Uputstvo o načinu i postupku vođenja kartoteke depozita

Legislativa

Uputstvo o načinu i postupku vođenja kartoteke depozita

Ovim uputstvom propisuju se način i postupak vođenja kartoteke depozita

06.09.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 81, 06.09.2021.

 

Na osnovu člana 97. stav 6. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 30. augusta 2021. godine, d o n o s i

 

UPUTSTVO

O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA KARTOTEKE DEPOZITA

 

1. Ovim uputstvom propisuju se način i postupak vođenja kartoteke depozita.

2. Za svaki novčani iznos, svaku ispravu i svaki vrijednosni papir koji je predat notaru na čuvanje otvara se vlastita kartica (kartica za kartoteku depozita), u kojoj se za svaki pojedini depozit bilježe:

1) osobni podaci / naziv stranke,

2) datum predaje isprave, novca ili vrijednosnih papira na čuvanje, a kod novca i vrijednosnih papira navode se i nominalna i procijenjena vrijednost,

3) primalac ili nalogodavac, 4) sve isplate iz depozita, 5) datum.

3. Svaka kartica za kartoteku depozita numerira se te- kućim brojem za jednu godinu, navodi se odgovarajući broj depozitne knjige i Općeg poslovnog upisnika, kao i poseban račun, u skladu sa tačkom 9. ovog uputstva.

4. Kartoteka depozita arhivira se kao spis.

5. Kartoteka depozita vodi se prema obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

6. Notar može gotov novac primati posredstvom banke ili druge finansijske organizacije (u daljem tekstu: banka), posredstvom pošte ili u svom notarskom uredu.

7. Notar može na čuvanje primiti gotov novac od stranke ili stranku uputiti da uplati novac na poseban račun predviđen za prijem depozita (notarski povjerenički račun za druga lica).

8. O prijemu gotovog novca na čuvanje notar izdaje stranci potvrdu.

9. Novac koji notar preuzima uplaćuje se, bez odgađanja, na poseban račun.

10. Za novac u stranoj valuti koji prima na čuvanje notar ima za tu svrhu predviđen devizni račun kao povjerenički račun za druga lica.

11. Notar otvara najmanje jedan poseban račun, u skladu sa članom 98. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj, kod banke koja ima sjedište u njegovom službenom području.

12. Poseban račun otvara se kao povjerenički račun za druga lica.

13. Novcem koji se nalazi na povjereničkom računu za druga lica može raspolagati samo notar.

14. Za svaki polog novca koji se odnosi na neki poseban pravni posao otvara se poseban povjerenički podračun za druga lica.

15. Novac koji se preda notaru na čuvanje uplaćuje se isključivo na povjerenički račun za druga lica i ne može biti uplaćen na osobni račun notara.

16. Notar može otvoriti kod banke poseban depo kao po- vjerenički depo za druga lica.

17. Na povjerenički depo za druga lica primjenjuju se odredbe t. 2, 11, 13. i 14. ovog uputstva.

18. Notar vodi listu banaka kod kojih je otvorio povje- reničke račune ili depoe za druga lica (lista povjereničkih računa).

19. Ukoliko se notaru predaju novac ili dragocjenosti na čuvanje, na povjereničkom računu ili povjereničkom depou, u listu povjereničkih računa, upisuju se:

1) godina,

2) redni broj depozita,

3) broj predmeta u Općem poslovnom upisniku, odnosno depozitnoj knjizi,

4) naziv banke,

5) broj povjereničkog računa, odnosno povjereničkog depoa,

6) vrijeme početka i završetka čuvanja.

20. Lista povjereničkih računa vodi se prema obrascu, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

21. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o vođenju kartoteke depozita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/11).

22. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 08.021/020-2153/21

30. augusta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Anton Kasipović, s.r.

 

PRILOG 1.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

kartoteka depozita

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.