Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo RS

10.08.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo RS

Odluka o izmjenama Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73, 10.08.2021.

 

Na osnovu člana 179. stav 4. Zakona o bankama Re- publike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankar- stvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 34. sjednici, održanoj 28.7.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA KOJE BANKE DOSTAVLjAJU AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Odluci o obliku i sadržaju izvještaja koje banke do- stavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 116/17 i 109/19) u članu 2. stav 1. tačka 25. briše se, a dosadašnje t. 26, 27. i 28. postaju t. 25, 26. i 27.

Član 2.

(1) U članu 3. stav 5. briše se. Dosadašnji st. 6-11 postaju st. 5-10.

(2) St. 5-7. mijenjaju se i glase:

“(5) Banka je dužna da izvještaj iz člana 2. stav 1. tačka 25. dostavlja svakog radnog dana do 10 časova, a za stanje na kraju prethodnog radnog dana.

(6) Banka je dužna da izvještaj iz člana 2. stav 1. tač- ka 26. dostavlja najkasnije dva dana nakon dana na koji se izvještaj odnosi.

(7) Banka je dužna da izvještaje iz člana 2. stav 1. tačka 27. godišnje dostavlja Agenciji. Rok za dostavljanje izvje- štaja je 60 dana nakon posljednjeg dana izvještajne godi- ne.”.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlji- vanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a pri- mjenjuje se od izvještajnog datuma 30.9.2021. godine.

 

Broj: UO-249/21

28. jula 2021. godine Banjaluka

 

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora,

Srđan Šuput, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.