Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima i arhivskom građom notara

02.07.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima i arhivskom građom notara

Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61, 02.07.2021.

 

Na osnovu člana 102. stav 8. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21), člana 10. tačka 11. Statuta Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/15 i 46/19), Skupština Notarske komore Republike Srpske, uz saglasnost ministra pravde, broj: 08.021/020- 1973/21, od 22.6.2021. godine, na sjednici održanoj u Bijeljini, 25.6.2021. godine, d o n o s i

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA SA PEČATIMA, ŠTAMBILJIMA I ARHIVSKOM GRAĐOM NOTARA U SLUČAJU PRESTANKA VRŠENJA SLUŽBE NOTARA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se način postupanja sa notarskim arhivom, poslovnim knjigama, dokumentacijom čije čuvanje je obavezno po Zakonu, a rokovi čuvanja nisu istekli, predmetima u radu, pečatima, štambiljima, gotovim novcem i vrijednosnim papirima i postupak izdavanja otpravaka, odnosno prijepisa originala, otpravaka originala u svrhu izvršenja, ispravki, neizdatih otpravaka originala ili ovjerenih prijepisa i drugih izvoda iz notarskih isprava, kao i uvid u zbirke isprave notara u slučaju prestanka službe notara i istovremeno određuju lica koja su obavezna postupati po njegovim odredbama.

Član 2. Značenje riječi i izraza:

(1) “notarski arhiv” podrazumijeva završene i arhivirane predmete te drugu dokumentaciju čije je čuvanje obavezno po Zakonu o notarskoj službi u Republici Srpskoj, Listom kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja Notarske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Lista ka- tegorija dokumentarne građe) ili drugim propisima koji se primjenjuju u obavljanju službe notara. Notarsku arhivsku građu predstavljaju javne isprave koje se čuvaju trajno i predstavljaju imovinu Republike Srpske;

(2) “predmeti u radu” su u prvom redu nacrti notarskih isprava koji su izrađeni i istovremeno predstavljaju isprave iz određenih registara ili javnih knjiga u kojima su upisana određena prava ili stanja, a koje se koriste za izradu notarskih originala, uključujući i identifikacione podatke građana sadržane u određenim zabilješkama ili neovjerenim foto-kopijama identifikacionih dokumenata i slično;

(3) “nadležni notar” podrazumijeva notara koji je ovlašćen da obavi zahtijevane poslove umjesto notara čija je služba prestala;

(4) “vršilac dužnosti notara” je lice koje imenuje ministar pravde, a koji je nadležan da postupa po nezavršenim predmetima notara kojem je prestala služba notara, kao i da obavi sve potrebne radnje u vezi sa radnim statusom zapo- slenih kod notara kojem je prestala služba notara i u vezi sa zatvaranjem notarske ureda ukoliko je služba notara prestala smrću ili ako iz nekog drugog razloga to ne može da učini notar kojem je prestala služba.

Član 3.

(1) Notar koji prestaje sa vršenjem poslova notara dužan je, po prijemu konačnog rješenja o prestanku službe notara, da Komisiji imenovanoj u skladu sa članom 102. stav 3. Za- kona o notarskoj službi u Republici Srpskoj preda notarske spise koji se nalaze u arhivi notara, poslovne knjige i drugu dokumentaciju čije čuvanje je obavezno po Zakonu i Listi kategorija dokumentarne građe, a rokovi čuvanja nisu iste- kli, kao i predmete u radu, novac, vrijednosne papire i sve druge predmete i isprave koje se zateknu u notarskom uredu u vrijeme prestanka službe notara koji se predaju u depozit Arhiva Republike Srpske, a preuzete pečate i štambilje ko- misija predaje Notarskoj komori Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora), odnosno licu koje za to ovlasti predsjednik Komore.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana u slučaju prestanka službe smrću notara dužna da je bez odlaganja izvrši peča- ćenje notarskog ureda. Pečaćenje notarskog ureda izvršit će se u prisustvu najmanje jednog nasljednika notara čija

je smrt nastupila i lica koje je neposredno prije nastupanja smrti notara radilo u njegovom notarskom uredu. U slučaju da nasljednici i radnik koji je radio kod notara odbiju da pri- sustvuju pečaćenju notarske ureda, pečaćenje će se izvršiti u prisustvu dva punoljetna lica ukoliko nije pokrenut osta- vinski postupak, a ukoliko je postupak pokrenut, sudija će odrediti nasljednika, u skladu sa članom 103. stav 3. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj.

(3) Predsjednik Komore donosi odluku kojom se imenuje lice koje je prije smrti notara radilo u njegovom notarskom uredu koje će vršiti predaju pečata i arhivske građe notara i utvrđuje rok u kome će predaja biti izvršena, kao i naknadu licima (nasljednicima umrlog notara ili zaposlenim u notar- skom uredu) koja učestvuju u postupku sređivanja arhivske građe notara, a koja plaćanja padaju na teret Komore u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

(4) Notar kojem je prestala služba notara ili lica iz stava 2. ovog člana dužna su da omoguće pristup Komisiji iz člana 102. stav 4. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj koja će izvršiti pregled i popis arhivske građe notara koja se predaje ako se za to ukaže potreba.

(5) Primopredaja spisa koji se zateknu u arhivi notara čija je notarska služba prestala i druge dokumentacije čije čuvanje je obavezno po Zakonu i Listi kategorija dokumen- tarne građe, a rokovi čuvanja nisu istekli vrši se u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu primopredaje javne arhiv- ske građe između imaoca i Arhiva Republike Srpske (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/10).

(6) Notar kojem je prestala služba notara ili lica koja vrše predaju arhivske građe notara čije čuvanje je obavezno po Za- konu i Listi kategorija dokumentarne građe, a rokovi čuvanja nisu istekli, dužna su da navedenu dokumentaciju evidentiraju kao dokumentarnu i arhivsku građu u arhivsku knjigu na pro- pisanom obrascu te da sačine popis predmeta u radu u kojem će navesti i razloge zbog kojih predmet nije završen.

(7) Komisija iz stava 1. ovog pravilnika vrši provjeru postojanja poslovnih knjiga, registratora/herbara u količini navedenoj u Arhivskoj knjizi.

(8) Komisija iz stava 1. ovog pravilnika ne preuzima ar- hivsku građu notara kojoj je istekao rok čuvanja, a notar, od- nosno lica koja vrše predaju arhivske građe notara dužna su da od Arhiva Republike Srpske zatraže saglasnost za uništavanje arhivske građe kojoj je protekao rok čuvanja u skladu sa Zako- nom i Listom kategorija dokumentarne građe.

(9) Prijevoz arhivske građe od notarskog ureda do depoa Arhiva Republike Srpske organizira notar kojem je prestala služba notara i čija se arhivska građa preuzima, a troškove prijevoza i unosa arhivske građe notara od notarskog ureda do mjesta deponovanja arhivske notarske građe, kao i troško- ve dnevnica dva člana Komisije iz stava 1. ovog člana koje predlaže Komora snosit će Komora.

(10) Ostavinski predmeti koje je notaru na provođenje povjerio sud, sa popisom istih sa naznačenim brojem pred- meta suda i UPP brojem, notar ili lica iz st. 2. i 3. ovog čla- na bez odlaganja predaju Komisiji imenovanoj u skladu sa članom 155. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/09 i 91/16).

Član 4.

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i u slučaju privremenog udaljavanja notara iz službe, kao i u slučaju izvršenja disciplinske kazne oduzimanja prava na obavljanje službe.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana notar snosi sve troškove primopredaje, a troškove depozita u Arhiv Repu- blike Srpske do prestanka privremenog udaljenja notara iz službe.

Član 5.

(1) Komisija iz člana 3. ovog pravilnika dužna je da sa- čini Zapisnik o primopredaji arhivske građe notara, koji pot-

pisuju notar kojem je prestala služba ili lica iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

(2) Uz Zapisnik iz stava 1. ovog člana prilažu se arhivska knjiga notara kojem je prestala služba, popis predmeta u radu i popis povjerenih ostavinskih predmeta koji nisu vraćeni na- dležnom sudu.

II. POSTUPAK SA PEČATIMA, ŠTAMBILJIMA, NOVCEM I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Član 6.

(1) Službene pečate notara (pečat za otisak hemijskom bojom i pečat za suhi otisak ugrađen u presu) i štambilji pre- daju se Komori radi njihovog privremenog čuvanja ili uni- štavanja u skladu sa zakonskim propisima.

(2) Pečati i štambilji notara iz stava 1. ovog člana sa oti- skom utisnutim na papiru do njihovog uništavanja čuvaju se na sigurnom mjestu u Notarskoj komori. Predsjednik Notar- ske komore donosi Rješenje o uništavanju pečata, koje se zajedno sa pečatima dostavlja Komisiji za uništavanje pečata nadležne policijske uprave ili policijske stanice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radi uništavanja.

(3) O primopredaji službenih pečata notara sačinjava se zapisnik na koji se stavlja otisak pečata koji se preuzimaju, a zapisnik potpisuju notar kojem je prestala služba ili lica iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika i članovi Komisije.

(4) Zapisnik o primopredaji pečata između Komisije i Komore potpisuju članovi Komisije i lice koje za to ovlasti predsjednik Komore.

III. POSTUPANJE SA PREDMETIMA U RADU, NOVCEM I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Član 7.

(1) Lica koja su dužna da predaju isprave i predmete u radu zatečene u vrijeme prestanka službe notara bez odla- ganja predaju Komisiji iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika:

a) predmete u radu,

b) nezaključene poslovne knjige notara,

v) dosije radnika,

g) gotov novac preuzet od stranke sa potvrdom o prijemu novca,

d) podatke o poslovnim bankama kod kojih ima notarski povjerenički račun za druga lica, podatke o posebnim raču- nima predviđenim za prijem depozita (notarski povjerenički račun za druga lica) i podatke o novčanim iznosima depono- vanim na ovim računima,

đ) podatke o poslovnim bankama kod kojih ima devizni račun, podatke o deviznom računu (povjereničkom računu za druga lica) i podatke o novčanim iznosima deponovanim na ovim računima,

e) podatke o poslovnim bankama kod kojih ima poseban depo kao povjerenički depo za druga lica, podatke o poseb- nom depou i podatke o novčanim iznosima u depoima,

ž) listu banaka kod kojih je otvorio povjereničke račune ili depoe za druga lica (lista povjereničkih računa).

(2) Komisija preuzete predmete u radu, nezaključene poslovne knjige notara, dosije radnika, gotov novac i ostale podatke iz stava 1. ovog člana bez odlaganja predaje imeno- vanom vršiocu dužnosti notara na dalje postupanje.

(3) Vršioca dužnosti notara imenuje rješenjem ministar pravde u skladu sa odredbama Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj.

(4) O izvršenoj predaji iz stava 2. ovog člana sačinit će se zapisnik o predaji koji potpisuju notar kojem je prestala služba ili lice iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika i članovi Komisije.

(5) U zapisnicima o primopredaji tačno će se naznačiti podaci notara od kojeg je preuzeta dokumentacija iz stava 1.ovog člana, popis predmeta u radu, popis preuzetih dosijea radnika, oznaka notarskog originala koji sadrži pravni osnov preuzimanja gotovog novca/vrijednosnih papira; podaci o uplatiocu/licu u čiju korist je uplata izvršena/deponovana; oznaka valute i vrijednost/visina novčanog iznosa; oznaka poslovne banke i broj računa na kojem je novac deponovan; bliži podaci o posebnom depou; vrsta i bliža oznaka preuze- tih vrijednosnih papira i dr. i podaci od značaja za uručenje gotovog novca / vrijednosnih papira.

(6) Imenovani vršilac dužnosti notara dužan je u roku koji mu odredi ministar pravde da postupi po rješenju mini- stra te da podnese izvještaj o preduzetim radnjama i o istom obavijesti Ministarstvo pravde i Komoru kako bi se izvršila primopredaja.

(7) Ukoliko je služba notara prestala smrću notara, ime- novani vršilac dužnosti notara koji je ovlašćen za postupa- nje po nezavršenim predmetima notara dužan je i da zaklju- či poslovne knjige notara kojem je prestala služba notara, zatim da donese rješenja o prestanku rada radnicima koji su bili zaposleni u notarskom uredu neposredno prije smrti notara, da zaključi radne knjižica radnika te da preduzme sve druge radnje u vezi sa prestankom radnog odnosa kao i za zatvaranje notarskog ureda.

(8) Imenovani vršilac dužnosti notara nakon podnesenog izvještaja dužan je da završene predmete, zaključene poslov- ne knjige, dosije radnika i svu drugu dokumentaciju nastalu u vezi sa postupanjem po preuzetoj građi preda bez odlaganja Komisiji iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika kako bi se nastala građa arhivirala u depo Arhiva Republike Srpske u arhivskoj i dokumentarnoj građi notara kojem je prestala služba.

Član 8.

(1) U skladu sa odredbama ovog pravilnika, vršilac du- žnosti notara kojeg imenuje ministar umjesto notara čija je služba prestala, u izvršavanju naloga stranaka pismeno pozi- va lica od kojih je gotov novac preuzet na čuvanje, lica koja su deponovala gotov novac na notarski povjerenički račun za druga lica (devizni i u domaćoj valuti), odnosno lica koja su položila novac u povjerenički depo i/ili lica u čiju korist je novac preuzet/uplaćen/deponovan da u roku od 3 (tri) dana od prijema poziva dođu radi uručenja novca ili vrijednosnih papira.

(2) Vršilac dužnosti notara utvrdit će identitet lica kojima uručuje novac ili vrijednosne papire, a primalac će potvrditi prijem svojim potpisom na spisu ili u depozitnoj knjizi.

Član 9.

Vršilac dužnosti notara na osnovu notarskog origina- la isprave koja je pravni osnov za predaju gotovog novca / vrijednosnih papira na čuvanje notaru utvrđuje da li su se stekli uvjeti za uručenje gotovog novca / vrijednosnih papira i kome, odnosno da li gotov novac / vrijednosne papire treba vratiti licu koje je notaru novac / vrijednosne papire predalo na čuvanje.

Član 10.

(1) Gotov novac / vrijednosne papire predate na čuva- nje notaru vršilac dužnosti notara uručuje licu naznačenom u originalu notarske isprave.

(2) Izuzetno iz stava 1. ovog člana, ukoliko se nisu ste- kli uvjeti da se gotov novac / vrijednosni papiri preuzeti na čuvanje uruče licu u čiju korist su novac / vrijednosni papi- ri preuzeti, vršilac dužnosti notara preuzeće gotov novac i vrijednosne papire upisati u svoju depozitnu knjigu sa napo- menom da postupa u ime notara koji je prestao sa vršenjem službe notara i u daljem postupati u skladu sa odredbama Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj, Uputstvom o vođenju poslovnih knjiga i načinu formiranja i arhiviranja spisa i Uputstvom o vođenju kartoteke depozita.

Član 11.

U svim slučajevima deponovanja novca na povjerenič- kom računu za druga lica ili depoima za druga lica, vršilac dužnosti notara pismeno obavještava lica od kojih je gotov novac preuzet, odnosno lica koja su položila novac u povje- renički depo i/ili lica u čiju korist je novac preuzet/uplaćen/ deponovan o podacima o poslovnim bankama kod kojih su položeni/uplaćeni/deponovani novčani iznosi.

IV. POSTUPAK IZDAVANJA OTPRAVAKA, ODNOSNO PRIJEPISA ORIGINALA, ISPRAVKI I DRUGIH IZVODA IZ NOTARSKIH AKATA

Član 12.

(1) Komora će zaključiti ugovor sa Arhivom Republike Srpske o reguliranju međusobnih odnosa o načinu korište- nja notarske arhivske građe deponovane u Arhivu Republike Srpske.

(2) Na osnovu Ugovora iz stava 1. ovog člana, ovlašće- nje za korištenje notarske arhivske građe zaposlenim licima u Komori izdaje direktor Arhiva Republike Srpske nakon potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

(1) Notarska arhivska građa izdaje se na osnovu pisanog zahtjeva podnosioca koji se podnosi na obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

a) kontakt podaci podnosioca zahtjeva (ime i prezime, adresa prebivališta, naziv pravnog lica, sjedište, broj telefo- na),

b) razlog zbog kojeg se traži imenovanje nadležnog no- tara,

v) broj OPU i datum sačinjavanja originala notarske isprave,

g) ime, prezime i sjedište notara koji je ispravu sačinio,

d) podaci o ugovornim stranama isprave koja se zahtije- va,

đ) prilozi koji se dostavljaju uz zahtjev,

e) broj, datum i mjesto podnošenja i potpis/pečat pod- nosioca.

(2) Fotokopiranje zahtijevane arhivske građe vrši se u prostorijama gdje je deponovana arhivska građa notara.

(3) Ukoliko fotokopiranje isprave nije moguće izvršiti u prostorijama gdje je deponovana arhivska građa ili je potreb- no izuzimanje originala na zahtjev nadležnih organa, isprava se trebuje na osnovu reversa.

(4) Notarska arhivska građa trebuje se na osnovu reversa koji korisnik popunjava u dva primjerka.

Revers sadrži:

a) podatke o korisniku, b) signaturu građe,

v) naziv fonda,

g) godinu,

d) kutiju,

đ) fasciklu,

e) redni broj,

ž) datum prijema i

z) datum vraćanja građe.

(5) Ukoliko je potrebno da se iz arhivske građe notara, na zahtjev nadležnih organa, izuzme original isprava, predsjed- nik Komore imenovat će nadležnog notara koji će sačiniti otpravak originala koji stupa na mjesto originala sve dok se izuzeti original isprave ne arhivira u deponovanu arhivsku građu.

(6) Predmetna dokumentacija sa zahtjevom podnosioca i Rješenjem o imenovanju nadležnog notara dostavlja se nadležnom notaru u što kraćem roku, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Član 14.

(1) Izdavanje otpravaka originala notarski obrađene isprave, prijepisa ili ovjerenih prijepisa, otpravka u izvodu, otpravka originala u svrhu izvršenja, ispravki, neizdatih ot- pravaka ili ovjerenih prijepisa i drugih izvoda, kao i uvid u zbirke isprave notara iz arhivske građe notara koji je prestao sa vršenjem službe, koje su deponovane u Arhivu Republi- ke Srpske, na zahtjev stranke ili zainteresiranim licima koja mogu ostvariti određena prava na osnovu izdatog prijepisa ili ovjerenog prijepisa izdaje notar, određen posebnim rješe- njem predsjednika Notarske komore, u skladu sa odredbama Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj i ostalim pro- pisima iz člana 19. ovog pravilnika.

(2) Notar koji postupa u skladu sa stavom 1. ovog člana ima svojstvo nadležnog notara na osnovu izdatog rješenja predsjednika Komore i odredbama ovog pravilnika.

(3) Rješenje o imenovanju nadležnog notara je konačno.

(4) Prilikom određivanja notara iz stava 1. ovog člana izbor notara vršit će se iz reda notara iz sjedišta notara koji je prestao sa radom i od kojeg je preuzeta arhivska građa no- tara. Ukoliko je notar kojem je prestala služba notara u toku rada promijenio službeno sjedište i ako je istom povjerena na čuvanje i postupanje arhivska građa iz sjedišta u kojem mu je prestala služba notara, prilikom određivanja notara koji će postupati po njegovoj arhivskoj građi izbor će se vršiti iz reda notara iz posljednjeg sjedišta notara kojem je presta- la služba. Ukoliko nema imenovanog notara u navedenom sjedištu, imenovat će se notar iz najbližeg sjedišta vodeći računa o ravnomjernom raspoređivanju imenovanih notara u tom sjedištu.

(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, vršilac dužnosti notara je nadležan za postupanje po zahtjevima stranaka i neriješenim predmetima u vezi sa arhivskom građom notara kojem je prestala služba, a koju arhivsku građu je preuzeo u skladu sa članom 20. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj.

(6) Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za imenovanje nadle- žnog notara za postupanje po podnesenom zahtjevu, odgovor podnosiocu zahtjeva uputit će predsjednik Notarske komore Republike Srpske.

(7) Komora dva puta godišnje dostavlja informaciju Mi- nistarstvu pravde Republike Srpske i Arhivu Republike Srp- ske o pristupanju arhivskoj građi notara uz navođenje broja OPU isprave i notara po čijoj ispravi se postupalo.

Član 15.

(1) Kod donošenja odluke i određivanja notara nadležnog za postupanje (u daljem tekstu: notar) predsjednik Notarske komore dužan je da vodi računa o ravnomjernoj zastupljeno- sti svih notara.

(2) Notar iz člana 14. ovog pravilnika dužan je da utvrdi da li su se stekli zakonski uvjeti za izdavanje otpravaka no- tarski obrađene isprave, njenih prijepisa ili ovjerenih prijepi- sa, otpravka u izvodu, otpravka originala u svrhu izvršenja, ispravki i drugih izvoda, da se izvrši uvid u zbirke isprave notara te da sačini zabilješku o postupanju.

Član 16.

(1) Nadležni notar o svom postupanju sačinjava zabilje- šku iz koje treba da bude vidljivo da se radi o postupanju po ispravi notara kojem je prestala služba i razlozima zbog kojeg se postupalo.

(2) Zabilješku o postupanju nadležni notar dostavlja No- tarskoj komori, koja se potom arhivira u zbirku isprave po kojoj se postupalo.

(3) Nadležni notar u postupanju stavlja naznaku “nadle- žni notar”, svoj potpis i rukopisom dodatak “notar”.

(4) U zbirku isprave po kojoj se postupalo ulaže se i Rješenje o imenovanju nadležnog notara iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika.

Član 17.

(1) Notar određen posebnim rješenjem Notarske komore, koji na zahtjev stranke ili zainteresiranih lica, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, vrši izdavanje otpravaka notar- ski obrađene isprave, prijepisa ili ovjerenih prijepisa, otprav- ka u izvodu, otpravka originala u svrhu izvršenja i drugih izvoda i koji omogućava uvid u zbirku isprave notara ima pravo od stranke po čijem zahtjevu je postupao zahtijevati naplatu notarske nagrade i naknade u skladu sa odredbama važeće Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, osim naplate po tarifnom broju 20.

(2) Komora ima pravo na naknadu za postupanje po zahtjevima u vezi sa arhivskom građom notara kojima je prestala služba notara iz koje naknade će se regulirati troškovi odlaska u depozit Arhiva, nabavka materijala, sačinjavanja foto-kopija isprava, kao i troškovi dostavljanja isprava na- dležnim notarima.

(3) Naknada iz stava 2. ovog člana regulirat će se odlukom Upravnog odbora Notarske komore.

(4) Komora i imenovani nadležni notar nemaju pravo na naknadu ukoliko se radi o ispravci greške notara kojem je prestala služba.

Član 18.

Sve odredbe ovog pravilnika koje se odnose na notara odnose se i na vršioce dužnosti notara.

Član 19.

Ukoliko neka proceduralna pitanja za postupanje nadležnog notara po zahtjevima stranaka, a u vezi sa arhivskom građom notara kojima je prestala služba nisu izričito uređena ovim pravilnikom, pored odredaba ovog pravilnika, shodno se primjenjuju odredbe važećih propisa:

a) Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj,

b) Pravilnika o radu notara u postupku sastavljanja i izdavanja notarskih isprava,

v) Uputstva o vođenju poslovnih knjiga i načinu formiranja i arhiviranja spisa,

g) Pravilnika o sadržaju, načinu izrade, korištenja i čuvanja pečata i štambilja notara,

d) Pravilnika o uvjetima i načinu primopredaje javne arhivske građe između imaoca i Arhiva Republike Srpske i

đ) Uputstva o uvjetima i načinu korištenja javne arhivske građe.

Član 20.

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/20).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 1130/2021

28. juna 2021. godine

Banjaluka 

 

Skupština Notarske komore RS, predsjedavajući, predsjednik

Mr. Slada Ivelić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.