Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja

09.08.2021. 08:00 / Izvor: Akta.ba
Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica od strane

 

Na osnovu člana 21. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", broj: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), a u skladu sa članom 64. Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", broj: 34/19), šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu predlaže

 

PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA UDRUŽENJA, FONDACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OD STRANE ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1. Predmet

Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik) u skladu sa odredbama Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o budžetu) utvrđuju se:

a)    osnovni principi finansiranja i sufinansiranja programa i projekata od javnog interesa,

b)    planiranje sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa,

c)     javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa,

d)    proporcionalni kriterijumi za izbor i dodjelu sredstava,

e)    transparentnost postupka dodjele sredstava,

f)     postupak ocjene efekta finansiranja odnosno sufinansiranja programa i projekata od javnog interesa,

g)    okolnosti zabrane učešća na javnom pozivu,

h)    način realizacije odluke o dodjeli sredstava,

i)      obavezan sadržaj ugovora između Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Odjeljenje) i udruženja, fondacije, drugog pravnog ili fizičkog lica (u daljem tekstu: pravno ili fizičko lice) kome se sredstva dodjeljuju,

j)     postupak provođenja nadzora nad realizacijom programa odnosno projekta od javnog interesa,

k)    način podnošenja završnog izvještaja i kontrole pravnog ili fizičkog lica.

 

Član 2.

Principi finansiranja odnosno sufinansiranja u Odjeljenju

(1) Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u Odjeljenju zasniva se na principima iz člana 57. Zakona o budžetu.

 

Član 3.

(Planiranje sredstava za finansiranje ili sufinansiranje)

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje planiraju se u budžetu Odjeljenja u skladu sa članom 58. Zakona o budžetu na osnovu prioriteta utvrđenih za finansiranje ili sufinansiranje.

Na temelju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim planskim dokumentima odnosno drugim planskim dokumentima donesenim u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), Odjeljenje u okviru svoje nadležnosti utvrđuje prioritete za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Odjeljenje je dužno sistematski raditi na osposobljavanju i unapređenju sposobnosti te sticanju znanja zaposlenika koji su angažovani na poslovima dodjele finansijskih sredstava, ugovaranju i praćenju provedbe programa i projekata u skladu sa Zakonom o budžetu i ovim Pravilnikom.

Raspodjela sredstava iz stava (1) ovog člana planira se u skladu sa programom utroška sredstava Odjeljenja za tekuću fiskalnu godinu sa odgovarujuće budžetske pozicije.

Odjeljenje na zvaničnoj internet stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih poziva u roku od 15 dana od dana usvajanja budžeta Distrikta za tekuću godinu.

Sredstva iz stava (1) ovog člana planiraju se u budžetu Odjeljenja ako je na osnovu analize Odjeljenja i provedenih javnih konsultacija utvrđeno da je finansiranje ili sufinansiranje predviđeno Pravilnikom najefikasniji način za ostvarivanje definiranih ciljeva javnih politika iz nadležnosti Odjeljenja

 

Član 4.

(Javni poziv i uslov za učešće na javnom pozivu)

Odjeljenje raspisuje javni poziv (ANEKS I) koji se finansira iz budžeta Odjeljenja za tekuću godinu.

Uslov za učešće na javnom pozivu za pravno ili fizičko lice je da je: registrovano za obavljanje djelatnosti koja je vezana za program, odnosno projekat od javnog interesa, ili čiji ciljevi su saglasni sa ciljevima programa, odnosno projekta od javnog interesa; uz prijavu na javni poziv dostavilo dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika prijava na javni poziv potpuna, blagovremena i podnesena od strane ovlaštenog lica.

Odjeljenje je dužno osigurati jednak tretman prijavljenih lica koja su podnijela prijave na osnovu raspisanog javnog poziva.

Javni poziv ostaje otvoren za prijavu najmanje 30 dana od dana raspisivanja.

U javnom pozivu planira se jedan ili okvirni broj programa odnosno projekata od javnog interesa koji se finansiraju ili sufinansiraju te najniži i najviši iznos koji može biti odobren za finansiranje pojedinog programa odnosno projekta od javnog interesa.

 

Član 5. (Provođenje javnog poziva)

1.     Javni poziv provodi Odjeljenje putem Komisije za pripremu javnog poziva i ocjenu programa i projekata od javnog interesa (u daljem tekstu: Komisija).

2.     Odjeljenje utvrđuje dokumentaciju za učešće na javnom pozivu.

3.     Nakon raspisivanja javnog poziva, a prije isteka roka za prijavu, Odjeljenje prijavljenom pravnom ili fizičkom licu pruža odgovarajuću podršku u vidu javne objave odgovora na eventualna pitanja ili pružanjem podrške s ciljem pripreme prijave na javni poziv.

4.     Prijava na javni poziv (ANEKS II) dostavlja se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti i u broju primjeraka koji je utvrđen javnim pozivom ili elektronskim putem.

5.     Nakon isteka roka za prijavu, Komisija otvara pristigle prijave i utvrđuje da li ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu iz člana 4. Pravilnika.

6.     Prijave koje ispunjavaju uslov iz člana 4. Pravilnika ocjenjuje Komisija na način utvrđen Pravilnikom.

7.     Spisak pravnih ili fizičkih lica koji su učestvovali na javnom pozivu objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Vlade.

8.     U spisku iz stava (7) ovog člana navode se:

a)    pravna ili fizička lica koja ispunjavaju uslov iz člana 4. Pravilnika;

b)    pravna ili fizička lica koja ne ispunjavaju uslov iz člana 4. Pravilnika.

9.     U spisku iz stava (8) ovog člana navodi se i obrazloženje sa razlogom neprihvatanja prijave za pravna i fizička lica koja ne ispunjavaju uslov iz člana 4. Pravilnika.

 

Član 6. (Sadržaj javnog poziva)

Javni poziv sadrži:

a)    pravni osnov za raspisivanje javnog poziva, broj odluke Odjeljenja o uspostavljanju programa odnosno projekta od javnog interesa i oblast na koju se odnosi program odnosno projekat od javnog interesa koji se finansira;

b)    podatke o budžetskoj liniji iz koje se program odnosno projekat finansira i naziv programa odnosno projekta od javnog interesa;

c)     cilj finansiranja ili sufinansiranja programa odnosno projekta

d)    finansijski okvir;

e)    vrijeme trajanja programa odnosno projekta;

f)     opšti i posebni kriterijumi za učestvovanje na javnom pozivu;

g)    uslov za učestvovanje na javnom pozivu u skladu sa članom 4. ovog pravilnika;

h)    kalendar javnog poziva;

i)      popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu na javni poziv;

j)     način bodovanja prijava na javni poziv;

k)    napomenu za lica koja nemaju pravo učešća na javnom pozivu u skladu sa članom 63. Zakona obudžetu;

l)      kontakt informacije i

m)   druge podatke od značaja za podnošenje prijave i odlučivanje o raspodjeli sredstava.

 

Član 7.

(Prijava i dokumentacija za učešće na javnom pozivu)

Na osnovu raspisanog javnog poziva iz člana 4. stava (1) Pravilnika, zainteresovano pravno ili fizičko lice podnosi prijavu za učešće na javnom pozivu (ANEKS II), za programe i projekte čija vrijednost ne prelazi iznos od 25.000,00 KM.

Prijava za učešće na javnom pozivu podnosi se Odjeljenju, lično odnosno putem pošte.

Istovremeno sa podnošenjem prijave za učešće na javnom pozivu, zainteresovano pravno ili fizičko lice podnosi sledeću dokumentaciju:

prijedlog programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS III);

prijedlog budžeta programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS IV);

izjavu o partnerstvu u slučaju zajedničkog programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS VI);

izjavu o nepostojanju sukoba interesa člana komisije (ANEKS VIII);

izvod iz sudskog registra za pravno ili fizičko lice koje podnosi prijavu na javni poziv, kao i za partnersko pravno ili fizičko lice, koji nije stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva;

potpisanu i ovjerenu izjavu za pravno ili fizičko lice koje podnosi prijavu na javni poziv, kao i za partnersko pravno ili fizičko lice da ne postoje pravne prepreke predviđene odredbama člana 63. Zakona o budžetu;

potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu za pravno ili fizičko lice da nije dobilo sredstva za finansiranje ili sufinansiranje od drugog budžetskog korisnika.

dokaz o izmirenim poreskim obavezama ili sporazum zaključen sa nadležnom Poreskom upravom o odgodi plaćanja neizmirenih poreskih obaveza pravnog ili fizičkog lica.

Za programe i projekte čija vrijednost prelazi 25.000,00 KM, pravno ili fizičko lice koje podnosi prijavu na javni poziv, pored dokumenata predviđenih stavom (1) ovog člana, dostavlja i logičku matricu programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS V).

Ukoliko prijavu na javni poziv podnosi fizičko lice koje nije samostalni preduzetnik, dužno je dostaviti kopiju identifikacij skog dokumenta.

 

Član 8.

(Rok za dostavu prijave i dokumentacije)

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom pozivu je 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

 

Član 9.

(Zabrana učešća na javnom pozivu)

Pravo učešća na javnom pozivu nema pravno ili fizičko lice propisano članom 63. stav (1) Zakona o budžetu.

Odjeljenje može izvršiti dodatne provjere na osnovu člana 63. stav (2) Zakona o budžetu.

 

Član 10.

(Proporcionalnost kriterijuma za izbor i dodjelu sredstava)

U definisanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje, Odjeljenje primjenjuje princip proporcionalnosti vodeći računa da utvrđeni kriterijumi, odnosno mjere nadzora i procjene učinka odgovaraju ciljevima čije je ostvarenje planirano realizacijom programa i projekta od javnog interesa, broju korisnika, visini dodijeljenih sredstava te drugim bitnim okolnostima specifičnim za konkretan program odnosno projekat od javnog interesa.

Odjeljenje primjenjuje princip proporcionalnosti prilikom planiranja sredstava za procjenu uticaja provedenog programa odnosno projekta od javnog interesa naročito kod programa i projekata veće vrijednosti, programa i projekata koji imaju veći broj korisnika odnosno koji imaju poseban značaj s aspekta ostvarivanja javnih politika iz nadležnosti Odjeljenja.

 

Član 11.

(Opšti i posebni kriterijumi za finansiranje odnosno sufinansiranje)

Opšti kriterijumi za ocjenu programa i projekta od javnog interesa su:

procjena usklađenosti ciljeva programa odnosno projekta sa ciljevima i prioritetnim područjima te strateškim i drugim planskim dokumentima u Distriktu, kako su opisani u javnom pozivu;

kvalitet i sadržaj prijavljenog programa odnosno projekta od javnog interesa;

kvalitet dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustva;

neposredna društvena korist za zajednicu;

finansijska i druga sposobnost za provedbu projekta te realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti programa odnosno projekta od javnog interesa;

održivost rezultata programa odnosno projekta od javnog interesa.

Posebni kriterijumi za ocjenu programa i projekta od javnog interesa su:

dosadašnje iskustvo u provedbi programa i projekata finansiranih iz istog ili drugog izvora;

organizovanost i broj članova, odnosno ekvivalentni kapaciteti pravnog ili fizičkog lica, koji se odnosi na broj lica koja bi učestvovala u realizaciji programa odnosno projekta;

izjava zainteresovanog pravnog ili fizičkog lica koje podnosi prijavu za učešće na javnom pozivu da nije dobilo sredstva za finansiranje odnosno sufinansiranje programa odnosno projekta od drugog budžetskog korisnika.

 

Član 12. (Komisija)

Šef Odjeljenja rješenjem imenuje Komisiju.

Komisija se sastoji od najmanje tri člana koji se imenuju iz reda zaposlenih u Odjeljenju a mogu biti imenovani i jedan ili više zamjenika članova Komisije.

U Komisiju po potrebi može biti angažovana osoba iz drugog organa uprave, odnosno stručne javnosti, ukoliko šef Odjeljenja procijeni da je za ocjenu programa odnosno projekta neophodno naročito iskustvo odnosno stručno znanje.

Odjeljenje osigurava tehničke uslove za rad Komisije.

 

Član 13. (Zadaci Komisije)

Komisija ima sljedeće zadatke:

priprema javni poziv;

provjerava da li podnesene prijave na javni poziv ispunjavaju uslove iz člana 4. Pravilnika;

pregled i vrednovanje prijedloga programa, odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS VII);

donosi i dostavlja šefu Odjeljenja rang listu za finansiranje ili sufinansiranje (u daljem tekstu: Rang lista) sa pratećom dokumentacijom i prijedlogom visine sredstava po pozitivno ocijenjenom programu odnosno projektu;

provodi nadzor nad realizacijom programa i projekata od javnog interesa.

Članovi Komisije potpisuju Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti čime se obavezuju na punu povjerljivost svih informacija sadržanih u prijavljenom programu odnosno projektu, te nepristrasnost prilikom ocjenjivanja programa odnosno projekata a sve u cilju zadržavanja tajnosti svih informacija o procesu ocjenjivanja unutar Komisije do njihovog zvaničnog objavljivanja.

 

Član 14.

(Ocjena prijava i donošenje rang liste)

Komisija vrši provjeru da li prijava na javni poziv ispunjava uslove iz člana 4. Pravilnika.

Komisija u formi zaključka odbacuje prijavu koja ne ispunjava uslove iz člana 4. Pravilnika i dostavlja ga podnosiocu prijave.

Komisija ocjenjuje prijedloge programa odnosno projekata od javnog interesa koji ispunjavaju uslove iz člana 4. Pravilnika i podatke unosi u obrazac za vrednovanje programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS VII).

Komisija ocjenjuje prijedloge programa odnosno projekata od javnog interesa prema opštim i posebnim kriterijumima i to vrednovanjem pojedinačnog kriterija od jedan do najviše deset bodova.

Ukupan broj bodova za ocjenu programa odnosno projekata od javnog interesa iznosi deset puta ukupan broj kriterijuma, kako opštih tako i posebnih.

Finansiranje ili sufinansiranje ne može biti odobreno ako prijavljeni program odnosno projekat u postupku ocjenjivanja ne ostvari minimalno 70% (sedamdeset posto) od maksimalnog broja bodova prema kriterijima za ocjenu.

Članovi Komisije pojedinačno i neovisno jedan od drugog vrše ocjenjivanje pojedinačnog programa i projekta od javnog interesa nakon čega se dati bodovi zbrajaju i njihova prosječna vrijednost čini ocjenu pojedinačnog kriterijuma.

Na osnovu ocjene programa odnosno projekta prema utvrđenim opštim i posebnim kriterijumima iz javnog poziva Komisija donosi i dostavlja šefu Odjeljenja Rang listu sa pratećom dokumentacijom sa prijedlogom visine sredstava po pozitivno ocijenjenom programu odnosno projektu.

 

Član 15. (Zabrana sukoba interesa)

Prije razmatranja i ocjenjivanja podnesenih prijava na javni poziv član Komisije potpisuje izjavu o nepostojanju sukoba interesa člana komisije (ANEKS VIII).

Član Komisije je u sukobu interesa u slučaju kada je to propisano zakonom ili drugim propisom kojim je regulisan sukob interesa.

U slučaju sukoba interesa iz stava (2) ovog člana na mjesto člana koji je u sukobu interesa, ukoliko nije imenovan zamjenik člana, imenuje se drugo lice.

 

Član 16. (Odluka o dodjeli sredstava)

U skladu sa Rang listom, Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja donosi odluku o dodjeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka).

Odluka i Rang lista sa rezultatima ocjenjivanja objavljuju se na internet stranici Vlade.

U roku od sedam dana od dana donošenja Odluke, Odjeljenje pismeno obavještava podnosioca prijave čiji program odnosno projekat iz bilo kojeg razloga nije odobren o razlozima neodobravanja.

 

Član 17.

(Ugovor o finansiranju ili sufinansiranju)

U roku od 30 dana od dana donošenja Odluke, Odjeljenje sa pravnim ili fizičkim licem zaključuje ugovor o finansiranju ili sufinansiranju programa odnosno projekta od javnog interesa (u daljem tekstu: Ugovor).

Ugovor obavezno sadrži:

podatke o ugovornim stranama;

naziv programa odnosno projekta od javnog interesa za čiju realizaciju su odobrena sredstva;

iznos odobrenih sredstava, način i rokovi isplate;

odredbu o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima;

vrijeme trajanja ugovora odnosno rok za realizaciju programa odnosno projekta od javnog interesa;

način praćenja aktivnosti na realizaciji programa odnosno projekta od javnog interesa;

obaveze pravnog ili fizičkog lica u pogledu izvještavanja Odjeljenja o planiranim i realiziranim aktivnostima na programu odnosno projektu od javnog interesa;

razlozi koji dovode do raskida ugovora i način prenamjene sredstava namijenjenih za realizaciju programa odnosno projekta od javnog interesa predviđenog ugovorom;

način rješavanja eventualnih sporova.

Ugovorom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana, a naročito pitanja provedbenog perioda, obustave aktivnosti, više sile i slično.

Ugovor i sva plaćanja povezana s njim ne mogu se prenositi na treću stranu bez prethodne pisane saglasnosti Odjeljenja.

 

Član 18. (Raskid Ugovora)

Ako jedna ugovorna strana smatra da se Ugovor više ne može provoditi na ugovoreni način u skladu sa ciljevima i planiranim aktivnostima, o tome će obavijestiti drugu ugovornu stranu i predložiti izmijenjeni način realizacije ugovora, a druga ugovorna strana dužna ga je pismenim putem obavijestiti o prihvatanju ili neprihvatanju njegovog prijedloga.

U slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma ugovornih strana o izmijenjenom načinu realizacije Ugovora iz stava (1) ovog člana, svaka strana može raskinuti Ugovor.

Odjeljenje jednostrano raskida Ugovor bez prethodnog pismenog obavještenja i bez plaćanja bilo kakve naknade, ukoliko:

druga ugovorna strana ne ispuni bilo koju preuzetu obavezu i ako je i nakon što je pismeno upozorena na obavezu ispunjavanja i dalje ne ispuni niti dostavi odgovarajuće obrazloženje u roku od 14 dana od dana upozorenja;

je protiv druge ugovorne strane pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije;

je druga ugovorna strana, partner ili osoba ovlaštena za zastupanje druge ugovorne strane pravosnažno osuđeno za krivično djelo ili kažnjeno za prekršaj koji podrazumjeva zloupotrebu položaja ili ovlasti, te zloupotrebu ovlasti u privrednom poslovanju;

druga ugovorna strana promjeni pravni oblik te pribavi dodatne izvore finansiranja koji nisu spojivi s ugovorom;

druga ugovorna strana da lažne ili nepotpune izjave, podatke, informacije i dokumentaciju kako bi dobio sredstva iz Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz stava (3) tačke a) i b) ovog člana, pravnom ili fizičkom licu priznaje se pravo na isplatu sredstava samo za dio programa ili projekta od javnog interesa koji je proveden, isključujući troškove za tekuće obaveze koje bi se izvršile poslije raskida.

U slučaju raskida ugovora iz stava (3) ovog člana, pravno ili fizičko lice dužno je odmah po raskidu ugovora Odjeljenju predati završni izvještaj o svim realizovanim aktivnostima te utrošenim sredstvima.

U slučaju raskida ugovora zbog razloga navedenih u stavu (3) tačke c), d), e) i f) ovog člana, pravno ili fizičko lice sa kojim je zaključen Ugovor dužno je vratiti cjelokupan iznos isplaćenih sredstava iz i

Ugovora, uz prethodnu mogućnost da Odjeljenju dostavi svoje primjedbe i obrazloženja.

Prije raskida Ugovora, Odjeljenje može, u slučaju sumnje da postoji razlog za raskid Ugovora, zadržati sve dalje isplate sredstava, bez prethodne obavijesti druge ugovorne strane.

 

Član 19.

Nadzor nad provođenjem ugovora

(1) Komisija vrši nadzor nad realizacijom programa odnosno projekata od javnog interesa na sledeći način:

praćenjem provođenja odobrenog programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS IX);

analizom dostavljenih periodičnih izvještaja (ANEKS X);

prisustvom aktivnostima u realizaciji programa odnosno projekta od javnog interesa odnosno direktnom kontrolom;

neposrednom komunikacijom sa korisnicima finansiranja odnosno sufinansiranja;

davanjem smjernica za korekcije uočenih nedostataka u provedbi programa odnosno projekata od javnog interesa;

na drugi primjeren način za koji Komisija smatra da može biti svrsishodan.

(2) Pravno ili fizičko lice sa kojim je zaključen Ugovor dužno je na zahtjev Odjeljenja dostaviti na uvid programsku ili projektnu i finansijsku dokumentaciju.

 

Član 20. (Završni izvještaj i kontrola)

Ukoliko Ugovorom nije predviđeno dodatno izvještavanje, pravno ili fizičko lice sa kojim je zaključen Ugovor dostavlja Odjeljenju:

završni izvještaj o realizaciji programa odnosno projekta od javnog interesa (ANEKS XI) i

završni finansijski izvještaj (ANEKS XII).

 

Član 21. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

 

ŠEF ODJELJENJA

Milenko Ninković, dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
prednacrt_pravilnika.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.