gubitak ili šteta, može zatražiti odštetu koja ne prelazi cijenu prevoza.

Odšteta u slučaju potpunog ili djelimičnog gubitka vozila Član 52.

(1)        U slučaju potpunog ili djelimičnog gubitka vozi- la, odšteta koja se plaća licu koje ima pravo za dokaza- ni gubitak ili štetu obračunava se na osnovu uobičajene vrijednosti vozila i u skladu sa Ugovorom o obaveznom osiguranju.

(2)        Puna ili prazna prikolica smatra se odvojenim vo- zilom.

Odgovornost za druge predmete Član 53.

U pogledu predmeta ostavljenih u vozilu ili pričvr- šćenih na vozilo, operater je odgovoran samo za gubitak ili štetu izazvanu njegovom krivicom, a ukupni iznos odštete ne smije prelaziti iznos utvrđen u Ugovoru o oba- veznom osiguranju.

Član 54.

Odredbe ovog pravilnika u vezi sa odgovornošću za prtljag primjenjuju se i na vozila.

Konverzija i kamate Član 55.

(1)        U slučaju gdje obračun odštetnog iznosa zahtijeva konverziju iznosa izraženih u stranoj valuti, konverzija se obavlja prema kursu važećem na dan i u mjestu plaćanja odštete.

(2)        Lice koje ima pravo može tražiti kamate na odštet- ni iznos, obračunate no stopi od 5% godišnje, od dana pod- nošenja zahtjeva za odštetu ili ako nije postavljen zahtjev, od dana kada je pokrenut postupak za plaćanje odštete, a u slučaju odštete zbog smrti ili tjelesne povrede, kamate se obračunavaju od dana kad su se ti događaji desili.

(3)        U slučaju prtljaga, kamate na odštetni iznos plaćaju se u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.

(4)        U slučaju prtljaga, ako lice koje ima pravo ne pre- da operateru u razumnom roku prateću dokumentaciju no- trebnu za rješavanje zahtjeva, neće se obračunavati kamate između isteka datog roka i stvarne predaje te dokumenta- cije.

Odgovornost operatera za osoblje i lica čije usluge koristi Član 56.

(1)        Operater je odgovoran za svoje osoblje i druga lica čije usluge koristi u obavljanju prevoza kad to osoblje ili druga lica djeluju u okviru svojih dužnosti.

(2)        Pod drugim licima iz stava 1. ovog člana podrazu- mijeva se upravljač željezničke infrastrukture na kojoj se vrši prevoz.

Odgovornost putnika Član 57.

Putnik je odgovoran operateru za svaki gubitak ili štetu koja je rezultat neispunjenja obaveza utvrđenih u čl. 8. i 23. i članu 27. stav 2. ovog pravilnika, posebnim odredbama za prevoz vozila sadržanim u opštim uslovima o prevozu i RID-u, kao i gubitkom ili štetom koju izazovu predmeti i životinje koje ima sa sobom, osim ako ne doka- že da su gubitak ili šteta izazvani okolnostima koje nije mogao spriječiti ili čije posljedice nije mogao izbjeći, uprkos ponašanju savjesnog putnika.

Utvrđivanje gubitka ili štete prtljaga Član 58.

(1)        Kad operater otkrije ili pretpostavi djelimičan gubitak ili štetu predmeta koje prevozi i za koje je od- govoran (prtljag, vozila), odnosno kad to utvrdi lice koje ima pravo, operater je dužan da odmah i, ako je moguće u prisustvu lica koje ima pravo, sastavi izvještaj o gubitku ili šteti, stanju predmeta i, ako je moguće, obimu štete ili gubitka, uzroku i vremenu kad se dogodila.

(2)        Kopija izvještaja se, besplatno, daje licu koje ima pravo.

(3)        AKO lice koje ima pravo ne prihvati činjenice iznesene u izvještaju, može zatražiti da se stanje prtlja- ga ili vozila, kao i uzrok i iznos gubitka, odnosno štete utvrdi od strane stručnjaka kojeg imenuju ili ugovorne stranke ugovora o prevozu ili sud.

(4)        Postupak se sprovodi prema zakonima i propisima države u kojoj se obavlja utvrđivanje.

Potraživanje u slučaju smrti ili tjelesne povrede Član 59.

(1)        Zahtjev za potraživanja koja se odnose na odgo- vornost operatera u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika predaju se u pisanom obliku operateru protiv kojeg se pokreće postupak.

(2)        U slučaju prevoza prema jednom ugovoru, a koji oba- vlja nekoliko uzastopnih operatera, potraživanja se mogu podnijeti protiv prvog ili posljednjeg operatera, kao i protiv operatera koji ima sjedište ili poslovnicu, od- nosno agenciju koja je zaključila ugovor o prevozu u drža- vi gdje putnik ima prebivalište ili boravište.

(3)        Ostala potraživanja koja se odnose na ugovor o pre- vozu predaju se u pisanom obliku operateru navedenom u članu 60. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

(4)        Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a nakon rješavanja no zah- tjevu, operater može zatražiti predaju karte, prtljažnice i potvrde o prevozu.

Operateri protiv kojih se može pokrenuti postupak Član 60.

(1) Postupak za utvrđivanje odgovornosti operatera u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika može se pokre- nuti samo protiv operatera koji je odgovoran u skladu sa članom 34. stav 4. ovog pravilnika. 

(2)        U skladu sa stavom 4. ovog člana, a na osnovu ugo- vora o prevozu, putnik može pokrenuti postupak protiv prvog operatera, posljednjeg ili operatera koji je obavljao dio prevoza na kojem se desio štetni događaj zbog kojeg se postupak pokreće.

(3)        Kad prevoz obavlja nekoliko uzastopnih operatera, operater koji isporučuje prtljag ili vozilo mora biti, uz njegov pristanak, upisan na prtljažnici ili potvrdi o prevozu, a postupak se može pokrenuti protiv njega na na- čin propisan u stavu 2. ovog člana, čak i ako nije primio prtljagu ili vozilo.

(4)        Postupak za povrat iznosa plaćenog na osnovu ugo- vora o prevozu može se pokrenuti protiv operatera koji je primio taj iznos ili protiv operatera u čije ime je novac primljen.

(5)        Postupak može biti pokrenut protiv operatera koji nije naveden u st. 2. i 4. ovog člana kada je pokrenut kao protivtužba ili u slučaju izuzeća u postupku koji se odnosi na glavni zahtjev na osnovu istog ugovora o prevozu.

(6)        U mjeri u kojoj se ovaj pravilnik primjenjuje na za- mjenskog operatera, postupak može biti pokrenut i protiv njega.

(7)        AKO lice koje pokreće postupak ima izbor između nekoliko operatera, njegovo pravo izbora prestaje čim je pokrenuo postupak protiv jednog od njih, a to vrijedi i ako ima izbor između jednog ili više operatera i zamjenskog operatera.

Gašenje prava na pokretanje postupka u slučaju smrti ili tjelesne povrede Član 61.

(1)        Pravo na pokretanje postupka za utvrđivanje odgo- vornosti operatera u slučaju smrti ili povrede putnika prestaje ako lice koje ima pravo ne podnese jednom od one- ratera navedenim u članu 59. st. 1. i 2. ovog pravilnika obavještenje o štetnom događaju u roku od godinu dana ot- kad je saznao za gubitak ili štetu.

(2)        Kada lice koje ima pravo usmenim putem obavješta- va operatera o štetnom događaju iz stava 1. ovog člana, operater je dužan da mu izda potvrdu o datom usmenom oba- vještenju.

(3)        Pravo na pokretanje postupka ne prestaje u slje- dećim slučajevima:

1)         ako u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana lice koje ima pravo podnese zahtjev,

2)         ako je u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana one- rater koji je odgovoran saznao za štetni događaj no putni- ka na drugi način,

3)         ako obavještenje o štetnom događaju nije dato ili je dato kasnije zbog okolnosti na koje lice koje ima pravo nije moglo uticati,

4)         ako lice koje ima pravo dokaže da je štetni događaj nastao krivicom operatera.

Gašenje prava na pokretanje postupka u slučaju djelimičnog gubitka ili štete ili kašnjenja isporuke Član 62.

(1)        Preuzimanjem prtljaga od lica koje ima prava pre- staju sva prava na pokretanje postupka protiv operatera koja proizlaze iz ugovora o prevozu u slučaju djelimičnog gubitka ili štete ili kašnjenja isporuke.

(2)        Pravo na pokretanje postupka ne prestaje u slje- dećim slučajevima:

1) u slučaju djelimičnog gubitka ili štete ako:

1.         je gubitak ili šteta utvrđena u skladu sa članom 58. ovog pravilnika, prije preuzimanja prtljaga od lica koje ima pravo,

2.         utvrđivanje koje je trebalo sprovesti u skladu sa članom 58. ovog pravilnika nije obavljeno isključivo kri- vicom operatera;

2)         u slučaju gubitka ili štete koja nije očigledna i čije je postojanje utvrđeno nakon preuzimanja prtljaga od lica koje ima pravo ako:

1.         zatraži postupanje u skladu sa članom 58. ovog pra- vilnika odmah nakon što otkrije gubitak ili štetu, ali najkasnije tri dana nakon preuzimanja prtljaga,

2.         dokaže da se gubitak ili šteta dogodila između vremena preuzimanja prtljaga od operatera i vremena isporuke;

3)         u slučaju kašnjenja s isporukom, ako lice koje ima pravo u roku od 21 dan zatraži svoja prava u odnosu na uza- stopne operatere;

4)         ako lice koje ima prava dokaže da je gubitak ili šteta nastala krivicom operatera.

Rok za pokretanje postupka na osnovu ugovora o prevozu Član 63.

(1)        Rok za pokretanje postupka na osnovu ugovora o pre- vozu je jedna godina, a dvije godine u slučaju postupka za gubitak ili štetu nastalu zbog propusta koji je počinjen namjerno, odnosno zbog nemara znajući da će nastupiti gu- bitak ili šteta.

(2)        Rok iz stava 1. ovog člana odnosi se na sljedeće no- stupke:

1)         za odštetu za totalni gubitak od 14 dana nakon iste- ka roka predviđenog u članu 29. stav 4. ovog pravilnika,

2)         za odštetu za djelimični gubitak, štetu ili ka- šnjenje isporuke od dana kad je isporuka izvršena,

3)         u svim drugim slučajevima koji uključuju prevoz putnika od dana isteka važnosti karte.

Raspodjela naknade za prevoz Član 64.

Svaki operater koji ostvari ili bi morao ostvariti naknadu za prevoz dužan je da plaća odgovarajućim opera- terima njihov udio te naknade, a način plaćanja određen je sporazumom među uzastopnim operaterima.

Regres Član 65.

(1)        Operater koji je platio odštetu ima pravo regresa od operatera koji su vršili dio prevoza na sljedeći način:

1)         isključiva odgovornost je na operateru koji je izazvao gubitak ili štetu,

2)         kad je štetu uzrokovalo nekoliko operatera, svaki operater odgovara za gubitak ili štetu koju je on izazvao, a ako nije moguće utvrditi, odšteta se raspodjeljuje među njima,

3)         ako se ne može dokazati koji je od operatera izazvao gubitak ili štetu, odšteta se raspodjeljuje među operaterima koji su učestvovali u prevozu, osim onih koji dokažu da oni nisu krivi za gubitak ili štetu, te takva raspodjela biće proporcionalna njihovom odgovarajućem udjelu i cijeni prevoza.

(2)        U slučaju da jedan od operatera nije u mogućnosti da plati odštetu, njegov dio će se raspodijeliti među ostalim operaterima koji su vršili prevoz, proporcio- nalno njihovom učešću u cijeni prevoza.

(3)        Operater koji ostvaruje pravo na regres svoja prava ostvaruje u postupku pred nadležnim sudom, ako ne može postići dogovor sa ostalim operaterima.

Sporazum o načinu raspodjele naknade Član 66.

Operateri mogu međusobno zaključiti sporazume o načinu raspodjele naknade za prevoz i pravu na regres.

Nadzor Član 67.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovog pravilnika vrši Republička uprava za inspekcijske poslove. 

Završna odredba Član 68.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/340-973/21

28. maja 2021. godine            

Banjaluka

 

Ministar,

Nedeljko Ćorić,s.r.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

željeznički saobraćaj

putnici

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.