Pravilnik o uvjetima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta

Legislativa

Pravilnik o uvjetima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup vodnog zemljišta kao dijela javnog vodnog dobra.

13.07.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65, 13.07.2021.

 

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup vodnog zemljišta kao dijela javnog vodnog dobra.

Član 2.

Vodno zemljište kao dio javnog vodnog dobra može biti predmet korištenja putem zakupa samo u skladu sa odred- bama ovog pravilnika i ako korištenje neće imati negativan uticaj na režim voda.

Član 3.

Vodno zemljište može biti predmet korištenja davanjem u zakup za:

1) postavljanje montažnih objekata privremenog karak- tera za obavljanje privrednih djelatnosti (kiosk, tezga i sl.),

2) izgradnju vodnih objekata (vodozahvata za vodosnab- dijevanje ili navodnjavanje i slično),

3) pristaništa za plovne objekte u skladu sa propisom ko- jim se uređuje unutrašnja plovidba,

4) obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

5) obavljanje sportskih, rekreacionih i kulturnih aktivno- sti,

6) postavljanje telekomunikacionih uređaja,

7) postavljanje reklamnih uređaja i predmeta,

8) polaganje instalacionih vodova (optički kablovi, elek- trokablovi, vodovodne cijevi, plinovodi i drugo),

9) potrebe ugostiteljstva, turizma i postavljanje plutaju- ćih ugostiteljskih objekata,

10) plantažni uzgoj šumskih vrsta drveća.

Član 4.

(1) Vodno zemljište može se dati u zakup pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima na period do pet godina.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, vodno zemljište može se dati u zakup na period do deset godina za namjene iz člana 3. t. 2), 3), 8) i 10) ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Postupak davanja u zakup vodnog zemljišta pokreće se na osnovu zahtjeva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

(2) Zahtjev za davanje u zakup vodnog zemljišta na određenoj katastarskoj parceli ili dijelu katastarske parcele

podnosi se Javnoj ustanovi “Vode Srpske” (u daljem tekstu: Javna ustanova).

(3) Zahtjev sadrži podatke o katastarskoj parceli (broj parcele, njen naziv, kulturu, klasu, površinu i naziv kata- starske općine), svrhu za koju se traži korištenje vodnog zemljišta i period za koji se traži njegovo korištenje.

(4) Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 1) za fizička lica:

1. kopija osobne karte,

2. kopija katastarskog plana,

3. list nepokretnosti ili posjedovni list i zemljišnoknji- žni izvadak za katastarsku parcelu za koju se podnosi zah- tjev,

4. situacija terena sa ucrtanim granicama katastarske parcele i površinom vodnog zemljišta koje je predmet za- kupa,

5. urbanističko-tehnički uvjeti za objekte iz člana 3. ovog pravilnika,

6. uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama;

2) za pravna lica i preduzetnike:

1. rješenje o upisu u sudski registar privrednih subjekata ili rješenje o registraciji preduzetničke djelatnosti,

2. jedinstveni identifikacioni broj poreznog obveznika (JIB),

3. kopija katastarskog plana,

4. list nepokretnosti ili posjedovni list i zemljišnoknjižni izvadak za katastarsku parcelu za koju se podnosi zahtjev,

5. situacija terena sa ucrtanim granicama zemljišne če- stice i površinom vodnog zemljišta koje je predmet zakupa,

6. urbanističko-tehnički uvjeti za objekte iz člana 3. ovog pravilnika,

7. uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

(5) Javna ustanova utvrđuje da li je zahtjev potpun, a u slučaju da utvrdi da zahtjev nije potpun, traži od podnosioca zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana.

(6) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u propisanom roku, Javna ustanova obavještava podnosioca zahtjeva da nisu ispunjeni uvjeti za zakup vodnog zemljišta.

Član 6.

(1) Na osnovu potpunog zahtjeva, Komisija, koju rješe- njem imenuje direktor Javne ustanove, izlazi na lice mjesta, vrši uviđaj i sačinjava zapisnik sa mišljenjem o ispunjenosti uvjeta za davanje u zakup vodnog zemljišta, koji zajedno sa spisom predmeta dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šu- marstva i vodoprivrede.

(2) Na osnovu mišljenja iz stava 1. ovog člana, Mini- starstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključuje ugovor o zakupu vodnog zemljišta sa zakupo- primcem.

Član 7.

Ugovor o zakupu vodnog zemljišta sadrži:

1) ugovorne strane,

2) predmet zakupa (katastarska oznaka zemljišta i povr- šina),

3) prava i obaveze ugovornih strana,

4) uvjete, način i period zakupa vodnog zemljišta, 5) visinu i rok plaćanja godišnje naknade za zakup, 6) uvjete za obnavljanje ugovora,

7) uvjete, način i postupak raskida ugovora,

8) način rješavanja sporova.

Član 8.

Pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu kojem je vod- no zemljište dato u zakup nije dozvoljeno davanje u pod- zakup tog vodnog zemljišta ili prenošenje prava zakupa na treća lica.

Član 9.

(1) S ciljem javnog interesa i ujednačavanja uvjeta za davanje u zakup vodnog zemljišta, visina godišnje naknade za zakup ovisi o vrsti objekta ili aktivnosti za koju se koristi vodno zemljište, a utvrđuje se za:

1) postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera za obavljanje privrednih djelatnosti (kiosk, tezga i sl.)............................................6

2) izgradnju vodnih objekata (vodozahvata za vodosnabdijevanje ili navodnjavanje i

slično) ............................................................ 10

3) pristaništa za plovne objekte u skladu

sa propisom kojim se uređuje unutrašnja plovidba...........................................................1

4) obavljanje poljoprivredne djelatnosti.........0,20

5) obavljanje sportskih, rekreacionih i

kulturnih aktivnosti ......................................... 3

6) postavljanje telekomunikacionih uređaja ...... 40

7) postavljanje reklamnih uređaja i predmeta...................................................... 100

8) polaganje instalacionih vodova (optički kablovi, elektrokablovi, vodovodne cijevi, plinovodi i drugo), jednokratno ...................... 8

9) potrebe ugostiteljstva, turizma i

postavljanje plutajućih ugostiteljskih objekata.........................................................10

KM/m2, KM/m2,

KM/m2, KM/m2,

KM/m2, KM/m2,

KM/m2, KM/m2, KM/m2,

10) plantažni uzgoj šumskih vrsta drveća ....... 0,20 KM/m2 .

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana korisnik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno 30 dana prije isteka roka od godinu dana za svaku narednu godinu zakupa.

(3) Ukoliko je naknada za zakup vodnog zemljišta iz sta- va 1. ovog člana manja od 100 KM, naknada za zakup vod- nog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 100 KM.

Član 10.

(1) Izuzetno od člana 9. ovog pravilnika, visina godišnje naknade za zakup vodnog zemljišta uvećava se za 50% ako se vodno zemljište nalazi na teritoriji razvijene jedinice lo- kalne samouprave, utvrđene u skladu sa odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srp- skoj, a koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(2) Visina godišnje naknade za zakup zemljišta iz člana 3. ovog pravilnika za namjene iz t. 4) i 10) ovog pravilnika može se umanjiti za 50% u slučaju da se u zakup daje za- pušteno zemljište koje je potrebno urediti, odnosno privesti namjeni.

Član 11.

Raspodjela sredstava prikupljenih po osnovu naknade za izdavanje u zakup vodnog zemljišta vrši se u skladu sa čla- nom 194. stav 1. Zakona o vodama.

Član 12.

Postupci po zahtjevima za davanje u zakup vodnog zemljišta pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika okončat će se po odredbama pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme njihovog pokretanja.

Član 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 105/17 i 83/18).

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.07-337-273/21

9. jula 2021. godine Banjaluka 

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

vodno zemljište

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.