Pravilnik o postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja

Legislativa

Pravilnik o postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja

Ovim pravilnikom propisuju se radnje koje preduzimaju dužnik, povjerioci, Privredna komora Republike Srpske i posrednik u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja.

20.08.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 77, 20.08.2021.

 

Na osnovu člana 20. Zakona o sporazumnom vansud- skom finansijskom restrukturiranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o re- publičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar privrede i preduzetništva d o n o s i

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU SPORAZUMNOG VANSUDSKOG FINANSIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se radnje koje preduzimaju dužnik, povjerioci, Privredna komora Republike Srpske i posrednik u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja.

Član 2.

Pokazatelji za pravovremeno prepoznavanje finansijskih teškoća koje se mogu javiti u toku poslovanja privrednog društva ili preduzetnika su:

1) konstantan pad prodaje,

2) brzi rast prodaje po osnovu niže ili negativne marže, 3) značajne promjene u neto obrtnom kapitalu,

4) česti nedostaci gotovinskih sredstava,

5) povećana ovisnost o manjem broju kupaca,

6) povećanje nenaplativih potraživanja,

7) povećanje zaliha uz opadanje prometa,

8) neplaćanje poreznih obaveza, a to obuhvaća poreze, doprinose, pristojbe i naknade u rokovima koji su utvrđeni u poreznim propisima,

9) nedostatak jasne strategije poslovanja, 10) pad boniteta,

11) otežan pristup izvorima finansiranja, 12) neočekivani gubici,

13) drugi pokazatelji koji mogu ukazati na nastanak fi- nansijskih teškoća.

Član 3.

(1) Zahtjev za provođenje postupka sporazumnog van- sudskog finansijskog restrukturiranja (u daljem tekstu: zah- tjev) podnosi se ako se na osnovu jednog ili više pokazatelja iz člana 2. ovog pravilnika prepozna javljanje finansijskih teškoća.

(2) Sadržaj zahtjeva propisan je na obrascu koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Zahtjev se podnosi i o njemu se odlučuje u skladu sa Zakonom o sporazumnom vansudskom finansijskom re- strukturiranju (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4.

(1) Ako lice sa zvanjem posrednika ne prihvati imeno- vanje za posrednika u određenom postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje), Privredna komora Republike Srpske (u daljem tekstu: Privredna komora) imenuje drugo lice za posrednika.

(2) U slučaju da isto lice dva puta uzastopno, a bez opravdanih razloga, ne prihvati imenovanje za posrednika u različitim postupcima finansijskog restrukturiranja, Pri- vredna komora briše to lice iz Registra posrednika.

(3) Lice koje se izbriše iz Registra posrednika ne može se imenovati za posrednika u postupku finansijskog restruk- turiranja.

Član 5.

(1) Uz zaključak o pokretanju postupka finansijskog re- strukturiranja, Privredna komora u elektronskom i pisanom obliku dostavlja posredniku sljedeće podatke i dokumente:

1) iznose dugovanja (sa periodima njihovog neplaćanja) koje dužnik ima prema svim povjeriocima,

2) iznose potraživanja koje dužnik ima prema drugim pravnim i fizičkim licima,

3) finansijske izvještaje dužnika.

(2) Privredna komora dostavlja podatke i dokumente iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva i pratećih dokumena- ta koje je dužnik dostavio.

(3) Posrednik istog ili narednog radnog dana od dana kada mu Privredna komora elektronskim putem dostavi zaključak o pokretanju postupka finansijskog restruktu- riranja i podatke i dokumente iz stava 1. ovog člana te- lefonom kontaktira dužnika i povjerioce koji učestvuju u postupku radi usaglašavanja mjesta i vremena sastanka.

(4) Obavezno je da se sastanak organizira najkasnije u roku od osam dana od dana kada Privredna komora elek- tronskim putem dostavi posredniku zaključak o pokretanju postupka finansijskog restrukturiranja i podatke i dokumente iz stava 1. ovog člana.

(5) U roku od dva dana od dana dostavljanja zaključka o pokretanju postupka finansijskog restrukturiranja u elektron- skom obliku, posrednik putem elektronske pošte dostavlja dužniku i povjeriocima koji učestvuju u postupku sljedeću dokumentaciju:

1) podatke i dokumente iz stava 1. ovog člana,

2) poziv za sastanak u terminu koji je usaglašen u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana.

(6) Ako dužnik ili povjerioci nemaju ili ne mogu osigura- ti elektronsku poštu za dostavu dokumenata iz stava 5. ovog člana, posrednik te dokumente dostavlja putem pošte.

Član 6.

(1) U pozivu na prvi sastanak posrednik obavezno navo- di sljedeće:

1) da dužnik ili povjerioci mogu odustati od učešća u postupku finansijskog restrukturiranja, u bilo kojoj fazi po- stupka, prije zaključenja sporazuma o finansijskom restruk- turiranju (u daljem tekstu: sporazum),

2) da su dužnik i povjerioci na sastancima dužni posje- dovati ugovore i druge dokumente o njihovim pravnim po- slovima koji su zaključeni ili nastali u prethodnom periodu.

(2) Korespondencija posrednika i učesnika u postupku finansijskog restrukturiranja, po pravilu, obavlja se elektron- skom poštom i telefonom, a izuzetno može i putem pošte ili telefaksa.

(3) Posrednik vodi zapisnik na sastancima.

(4) U roku od dva radna dana od dana održanog sastanka posrednik dostavlja zapisnik sa sastanka učesnicima u po- stupku finansijskog restrukturiranja.

Član 7.

(1) Na prvom sastanku, a nakon upoznavanja učesnika sa ciljem i pravilima postupka finansijskog restrukturiranja, povjerioci se izjašnjavaju da li su im podaci i dokumenti iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika dovoljni za ispitivanje odr- živosti poslovanja dužnika i drugačije uređivanje odnosa između dužnika i povjerioca.

(2) Ako se jedan ili više povjerilaca izjasni da podaci i dokumenti iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika nisu dovolj- ni za ispitivanje održivosti poslovanja dužnika i drugačije uređivanje odnosa između dužnika i povjerioca, ti povjerioci navode koja finansijska i druga poslovna dokumentacija du- žnika im je potrebna za ispitivanje održivosti njegovog po- slovanja i drugačije uređivanje njihovih odnosa.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana dužnik je obavezan da, u roku od tri dana od dana okončanja sastanka, dostavi posredniku i povjeriocima dodatnu finansijsku i drugu po- slovnu dokumentaciju koju su povjerioci na sastanku zatra- žili.

Član 8.

(1) Učesnici u postupku finansijskog restrukturiranja ispituju održivost poslovanja dužnika i pregovaraju o druga- čijem uređivanju odnosa između dužnika i povjerilaca.

(2) U toku ispitivanja održivosti poslovanja dužnika i pregovaranja o drugačijem uređivanju odnosa između du- žnika i povjerilaca učesnici u postupku razmatraju ranije za- ključene ugovore i druge pravne poslove i iznose prijedloge mjera za finansijsko restrukturiranje.

(3) Ako se ispitivanje i pregovaranje iz stava 1. ovog člana ne može završiti na prvom sastanku zbog potrebe za razmatranjem dodatne finansijske i druge poslovne doku- mentacije dužnika ili iz drugih razloga, posrednik zakazuje dodatne sastanke sa učesnicima u postupku.

(4) Naredni sastanak svih učesnika u postupku finansij- skog restrukturiranja posrednik zakazuje u što kraćem roku od dana okončanja prvog sastanka, a uz saglasnost svih uče- snika.

(5) Posrednik u periodu između sastanaka iz stava 4. ovog člana može organizirati odvojene sastanke sa jednim učesnikom ili više učesnika u postupku.

Član 9.

(1) Postupak finansijskog restrukturiranja okončava se u skladu sa Zakonom.

(2) Sporazum sadrži sljedeće podatke:

1) poslovno ime i sjedište dužnika i povjerilaca,

2) iznose svih dugovanja koji su predmet finansijskog restrukturiranja,

3) sve mjere finansijskog restrukturiranja kojima je na drugačiji način uređen odnos između dužnika i svakog poje- dinačnog povjerioca koji je zaključio sporazum,

4) podatak o periodu mirovanja dugova ako je u toku postupka finansijskog restrukturiranja zaključen ugovor o mirovanju dugova,

5) druge podatke od značaja za novo uređivanje dužnič- ko-povjerilačkih odnosa.

Član 10.

(1) Posrednik izrađuje izvještaj o postupku finansijskog restrukturiranja i dostavlja ga Privrednoj komori.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće po- datke:

1) poslovno ime, sjedište, pretežnu djelatnost i veličinu dužnika prema podjeli na mikro, mala, srednja i velika pre- duzeća,

2) broj zaposlenih radnika kod dužnika na dan pokretanja postupka finansijskog restrukturiranja,

3) broj učesnika na povjerilačkoj strani koji su uzeli uče- šće u postupku finansijskog restrukturiranja,

4) broj povjerilaca koji su potpisali sporazum ako je taj sporazum zaključen, uz navođenje njihove strukture prema pretežnoj djelatnosti i veličini, u skladu sa podjelom na mi- kro, male, srednje i velike privredne subjekte,

5) broj održanih sastanaka u postupku finansijskog re- strukturiranja,

6) vrijeme trajanja postupka finansijskog restrukturira- nja,

7) mjere finansijskog restrukturiranja kojima je na druga- čiji način uređen odnos između dužnika i svakog pojedinač- nog povjerioca koji je zaključio sporazum,

8) ukupan iznos dugovanja dužnika prema svim povje- riocima,

9) iznos dugova, odnosno potraživanja koji su restruk- turirani,

10) razloge zbog kojih nije zaključen sporazum u slučaju neuspješnih pregovora o drugačijem uređivanju dužničko- povjerilačkog odnosa,

11) druge podatke od značaja za postupak finansijskog restrukturiranja.

Član 11.

(1) Potpisnik sporazuma prema kojem nisu ispunjene obaveze obavještava Privrednu komoru da se obaveze iz sporazuma ne ispunjavaju u dogovorenim rokovima.

(2) Podnesak iz stava 1. ovog člana dostavlja se u roku od pet dana od dana neispunjavanja obaveza iz sporazuma.

(3) Nakon dostavljanja podneska iz stava 1. ovog člana, Privredna komora, bez odgađanja, dostavlja obavijest svim potpisnicima sporazuma radi eventualnog ponovnog uređenja dužničko-povjerilačkih odnosa ili raskida sporazuma.

(4) Potpisnici sporazuma izjašnjavaju se da li je potrebno ponovno uređivati dužničko-povjerilačke odnose zaključenjem aneksa sporazuma ili raskinuti sporazum u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti iz stava 3. ovog člana.

(5) Ako se svi potpisnici sporazuma izjasne da su sagla- sni sa ponovnim uređenjem dužničko-povjerilačkih odnosa, Privredna komora u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana dostavlja banci koja ima najveća potraživanja potrebnu dokumentaciju i sporazum.

(6) Banka iz stava 5. ovog člana pruža podršku i vodi pregovore između potpisnica sporazuma radi ponovnog ure- đenja dužničko-povjerilačkih odnosa i zaključenja aneksa sporazuma.

Član 12.

(1) Nakon pokretanja postupka finansijskog restrukturiranja pa sve do njegovog okončanja dužnik ili povjerioci mogu odustati od učešća u postupku.

(2) Dužnik ili povjerioci odustaju od daljeg učešća u postupku finansijskog restrukturiranja davanjem izjave u pisa- noj formi koja se dostavlja posredniku ili Privrednoj komori ako posrednik nije imenovan.

(3) Izjavu iz stava 2. ovog člana potpisuje i pečatom ovjerava odgovorno lice dužnika ili povjerioca koji odustaje od daljeg učešća u postupku finansijskog restrukturiranja.

(4) Privredna komora donosi rješenje o obustavljanju postupka finansijskog restrukturiranja u sljedećim slučajevima:

1) ukoliko dužnik odustane od daljeg učešća u postupku ili

2) ukoliko od učešća u postupku odustane jedan ili više povjerilaca, nakon čega na povjerilačkoj strani ne preostanu najmanje dva povjerioca, od kojih je jedan banka ili druga finansijska organizacija bankarskog sistema.

Član 13.

U slučaju neispunjavanja obaveza, sporazum se raskida u skladu sa pravilima iz zakona kojim su uređeni obligacioni odnosi.

Član 14.

Iznos naknade za vođenje postupka finansijskog restrukturiranja koju plaća povjerilačka strana dijeli se srazmjerno među povjeriocima koji učestvuju u postupku.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18.03-020-2015-2/21

3. augusta 2021. godine 

Banja Luka

 

Ministar,

Vjekoslav Petričević, s.r.  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

finansijsko restrukturiranje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.