Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj

Legislativa

Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj

Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem

07.07.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63, 07.07.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRATEŠKOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Proglašavam Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, a Vijeće naroda 5. jula 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2403/21 

5. jula 2021. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, 

Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON O STRATEŠKOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI SRPSKOJ

 

POGLAVLJE I. 

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj, načela na kojima se zasniva strateško planiranje i upravljanje razvojem, institucionalni okvir, strateški i provedbeni dokumenti, izvori finansiranja za realizaciju razvojnih strateških prioriteta održivog razvoja i druga pitanja od značaja za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Republici Srpskoj.

 

Cilj Zakona 

Član 2.

(1) Cilj ovog zakona je uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj.

2) Ostvarivanjem cilja iz stava 1. ovog člana osiguravaju se preduvjeti za usaglašen razvoj Republike Srpske.

 

Značenje pojedinih pojmova 

Član 3.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) strateško planiranje podrazumijeva proces kreiranja strateških ciljeva razvoja i definiranje načina njihovog ostvarivanja,

2) prioriteti su ključne oblasti i smjerovi djelovanja za postizanje strateških ciljeva u okviru strateških dokumenata,

 

3) održivi razvoj je razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i okolinu, čime se osigurava dugoročno postojanje ljudskog društva i njegovog okruženja,

 

4) upravljanje razvojem obuhvaća pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti te njihovu realizaciju, praćenje i vrednovanje njihovih rezultata sa jasnim razvojnim i finansijskim efektima i institucionalnim odgovornostima,

 

5) jednake mogućnosti za sve građane su principi koji podrazumijevaju nediskriminaciju, ravnopravnost polova, prava na kulturne, vjerske i jezičke različitosti svih građana, te prava djeteta, starijih lica i lica sa invaliditetom.

 

Načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj

Član 4.

 

Načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj su:

1) načelo horizontalne i vertikalne usklađenosti i koordinacije procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem između republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave,

2) načelo odgovornosti, efektivnosti i efikasnosti republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u procesima strateškog planiranja i upravljanja razvojem,

3) načelo javnosti, transparentnosti i partnerstva sa predstavnicima poslovne i akademske zajednice, nevladinog sektora, drugih interesnih grupa i građana i medija, u određivanju razvojnih prioriteta,

4) načelo socijalne uključenosti, ravnopravnosti polova i jednakih mogućnosti za sve građane Republike Srpske,

5) načelo održivog razvoja.

 

POGLAVLJE II.

INSTITUCIONALI OKVIR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM

 

Nosioci poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Član 5.

(1) Nosioci poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem su:

1) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), 2) republički organi uprave i službe Vlade,

3) organi jedinice lokalne samouprave.

(2) Poslove strateškog planiranja i upravljanja razvojem propisane ovim zakonom za Vladu obavlja Generalni sekre- tarijat Vlade (u daljem tekstu: poslovi Generalnog sekretarijata Vlade).

 

Poslovi Generalnog sekretarijata Vlade 

Član 6.

U procesima strateškog planiranja i upravljanja razvojem Generalni sekretarijat Vlade obavlja poslove:

1) provođenja i koordiniranja procesom strateškog planiranja i upravljanja razvojem, u skladu sa načelima iz člana 4. ovog zakona,

2) upravljanja procesom izrade, provođenja, vrednovanja i izvještavanja o Strategiji razvoja Republike Srpske, u saradnji sa republičkim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave,

3) pružanja stručne i tehničke podrške republičkim organima uprave u procesu izrade strateških i provedbenih dokumenata,

4) davanja mišljenja republičkim organima uprave o usaglašenosti srednjoročnih planova rada i godišnjih planova rada sa strateškim okvirom i sa propisanom metodologijom izrade,

5) davanja mišljenja republičkim organima uprave o usaglašenosti sektorskih strategija sa Strategijom razvoja Republike Srpske i sa propisanom metodologijom izrade,

6) davanja mišljenja jedinicama lokalne samouprave o usaglašenosti strategija razvoja jedinica lokalne samouprave sa Strategijom razvoja Republike Srpske i propisanom metodologijom izrade,

7) vođenja evidencije usvojenih strateških dokumenata u Republici Srpskoj,

8) uspostavljanja i vođenje informacione platforme za strateško planiranje,

9) druge poslove u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa zakonom.

 

Poslovi republičkih organa uprave 

Član 7.

(1) U procesima strateškog planiranja i upravljanja razvojem republički organi uprave obavljaju poslove:

1) provođenja i koordiniranja procesom strateškog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa načelima iz člana 4. ovog zakona, u skladu sa nadležnostima republičkog organa uprave,

2) učešća u izradi, provođenju, vrednovanju i izvještavanju o Strategiji razvoja Republike Srpske i Akcionog plana za provođenje Strategije razvoja Republike Srpske,

3) izrade, provođenja, vrednovanja i izvještavanja o sektorskim strategijama Republike Srpske, akcionih planova za njihovo provođenje i izvještaja o provođenju sektorskih strategija Republike Srpske,

4) učešća u izradi Godišnjeg programa rada Vlade Republike Srpske i Godišnjeg izvještaja o radu Vlade Republike Srpske,

5) učešća u izradi Smjernica za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave,

6) izrade i provođenja srednjoročnih planova rada, godišnjih planova rada i godišnjih izvještaja o radu,

7) koordiniranja učešća jedinica lokalne samouprave i Saveza općina i gradova Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez) u procesima izrade i provođenja sektorskih strategija Republike Srpske,

8) davanja mišljenja o usaglašenosti sektorskih strategija jedinica lokalne samouprave sa sektorskim strategijama Republike Srpske,

9) osiguranja usklađenosti strateških i provedbenih dokumenata sa strateškim okvirom, kao i međusobne usklađenosti strateških dokumenata,

10) osiguranja usklađenosti budžetskog i strateškog planiranja,

11) druge poslove u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa zakonom.

(2) Odredbe ovog zakona, koje se odnose na republičke organe uprave, primjenjuju se i na službe Vlade.

 

Poslovi jedinica lokalne samouprave 

Član 8.

(1) U procesima strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove:

1) provođenja i koordiniranja procesom strateškog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa načelima iz člana 4. ovog zakona,

2) učešća u izradi, provođenju, vrednovanju i izvještavanju o Strategiji razvoja Republike Srpske i Akcionog plana za provođenje Strategije razvoja Republike Srpske,

3) učešća u izradi i provođenju sektorskih strategija Republike Srpske, akcionih planova za njihovo provođenje i izvještaja o provođenju sektorskih strategija Republike Srpske,

4) izrade, usvajanja i provođenja strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, sektorskih strategija jedinica lokalne samouprave i akcionih planova za njihovo provođenje i izvještaja o provođenju strategija razvoja i sektorskih strategija jedinica lokalne samouprave,

5) izrade Uputstva za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave,

6) izrade i provođenja srednjoročnih planova rada,

7) izrade Godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave i Godišnjeg izvještaja o radu jedinice lokalne samo- uprave,

8) osiguranja usklađenosti strateškog i budžetskog planiranja,

9) osiguranja usklađenosti strateških i provedbenih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa strateškim okvirom, kao i međusobne usklađenosti strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave,

10) druge poslove u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa zakonom.

(2) U procesima koordiniranja strateškog planiranja i upravljanja razvojem sa republičkim nivoom vlasti jedinice lokalne samouprave izražavaju i zastupaju svoje interese neposredno i putem Saveza.

 

Savjet za razvoj Republike Srpske 

Član 9.

(1) Savjet za razvoj Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet) je savjetodavno tijelo u procesima strateškog plani-anja i upravljanja razvojem.

(2) Savjet iz stava 1. ovog člana čine predstavnici Vlade, jedinica lokalne samouprave, Saveza, akademske zajednice i socioekonomski partneri.

(3) Članove Savjeta imenuje Vlada.

(4) Način rada Savjeta i druga bitna pitanja za njegov rad uređuju se Poslovnikom o radu Savjeta.

(5) Administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Generalni sekretarijat Vlade.

 

Nadležnost Savjeta 

Član 10.

U procesima strateškog planiranja i upravljanja razvojem Savjet obavlja poslove:

1) predlaganja Vladi ključnih razvojnih prioriteta Republike Srpske,

2) pružanja savjetodavne podrške i davanja preporuka Vladi u izradi i provođenju Strategije razvoja Republike Srpske i sektorskih strategija Republike Srpske,

3) razmatranja godišnjih izvještaja o provođenju Strategije razvoja Republike Srpske i sektorskih strategija Republike Srpske prije njihovog usvajanja, te davanje preporuka o unapređivanju njihovog provođenja.

 

POGLAVLJE III. STRATEŠKI DOKUMENTI

 

Strateški okvir i strateški dokumenti Republike Srpske

Član 11.

(1) Strateški okvir Republike Srpske čine strateški dokumenti, zakoni i drugi akti koje donose Narodna skupština Republike Srpske, Vlada, organi jedinica lokalne samouprave, kao i dokumenti nastali u procesu ispunjavanja međunarodnih obaveza i obaveza iz procesa evropskih integracija.

(2) U strateške dokumente iz stava 1. ovog člana spadaju:

1) Strategija razvoja Republike Srpske,

2) sektorske strategije Republike Srpske,

3) strategije razvoja jedinica lokalne samouprave, 

4) sektorske strategije jedinica lokalne samouprave.

(3) Izrada strateških dokumenata zasniva se na načelima iz člana 4. ovog zakona, Prostornom planu Republike Srpske i prostornim planovima jedinica lokalne samouprave.

(4) Vlada donosi uredbu kojom se uređuju procedure izrade strateških dokumenata, struktura, usklađivanje strateškog planiranja sa budžetskim planiranjem, praćenje, izvještavanje i vrednovanje strateških dokumenata.

 

Strategija razvoja Republike Srpske 

Član 12.

(1) Strategija razvoja Republike Srpske je strateški dokument koji utvrđuje dugoročne ciljeve i prioritete razvoja Republike Srpske i predstavlja osnov za izradu ostalih strateških dokumenata, provedbenih dokumenata, budžeta Republike Srpske i budžeta općina i gradova.

(2) Strategija razvoja Republike Srpske usklađuje ekonomske, društvene i ostale ciljeve razvoja, uz poštovanje mjera zaštite životne sredine na principu održivosti, kao i zahtjeve i prioritete Republike Srpske, proistekle iz međunarodnih obaveza i procesa evropskih integracija.

(3) Vlada donosi Odluku o izradi Strategije razvoja Republike Srpske.

(4) Generalni sekretarijat Vlade rukovodi procesom i koordiniše izradu Strategije razvoja Republike Srpske u saradnji sa republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, Savjetom i drugim zainteresiranim subjektima.

(5) Narodna skupština Republike Srpske donosi Strategiju razvoja Republike Srpske na period od sedam godina, na prijedlog Vlade.

 

Sektorske strategije Republike Srpske 

Član 13.

(1) Sektorske strategije Republike Srpske su strateški dokumenti kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja pojedinih ili više srodnih i međusobno povezanih sektora, odnosno resora, a usklađene su sa Strategijom razvoja Republike Srpske i dokumentima proisteklim iz međunarodnih obaveza i procesa evropskih integracija i predstavljaju osnov za izradu provedbenih dokumenata i dokumenata budžetskog planiranja.

(2) Ukoliko Vlada na prijedlog nadležnog republičkog organa uprave utvrdi potrebu za izradom sektorske strategije, donosi odluku o izradi te strategije.

(3) Vlada na prijedlog nadležnog republičkog organa uprave donosi sektorske strategije Republike Srpske na period od sedam godina ili na duži period.

(4) Izuzetno od odredaba stava 3. ovog člana, sektorske strategije mogu se donositi i na kraći period za posebne oblasti u pojedinim sektorima.

 

Strategije razvoja jedinica lokalne samouprave 

Član 14.

(1) Strategije razvoja jedinica lokalne samouprave su strateški dokumenti kojim se utvrđuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja jedinica lokalne samouprave i predstavljaju osnov za izradu sektorskih strategija jedinica lokalne samo- uprave i provedbenih dokumenata jedinica lokalne samouprave.

(2) Ukoliko gradonačelnik, odnosno načelnik općine utvrdi potrebu za izradom strategije razvoja jedinice lokalne samouprave, donosi odluku o izradi te strategije.

(3) Strategije razvoja jedinica lokalne samouprave se usklađuju sa Strategijom razvoja Republike Srpske.

(4) Skupštine jedinice lokalne samouprave na prijedlog gradonačelnika, odnosno načelnika općine donose strategi- je razvoja jedinica lokalne samouprave na period od sedam godina.

 

Sektorske strategije jedinica lokalne samouprave

Član 15.

(1) Sektorske strategije jedinica lokalne samouprave su strateški dokumenti kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja pojedinih sektora jedinica lokalne samouprave, a izrađuju se ukoliko je njihovo donošenje propisano posebnim zakonom.

(2) Gradonačelnik, odnosno načelnik općine donosi odluku o izradi sektorske strategije.

(3) Sektorske strategije jedinica lokalne samouprave usklađuju se sa Strategijom razvoja Republike Srpske, sektorskim strategijama Republike Srpske i strategijom razvoja jedinica lokalne samouprave.

(4) Skupština jedinice lokalne samouprave, na prijedlog gradonačelnika, odnosno načelnika općine donosi sektorske strategije jedinica lokalne samouprave na period od sedam godina, osim u slučajevima kada je drugačije propisano posebnim zakonom iz stava 1. ovog člana.

 

POGLAVLJE IV. PROVEDBENI DOKUMENTI

 

Provedbeni dokumenti u Republici Srpskoj 

Član 16.

(1) Za provođenje strateških ciljeva i prioriteta utvrđenih strateškim dokumentima iz člana 11. stav 2. ovog zakona izrađuju se provedbeni dokumenti.

(2) Provedbeni dokumenti u Republici Srpskoj su:

1) Smjernice za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave,

2) Uputstvo za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave,

3) srednjoročni planovi rada republičkih organa uprave i gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno općinske uprave,

4) godišnji planovi rada republičkih organa uprave,

5) godišnji izvještaji o radu republičkih organa uprave,

6) Godišnji program rada Vlade Republike Srpske,

7) Godišnji izvještaj o radu Vlade Republike Srpske,

8) Godišnji plan rada gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno općinske uprave,

9) Godišnji izvještaj o radu gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno općinske uprave,

10) akcioni planovi za provođenje strateških dokumenata,

11) godišnji izvještaji o provođenju strateških dokumenata u Republici Srpskoj.

(3) Vlada donosi uredbu kojom se uređuju procedure izrade provedbenih dokumenata, struktura, praćenje, izvje- štavanje i vrednovanje, te usklađivanje sa budžetskim planiranjem.

 

Smjernice za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave

Član 17.

(1) Smjernice za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave izrađuju se na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateškog okvira iz člana 11. ovog zakona i predstavljaju razvojne politike, odnosno prioritete Vlade koji se planiraju realizirati u periodu od tri godine.

(2) Smjernice za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave predstavljaju osnov za izradu srednjo- ročnih planova rada republičkih organa uprave, a izrađuje ih Generalni sekretarijat Vlade za sljedeću godinu i naredne dvije godine (u daljem tekstu: princip 1 + 2).

(3) Vlada donosi Smjernice za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave.

 

Uputstvo za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave

Član 18.

(1) Uputstvo za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave izrađuje se na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateškog okvira iz člana 11. ovog zakona i predstavlja razvojne politike, odnosno prioritete gradonačelnika, odnosno načelnika općine koji se planiraju realizirati u periodu od tri godine.

(2) Uputstvo za srednjoročno planiranje jedinica lokal- ne samouprave predstavlja osnov za izradu srednjoročnih planova rada jedinica lokalne samouprave, a izrađuje se po principu 1 +

(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik općine donosi Uputstvo za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave.

 

Srednjoročni planovi rada 

Član 19.

(1) Republički organi uprave izrađuju srednjoročne pla- nove rada na period od tri godine po principu 1 + 2 na osnovu njihove nadležnosti i Smjernica za srednjoročno planiranje rada republičkih organa uprave, a u skladu sa strateškim okvirom iz člana 11. ovog zakona.

(2) Jedinice lokalne samouprave izrađuju srednjoročne planove rada na period od tri godine po principu 1 + 2 na osnovu njihove nadležnosti i Uputstva za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa strateškim okvirom iz člana 11. ovog zakona.

(3) Srednjoročni planovi rada iz st. 1. i 2. ovog člana predstavljaju osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta, Programa javnih investicija i godišnjeg plana rada republič- kih organa uprave, odnosno godišnjeg plana rada gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno op- ćinske uprave.

 

Godišnji planovi rada republičkih organa uprave 

Član 20.

(1) Republički organi uprave izrađuju godišnje planove rada za fiskalnu godinu na osnovu srednjoročnih planova rada republičkih organa uprave.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, republički organi uprave mogu zbog nepredviđenih okolnosti u godišnji plan rada unijeti i aktivnosti koje nisu obuhvaćene srednjoročnim planom rada.

(3) Na prijedlog republičkih organa uprave Vlada usvaja njihove godišnje planove rada.

(4) Godišnji planovi rada ministarstava i samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija sastavni su dio Godišnjeg programa rada Vlade Republike Srpske.

 

Godišnji izvještaji o radu republičkih organa uprave 

Član 21.

(1) Republički organi uprave izrađuju godišnje izvještaje o radu na osnovu postignutih rezultata u provođenju godišnjih planova rada.

(2) Godišnji izvještaji o radu ministarstava i samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o radu Vlade Republike Srpske.

(3) Na prijedlog republičkih organa uprave Vlada usvaja njihove godišnje izvještaje o radu.

 

Godišnji program rada Vlade Republike Srpske 

Član 22.

Generalni sekretarijat Vlade izrađuje Godišnji program rada Vlade Republike Srpske, koji predstavlja integrirani pregled godišnjih planova rada ministarstava, samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija i dostavlja ga Vladi na usvajanje.

 

Godišnji izvještaj o radu Vlade Republike Srpske 

Član 23.

Generalni sekretarijat Vlade izrađuje Godišnji izvještaj o radu Vlade Republike Srpske, koji obuhvaća integrirani pregled godišnjih izvještaja o radu ministarstava i samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija i dostavlja ga Vladi na usvajanje.

Godišnji plan rada gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno općinske uprave

 

Član 24.

Godišnji plan rada gradonačelnika, odnosno načelnika općine i gradske, odnosno općinske uprave, predstavlja integrirani pregled godišnjih planova rada gradonačelnika, odnosno načelnika općine i organizacionih jedinica gradske, odnosno općinske uprave, koje gradonačelnik, odnosno na- čelnik općine dostavlja skupštini jedinice lokalne samouprave na usvajanje.

 

Godišnji izvještaj o radu gradonačelnika, odnosno načelnika i gradske, odnosno općinske uprave

Član 25.

Godišnji izvještaj o radu gradonačelnika, odnosno načelnika i gradske, odnosno općinske uprave, predstavlja integrirani pregled godišnjih izvještaja o radu gradonačelnika, odnosno načelnika i organizacionih jedinica gradske, odnosno općinske uprave, koje gradonačelnik, odnosno načelnik dostavlja skupštini jedinice lokalne samouprave na usvajanje.

 

Akcioni planovi za provođenje strateških dokumenata 

Član 26.

(1) Generalni sekretarijat Vlade, u saradnji sa republič- kim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, izrađuje Akcioni plan za provođenje Strategije razvoja Republike Srpske.

(2) Republički organi uprave izrađuju akcione planove za provođenje sektorskih strategija.

(3) Jedinice lokalne samouprave izrađuju akcione planove za provođenje strategija razvoja i sektorskih strategija.

(4) Vlada donosi akcione planove iz st. 1. i 2. ovog člana, na period od tri godine, po principu 1 + 2.

(5) Gradonačelnik, odnosno načelnik općine donosi akcione planove iz stava 3. ovog člana na period od tri godine, po principu 1 + 2.

 

Godišnji izvještaji o provođenju strateških dokumenata 

Član 27.

(1) Godišnji izvještaji o provođenju strateških dokumenata izrađuju se za Strategiju razvoja Republike Srpske, sek- torske strategije Republike Srpske, strategije razvoja jedinica lokalne samouprave i sektorske strategije jedinica lokalne samouprave.

(2) Generalni sekretarijat Vlade izrađuje Godišnji izvještaj o provođenju Strategije razvoja Republike Srpske u saradnji sa republičkim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, a republički organi uprave izrađuju godišnje izvještaje o provođenju sektorskih strategija Republike Srpske.

(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik općine izrađuje godišnje izvještaje o provođenju strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i sektorske strategije jedinice lokalne samouprave.

(4) Godišnji izvještaji o provođenju strateških dokumenata iz člana 11. stav 2. tačka 2) ovog zakona dostavljaju se Vladi na usvajanje, a godišnji izvještaji o provođenju strateških dokumenata iz člana 11. stav 2. t. 3) i 4) dostavljaju se skupštini jedinice lokalne samouprave na usvajanje.

(5) Godišnji izvještaj o provođenju Strategije razvoja Republike Srpske Vlada dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje.

 

Vrednovanje strateških dokumenata 

Član 28.

(1) Strateški dokumenti iz člana 11. stav 2. ovog zakona vrednuju se da bi se ocijenio kvalitet, napredak i uticaj strateškog dokumenta.

(2) Vrednovanje iz stava 1. ovog člana vrši se u procesu izrade strateškog dokumenta i/ili u toku njegovog provođenja.

(3) Vrednovanje u procesu izrade strateškog dokumenta vrši se radi unapređivanja kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog dokumenta i to u fazi njegove izrade, prije usvajanja.

(4) Vrednovanje u toku provođenja strateškog dokumenta vrši se radi utvrđivanja stepena izvršenja strateškog dokumenta, kao i sumiranja rezultata i osiguranja ulaznih elemenata za naredne strateške dokumente.

(5) Vrednovanje u toku provođenja strateškog dokumenta obavezno se vrši u predzadnjoj godini provođenja strateških dokumenata, a po potrebi i na sredini perioda provođenja.

(4) Vlada donosi odluku o pokretanju procesa vrednovanja strateških dokumenata iz člana 11. stav 2. t. 1) i 2) ovog zakona.

(5) Gradonačelnik, odnosno načelnik općine donosi odluku o pokretanju procesa vrednovanja strateških doku- menata iz člana 11. stav 2. t. 3) i 4) ovog zakona.

(6) Narodna skupština usvaja izvještaj o izvršenom pro- cesu vrednovanja Strategije razvoja Republike Srpske.

(7) Vlada usvaja izvještaj o izvršenom procesu vred- novanja strateških dokumenata iz člana 11. stav 2. tačka 2) ovog zakona, a skupština jedinice lokalne samouprave usvaja izvještaj o izvršenom procesu vrednovanja strateških do- kumenata iz člana 11. stav 2. t. 3) i 4) ovog zakona.

 

POGLAVLJE V.

FINANSIRANJE STRATEŠKIH PRIORITETA ODRŽIVOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

 

Izvori finansiranja strateških prioriteta održivog razvoja Republike Srpske

Član 30.

Izvori finansiranja za realizaciju strateških prioriteta održivog razvoja Republike Srpske utvrđenih strateškim i pro- vedbenim dokumentima iz člana 11. stav 2. i člana 16. stav 2. ovog zakona su:

1) budžet Republike Srpske,

2) budžeti jedinica lokalne samouprave,

3) sredstva osigurana na osnovu javno-privatnog partnerstva,

4) sredstva pretpristupnih i drugih fondova Evropske unije, 

5) bespovratna sredstva drugih međunarodnih donacija, 

6) krediti međunarodnih i razvojnih institucija,

7) drugi izvori.

 

POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih akata 

Član 31.

Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) uredbu kojom se uređuju procedure izrade strateških dokumenata, struktura, usklađivanje strateškog planiranja sa budžetskim planiranjem, praćenje, izvještavanje i vrednovanje iz člana 11. stav 4. ovog zakona

2) uredbu kojom se uređuju procedure izrade provedbenih dokumenata, struktura, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, te usklađivanje sa budžetskim planiranjem iz člana 16. stav 3. ovog zakona.

 

Stupanje na snagu

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-494/21 

24. juna 2021. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

strateško planiranje

razvoj

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.