Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

Legislativa

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

02.07.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61, 02.07.2021.

 

Na osnovu člana 40. Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 65/08) i člana 121. Statuta Privredne komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/08, 117/12 i 101/16), Skupština Privredne komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 29.6.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O NAČINU OBRAČUNA, VISINI GODIŠNJE ČLANARINE, ROKOVIMA I NAČINU UPLATE

Član 1.

Privredna komora Republike Srpske i područne privredne komore Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Istočno Sarajevo finansirat će se u 2021. godini iz sljedećih izvora:

- članarine koju obavezno plaćaju članovi Komore ovisno o njihovoj ekonomskoj snazi, u visini i na način utvrđen ovom odlukom,

- naknada za obavljanje poslovnih usluga i

- drugih izvora.

Član 2.

Članarina koju uplaćuju članovi Komore iz člana 3. stav 1. Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske utvrđuje se ovisno o ukupnom prihodu iskazanom u bilansu uspjeha za 2020. godinu, i to:

A) 0,03% na ostvareni ukupni prihod veći od 600.000 KM do 100.000.000 KM, s tim da na godišnjem nivou ne može biti veća od 20.000 KM,

B) 0,02% na ukupan prihod veći od 100.000.000 KM, s tim da na mjesečnom nivou ne može biti veća od 7.500 KM.

Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod u 2020. godini od 360.000 KM do 600.000 KM plaćaju članarinu 15 KM mjesečno.

Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod u 2020. godini manji od 360.000 KM plaćaju članarinu po stopi od 0,05%.

Član 3.

Članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2020. i 2021. godini oslobođeni su plaćanja članarine.

Član 4.

Do objave zvaničnih podataka o poslovanju privrednih subjekta RS za 2020. godinu iznos mjesečne članarine člani- cama Komore fakturirat će se akontativno na nivou članarine iz prošle godine, a na osnovu objavljenih podataka utvrdit će se konačni iznosi članarine.

Član 5.

Članovi Komore koji do kraja drugog kvartala 2021. godine uplate ukupan iznos godišnje članarine za 2021. godinu ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10%.

Član 6.

Članovi Komore iz člana 3. stav 2. Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske plaćaju članarinu paušalno. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Komore, uz donošenje odluke o prijemu u članstvo u skladu sa članom 3. stav 4. Statuta Komore.

Član 7.

Sa privrednim subjektima koji imaju određenih ekonomskih poteškoća u poslovanju, odnosno koji posluju na teritoriji Republike Srpske kao dio pravnog lica (filijale i sl.) Upravni odbor Komore ili od njega ovlašćeno lice može zaključiti ugo- vor kojim će se utvrditi način i visina plaćanja članarine.

Član 8.

Članarinu utvrđenu članom 2. stav 1. pod A) i B) članovi Komore dužni su uplaćivati mjesečno na osnovu obračuna članarine koji se dostavlja najkasnije do dvadesetog u mjese- cu za tekući mjesec.

Članarinu utvrđenu članom 2. st. 2. i 3. članovi Komore dužni su uplaćivati na osnovu obračuna članarine koji se do- stavlja do 20. juna, odnosno 20. novembra.

Član 9.

Članarina Komore je jedinstvena i plaća se na žiroračune područnih privrednih komora.

Sredstva od članarine na računima područnih privred- nih komora automatski se prazne u korist računa Privredne komore Republike Srpske u iznosu utvrđenom Odlukom o međusobnim pravima i obavezama Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Član 10.

Kontrola uplate članarine vrši se prilikom predaje godišnjeg obračuna, uz koji se obavezno predaje dokaz o plaćenoj članarini (virman ili ovjeren IOS).

Član 11.

Sastavni dio ove odluke su obrasci obračuna godišnje i mjesečne članarine - člPK 1, odnosno polugodišnje članarine - člPK 2, koji se dostavljaju članicama i predstavljaju osnov za plaćanje članarine.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivat će se od 1.3.2021. godine.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, broj: 01-299-6/20, od 19. februara 2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/20).

 

Broj: 01-1213-13/21 29.

juna 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Skupštine, Spasoje Albijanić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

članarina

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.