Pravilnik o snabdijevanju električnom energijom i promjeni snabdjevača

Legislativa

Pravilnik o snabdijevanju električnom energijom i promjeni snabdjevača

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način snabdijevanja krajnjih kupaca na tržištu električne energije u Republici Srpskoj,

12.08.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74, 12.08.2021.

 

Na osnovu čl. 28. i 89. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20) i člana 33. stav 1. tačka a) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 22 .jula 2021.g odine, donijela je

 

PRAVILNIK

O SNABDIJEVANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PROMJENI SNABDJEVAČA

 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način snabdijevanja krajnjih kupaca na tržištu električne energije u Republici Srpskoj, uloga javnog i rezervnog snabdjevača, prava i obaveze krajnjih kupaca električne energije, prava i obaveze snabdjevača krajnjih kupaca, postupak promjene snabdjevača, kao i prava i obaveze starog snabdjevača, novog snabdjevača i operatora sistema u postupku promjene snabdjevača.

Član 2. (Cilj)

Cilj donošenja ovog pravilnika je obezbjeđenje efi- kasnog funkcionisanja maloprodajnog tržišta električ- ne energije, povećanje konkurentnosti, zaštita krajnjih kupaca i ravnopravnost svih učesnika na tržištu elek- trične energije.

Član 3. (Primjena)

Pravilnik se primjenjuje za uređenje odnosa između snabdjevača električnom energijom i krajnjih kupaca elek- trične energije, te u postupku promjene snabdjevača po zah- tjevu krajnjeg kupca koji ima zaključen ugovor o snabdijevanju električnom energijom, a namjerava zaključiti novi ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa novim snabdjevačem kog je samostalno izabrao na tržištu električne energije, kao i u postupku promjene snabdjevača po automatizmu za kup- ce koji imaju pravo na javno ili rezervno snabdijevanje.

Član 4. (Pojmovi)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

“krajnji kupac” označava kupca koji kupuje električnu energiju za sopstvenu upotrebu;

“kupac iz kategorije potrošnje domaćinstva” označava kupca koji kupuje električnu energiju za sopstvenu upo- trebu, ali ne uključuje komercijalne djelatnosti;

“mali kupac” označava malog industrijskog ili komer- cijalnog kupca električne energije čiji su objekti pri- ključeni na distributivni sistem električne energije na- pona nižeg od 1 kV i koji ispunjava sljedeće kriterijume:

1. ispunjava najmanje dva od sljedeća tri uslova:

- da ima manje od 50 zaposlenih,

- da mu ukupan godišnji prihod nije veći od 2.000.000 KM,

- da mu vrijednost poslovne imovine ne prelazi 1.000.000 KM ili

2. ima godišnju potrošnju u prethodnoj godini koja ne prelazi 35.000 kWh;

“obaveza javne usluge” predstavlja nametnutu obavezu energetskom subjektu da određenu energetsku djelatnost obavlja kao javnu uslugu po regulisanim uslovima, koja će obezbijediti sigurnost snabdijevanja, a koja se može od- nositi na redovnost, kvalitet i cijenu usluge, te uslove u vezi sa energetskom efikasnošću i korišćenjem energije iz obnovljivih izvora energije;

“operator sistema” označava operatora distributiv- nog sistema, odnosno operatora prenosnog sistema ili, u smislu odredbi ovog pravilnika, prenosnu kompaniju;

“snabdijevanje” označava prodaju električne energije krajnjim kupcima, uključujući i preprodaju;

“sigurnost snabdijevanja” je obezbjeđivanje dovoljnih količina električne energije krajnjim kupcima, kao i sposobnost elektroenergetskog sistema da isporuči elek- tričnu energiju do krajnjih kupaca;

“snabdjevač” je elektroenergetski subjekt koji na trži- štu obavlja djelatnost snabdijevanja električnom ener- gijom;

“postojeći snabdjevač” je snabdjevač koji snabdijeva krajnjeg kupca u trenutku podnošenja zahtjeva za promjenu snabdjevača;

“novi snabdjevač” je snabdjevač sa kojim krajnji kup- ac, u postupku promjene snabdjevača, namjerava zaključiti novi ugovor o snabdijevanju;

“potpuno snabdijevanje” označava prodaju električne energije kod koje količina električne energije za obračun- ski period nije utvrđena ugovorom o prodaji, već se ko- ličina električne energije za obračun određuje na osnovu ostvarene potrošnje na mjestu primopredaje;

“univerzalna usluga” označava javnu uslugu snabdije- vanja električnom energijom prema regulisanim uslovima onih kupaca koji imaju pravo na javno snabdijevanje i koji slobodno izaberu ili po automatizmu koriste takav način snabdijevanja električnom energijom određenog kvaliteta po lako uporedivim, nediskriminatorskim i transparent- nim cijenama i

“Zakon” označava Zakon o električnoj energiji.

(2) Pored pojmova navedenih u stavu (1) ovog člana, u ovom pravilniku su korišćeni pojmovi obuhvaćeni Zako- nom i podzakonskim aktima Regulatorne komisije.

 

DIO DRUGI - SNABDIJEVANjE KUPACA ELEK- TRIČNOM ENERGIJOM

Član 5. (Snabdijevanje kupaca)

(1) Krajnji kupci električne energije slobodno biraju svog snabdjevača na tržištu.

(2) Snabdijevanje električnom energijom vrši se u skladu sa Zakonom, uslovima dozvole za obavljanje dje- latnosti, Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (u daljem tekstu: Opšti uslovi), ugovorom koji zaključuju snabdjevač i kupac, ovim pravil- nikom i drugim podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

(3) Snabdijevanje kupaca električnom energijom oba- vlja energetski subjekt koji ima dozvolu za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom koju izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tek- stu: Regulatorna komisija), odnosno odgovarajuću dozvolu za snabdijevanje koju izdaju druge regulatorne komisije u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

(Javno snabdijevanje)

(1) Javno snabdijevanje je snabdijevanje koje obavlja snabdjevač koji je posebnom odlukom Vlade Republike Srp- ske izabran da obavlja univerzalnu uslugu kao javnu uslugu snabdijevanja.

(2) Univerzalna usluga iz stava (1) ovog člana obavlja se kao javna usluga snabdijevanja prema regulisanim uslo- vima onim kupcima koji imaju pravo na javno snabdijevanje i koji slobodno izaberu ili po automatizmu koriste takav način snabdijevanja.

(3) Kupac iz kategorije potrošnje domaćinstva ili mali kupac, ako ne izabere drugog snabdjevača ili ostane bez snabdjevača, ima pravo na javno snabdijevanje, o čemu zaključuje ugovor sa javnim snabdjevačem.

4) Ugovor o snabdijevanju između javnog snabdjevača i krajnjeg kupca je ugovor o potpunom snabdijevanju.

(5) Kupac iz stava (3) ovoga člana koji ostane bez snab- djevača zbog raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveze plaćanja isporučene električne energije stiče pravo na javno snabdijevanje:

- nakon izmirenja obaveza ili ugovaranja načina izmi- renja obaveza sa prethodnim snabdjevačem na neki drugi način (sporazum o izmirenju duga, reprogram uz određene garancije i slično), o čemu je prethodni snabdjevač dužan obavijestiti operatera distributivnog sistema, ili

- do donošenja konačne odluke nadležnog organa u slu- čaju da je pokrenut spor zbog osporavanja opravdanosti duga.

(6) Operater distributivnog sistema je dužan da jed- nom godišnje, najkasnije do 31. marta tekuće godine, utvr- di listu kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca na osnovu ostvarene potrošnje u prethodnoj kalen- darskoj godini ili podataka iz finansijskog ili drugog relevantnog izvještaja koje mu dostavi kupac, te da o tome obavijesti male kupce i javnog snabdjevača.

(7) Krajnji kupac koji u skladu sa stavom (6) ovog člana izgubi status malog kupca ima pravo da se snabdijeva kod javnog snabdjevača još maksimalno 60 dana od dana dostave obavještenja od strane operatera distributivnog sistema do kada je dužan da nađe snabdjevača na tržištu.

(8) Cijena električne energije za javno snabdijevanje utvrđuje se na osnovu metodologije za utvrđivanje cijene javnog snabdijevanja, koju propisuje Regulatorna komisija posebnim pravilnikom.

Član 7. (Rezervno snabdijevanje)

(1) Krajnji kupac, osim malih kupaca i kupaca iz ka- tegorije domaćinstava, koji se snabdijeva na otvorenom tržištu ima pravo na rezervno snabdijevanje električnom energijom kod rezervnog snabdjevača u slučaju:

- stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ih je do tada snabdijevao i

- prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ih je do tada snabdijevao.

(2) Rezervno snabdijevanje obavlja snabdjevač koji je po- sebnom odlukom Vlade Republike Srpske, u skladu sa Za- konom, izabran da obavlja uslugu rezervnog snabdijevanja.

(3) Rezervno snabdijevanje ostvaruje se po automatizmu bez podnošenja posebnog zahtjeva i može trajati najduže do 60 dana.

(4) Rezervni snabdjevač obračunava vrijednost pot- rošene električne energije izmjerene na mjernom mjestu kupca za period trajanja rezervnog snabdijevanja po va- žećoj cijeni energije za rezervno snabdijevanje, utvrđenoj u skladu sa metodologijom koju donosi Regulatorna komi- sija, i izdaje račun u skladu sa propisima.

 

DIO TREĆI - PRAVA I OBAVEZE KUPCA I SNAB- DJEVAČA

Član 8.

(Prava kupca)

(1) Krajnji kupac električne energije ima pravo da:

a) prema ponudama na tržištu slobodno odabere snab- djevača od kog će kupovati električnu energiju i sa njim ugovori količinu i cijenu električne energije, a u skladu sa mrežnim pravilima, tržišnim pravilima i Opštim uslovima;

b) promijeni snabdjevača bez plaćanja naknade u roku od 21 dan od dana podnošenja kompletnog zahtjeva za promjenu, a u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

v) pristupi prenosnoj i/ili distributivnoj mreži na regulisan, transparentan i nediskriminatorski način u skladu sa Zakonom, Opštim uslovima i mrežnim pravilima;

g) reguliše priključenje i pristup mreži tako da ga to na bilo koji način ne ograničava u izboru snabdjevača

ili mu nameće plaćanje posebne naknade u slučaju promje- ne snabdjevača.

(2) Krajnji kupac, osim malih kupaca i domaćinstava, koji je na tržištu samostalno izabrao snabdjevača ima pravo na uslugu rezervnog snabdijevanja od strane rezer- vnog snabdjevača u skladu sa odredbama člana 7. ovog pra- vilnika.

(3) Krajnji kupac iz kategorije domaćinstva i mali kupac imaju pravo izbora načina snabdijevanja električ- nom energijom, tj. mogu se opredijeliti da:

a) iskoriste pravo izbora i zaključe ugovor o snabdije- vanju sa izabranim snabdjevačem ili

b) se, po automatizmu, snabdijevaju od strane javnog snabdjevača u okviru univerzalne usluge.

(4) Krajnji kupci, osim malih kupaca domaćinstava, uz ispunjenje uslova propisanih Opštim uslovima i uz sa- glasnost operatora sistema, imaju pravo na istovremeno ugovaranje isporuke električne energije sa više snabdje- vača.

(5) Kupac ima pravo na informaciju o svim podacima koji su relevantni za njegovu potrošnju.

(6) Informacije iz ugovora o snabdijevanju zaključe- nog između krajnjeg kupca i snabdjevača su povjerljive i iste snabdjevač može objavljivati isključivo u skladu sa propisima.

(7) Kupci koji samostalno biraju snabdjevača na trži- štu električne energije mogu se udruživati radi zajed- ničkog nastupa prema snabdjevaču s ciljem osiguravanja mjera zaštite krajnjih kupaca, transparentnosti i pobolj- šanja ugovornih uslova, opštih informacija i mehaniza- ma u rješavanju sporova.

Član 9. (Obaveze kupca)

(1) Da bi ostvario pravo iz člana 8. ovog pravilnika, krajnji kupac:

a) zaključuje ugovor ili ugovore o snabdijevanju u skla- du sa elektroenergetskom saglasnošću, ugovorom o pri- ključenju i deklaracijom o mjernom mjestu;

b) reguliše pristup mreži u skladu sa mrežnim pra- vilima i Opštim uslovima.

(2) Krajnji kupac je dužan da omogući ovlašćenim licima nadležnog operatora sistema pristup mjernim uređajima i instalacijama radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja ili izmještanja mjernih mjesta, kao i radi obusta- ve isporuke.

(3) Krajnji kupac je obavezan da:

a) se pridržava odredbi ugovora o snabdijevanju;

b) redovno izmiruje finansijske obaveze koje proisti- ču iz ugovora o snabdijevanju, pristupu mreži, te plaća naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije i ostale nak- nade koje proističu iz Zakona.

Član 10.

(Prava i obaveze snabdjevača)

(1) Snabdjevač ima pravo da snabdijeva kupce u skladu sa uslovima propisanim dozvolom za obavljanje djelatno- sti i propisima.

(2) Snabdjevač je dužan da:

a) preduzima mjere radi postizanja sigurnog i kvali- tetnog snabdijevanja kupaca električnom energijom;

b) obračunava električnu energiju i usluge koje pruža u skladu sa propisima i ugovorom o snabdijevanju;

v) izdaje račun za isporučenu električnu energiju u kom su na pregledan i razumljiv način posebno iskazani cijena električne energije, troškovi korišćenja mreže, obračunski period, naknade propisane Zakonom, porezi i ostale obaveze i informacije u skladu sa Zakonom;

12.8.2021. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 74 13

 g) ponudi odgovarajuće načine plaćanja koji nisu di- skriminatorski za krajnje kupce;

d) kupce neposredno obavijesti o promjeni cijena i drugih uslova prodaje u razumnom roku, a najkasnije 15 dana prije primjene izmijenjenih cijena ili uslova prodaje;

đ) objavi uslove, postupak, pravne posljedice, odnosno prava kupca u slučaju obustave isporuke električne ener- gije zbog neizmirenja obaveza iz ugovora o snabdijevanju električnom energijom;

e) obezbijedi besplatnu telefonsku liniju za oba- vještavanje i odgovore na pitanja kupaca radi informisa- nja o uslovima i načinu ostvarivanja prava kupaca;

ž) na odgovarajući način, prije zaključivanja ugovora o snabdijevanju, obavijesti kupca o vrstama usluga koje se naplaćuju po svim osnovama, kao i o eventualnim dru- gim uslovima pod kojima vrši snabdijevanje električnom energijom, uključujući promjenu cijena i uslove raskida ugovora;

z) najkasnije do 31. marta svake godine obavijesti krajnje kupce, putem računa ili priloga uz račun ili pu- tem promotivnih materijala ili na drugi pogodan način, o učešću svakog pojedinog izvora energije u ukupnoj ener- giji (energetska mješavina) koju je koristio za snabdije- vanje u prethodnoj godini;

i) izradi i objavi standardne obrasce zahtjeva za zaključenje, produženje i raskid ugovora o snabdijevanju i informiše kupce o proceduri za promjenu snabdjevača;

j) informiše kupce o načinu i postupku rješavanja prigovora kupca u slučaju kada snabdjevač, po mišljenju kupca, ne ispunjava ugovorne obaveze;

k) kupca sa kojim ima zaključen ugovor o prodaji sa potpunim snabdijevanjem, na njegov zahtjev, besplatno oba- vijesti o podacima o potrošnji električne energije;

l) redovno dostavlja potrebne podatke operatoru siste- ma u vezi sa pristupom mreži (korišćenju mreže) i ugovo- ra o snabdijevanju;

lj) uredno i blagovremeno obavijesti operatora siste- ma koji upravlja mrežom na koju su priključeni objekti kupca u skladu sa mrežnim pravilima i balansno odgo- vornu stranu u skladu sa tržišnim pravilima o svim ugovorima o snabdijevanju, uključujući i naknadne izmje- ne, dopune i produženja važnosti i prestanak ugovora o snabdijevanju;

m) izvršava sve druge obaveze propisane uslovima do- zvole za obavljanje djelatnosti i Opštim uslovima;

n) redovno dostavlja Regulatornoj komisiji izvješta- je u skladu sa propisima, uključujući i podatke o koli- čini prodate električne energije i podatke o ostvarenoj prosječnoj ponderisanoj cijeni električne energije pro- date krajnjim kupcima u Republici Srpskoj na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.

Član 11.

(Obaveze snabdjevača u slučaju promjene cijena)

Snabdjevač je dužan da:

a) neposredno informiše kupca sa kojim ima zaklju- čen ugovor o snabdijevanju o promjeni cijena električne energije i drugih uslova prodaje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana prije početka primjene izmijenjenih (no- vih) cijena ili uslova prodaje;

b) omogući kupcu da se u roku od osam dana izjasni o najavljenim promjenama, te ako kupac ne prihvata najavlje- ne promjene cijene i uslova iz tačke a) ovog člana, da može bez finansijskih posljedica promijeniti snabdjevača prije ugovorenog roka, a najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja o promjeni cijene.

Član 12.

(Obaveze kupca u slučaju promjene cijena)

(1) Ako se kupac kome je najavljena promjena cijene ili drugih uslova prodaje ne izjasni u roku iz člana 11. tačka b), smatra se da je prihvatio najavljene promjene.

2) Kupac koji ne prihvata najavljene promjene cijene i uslova iz tačke a) člana 11. ovog pravilnika obavezan je da pokrene postupak promjene snabdjevača u skladu sa ovim pravilnikom.

(3) Krajnji kupac iz stava (2) ovog člana, koji pripada kategoriji potrošnje domaćinstava i mali kupac, ima pra- vo da se po automatizmu snabdijeva kod javnog snabdjevača.

Član 13. (Informisanje kupaca)

(1) Regulatorna komisija na svojoj internet stranici objavljuje listu važećih dozvola za snabdijevanje i trgo- vinu električnom energijom na teritoriji Bosne i Her- cegovine izdatih od strane Regulatorne komisije i odgova- rajućih dozvola za snabdijevanje koju izdaju druge regula- torne komisije u Bosni i Hercegovini.

(2) Operator distributivnog sistema kao korisnik do- zvole za distribuciju i upravljanje distributivnim siste- mom dužan je putem svog uslužnog centra davati informa- cije kupcima o snabdjevačima na svom distributivnom po- dručju u formi liste koju je objavila Regulatorna komisi- ja, ali ne smije davati svoje ocjene o bilo kom snabdjevaču.

(3) Regulatorna komisija nadgleda informacije obja- vljene na internet stranici snabdjevača s ciljem osigu- ranja da iste budu ažurirane.

(4) Snabdjevač je obavezan izraditi katalog za kupce koji sadrži praktične informacije u vezi sa uslugama koje nudi na tržištu i pravima kupaca, te isti učiniti dostupnim kupcima.

(5) Snabdjevač je obavezan na jednostavan način oba- vještavati krajnje kupce o mjerama poboljšanja energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji električne energije.

 

DIO ČETVRTI - PROMJENA SNABDJEVAČA

Član 14.

(Postupak promjene snabdjevača)

(1) Promjena snabdjevača znači prelaz kupca iz snab- dijevanja kod postojećeg snabdjevača u snabdijevanje kod novog snabdjevača.

(2) Postupak promjene snabdjevača sprovodi se zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca.

(3) Postupak promjene snabdjevača može se voditi istovremeno za dva ili više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca, pri čemu je u zahtjevu potrebno navesti sva- ko pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(4) Postupak promjene snabdjevača se na jednom obra- čunskom mjernom mjestu u isto vrijeme može voditi samo sa jednim snabdjevačem.

(5) Postupak promjene snabdjevača ne može trajati duže od tri sedmice (21 dan), računajući od datuma prije- ma kompletnog zahtjeva krajnjeg kupca od strane novog snab- djevača, pod uslovom da je kupac izmirio sve prethodne obaveze prema postojećem snabdjevaču iskazane na računu za električnu energiju za mjesec koji neposredno prethodi danu podnošenja zahtjeva za promjenu snabdjevača ili je na drugi način ugovorio njihovo izmirenje.

(6) Datum promjene snabdjevača, odnosno dan početka primjene novog ugovora o snabdijevanju sa novim snab- djevačem i prestanak primjene ugovora o snabdijevanju sa prethodnim snabdjevačem je dan kada operator sistema, nakon ispunjenja uslova propisanih ovim pravilnikom, izvrši očitanje mjernih podataka na mjestima primopre- daje električne energije, pri čemu to može biti bilo koji dan u mjesecu.

(7) Promjena snabdjevača električnom energijom je be- splatna za krajnjeg kupca.

Član 15.

(Postupak promjene snabdjevača - postupanje kupca)

(1) Krajnji kupac koji namjerava da promijeni snabdje- vača dužan je da novom snabdjevaču kod kog želi da se snab- dijeva podnese zahtjev za promjenu snabdjevača (u daljem tekstu: zahtjev) na obrascu propisanom od strane snabdje- vača.

(2) Sastavni dio obrasca iz stava (1) ovog člana je izja- va, odnosno ovlašćenje novom snabdjevaču za preduzimanje svih potrebnih radnji u ime krajnjeg kupca u postupku promjene snabdjevača, koju krajnji kupac, prilikom podno- šenja zahtjeva, ovjerava i potpisuje.

(3) Kupac je dužan uz zahtjev dostaviti i potvrdu od postojećeg snabdjevača, ne stariju od sedam (7) dana, o stanju dospjelih, tj. o stanju izmirenih i neizmirenih obaveza prema postojećem snabdjevaču, proisteklih iz ugo- vora o snabdijevanju.

(4) Kupac je dužan da prije promjene snabdjevača re- guliše način izmirenja finansijskih obaveza prema postojećem snabdjevaču, što podrazumijeva da u roku propisanom za plaćanje izmiri dospjele obaveze prema postojećem snabdjevaču ili na drugi način ugovori njiho- vo izmirenje.

(5) Kupac ima pravo otkazati zahtjev koji je prethod- no podnio novom snabdjevaču u bilo kojem trenutku prije zaključenja ugovora o snabdijevanju sa novim snabdjevačem, i to bez plaćanja naknade novom snabdjevaču.

Član 16.

(Postupak promjene snabdjevača - postupanje postojećeg snabdjevača)

Postojeći snabdjevač dužan je da na zahtjev kupca koji namjerava da promijeni snabdjevača u roku od tri (3) dana od dana prijema zahtjeva izda potvrdu o stanju dospjelih obaveza kupca proisteklih iz ugovora o snabdijevanju.

Član 17.

(Postupak promjene snabdjevača - postupanje novog snabdjevača)

(1) Po prijemu zahtjeva novi snabdjevač ispituje njego- vu urednost i ako utvrdi da je zahtjev neuredan, u roku od tri (3) dana od dana prijema zahtjeva obavještava krajnjeg kupca o neurednosti zahtjeva i određuje mu rok od najduže sedam dana u kom je dužan da otkloni nedostatke i upozora- va ga na posljedice u slučaju propuštanja i neotklanjanja nedostataka.

(2) Ako kupac ne izvrši kompletiranje zahtjeva u ostavljenom roku, a uredno je upozoren, novi snabdjevač u roku od tri (3) dana od isteka roka za otklanjanje ne- dostataka obavještava kupca da nema uslova za promjenu snabdjevača.

(3) Novi snabdjevač u roku od tri (3) dana od dana prijema urednog zahtjeva dostavlja kupcu prijedlog ugovo- ra o snabdijevanju koji će se primjenjivati nakon završet- ka postupka promjene snabdjevača.

(4) Novi snabdjevač je dužan obezbijediti usklađenost prijedloga ugovora o snabdijevanju, ugovora o priključku, pristup mreži i pripadnost balansnoj grupi, uključujući i njihove izmjene, prije početka primjene novog ugovora, a što provjerava operator sistema.

(5) Novi snabdjevač je dužan najkasnije četiri (4) dana od dana prijema urednog zahtjeva operatoru sistema dosta- viti primjerak zahtjeva krajnjeg kupca iz člana 15. stav (1) ovog pravilnika i prijedlog ugovora ili relevantne po- datke iz prijedloga ugovora o snabdijevanju.

(6) Nakon isteka roka za provjeru ispunjenosti uslo- va za promjenu snabdjevača od strane operatora sistema i postojećeg snabdjevača, u skladu sa odredbama čl. 18. i 19. ovog pravilnika, novi snabdjevač poziva krajnjeg kupca na zaključenje ugovora o snabdijevanju.

(7) Novi snabdjevač sa kojim je kupac zaključio ugo- vor dostavlja primjerak ugovora ili relevantne podatke iz ugovora o snabdijevanju operatoru sistema u skladu sa odredbama Opštih uslova.

(8) Prilikom dostavljanja potrebnih informacija ope- ratoru sistema snabdjevač izostavlja komercijalne ili druge povjerljive podatke.

Član 18.

(Postupak promjene snabdjevača - postupanje operatora sistema)

(1) Operator sistema je dužan da u roku od tri (3) dana od prijema zahtjeva za promjenu snabdjevača i prijedloga ugovora o snabdijevanju izvrši provjeru tačnosti podata- ka, odnosno u istom roku obavijesti novog snabdjevača o potrebnim izmjenama u prijedlogu ugovora o snabdijevanju ukoliko postoji neusklađenost podataka u vezi sa priklju- čenjem i pristupom mreži, ostavljajući novom snabdjevaču rok od tri (3) dana za dopunu i usklađivanje podataka.

(2) Nakon provjere usklađenosti podataka u skladu sa stavom (1) ovog člana, operator sistema u roku od tri (3) dana, odnosno sedam (7) dana u slučaju da je bilo potrebno dodatno usklađivanje dostavlja novom snabdjevaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(3) Uz potvrdu o usklađenosti podataka operator siste- ma dužan je dostaviti novom snabdjevaču i ostale podatke potrebne za zaključenje ugovora o snabdijevanju, kao što su:

a) karakteristike mjernog mjesta krajnjeg kupca,

b) potrošnja električne energije kupca za period od 12 mjeseci koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva,

v) izmjerene i potvrđene mjesečne krive opterećenja na obračunskom mjestu kupca,

g) ukoliko ne postoje izmjerene i potvrđene mjesečne krive opterećenja na obračunskom mjestu kupca, karakte- ristična grupa krajnjih kupaca kojoj je nadležni operator sistema dodijelio obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kup- ca radi obračuna koji se sprovode na tržištu električne energije i

d) drugi podaci od značaja za zaključenje ugovora.

(4) Operator sistema je dužan da, nakon provjere iz stava (1) ovog člana, u roku od tri (3) dana, odnosno se- dam (7) dana od dana prijema zahtjeva obavijesti postojećeg snabdjevača o prijemu zahtjeva i ostavlja mu rok od tri (3) dana za dostavljanje prigovora u pogledu osporavanja pra- va na raskid ugovora u smislu Opštih uslova, odredbi postojećeg ugovora o snabdijevanju i ovog pravilnika.

(5) Ako postojeći snabdjevač podnese prigovor opera- toru sistema, postupak se nastavlja u skladu sa odredbama člana 19. ovog pravilnika.

(6) Ako postojeći snabdjevač u propisanom roku ne podnese prigovor operatoru sistema, operator sistema obezbjeđuje očitanje obračunskih veličina za mjesto pri- mopredaje kupca u roku od sedam (7) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i očitane podatke dostavlja postojećem i novom snabdjevaču.

Član 19. (Osporavanje promjene snabdjevača)

(1) Postojeći snabdjevač, čiji je ugovor o snabdijevanju u postupku raskidanja, može osporiti raskid ugovora u skladu sa odredbama ugovora, uz poštovanje odredbi ovog pravilnika, pri čemu ugovor o snabdijevanju ne može sadr- žavati odredbe koje ograničavaju pravo kupca na promjenu snabdjevača.

(2) Postojeći snabdjevač, čiji je ugovor o snabdijevanju u postupku raskidanja, ne može postavljati posebne do- datne uslove koji nisu obuhvaćeni ugovorom, uključujući neizmirene obaveze kupca i dužan je da nastavi snabdije- vanje kupca sve do okončanja postupka promjene snabdjeva- ča, o čemu će ga obavijestiti nadležni operator sistema.

(3) Postojeći snabdjevač ima pravo da u roku od tri (3) dana od dana prijema obavještenja od operatora sistema iz člana 18. stav (4) ovog pravilnika podnese prigovor ope- ratoru sistema i novom snabdjevaču.

(4) Odredba stava (2) ovog člana ne primjenjuje se u slučaju kada je postojeći snabdjevač prije prijema oba- vještenja iz člana 18. stav (4), u skladu sa Opštim uslo- vima, podnio zahtjev nadležnom operatoru sistema da krajnjem kupcu obustavi isporuku električne energije zbog neplaćanja isporučene električne energije ili ako je kupac koji traži raskid ugovora već isključen zbog ne- plaćanja isporučene električne energije.

(5) Ukoliko je postojeći snabdjevač podnio zahtjev za obustavu isporuke električne energije nadležnom opera- toru sistema prije obavještenja o promjeni snabdjevača ili je krajnji kupac već isključen zbog neplaćanja, nadle- žni operator sistema ne može odobriti zahtjev za promje- nu snabdjevača.

Član 20.

(Prelazak sa tržišnog na rezervno snabdijevanje)

(1) Krajnji kupac, osim malih kupaca i domaćinstava, koji ostane bez snabdjevača zbog stečaja ili likvidacije trenutnog snabdjevača ili oduzimanja dozvole od strane Regulatorne komisije trenutnom snabdjevaču po automa- tizmu prelazi na rezervno snabdijevanje kod rezervnog snabdjevača.

(2) Kupac iz stava (1) ovog člana koji koristi uslugu rezervnog snabdijevanja dužan je da u roku, ne kraćem od 21 dan prije isteka prava na rezervno snabdijevanje, podnese zahtjev za promjenu snabdjevača u skladu sa članom 15. ovog pravilnika.

(3) Snabdjevač koji prestaje sa radom dužan je da bez odlaganja obavijesti kupca, operatora sistema i Regula- tornu komisiju o vremenu i razlozima za prekid rada.

(4) Operator sistema je dužan da obavijesti rezer- vnog snabdjevača o okolnostima iz stava (1) ovog člana i da bez odlaganja izvrši očitanje mjernog uređaja i do- stavi podatke o stanju obračunskih veličina rezervnom snabdjevaču.

(5) Rezervni snabdjevač i kupac su dužni da nakon prijema podataka o stanju obračunskih veličina od ope- ratora sistema zaključe ugovor o rezervnom snabdijevanju u trajanju najduže do 60 dana od dana očitanja mjernog uređaja iz stava (4) ovog člana.

(6) Rezervni snabdjevač je dužan obavijestiti opera- tora sistema o prestanku snabdijevanja krajnjeg kupca, odnosno prestanku važenja ugovora o rezervnom snabdije- vanju, nakon čega je operator sistema dužan da, u slučaju da krajnji kupac nije našao novog snabdjevača, isključi takvog kupca sa mreže.

(7) U slučaju da kupac odbije zaključenje ugovora sa re- zervnim snabdjevačem, rezervni snabdjevač nije obavezan da ga dalje snabdijeva, a kupac je dužan platiti do tada preuzetu električnu energiju.

Član 21.

(Prelazak sa tržišnog na javno snabdijevanje)

(1) Krajnji kupac iz kategorije domaćinstva i mali kupac, može, po automatizmu, preći na snabdijevanje kod javnog snabdjevača u slučajevima, kako slijedi:

1. ukoliko ostane bez snabdjevača zbog stečaja ili li- kvidacije trenutnog snabdjevača ili oduzimanja dozvole od strane Regulatorne komisije trenutnom snabdjevaču,

2. ukoliko ne prihvati izmijenjene uslove ugovora o snabdijevanju u skladu sa članom 12. ovog pravilnika,

3. ukoliko, nakon isteka, ne produži ugovor o snab- dijevanju sa postojećim snabdjevačem ili ne izabere novog snabdjevača.

(2) U slučaju iz stava (1) tačka 1. ovog člana, krajnjeg kupaca o prelasku na snabdijevanje po automatizmu kod jav- nog snabdjevača obavještava operator sistema.

(3) U slučajevima iz stava (1) t. 2. i 3. ovog člana, postojeći snabdjevač je dužan obavijestiti operatora si- stema o prestanku ugovora o snabdijevanju, a operator si- stema je dužan obavijestiti javnog snabdjevača.

(4) U slučaju iz stava (1) ovog člana, operator sistema je dužan izvršiti očitanje obračunskih mjernih uređaja na osnovu čega će javni snabdjevač zaključiti ugovor o snabdijevanju sa kupcem iz stava (1) ovog člana.

(5) U slučaju iz stava (1) ovog člana, kupac iz katego- rije malih kupaca i domaćinstva ima pravo novim zahtje-

vom pokrenuti postupak za promjenu trenutnog snabdjevača (pružaoca javne usluge) u skladu sa članom 15. ovog pravilnika i nakon sprovedene procedure zaključiti novi ugovor o snabdijevanju sa izabranim snabdjevačem.

Član 22. (Elektronska razmjena podataka)

(1) Način razmjene i vrste informacija koje su pred- met razmjene između snabdjevača i operatora sistema iz člana 17. ovog pravilnika usklađene su sa pravilima za elektronsku razmjenu podataka na maloprodajnom tržištu električne energije koje donosi operator distributivnog sistema uz saglasnost Regulatorne komisije.

(2) Operator distributivnog sistema dužan je da, uz saglasnost Regulatorne komisije, uvede pravila za elek- tronsku razmjenu podataka na maloprodajnom tržištu električne energije, koja uključuju standardni format za čuvanje podataka, te da ih učini dostupnim svim snabdje- vačima na jednak i nediskriminatoran način najkasnije do 1. januara 2022. godine.

 

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23. (Tumačenje Pravilnika)

(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Regulator- na komisija.

(2) Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po istom postupku koji se primjenjuje za njegovo donošenje.

Član 24. (Prestanak važenja)

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/14, 50/16 i 29/19).

Član 25. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-355-5/21/R-9-272 

22. jula 2021. godine 

Trebinje

 

Predsjednik,

Vladislav Vladičić, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

električna energija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.