Pravilnik o načinu izdavanja, čuvanju i evidentiranju pečata i štambilja notara

Legislativa

Pravilnik o načinu izdavanja, čuvanju i evidentiranju pečata i štambilja notara

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, sadržaj, način izdavanja, korištenje, čuvanje i evidentiranje pečata i štambilja notara.

29.06.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59, 29.06.2021.

 

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 17. juna 2021. godine, d o n o s i

PRAVILNIK

O NAČINU IZDAVANJA, ČUVANJU I EVIDENTIRANJU PEČATA I ŠTAMBILJA NOTARA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, sadržaj, način izdavanja, korištenje, čuvanje i evidentiranje pečata i štambilja notara.

Član 2.

(1) Pečat notara i vršioca dužnosti notara je okruglog oblika, prečnika 40 mm.

(2) Pečat notara i vršioca dužnosti notara sadrži naziv Bosna i Hercegovina – Republika Srpska, grb Republike Srpske (amblem Republike Srpske), ime i prezime notara ili vršioca dužnosti notara, službeni naziv “Notar” ili “Vršilac dužnosti notara” i naziv mjesta u kome se nalazi notarski ured.

(3) Pečat za finansijsko poslovanje notara i vršioca dužnosti notara je okruglog oblika, prečnika 20 mm.

Član 3.

(1) Notar i vršilac dužnosti notara koriste po jedan pečat za otisak hemijskom bojom i za suhi otisak.

(2) Tekst pečata za otisak hemijskom bojom ispisuje se u koncentričnim krugovima.

(3) Pečat za suhi otisak izrađen je od metala i utiskuje se rukom ili pomoću posebne prese za pečat u pečatnom vosku.

(4) Notar i vršilac dužnosti notara mogu da koriste pečat za otisak hemijskom bojom za finansijsko poslovanje, koji sadrži ime i prezime notara ili vršioca dužnosti notara, službeni naziv “Notar” ili “Vršilac dužnosti notara” i sjedište notara ili vršioca dužnosti notara.

Član 4.

(1) Pečate iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika izrađuje ovlašćena pečatoreznica.

(2) Ovlašćena pečatoreznica izrađuje pečat notara i vršioca dužnosti notara samo uz predočavanje Povelje o imenovanju notara ili rješenja o imenovanju vršioca dužnosti notara.

(3) Ovlašćena pečatoreznica osigurava da ne dođe do zloupotrebe sloga, matrice i ostalih dokumenata i materijala koji su potrebni za izradu pečata.

(4) Nakon izrade pečata, slog, matrica i ostali materijali iz stava 3. ovog člana uništavaju se.

Član 5.

(1) O izradi pečata, kao i o uručenju pečata notaru i vršiocu dužnosti notara, ovlašćena pečatoreznica obavještava Ministarstvo pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Evidenciju o pečatima notara i vršilaca dužnosti notara vodi Notarska komora Republike Srpske (u daljem tekstu: Notarska komora), u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon).

Član 6.

(1) Pečati treba da budu trajno utisnuti na papiru.

(2) Pečat za otisak hemijskom bojom koristi se kod isprava koje su sačinjene na jednom listu.

(3) Kada isprava ima više listova, onda se koristi jemstvenik koji se pečatom za suhi otisak tako učvršćuje da se ne može izvući i da se listovi isprave ne mogu odvojiti.

Član 7.

(1) Pečat za suhi otisak ugrađuje se u presu za pečat.

(2) Prilikom upotrebe pečata za otisak hemijskom bojom primjenjuje se trajna tamnoplava tinta.

Član 8.

(1) Notar čuva pečate od zloupotrebe.

(2) Pečati se čuvaju na mjestu osiguranom od krađe, provale, gubljenja ili oštećenja.

(3) U slučaju gubljenja ili pojave falsifikata pečata, notar ili vršilac dužnosti notara bez odgađanja to prijavljuju Mi- nistarstvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i osnovnom sudu na čijem po- dručju imaju svoje službeno sjedište.

(4) Ako je pečat postao neupotrebljiv zbog istrošenosti, oštećenja, promjene naziva i sjedišta, stavlja se van upotrebe i mora se bez odgađanja uništiti i postupiti u skladu sa odred- bama zakona kojim se uređuju pečati organa i institucija Re- publike Srpske, o čemu se obavještavaju institucije iz stava 3. ovog člana.

(5) U slučaju prestanka rada notara ili vršioca dužnosti notara, pečati se predaju Notarskoj komori radi preduzimanja radnji potrebnih za uništenje pečata.

(6) Ukoliko je potrebno da notar ili vršilac dužnosti notara izrade novi pečat, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podnose zahtjev za izradu novog pečata, uz dokaz da su postupili na način iz st. 3. i 4. ovog člana.

(7) U Rješenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave određuje se da pečat notara i vršioca dužnosti notara ima dodatnu oznaku kojom će se razlikovati od izgubljenog, ošteće- nog ili falsificiranog pečata.

Član 9.

(1) Notar i vršilac dužnosti notara prije početka rada predsjedniku osnovnog suda koji je nadležan za njihovo službeno sjedište dostavljaju službeni potpis koji se upotreblja- va prilikom obavljanja službenih radnji i otiske pečata, koje će predsjednik osnovnog suda ovjeriti, a ovjereni otisci pe- čata, kao i potpisi, deponuju se kod osnovnog suda na čijem području notar i vršilac dužnosti notara imaju sjedište.

(2) Jedan primjerak ovjerene isprave o otiscima pečata, odnosno o deponovanom potpisu sud će dostaviti Notarskoj komori, a notar mora uz potpis navesti i svoje službeno svoj- stvo, u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.021/020-1769/21

17. juna 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Anton Kasipović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pečati

štambilji

notar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.