Pravilnik o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način isticanja turističke signalizacije.

09.07.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 64, 09.07.2021.

 

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 24. juna 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU ISTICANJA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način isticanja turističke signalizacije.

Član 2.

(1) Turistička signalizacija, u smislu ovog pravilnika, predstavlja znakove, odnosno ploče, panoe ili karte kojima se usmjeravaju i obavještavaju turisti, pješaci, biciklisti i učesnici u saobraćaju o kulturnim, historijskim, prirodnim i turističkim znamenitostima, objektima turističke infrastrukture i suprastrukture (u daljem tekstu: objekti), manifestacijama i ostalim sadržajima turističke ponude (u daljem tekstu: znakovi turističke signalizacije).

(2) Turističkom signalizacijom označavaju se i ugosti- teljski objekti za smještaj, a mogu se označavati i ugostiteljski objekti za ishranu i piće.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, turističkom sig- nalizacijom mogu se označavati arhitektonske, odnosno ambijentalne cjeline i objekti koji zbog svoje historije, estetike ili sadržaja mogu imati značaja za turizam, kao što su: ulice, bulevari i dijelovi urbanih cjelina i objekti u kojima se pružaju usluge prijevoza, poštanske usluge i druge usluge, odnosno oni objekti za čije usluge turistička organizacija, odnosno općina ili grad procijeni da su od značaja za kretanje i boravak turista.

Član 3. Turističku signalizaciju čine:

1) putokazni panoi za kulturne, historijske, prirodne i turističke znamenitosti, objekte, sadržaje i manifestacije, 2) putokazne ploče za kulturne, historijske, prirodne i turističke znamenitosti, objekte, sadržaje i manifestacije,

3) putokazne ploče za ugostiteljske objekte i putokazni panoi za ugostiteljske objekte,

4) znakovi za pružanje turističkih informacija, 5) znakovi za izraz dobrodošlice,

6) znakovi za bicikliste,

7) znakovi turističke karte,

8) znakovi ostale signalizacije.

Član 4.

Prema mjestu postavljanja znakovi turističke signalizacije dijele se na:

1) znakove saobraćajne turističke signalizacije [član 3. t. 1) i 5)],

2) znakove pješačke turističke signalizacije [član 3. t. 4), 6) i 7)],

3) znakove i saobraćajne i pješačke turističke signalizacije [član 3. t. 2, 3) i 8)].

Član 5.

Na znakovima turističke signalizacije mogu zasebno ili zajedno stajati:

1) tekstualni sadržaj i/ili natpis, odnosno naziv znamenitosti, područja, objekata i sadržaja od značaja za turizam,

2) simbol – piktogram, grafički crtež, odnosno grafički prikaz ili fotografija znamenitosti, područja, objekata i sadržaja od značaja za turizam,

3) oznaka koja se odnosi na podatke o stazi ili dijelovima staze, kao što je: težina, vrsta, identifikacioni broj / identifi- kaciona tačka staze, kote i slično.

Član 6.

(1) Znakovi turističke signalizacije moraju biti jasni, čitki i lahko uočljivi.

(2) Natpisi i tekstualni sadržaji na znakovima turističke signalizacije ispisuju se malim slovima (početno slovo veliko) uvažavajući opća načela ravnopravnosti pisma.

(3) Tehničke karakteristike znakova turističke signalizacije, kao što su: boja podloge, boja ivice, boja natpisa i strelice, visina slova, veličina polja simbola i dimenzije znakova, sadržani su u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Natpisi i tekstualni sadržaji na znakovima turističke signalizacije ispisuju se ćiriličnim i/ili latiničnim pismom jezika jednog od konstitutivnih naroda u BiH, kao i njihov prijevod na najmanje jedan od svjetskih jezika.

(5) Natpisi na ćiriličnom i/ili latiničnom pismu jezika jednog od konstitutivnih naroda u BiH ispisuju se uspravnim tipom slova, a prevedeni natpisi na svjetskim jezicima ispisuju se ukošenim slovima na desnu stranu pod uglom od 75°.

(6) Natpisi se ispisuju pismom običnog fonta, a za duže natpise može se koristiti pismo uskog fonta.

(7) Oblik slova izrađuje se prema važećem BAS standardu 1050, ukoliko nije drugačije propisano ovim pravilnikom.

(8) Znakovi turističke signalizacije izrađuju se prema visini velikog početnog slova (N) ukoliko nije drugačije propisano ovim pravilnikom.

Član 7.

Visina velikog početnog slova na znakovima saobraćajne turističke signalizacije određuje se prema vrsti saobraćajnice, i to prema sljedećem:

1) za nekategorirani put, lokalni put, magistralni put i regionalni put visina velikog početnog slova je najmanje 7,5 cm,

2) za brzi put, put rezerviran za saobraćaj motornih vozila i auto-put visina velikog početnog slova je najmanje 28 cm.

Član 8.

(1) Znakovi turističke signalizacije mogu biti pravougaonog, kvadratnog ili strelastog oblika.

(2) Ispod znakova turističke signalizacije mogu se po- staviti dopunske ploče koje pružaju dodatne podatke o zna- menitosti, području, objektu, sadržaju ili manifestaciji, sa znaka turističke signalizacije, kao što su: smjer, oznaka za udaljenost, odvajanje sa glavnog puta i vrijeme održavanja manifestacije.

(3) Dopunske ploče su pravougaonog oblika.

Član 9.

Znakovi turističke signalizacije postavljaju se pod uvjetom da je:

1) znamenitost, područje, sadržaj, objekat ili manifestacija od značaja za turizam i predstavlja predmet interesiranja turista,

2) pristup do znamenitosti, područja, sadržaja, objekta ili manifestacije siguran i lahko dostupan turistima.

 

POGLAVLJE II.

PUTOKAZNI PANOI ZA KULTURNE, HISTORIJSKE, PRIRODNE I TURISTIČKE ZNAMENITOSTI, OBJEKTE, SADRŽAJE I MANIFESTACIJE

Član 10.

Putokazni panoi za kulturne, historijske, prirodne i turističke znamenitosti, objekte, sadržaje i manifestacije sadrže naziv, jedan ili više simbola kulturne, historijske, prirodne ili turističke znamenitosti, područja, objekta ili manifestacije, te strelicu, odnosno usmjerenje, oznaku za udaljenost do određene znamenitosti, područja, objekta ili mjesta, a mogu sadržavati i dodatne podatke.

Član 11.

(1) Putokazni panoi za kulturne, historijske, prirodne i turističke znamenitosti, objekte, sadržaje i manifestacije mogu biti:

1) “putokazni pano za kulturnu, odnosno historijsku znamenitost, područje ili objekat” na kojem znak natpisom i simbolom označava naziv, vrstu, smjer i udaljenost do mje- sta kulturne, odnosno historijske znamenitosti, područja ili objekta,

2) “putokazni pano za područje prirodne znamenitosti, područja ili objekta” na kojem znak natpisom i simbolom označava naziv, vrstu, smjer i udaljenost do mjesta prirodne znamenitosti, područja ili objekta,

3) “putokazni pano za turistički objekat” na kojem znak natpisom i simbolom označava naziv, vrstu, smjer i udaljenost do mjesta samog turističkog objekta,

4) “putokazni pano za turistički put” na kojem znak označava smjer i udaljenost do turističkog puta, odnosno mjesto na putu od kojeg je put ili dio puta proglašen kao turistički put (vinski, panoramski, planinski i slični tematski putevi),

5) “putokazni pano za manifestaciju” na kojem znak oba- vještava i usmjerava prema važnim manifestacijama, festi- valima ili događajima u naselju, čiji je sadržaj od turističkog značaja.

(2) Znak iz stava 1. tačka 5) ovog člana može biti pri- vremenog karaktera, odnosno postavljen samo za vrijeme trajanja turističke ili druge manifestacije, festivala, odnosno turističkog događaja.

Član 12.

(1) Izuzetno od člana 10. ovog pravilnika, na znak iz čla- na 11. stav 1. ovog pravilnika ne stavlja se oznaka usmjerenja i/ili udaljenosti ukoliko je kulturna, historijska, prirodna ili turistička znamenitost, područje, objekat, odnosno manife- stacija u neposrednoj blizini mjesta gdje je znak postavljen, odnosno ako označava mjesto na putu od kojeg je put ili dio puta proglašen kao turistički put.

(2) Znakovi iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika pripa- daju znakovima saobraćajne turističke signalizacije i imaju podloge smeđe boje.

 

POGLAVLJE III.

PUTOKAZNE PLOČE ZA KULTURNE, HISTORIJSKE, PRIRODNE I TURISTIČKE ZNAMENITOSTI, OBJEKTE, SADRŽAJE I MANIFESTACIJE

Član 13.

Putokazne ploče su znakovi koji označavaju smjer i udaljenost prema kulturnim, historijskim, prirodnim i turističkim znamenitostima, područjima, objektima i manifestacijama.

Član 14. (1) Putokazne ploče su:

1) “putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim, odnosno historijskim znamenitostima, područjima ili objek- tima” na kojoj znak natpisom i simbolom označava naziv i vrstu kulturne, odnosno historijske znamenitosti, područja ili objekta, kao i usmjerenje prema navedenoj kulturnoj, odno- sno historijskoj znamenitosti, području ili objektu,

2) “putokazna ploča za usmjeravanje prema prirodnoj znamenitosti, području ili objektu” na kojoj znak natpisom i simbolom označava naziv i vrstu prirodne znamenitosti, područja ili objekta, kao i usmjerenje prema navedenoj pri- rodnoj znamenitosti, području ili objektu,

3) “putokazna ploča za usmjeravanje prema turističkom objektu u naselju ili području” na kojoj znak natpisom i simbolom označava naziv i vrstu turističkog objekta, kao i usmjerenje prema navedenom turističkom objektu,

4) “putokazna ploča za usmjeravanje prema mjestu, od- nosno području održavanja manifestacije, festivala ili doga- đaja” na kojoj znak natpisom i simbolom označava naziv i vrstu manifestacije, festivala ili događaja u naselju ili podru- čju, kao i usmjerenje prema navedenoj manifestaciji, festiva- lu ili događaju u naselju ili području.

(2) Znak iz stava 1. tačka 4) ovog člana može biti privre- menog karaktera, odnosno postavljen samo za vrijeme traja- nja turističke ili druge manifestacije, festivala ili događaja.

Član 15.

(1) Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, na znak iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika ne stavlja se oznaka usmjerenja i/ili udaljenosti ukoliko je kulturna, historijska, prirodna ili turistička znamenitost, područje, objekat, odno- sno manifestacija u neposrednoj blizini mjesta gdje je znak postavljen.

(2) Ukoliko se na istom stubu, odnosno nosaču znakova postavlja više znakova iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika jedan iznad drugoga, a koji označavaju različita usmjerenja, u tom slučaju se od vrha stuba stavljaju znakovi po princi- pu usmjerenja, i to na vrhu “ravno”, ispod čega se posta- vlja “lijevo”, a zatim “desno”, dok se usmjeravanje prema različitim odredištima na istom pravcu vrši tako što se od vrha stuba, odnosno nosača znakova stavljaju znakovi koji označavaju najudaljenija odredišta.

(3) Znakovi iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika pripadaju grupi znakova i saobraćajne i pješačke turističke signalizaci- je i imaju podlogu smeđe boje.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, podloga znaka “putokazna ploča za usmjeravanje prema prirodnoj znamenito- sti, području ili objektu” je zelene boje kada se postavlja u naseljima, a označava prirodne površine u naselju ili nepo- srednoj blizini naselja, kao što su: park, ada, ušće, izletište i slično.

 

POGLAVLJE IV.

PUTOKAZNE PLOČE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE I PUTOKAZNI PANOI ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

Član 16.

Putokazne ploče za ugostiteljske objekte i putokazni panoi za ugostiteljske objekte označavaju prilaze pojedinim ugostiteljskim objektima.

Član 17.

(1) Znak “putokazna ploča za ugostiteljske objekte” označava smjer prema pojedinim ugostiteljskim objektima.

(2) Znak “putokazni pano za ugostiteljske objekte” označava nazive ugostiteljskih objekata i usmjerenje prema ugo- stiteljskim objektima koji su na panou naznačeni, a na pojedinačnim putokazima.

(3) Na znaku “putokazni pano za ugostiteljske objekte” može stajati najviše šest pojedinačnih putokaza ukoliko pu- tokazi pripadaju saobraćajnoj turističkoj signalizaciji.

(4) Znakovi iz st. 1. i 2. ovog člana pripadaju grupi znakova i saobraćajne i pješačke turističke signalizacije.

Član 18.

(1) Na znaku “putokazni pano za ugostiteljske objekte” koji označava ugostiteljske objekte iste vrste u gornjem dijelu panoa ispisuje se naziv vrste objekata koji se označavaju i simbol, a na pojedinačnim putokazima ispisuju se naziv i kategorija objekta, strelica, odnosno usmjerenje, a može sta- jati i oznaka za udaljenost.

(2) Ukoliko se na znaku “putokazni pano za ugostiteljske objekte” ispisuju ugostiteljski objekti za smještaj različitih vrsta, onda se u gornjem dijelu znaka navodi natpis “Smje- štaj”, dok se na pojedinačnim putokazima ispisuje: vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj, nazivi objekata, katego- rija objekta, strelica, odnosno usmjerenje, odgovarajući sim- bol za vrstu ugostiteljskog objekta za smještaj, a može stajati i oznaka za udaljenost.

(3) Ukoliko se na znaku “putokazni pano za ugostitelj- ske objekte” označavaju ugostiteljski objekti za smještaj iste vrste i sa istom kategorijom, onda se u gornjem dijelu znaka, pored naziva vrste ugostiteljskih objekata, navodi i oznaka za kategoriju koja se ne navodi na pojedinačnim putokazima.

(4) Znakovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog pravilnika ima- ju podloge bijele boje ukoliko se tim znakovima označavaju ugostiteljski objekti za smještaj, dok znakovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog pravilnika mogu imati podloge smeđe boje ukoliko se tim znakovima označavaju ugostiteljski objekti za ishranu i piće.

Član 19.

(1) Označavanje više ugostiteljskih objekata sa više znakova “putokazna ploča za ugostiteljske objekte”, koji se po- stavljaju jedan iznad drugoga, a označavaju različita usmje- renja, vrši se tako da se od vrha stuba, odnosno nosača zna- kova stavljaju znakovi po principu usmjerenja, i to na vrhu “ravno”, ispod čega se postavlja “lijevo”, a zatim “desno”, dok se usmjeravanje prema različitim odredištima na istom pravcu vrši tako što se od vrha stavljaju znakovi koji označa- vaju najudaljenija odredišta.

(2) Znak “putokazna ploča za ugostiteljske objekte”, kao i pojedinačni putokazi na znaku “putokazni pano za ugosti- teljske objekte”, sadrži najviše tri simbola, natpis, oznaku za udaljenost, strelicu, odnosno usmjerenje, kao i oznaku za ka- tegoriju koja se ispisuje sa desne strane naziva ugostiteljskog objekta.

(3) Na znaku “putokazna ploča za ugostiteljske objekte”, kao i na pojedinačnim putokazima na znaku “putokazni pano za ugostiteljske objekte”, oznaka za udaljenost se stavlja po potrebi, odnosno ne stavlja se ukoliko je objekat koji se na znaku naznačava u neposrednoj blizini mjesta gdje je znak postavljen.

 

POGLAVLJE V.

ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH INFORMACIJA

Član 20.

(1) Znakovi za pružanje turističkih informacija postavljaju se u mjestu, naselju, odnosno području ili uz objekat, a pružaju detaljnije podatke u vezi sa turističkom ponudom u mjestu, naselju, odnosno području u kojem se znak nalazi, odnosno pruža detaljnije podatke o objektu ili sadržaju koji znak označava.

(2) Na znaku iz stava 1. ovog člana može stajati natpis “Turističke informacije” ili naziv mjesta, naselja, odnosno podru- čja, objekta ili sadržaja koji se označava, a može stajati i simbol.

(3) Znak iz stava 1. ovog člana postavlja se na pješačkim površinama ili površinama uz pješačku stazu na način da ne ometa kretanje pješaka.

(4) Izuzetno od člana 6. stav 7. ovog pravilnika, oblik slova na znakovima za pružanje turističkih podataka može odstupati od važećih standarda.

(5) Znakovi iz stava 1. ovog člana pripadaju znakovima pješačke turističke signalizacije i imaju podloge smeđe boje.

 

POGLAVLJE VI.

ZNAKOVI ZA IZRAZ DOBRODOŠLICE

Član 21.

(1) Znakovi za izraz dobrodošlice postavljaju se na ulazu i/ili izlazu u Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika), jedinicu lokalne samouprave (općinu, grad) ili turističko mjesto, kao i na ulazu i/ili izlazu u pojedina područja od značaja za turizam.

(2) U slučaju kada se znak iz stava 1. ovog člana po- stavlja na ulazu u Republiku, znak u gornjem dijelu sadrži grb Republike, tekstualni izraz dobrodošlice, kao i simbol, odnosno crtež po potrebi.

Član 22.

(1) Ukoliko je područje jedinice lokalne samouprave proglašeno za turističko mjesto, znak za izraz dobrodošlice postavlja se samo za turističko mjesto.

(2) Izuzetno od člana 6. stav 7. ovog pravilnika, oblik slova na znakovima za izraz dobrodošlice može odstupati od važećih standarda.

(3) Znak za izraz dobrodošlice za područje jedinice lo- kalne samouprave može sadržavati grb jedinice lokalne samouprave, odnosno turističkog mjesta, tekstualni izraz do- brodošlice, kao i simbol, odnosno crtež po potrebi.

(4) Znakovi za izraz dobrodošlice pripadaju znakovima saobraćajne turističke signalizacije i nemaju određenu boju podloge.

 

POGLAVLJE VII. ZNAKOVI ZA BICIKLISTE

Član 23.

(1) Znakovi za bicikliste usmjeravaju bicikliste na bici- klističkim putevima, stazama, odnosno rutama prema turi- stičkim i drugim odredištima, odnosno obavještavaju o biciklističkom putu, stazi, odnosno ruti.

(2) Znakovi za bicikliste su:

1) biciklistička putokazna ploča i

2) biciklistički obavještajni pano.

(3) Znakovi iz stava 1. ovog člana pripadaju znakovima pješačke turističke signalizacije i imaju plavu boju podloge.

Član 24.

(1) Znak “biciklistička putokazna ploča” označava usmjerenje prema turističkom ili drugom odredištu na biciklističkom putu, stazi ili ruti.

(2) Znak iz stava 1. ovog člana sadrži najviše tri simbola, natpis, usmjerenje i oznaku za udaljenost do turističkog ili drugog odredišta.

(3) Ukoliko se na istom stubu, odnosno nosaču znakova postavlja više znakova iz stava 1. ovog člana jedan iznad drugoga, a koji označavaju različita usmjerenja, tada se od vrha stuba, odnosno nosača znakova stavljaju znakovi po principu usmjerenja, i to na vrhu “ravno”, ispod čega se po- stavlja “lijevo”, a zatim “desno”, dok se usmjeravanje prema različitim odredištima na istom pravcu vrši tako što se od vrha stavljaju znakovi koji označavaju najudaljenija odredi- šta.

(4) Na znakovima iz stava 1. ovog člana oznaka za uda- ljenost stavlja se po potrebi, odnosno ne stavlja se ukoliko je objekat koji se na znaku naznačava u neposrednoj blizini mjesta gdje je znak postavljen.

Član 25.

(1) Znak “biciklistički obavještajni pano” obavještava o biciklističkom putu, stazi ili ruti, kao i o turističkim i drugim odredištima na biciklističkom putu, stazi ili ruti.

(2) Znak iz stava 1. ovog člana sadrži prikaz biciklističkog puta, staze ili rute i pruža podatke o biciklističkom putu, stazi ili ruti i turističkim odredištima na biciklističkom putu, stazi ili ruti.

(3) Podaci o biciklističkom putu, stazi ili ruti i turističkim odredištima na biciklističkom putu mogu biti prikazani u tekstualnom i grafičkom obliku.

 

POGLAVLJE VIII. ZNAKOVI TURISTIČKE KARTE

Član 26.

(1) Znakovi turističke karte predstavljaju prikaz naseljenog mjesta ili geografskog područja sa svojom turističkom ponudom koji mogu biti interesantni turistima ili pružiti po- datke o znamenitostima, područjima, objektima, te ostalim sadržajima u naseljenom mjestu, odnosno području.

(2) Znakovi iz stava 1. ovog člana sadrže tlocrtnu kartu naseljenog mjesta, odnosno područja sa svojim prirodnim cjelinama, kao što su: rijeka, jezero i slično, izgrađenim cje- linama, kao što su: staze, saobraćajnice, mostovi, putevi, te simbole i druge prikaze znamenitosti, područja, objekata i sadržaja od značaja za turiste.

(3) Pored tlocrtne karte, znak iz stava 1. ovog člana može sadržavati i “legendu”, odnosno objašnjenje značenja pojedinih simbola, prikaza i podataka, te dodatne podatke o naseljenom mjestu, odnosno području, kao što su: kontakt telefoni, adrese objekata, datumi manifestacija i slično.

(4) Znak iz stava 1. ovog člana postavlja se na površi- nama koje su namijenjene pješacima na način da ne ometa kretanje pješaka.

(5) Izuzetno od člana 6. stav 7. ovog pravilnika, oblik slova na znakovima turističke karte može odstupati od važećih standarda.

(6) Znakovi iz stava 1. ovog člana pripadaju znakovima pješačke turističke signalizacije i nemaju određenu boju podloge.

 

POGLAVLJE IX. ZNAKOVI OSTALE SIGNALIZACIJE

Član 27.

(1) Znakovi ostale signalizacije prikazuju objekte koji mogu imati značaj za kretanje i boravak turista na nekom području ili mjestu, kao što su: pošta, autobuska stanica, že- ljeznička stanica, aerodrom, bolnica, auto-servis, parking i slično.

(2) Znakovi ostale signalizacije postavljaju se u vidu pu- tokaznih ploča za usmjeravanje prema objektima iz stava 1. ovog člana.

(3) Znakovi iz stava 1. ovog člana pripadaju znakovima i saobraćajne i pješačke turističke signalizacije i imaju plavu boju podloge.

Član 28.

(1) Znakovi iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika sadrže natpis, smjer, odnosno usmjerenje, najviše tri simbola i oznaku za udaljenost koja se stavlja po potrebi, odnosno ne sta- vlja se ukoliko je objekat u neposrednoj blizini mjesta gdje je znak postavljen.

(2) Ukoliko se na istom stubu, odnosno nosaču zna- kova postavlja više znakova iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika jedan iznad drugoga, a koji označavaju razli- čita usmjerenja, u tom slučaju se od vrha stuba stavlja- ju znakovi po principu usmjerenja, i to na vrhu “ravno”, ispod čega se postavlja “lijevo”, a zatim “desno”, dok se usmjeravanje prema različitim odredištima na istom prav- cu vrši tako što se od vrha stuba, odnosno nosača znakova stavljaju znakovi koji označavaju najudaljenija odredišta.

Član 29.

Primjeri oblika, sadržaja i izgleda znakova turističke sig- nalizacije iz člana 11. stav 1. t. 1), 3), 4) i 5), člana 14. stav 1. t. 2) i 4), člana 17. stav 1, člana 18. st. 1. i 2, člana 20. stav 1, člana 24. stav 1, člana 25. stav 1. i člana 27. stav 1. ovog pravilnika navedeni su u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

 

POGLAVLJE X. POSTAVLJANJE ZNAKOVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

Član 30.

(1) Znakovi saobraćajne turističke signalizacije iz člana 4. t. 1) i 3) ovog pravilnika postavljaju se uz saobraćajnice i namijenjeni su obavještavanju i usmjeravanju učesnika u saobraćaju.

(2) Znakovi iz stava 1. ovog člana postavljaju se sa desne strane uz kolovoz, u smjeru kretanja vozila, a natpisi i sim- boli ispisuju se samo na jednoj strani znaka.

(3) Ukoliko se na istom stubu, odnosno nosaču znakova, jedan iznad drugog, nalazi više znakova saobraćajne turistič- ke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika, u tom slučaju su svi znakovi iste širine.

(4) Na znakovima saobraćajne turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika mogu se ispisati najviše dva reda natpisa.

Član 31.

(1) Znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. t. 2) i 3) ovog pravilnika postavljaju se uz pješačke staze, u pješačkim zonama, odnosno na mjestima koja su dostupna licima koja nisu učesnici u saobraćaju, a u smislu obavje- štavanja i usmjeravanja turista i pješaka prema odredištima, znamenitostima, područjima, objektima, sadržajima i mani- festacijama.

(2) Na znakovima pješačke turističke signalizacije iz čla- na 4. tačka 3) ovog pravilnika natpisi i simboli ispisuju se na obje strane znaka, s tim da na jednoj strani znaka stoji jedan red natpisa ispisan ćirilicom ili latinicom na jeziku jednog od konstitutivnih naroda u BiH, a na drugoj strani znaka jedan red natpisa ispisan na jednom svjetskom jeziku.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, mogu stajati po dva reda natpisa na svakoj strani znaka, i to jedan red natpisa ispisan ćirilicom ili latinicom na jeziku jednog od konstitu- tivnih naroda u BiH i jedan red natpisa ispisan na jednom svjetskom jeziku.

(4) Znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika sa jednim redom natpisa na jednoj strani znaka ne stavljaju se na isti stub, odnosno nosač zna- kova sa znakovima na kojima su ispisana dva reda natpisa na jednoj strani znaka.

(5) Na znakovima pješačke turističke signalizacije iz čla- na 4. tačka 2) ovog pravilnika natpisi se ne moraju ispisivati na obje strane znaka.

Član 32.

(1) Ukoliko je neophodno pojedinu znamenitost, podru- čje, objekat, sadržaj, odnosno manifestaciju ispisati na više jezika, postavljaju se dva ili više znakova turističke signali- zacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika jedan ispod dru- gog, ispisani na različitim jezicima.

(2) Na jednom znaku pješačke turističke signalizacije iz čla- na 4. tačka 3) ovog pravilnika mogu se ispisati natpisi najviše na četiri različita jezika, odnosno po dva reda na jednoj strani znaka, s tim da je najmanje jedan red natpisa ispisan ćirilicom ili latinicom na jeziku jednog od konstitutivnih naroda u BiH.

Član 33.

Znakovi za bicikliste postavljaju se uz biciklističke pu- teve, staze ili rute, a u smislu obavještavanja i usmjeravanja biciklista prema odredištima, znamenitostima, područjima, objektima, sadržajima i manifestacijama.

Član 34.

(1) Znakovi turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika imaju pravougaoni oblik.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika mogu imati strelasti oblik i u tom slučaju strelasti kraj znaka ima funkciju usmjerenja.

(3) Način izrade znakova pješačke turističke signaliza- cije strelastog i pravougaonog oblika u skladu sa članom 4. tačka 3) ovog pravilnika, kao i znaka “biciklistička putoka- zna ploča”, prikazan je u Prilogu 3. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 35.

(1) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova, a na istoj visinskoj poziciji stuba, odnosno nosača znaka, mogu se po- staviti najviše četiri znaka pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika, kao i znak “biciklistička putokazna ploča”, pod uvjetom da je njihov ugao usmjerenja jednak 90°.

(2) Na istoj visinskoj poziciji stuba, odnosno nosača znaka mogu se postaviti dva ili tri znaka čiji je ugao usmjerenja ra- zličit od 90° pod uvjetom da su natpisi na znaku jasno vidljivi.

(3) Znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika pravougaonog oblika koji se posta- vljaju jedan iznad drugoga su iste širine.

(4) Znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika strelastog oblika ne postavljaju se jedan iznad drugoga.

Član 36.

(1) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova ne posta- vljaju se znakovi saobraćajne turističke signalizacije i znako- vi pješačke turističke signalizacije istovremeno.

(2) Znakovi pješačke turističke signalizacije strelastog oblika ne postavljaju se sa znakovima pješačke turističke signalizacije pravougaonog oblika na istom stubu, odnosno nosaču znakova.

(3) Znakovi pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 2) ovog pravilnika ne postavljaju se na istom stubu, odnosno istom nosaču znakova sa znakovima pješačke sig- nalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika.

(4) Znakovi saobraćajne turističke signalizacije iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika ne postavljaju se na istom stubu, odnosno nosaču znakova sa znakovima saobraćajne turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika.

(5) Znakovi “biciklistička putokazna ploča” ne posta- vljaju se na isti stub, odnosno nosač znakova sa ostalim zna- kovima turističke signalizacije.

(6) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova može se postaviti veći broj pojedinačnih znakova “biciklistička puto- kazna ploča” pod uvjetom da svi budu čitki i jasno vidljivi.

Član 37.

(1) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova mogu se postaviti najviše šest pojedinačnih znakova saobraćajne turi- stičke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika.

(2) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova mogu se postavljati jedan iznad drugog znakovi turističke signalizaci- je iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika samo sa istim brojem simbola.

(3) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova mogu se postavljati jedan iznad drugog znakovi “biciklistička puto- kazna ploča” samo sa istim brojem simbola.

(4) Na istom stubu, odnosno nosaču znakova može se postaviti veći broj pojedinačnih znakova pješačke turističke signalizacije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika pod uvje- tom da svi budu čitki i jasno vidljivi.

(5) Na svim znakovima turističke signalizacije redovi natpisa ispisuju se po lijevom poravnanju.

(6) Izuzetno od stava 4. ovog člana, na znakovima iz čla- na 11. stav 1, člana 20. stav 1, člana 25. stav 1. i člana 26. stav 1. ovog pravilnika redovi natpisa ne moraju se ispisiva- ti po lijevom poravnanju ukoliko se redovi natpisa ispisuju razdvojeno pojedinim detaljima, kao što je polje simbola ili se ispisuju u vidu naslova za znak turističke signalizacije, te pozicioniraju u srednjem dijelu znaka.

Član 38.

(1) Položaj strelica koje označavaju smjer kretanja na zna- kovima saobraćajne turističke signalizacije odgovara položaju saobraćajnica koje vode do znamenitosti, područja, objekta, sa- držaja, odnosno manifestacije na koju se odnosi.

(2) Položaj strelice, odnosno usmjerenja koje označava smjer kretanja na znakovima pješačke turističke signaliza- cije iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika odgovara položaju smjera znamenitosti, područja, objekta, sadržaja, odnosno manifestacije na koji se odnosi ili se prilagođava pravcu kretanja turista prema naznačenoj znamenitosti, području, objektu, sadržaju, odnosno manifestaciji.

(3) Položaj strelice, odnosno usmjerenja koje označava smjer kretanja na znakovima “biciklistička putokazna ploča” odgovara položaju smjera biciklističkog puta, staze, odnosno rute.

Član 39.

(1) Položaj strelica, odnosno usmjerenja i simbola na znakovima saobraćajne turističke signalizacije u skladu sa članom 4. tačka 3) ovog pravilnika je takav da:

1) strelica, odnosno usmjerenje za “lijevo” i “ravno” stoji na lijevom kraju znaka kada se odnose na smjer “lijevo” i “ravno”, dok simbol, odnosno simboli stoje na desnom kraju znaka,

2) strelica, odnosno usmjerenje za “desno” stoji na de- snom kraju znaka kada se odnosi na smjer “desno”, dok sim- bol, odnosno simboli stoje na lijevom kraju znaka.

(2) Položaj strelice, odnosno usmjerenja i simbola na znakovima pješačke turističke signalizacije u skladu sa čla- nom 4. tačka 3) ovog pravilnika, kao i na znakovima “bici- klistička putokazna ploča”, takav je da je simbol, odnosno simboli na suprotnoj strani znaka od oznake za usmjerenje, a natpis je između.

(3) Izgled i način izrade strelice iz stava 1. ovog člana prikazan je u Prilogu 4. ovog pravilnika, koji čini njegov sa- stavni dio.

Član 40.

Postavljanje znakova turističke signalizacije jedan iznad dru- gog, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva postavljanje zna- kova tako da im se ivice čitavom širinom poklapaju.

Član 41.

(1) Znakovi turističke signalizacije postavljaju se na osnovu odobrenja nadležnog organa u skladu sa posebnim propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, a pre- ma zahtjevu Turističke organizacije Republike Srpske, turi- stičke organizacije grada ili općine, odnosno međuopćinske turističke organizacije (u daljem tekstu: naručilac projekta).

(2) Turističke organizacije iz stava 1. ovog člana brinu se o mjestu postavljanja i načinu isticanja turističke signa- lizacije, a u skladu sa utvrđenim programima postavljanja turističke signalizacije.

(3) Programe postavljanja turističke signalizacije utvrđu- je Turistička organizacija Republike Srpske.

(4) Turističke organizacije grada ili općine, odnosno me- đuopćinske turističke organizacije prije podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana Turističkoj organizaciji Republike Srp- ske dostavljaju prijedlog projekta o postavljanju turističke signalizacije koja na taj prijedlog daje svoje mišljenje.

(5) Turistička organizacija Republike Srpske prije podnoše- nja zahtjeva iz stava 1. ovog člana dostavlja prijedlog projekta o postavljanju turističke signalizacije turističkoj organizaciji gra- da ili općine, odnosno međuopćinskoj turističkoj organizaciji ili upravi grada, odnosno općine na čijoj teritoriji se postavlja turistička signalizacija koja na dostavljeni prijedlog daje svoje mišljenje.

Član 42.

Znakovi turističke signalizacije na putevima rezervira- nim za saobraćaj motornih vozila, brzim putevima i auto- putevima imaju retrorefleksiju najmanje klase 2, a na ostalim putevima najmanje klase 1.

Član 43.

Mjesta postavljanja, visina i položaj znakova turističke signalizacije su takvi da:

1) ne zaklanjaju postavljene saobraćajne znakove,

2) ne odvraćaju pažnju vozača od postavljenih saobra- ćajnih znakova,

3) ne ugrožavaju kretanje turista, pješaka, biciklista i vo- zila i

4) su jasno uočljivi.

Član 44.

(1) Ispred raskrsnice od koje se odvaja put koji vodi pre- ma jednoj ili više kulturnih, historijskih, prirodnih, odnosno turističkih znamenitosti, područja, objekata ili manifestacija postavlja se samo jedan znak saobraćajne turističke signaliza- cije, pri čemu se na tom znaku može naznačiti više pomenutih znamenitosti, područja, objekata, odnosno manifestacija.

(2) Znak saobraćajne turističke signalizacije iz stava 1. ovog člana postavlja se:

1) na putevima rezerviranim za saobraćaj motornih vozi- la, brzim putevima i auto-putevima 300 m do 1000 m prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na raskrsnicu,

2) na magistralnim putevima van naselja na udaljenosti najmanje 200 m od prvog saobraćajnog znaka koji obavje- štava o smjeru vožnje u raskrsnici,

3) na ostalim putevima van naselja na udaljenosti najma- nje 100 m ispred prvog saobraćajnog znaka koji obavještava o smjeru vožnje u raskrsnici,

4) na putevima u okviru naselja na udaljenosti najmanje 50 m ispred raskrsnice.

Član 45.

(1) Na brzim putevima, putevima rezerviranim za sao- braćaj motornih vozila i auto-putevima mogu se postaviti samo:

1) znakovi za izraz dobrodošlice i

2) putokazni panoi za kulturne, historijske, prirodne i tu- rističke znamenitosti, objekte, sadržaje i manifestacije, i to za:

1. znamenitosti, područja i objekte iz popisa svjetske kul- turne, historijske, odnosno prirodne baštine, kao i znameni- tosti, područja i objekte najvišeg međunarodnog i državnog ranga,

2. banje,

3. olimpijske sportske centre.

(2) Međusobna udaljenost između dva znaka turističke signalizacije na putevima rezerviranim za saobraćaj motor- nih vozila, brzim putevima i auto-putevima je najmanje 500 m.

 

POGLAVLJE XI.

UPOTREBA SIMBOLA NA ZNAKOVIMA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

Član 46.

(1) Simboli u smislu ovog pravilnika su piktogrami, grafički prikazi, odnosno grafički crteži i fotografije kojima se slikovito označavaju znamenitosti, područja, objekti, mani- festacije, odnosno sadržaji turističke ponude.

(2) Ukoliko se za označavanje pojedinih turističkih znamenitosti, područja, objekata, sadržaja, odnosno manifesta- cija ne koriste piktogrami, u tom slučaju koriste se grafički prikazi, odnosno grafički crteži ili fotografije za svaku poje- dinu znamenitost, područje, objekat, sadržaj, odnosno ma- nifestaciju.

(3) Na znakovima turističke signalizacije iz člana 4. tač- ka 3) ovog pravilnika, po pravilu, ne stavljaju se fotografije, već samo piktogrami ili grafički prikazi, odnosno grafički crteži.

(4) Piktogrami koji se koriste na znakovima turističke signalizacije su crne boje na bijeloj podlozi i prikazani su u Prilogu 5. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(5) Grafički prikazi, odnosno grafički crteži su crne boje na bijeloj podlozi, dok na putokaznim panoima za kulturne, historijske, prirodne i turističke znamenitosti, objekte, sadr- žaje i manifestacije mogu biti na bijeloj podlozi iscrtani u boji podloge znaka ili mogu biti iscrtani na podlozi znaka.

(6) Grafički prikazi, odnosno grafički crteži mogu se iscrtavati tako da približno autentično prikazuju konkretnu znamenitost, područje, objekat, manifestaciju, odnosno sadr- žaj turističke ponude.

(7) Fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele.

(8) Ukoliko se na znak turističke signalizacije stavlja oznaka za sportsko-rekreativne staze ili neka druga oznaka u vezi sa stazom u skladu sa članom 5. tačka 3) ovog pravilni- ka, ta oznaka može biti označena u boji.

(9) Oznake za kategoriju smještajnih objekata označava- ju se crnom bojom.

Član 47.

(1) Piktogram “smještajni objekat” označava sve vrste ugostiteljskih objekata za smještaj izuzev ugostiteljskih objekata za smještaj vrste: kamp, objekat seoskog turizma / seosko domaćinstvo i planinarski dom koji imaju svoje pik- tograme.

(2) Na putokaznom panou za ugostiteljske objekte za smještaj iste vrste u skladu sa članom 18. stav 1. ovog pra- vilnika u gornjem desnom dijelu znaka stavlja se piktogram koji označava tu vrstu ugostiteljskih objekata za smještaj u skladu sa stavom 1. ovog člana, dok se na pojedinačnim pu- tokazima piktogram ne stavlja.

(3) Ukoliko se na putokaznom panou ispisuju ugostitelj- ski objekti za smještaj različitih vrsta u skladu sa članom 18. stav 2. ovog pravilnika, tada se u gornjem desnom dijelu zna- ka stavlja piktogram “smještajni objekat”, a na pojedinačnim putokazima za ugostiteljske objekte za smještaj stavlja pikto- gram kojim se označava njihova pojedinačna vrsta iz Priloga 5. ovog pravilnika, a u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 48.

(1) Piktogramima iz Priloga 5. ovog pravilnika, a koji se odnose na sportsko-rekreativne aktivnosti, označavaju se mjesta ili područja na kojima se vrše sportsko-rekreativne ak- tivnosti, kao što su staze, sportske površine i slično, a mogu se označavati i polazne stanice ili tačke, određeni punktovi, klubovi i slično, odnosno mjesta gdje se može dobiti usluga ili oprema za određenu sportsko-rekreativnu aktivnost.

(2) Piktogrami iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za označavanje događaja, manifestacija ili takmičenja u vezi sa sportsko-rekreativnim aktivnostima.

(3) Ukoliko se na znaku pored simbola za sportsko-re- kreativnu aktivnost, odnosno stazu ili područje postavlja i oznaka iz člana 5. tačka 3) ovog pravilnika, u tom slučaju se prvo stavlja simbol za sportsko-rekreativnu aktivnost, odnosno stazu ili područje, a zatim i oznaka iz člana 5. tačka 3) ovog pravilnika.

(4) Oznake iz člana 5. tačka 3) ovog pravilnika ispisuju se u dijelu znaka predviđenom za polje simbola.

Član 49.

(1) Znak “biciklistička putokazna ploča” sadrži simbol “biciklistička staza”, a oznake za biciklistički put, stazu ili rutu, kao i za identifikacioni broj / identifikacionu tačku staze, stavljaju se ukoliko su poznati.

(2) Znak “biciklistički obavještajni pano” sadrži simbol “biciklistička staza”.

(3) Na znakovima iz st. 1. i 2. ovog člana može stajati i oznaka iz člana 5. tačka 3) ovog pravilnika.

Član 50.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/13, 117/13 i 67/14).

Član 51.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14.07-020-1031/21 

24. juna 2021. godine 

Banjaluka

 

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

turistička signalizacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.