Pravilnik za finansiranje realizacije programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

24.06.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik za finansiranje realizacije programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za utvrđivanje uslova i kriterijuma za finansiranje realizacije programa nosilaca razvoja sporta u kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, način izrade i dostavljanja izvještaja o realizaciji programa, način i postupak odobrenja programa i dodjele sredstava i način i postupak kontrole i analize realizacije odobrenih programa.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 57, 24.06.201.

 

Na osnovu člana 112. stav 3. Zakona o sportu Republi- ke Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), mi- nistar porodice, omladine i sporta, 31. maja 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANjE REALIZACIJE PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za utvrđivanje uslova i kriterijuma za finansiranje realizacije programa nosilaca razvoja sporta u kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, način izrade i dostavljanja izvještaja o realizaciji programa, način i postupak odobrenja programa i dodjele sredstava i način i postupak kontrole i analize realizacije odobrenih programa.

Član 2.

Nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) su:

1)         Republika i jedinice lokalne samouprave,

2)         sportski savezi Republike,

3)         sportske organizacije,

4)         sportske organizacije lica sa invaliditetom,

5)         stručna udruženja (sudija, trenera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu),

6)         škole, visokoškolske ustanove, institucije, or- ganizacije koje svojim radom doprinose razvoju sporta i sportisti pojedinci.

Član 3.

Osnovu za planiranje sredstava u budžetu Republike i učešće u finansiranju nosilaca razvoja sporta čini go- dišnji plan rada Ministarstva porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) čiji je sastavni dio Program razvoja sporta Republike Srpske sa priori- tetnim oblastima finansiranja (u daljem tekstu: Program) u okviru aktivnosti definisanih članom 108. Zakona o sportu (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Član 4.

(1)        Ministarstvo, do 15. jula tekuće godine, donosi Program za narednu budžetsku godinu, a Program se revi- dira u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srpske.

(2)        Izuzetno, Program se može revidirati u slučaju rebalansa budžeta u tekućoj budžetskoj godini.

Član 5.

Program je od opšteg interesa za Republiku i njegova realizacija se finansira iz budžeta Republike, odnosno Ministarstva.

Član 6.

Ministarstvo donosi Program za narednu budžetsku go- dinu na osnovu utvrđenih prioritetnih oblasti finansi- ranja u tekućoj budžetskoj godini.

Član 7.

(1)        Ministarstvo vrši raspodjelu budžetskih sredsta- va na osnovu finansijskih zahtjeva nosilaca razvoja spor- ta, koji se dostavljaju najkasnije do 1. juna tekuće godine, u formi propisanoj ovim pravilnikom.

(2)        Izuzetak od finansiranja u predviđenom roku iz stava 1. ovog člana jeste finansiranje zahtjeva ili aktiv- nosti nosioca razvoja sporta koji se ne mogu realno plani- rati u budžetskoj godini iz sljedećih razloga:

1)         budžetska godina se kalendarski ne poklapa sa takmi- čarskom sezonom i nosioci razvoja sporta nisu u moguć- nosti da planiraju u kojem rangu će se takmičiti u nared- noj takmičarskoj sezoni,

2)         kada se radi o sufinansiranju izgradnje, rekon- strukcije i sanacije sportskih objekata i terena koja zbog vremenskih prilika, ispunjavanja uslova za takmičenje i drugih uslova koji mogu umanjiti vrijednost objekta ili terena zahtijeva hitno djelovanje,

3)         nemogućnosti planiranja organizacije manifesta- cija od značaja za Republiku od strane nosilaca razvoja sporta,

4)         u slučaju kada zbog nedostatka sredstava nosiocu ra- zvoja sporta prijeti prestanak rada, kazna od međunarod- nih sportskih organizacija/asocijacija, ispadanje iz ran- ga takmičenja i drugih okolnosti koje mogu ugroziti rad i funkcionisanje nosioca razvoja sporta.

(3)        U slučajevima iz stava 2. t. od 1) do 4) ovog čla- na finansijski zahtjevi ili aktivnosti nosilaca razvoja sporta mogu se finansirati do 31. decembra tekuće godine.

(4)        Nosioci razvoja sporta dostavljaju najkasnije 60 dana od dana uplate sredstava Ministarstvu finansijske i narativne izvještaje, sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava na propisanim obrascima, koji se nalaze u pri- lozima 1. i 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(5)        Ministarstvo vrši nadzor nad namjenskim tro- šenjem odobrenih sredstava.

Član 8.

Finansijski zahtjevi nosilaca razvoja sporta dostavljaju se Ministarstvu do roka utvrđenog članom 7. stav 1. ovog pra- vilnika i odnose se na sljedeće oblasti i aktivnosti:

1)         obezbjeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostva- rivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na olim- pijskim igrama, paraolimpijskim igrama i drugim zvanič- nim međunarodnim sportskim takmičenjima,

2)         aktivnosti republičkih sportskih saveza preko kojih se ostvaruju opšti interes u oblasti sporta,

3)         izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti,

4)         naučne skupove i istraživačko-razvojne i naučno- istraživačke projekte u sportu,

5)         unapređenje stručnog rada i stručno osposobljavanje u oblasti sporta kroz kontinuiranu edukaciju u sportu,

6)         unapređenje zdravstvene zaštite sportista,

7)         unapređenje rekreativnog sporta, promociju i pod- sticanje bavljenja sportom svih građana Republike, a naro- čito djece, žena, omladine, lica sa invaliditetom, sport- skih veterana i zaposlenih,

8)         sprečavanje negativnih pojava u sportu, kao što su doping, nasilje i nedolično ponašanje,

9)         organizaciju međunarodnih i republičkih sport- skih manifestacija od posebnog značaja za Republiku,

10)       aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti sporta i razvoj sporta u dijaspori,

11)       obezbjeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih takmičenja na teritoriji Repu- blike,

12)       unapređenje izdavaštva i javnog informisanja u sportu od republičkog značaja, 

13)       obezbjeđenje uslova za rad školskih sportskih sekcija,

14)       stvaranje uslova i organizovanje sportskih škola, centara i sportskih kampova od posebnog značaja za razvoj sporta u Republici,

15)       stipendije za usavršavanje vrhunskih sportista- amatera i novčanu pomoć vrhunskim sportistima sa poseb- nim zaslugama,

16)       sportska priznanja Republike Srpske,

17)       djelatnosti i programi organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Republika.

Član 9.

Nosioci razvoja sporta Ministarstvu podnose svoje finansijske zahtjeve na sljedeći način:

1)         za učešće u finansiranju investicija u izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sportskih objekata i terena, uz zahtjev za finansiranje, dostavljaju se:

1.         popunjen Obrazac 1. - Zahtjev za izgradnju i rekon- strukciju sportskog objekta ili terena, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, ili Obrazac la. - Zahtjev za sanaciju ili adaptaciju sport- skog objekta ili terena, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         lokacijski uslovi,

3.         odgovarajući projekat,

4.         odluka nadležnog organa opštine, grada, pravnog ili fizičkog lica o visini sredstava na ime učešća u realiza- ciji izgradnje, rekonstrukcije/sanacije objekta ili terena,

5.         dokaz da je procedura za zaključenje ugovora sprovede- na u skladu sa propisima kojim su uređene javne nabavke i

6.         finansijska opravdanost;

2)         zaučešće u finansiranju usavršavanja stručnih kadro- va u sportu i školovanje i stručno usavršavanje sportista, uz zahtjev za finansiranje, organizator ili učesnik dostavlja:

1.         popunjen Obrazac 2. - Zahtjev za stručno usavrša- vanje, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         program i sadržaj usavršavanja,

3.         cilj i zadatak predloženog oblika stručnog usavr- šavanja,

4.         teme, vrijeme trajanja i mjesto održavanja,

5.         predračun troškova sa podatkom o visini učešća - kotizacije učesnika;

3)         za učešće u finansiranju ekipa i sportista Repu- blike na međunarodnim takmičenjima, uz zahtjev za finan- siranje, dostavlja se:

1.         popunjen Obrazac 3. - Zahtjev za učešće na međuna- rodnim takmičenjima, koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         dokaz o učešću na međunarodnim takmičenjima, sa naznačenim ekipama i pojedincima koji su ostvarili sportske rezultate i stekli pravo učešća na međunarod- nom takmičenju,

3.         dokaz da je sportska organizacija ili pojedinac ostvario sportski rezultat, odnosno normu za učešće na međunarodnim takmičenjima;

4)         za sufinansiranje organizacije međunarodnih takmičenja u Republici organizator, uz zahtjev za finan- siranje, dostavlja:

1.         popunjen Obrazac 4. - Zahtjev za organizaciju među- narodnih takmičenja, koji se nalazi u Prilogu 7. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         saglasnost jedinica lokalne samouprave za kandido- vanje kod međunarodnih asocijacija za organizaciju među- narodnog takmičenja,

3.         saglasnost jedinica lokalne samouprave za učešće u finansiranju organizacije međunarodnog takmičenja u njihovoj sredini,

4.         saglasnost nadležnog sportskog saveza Republike Srpske,

5.         projekat realizacije međunarodnog takmičenja sa finansijskim planom,

6.         potvrdu da sportski objekti ili tereni ispunjavaju uslove za održavanje međunarodnih takmičenja,

7.         odluku o formiranju organizacionog odbora,

8.         dokaz da se međunarodno takmičenje održava pod ok- riljem međunarodne sportske federacije/asocijacije;

5)         za učešće u finansiranju redovnih aktivnosti i nabav- ke sportske opreme, uz zahtjev za finansiranje, dostavlja se:

1.         popunjen Obrazac 5. - Zahtjev za redovne aktivnosti i nabavku sportske opreme, koji se nalazi u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         specifikacijatroškova;

6)         za učešće u finansiranju školskog i univerzitet- skog sportskog takmičenja, uz zahtjev za finansiranje, or- ganizator dostavlja popunjen Obrazac 6. - Zahtjev za finan- siranje školskog i univerzitetskog sportskog takmičenja, koji se nalazi u Prilogu 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio;

7)         za učešće u finansiranju tradicionalnih sport- skih manifestacija i turnira međunarodnog i republič- kog karaktera, uz zahtjev za finansiranje, organizator do- stavlja:

1.         popunjen Obrazac 7. - Zahtjev za organizaciju tradi- cionalnih i međunarodnih sportskih manifestacija, koji se nalazi u Prilogu 10. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio,

2.         dokaz da manifestacija ili turnir imaju tradicio- nalni karakter,

3.         program manifestacije sa sadržajem, troškovima, vremenom održavanja, ciljem i učesnicima,

4.         saglasnost Ministarstva za organizaciju manife- stacije međunarodnog karaktera;

8)         za učešće u finansiranju sportsko-rekreativnih manifestacija, uz zahtjev za finansiranje, organizator dostavlja:

1.         popunjen Obrazac 8 - Zahtjev za organizaciju sport- sko-rekreativnih manifestacija, koji se nalazi u Prilogu 11. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2.         program manifestacija ili takmičenja sa sadržajem, troškovima, vremenom održavanja, ciljem i učesnicima.

Član 10.

Izuzetno od odredaba ovog pravilnika, načini i uslo- vi podnošenja finansijskih zahtjeva, kao i kriterijumi raspodjele sredstva ovog pravilnika, primjenjuju se i na Olimpijski komitet BiH i na sportske saveze na nivou BiH, koji nisu nosioci razvoja sporta u Republici, kada se oni finansiraju iz sredstava budžeta Republike.

Član 11.

Finansijski zahtjevi nosilaca razvoja sporta vrednuju se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1)         za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju sportskog objekta ili terena:

1.         broj sportskih objekata i terena u jedinici lokalne samouprave,

2.         broj i kategorija potencijalnih korisnika sportskog objekta ili terena (ili potencijalni broj i vrsta kori- snika sportskog objekta ili terena u izgradnji),

3.         učešće jedinice lokalne samouprave u finansiranju projekta izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije sportskih objekata ili terena,

4.         finansijska opravdanost projekta,

5.         učešće Ministarstva u sufinansiranju projekata izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije sportskih objekata ili terena u posljednje četiri godine u jedinici lokalne samouprave, 

6.         važnost projekta za razvoj sporta,

7.         namjena sportskog objekta;

2)         za učešće u finansiranju usavršavanja stručnih kadro- va u sportu i školovanje i stručno usavršavanje sportista:

1.         nivo seminara,

2.         organizator stručnog seminara,

3.         broj učesnika,

4.         stručni kadar angažovan na realizaciji seminara,

5.         tradicija organizacije stručnog seminara;

3)         za učešće u finansiranju sportskih organizacija i sportista Republike na međunarodnim takmičenjima:

1.         razvijenost sporta i broj sportskih organizacija,

2.         kategorija u koju je svrstan sport u skladu sa pro- pisom kojim je uređena kategorizacija sportova, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

3.         broj ekipa i pojedinaca u kategorijama: pionira, ka- deta, juniora i seniora,

4.         ostvareni sportski rezultati ekipe ili pojedinca,

5.         publicitet koji se postiže u Republici i na među- narodnom nivou,

6.         nivo takmičenja;

4)         za sufinansiranje organizacije međunarodnih takmičenja u Republici:

1.         razvijenost sporta i broj sportskih organizacija,

2.         kategorija u koju je sportska grana ili grana sporta svrstana u skladu sa propisom kojim je uređena kategoriza- cija sportova, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

3.         broj ekipa/pojedinacaučesnikatakmičenja,

4.         publicitet koji se postiže u Republici,

5.         značaj organizacije međunarodnog takmičenja za pro- mociju Republike na međunarodnoj sportskoj sceni,

6.         nivo takmičenja;

5)         za učešće u finansiranju redovnih aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca i nabavke sportske opreme:

1.         razvijenost sporta i broj sportskih organizacija,

2.         kategorija u koju je svrstan sport prema Pravil- niku o kategorizaciji sportova, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

3.         broj ekipa i pojedinaca u kategorijama: pionira, ka- deta, juniora i seniora,

4.         ostvareni sportski rezultati ekipe ili pojedinca,

5.         nivo takmičenja;

6)         za učešće u finansiranju tradicionalnih sportskih manifestacija / turnira međunarodnog i republičkog značaja:

1.         razvijenost sporta i broj sportskih organizacija,

2.         kategorija u koju je svrstan sport propisom kojim je uređena kategorizacija sportova, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

3.         tradicija sportske manifestacije,

4.         značaj organizacije tradicionalne manifestacije / turnira međunarodnog i republičkog karaktera za promociju i razvoj sportskih aktivnosti na teritoriji Republike,

5.         značaj organizacije tradicionalne manifestacije / turnira međunarodnog i republičkog karaktera za promo- ciju Republike na međunarodnoj sportskoj sceni,

6.         broj ekipa/pojedinaca učesnika tradicionalne ma- nifestacije / turnira međunarodnog republičkog karak- tera.

Član 12.

(1)        Finansijske zahtjeve nosilaca razvoja sporta pa- zmatra Komisija za procjenu programa nosilaca razvoja sporta (u daljem tekstu: Komisija).

(2)        Komisiju imenuje ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: ministar).

(3)        Komisiju čine tri člana, i to dva člana iz reda za- poslenih u Ministarstvu i jedan član iz reda sportskih radnika Republike koji ima zamjenika ukoliko se odlučuje no predmetima sportske organizacije iz koje dolazi.

(4)        Propjene i izbor finansijskih zahtjeva nosilaca razvoja sporta Komisija usvaja jednoglasno.

(5)        Administrativno-tehničke poslove za potrebe Ko- misije obavljaju zaposleni u Resoru za sport Ministar- stva.

Član 13.

(1)        Članovi Komisije biraju predsjednika Komisije.

(2)        Predsjednik Komisije saziva sjednice Komisije i tehnički obezbjeđuje uvid u pristigle finansijske zahtje- ve nosilaca razvoja sporta.

(3)        Ha zahtjev ministra, predsjednik Komisije podnosi pismene i usmene izvještaje o radu, te no potrebi infor- miše javnost o radu Komisije.

Član 14.

(1)        Komisija radi i odlučuje na sjednicama koje se odr- žavaju najmanje jednom mjesečno.

(2)        Komisija vodi zapisnik o radu sa sjednica, koji sadržava:

1)         datum i mjesto održavanja sjednice,

2)         prisustvo članova Komisije,

3)         prijedlog sa naznačenim iznosima za realizaciju finansijskih zahtjeva,

4)         bodovnik o vrednovanju finansijskih zahtjeva.

(3)        Zapisnik obavezno potpisuju svi članovi Komisije i zapisničar.

Član 15.

Zadatak Komisije je da:

1)         utvrđuje da li su programi i finansijski zahtjevi nosilaca razvoja sporta dostavljeni na propisanim obra- scima, u utvrđenom roku i uz potrebnu dokumentaciju,

2)         vrednuje dostavljene programe u skladu sa ovim pra- vilnikom i propisom kojim je uređena kategorizacija spor- tova, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu i o tome sačinjava bodovnik o vrednovanju finansijskih zahtjeva,

3)         dostavlja ministru zapisnike sa prijedlozima izno- sa za odobravanje finansijskih zahtjeva nosilaca razvoja sporta.

Član 16.

(1)        Ha osnovu prijedloga iznosa za odobravanje finan- sijskih zahtjeva nosilaca razvoja sporta, ministar donosi rješenje o finansiranju.

(2)        Rješenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)         naziv korisnika sredstava sa naznačenim žiro pa- čunom,

2)         iznos odobrenih sredstava,

3)         namjenu za koju se sredstva izdvajaju,

4)         rok za dostavljanje izvještaja.

Član 17.

Iznos koji je utvrdila Komisija za procjenu programa nosilaca razvoja sporta za odobravanje finansijskih zahtjeva nosilaca razvoja sporta može se revidirati u slučajevima:

1)         rebalansa budžeta u tekućoj godini,

2)         neplanirane sportske aktivnosti čiji je pokrovi- telj Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

Član 18.

Izuzetno od čl. 6. i 7. ovog pravilnika, način finan- siranja sportskih organizacija i sportista pojedinaca za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata koji su od no- sebnog značaja za razvoj sporta vrši se u skladu sa odlukom Vlade putem Ministarstva i Ministarstva finansija. 

Član 19.

(1)        Registrovani sportski savezi Republike (u daljem tekstu: savezi) pozivaju se, u skladu sa Zakonom, najmanje jednom godišnje da delegiraju traženi broj sportskih or- ganizacija i pojedinaca koji potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski rezultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj sporta.

(2)        Broj sportskih organizacija i sportista pojedina- ca određuje se za svaki savez posebno na osnovu kategorije u koju je svrstana sportska grana određenog sportskog sa- veza prema pravilniku kojim se propisuje kategorizacija sportova u Republici.

Član 20.

Kriterijumi za delegiranje sportskih organizacija i sportista pojedinaca koji potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski rezultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj sporta su:

1)         trenutni plasman sportskih organizacija ili takmičarski rezultat sportiste pojedinaca,

2)         tradicija sportske organizacije ili procjena njenog dosadašnjeg doprinosa razvoju sporta u Republici i na prostoru bivše SFRJ,

3)         broj selekcija i sportista pojedinaca u kategorija- ma: pioniri, kadeti, juniori i seniori,

4)         obim zastupljenosti ekipnih i pojedinačnih takmi- čenja sportskih organizacija i sportista pojedinaca u opštinskim, regionalnim, republičkim, takmičenjima na nivou BiH i međunarodnim takmičenjima,

5)         broj stručnih kadrova u sportskoj organizaciji,

6)         publicitet koji se postiže u Republici i na među- narodnom nivou,

7)         uključenost jedinica lokalne samouprave u finan- siranju sportske organizacije i sportiste pojedinca,

8)         okvirni broj navijača, članova, simpatizera i opra- nizovanih navijačkih grupa sportskih organizacija,

9)         procjena opravdanosti finansijske podrške u od- nosu na postizanje vrhunskog sportskog rezultata u opti- malnom periodu.

Član 21.

(1)        Ministar imenuje Komisiju za procjenu ispunjeno- sti uslova za finansiranje vrhunskih sportskih rezultata ili utvrđivanje statusa sportskih organizacija koje su od posebnog značaja za razvoj sporta (u daljem tekstu: Komisi- ja za procjenu vrhunskih sportskih rezultata).

(2)        Komisija za procjenu vrhunskih sportskih rezulta- ta ima mandat jednu kalendarsku godinu i čine je tri čla- na od kojih je jedan predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade, jedan predstavnik Ministarstva i jedan predstavnik Ministarstva finansija.

(3)        Komisija za procjenu vrhunskih sportskih rezultata iz reda svojih članova bira predsjednika Komisije, koji saziva i predsjedava sjednicama Komisije.

(4)        Komisija za procjenu vrhunskih sportskih rezultata odlučuje jednoglasno.

(5)        Administrativno-tehničke poslove za Komisiju za procjenu vrhunskih sportskih rezultata obavlja zaposleni u Resoru za sport Ministarstva.

Član 22.

(1)        Zadaci Komisije za procjenu vrhunskih sportskih rezultata su da:

1)         analizira pristigle delegirane zahtjeve saveza o sportskim organizacijama i sportistima pojedincima koji potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski re- zultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj spor- ta,

2)         vrši procjenu rada i rezultata sportskih opra- nizacija i sportista pojedinaca koji potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski rezultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj sporta,

3)         no izvršenoj analizi i propjeni, sačini prijedlog sportskih organizacija i sportista pojedinaca koji potencijalno mogu ostvariti vrhunski sportski rezultat ili je njihov rad od posebnog značaja za razvoj sporta,

4)         dostavi ministru zapisnik o izvršenoj analizi i procjeni iz t. 1), 2) i 3) ovog stava.

(2)        Ministarstvo na osnovu zapisnika iz tačke 4) stav 1. ovog člana sačinjava i dostavlja izvještaj Vladi o finansiranju realizacije programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Član 23.

(1)        Sportske organizacije finansirane u skladu sa Zakonom sredstva mogu koristiti za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva, a sportisti pojedinci u svrhu dosti- zanja vrhunskih sportskih rezultata.

(2)        Korisnici sredstava dostavljaju Ministarstvu fi- nansijske i narativne izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Član 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa razvoja sporta u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/10 i 15/20).

Član 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 20.01/012-691/21

31. maj a 2021. godine           

Banjaluka        

 

Ministar, 

Sonja Davidović, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.