Pravilnik o postupku izbora pomoćnika notara

16.09.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o postupku izbora pomoćnika notara

Ovim pravilnikom o postupku izbora pomoćnika notara propisuju se postupak i način izbora pomoćnika notara i druga pitanja koja su od značaja za izbor pomoćnika notara.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 83, 16.09.2021.

 

Na osnovu člana 32. stav 5. i člana 143. tačka 3. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 10. Statuta Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/15 i 46/19), Skupština Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 10.9.2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA POMOĆNIKA NOTARA

Član 1.

Ovim pravilnikom o postupku izbora pomoćnika notara (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se postupak i način izbora pomoćnika notara i druga pitanja koja su od značaja za izbor pomoćnika notara.

Član 2.

Broj pomoćnika notara u notarskoj kancelariji određuje notar koji traži imenovanje pomoćnika notara u skladu sa Kriterijumima za utvrđivanje potrebnog broja pomoć- nika notara u kancelariji notara, koje donosi Notarska komora Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora).

Član 3.

(1) Izbor pomoćnika notara vrši se putem javnog konkursa, koji organizuje i sprovodi Notarska komora uz pret- hodnu saglasnost Ministarstva pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), a po prethodno dostavljenom zahtjevu notara kod kojeg se izbor vrši, a koji se obavezno objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu i u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u skladu sa članom 28. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Konkurs sadrži sljedeće podatke:

1) naziv notarske kancelarije u koju se bira pomoćnik notara,

2) opšte i posebne uslove za imenovanje pomoćnika notara,

3) kriterijume za izbor između više kandidata koji ispunjavaju opšte uslove,

4) rok podnošenja prijava,

5) dokumentaciju koja se dostavlja uz prijavu,

6) adresu i rok za dostavljanje prijava i dokumentacije,

7) rok za obavještavanje kandidata o rezultatu konkursa.

(3) Uz prijavu, kandidat podnosi ovjerene foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za izbor pomoćnika notara i kriterijuma iz člana 6. ovog pravil- nika.

(4) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od posljednjeg objavljivanja konkursa.

Član 4.

(1) Skupština Komore rješenjem imenuje Komisiju za izbor pomoćnika notara (u daljem tekstu: Komisija), koju čine tri člana, od kojih je jedan notar kod kojeg se vrši izbor, osim u slučaju iz člana 30. Zakona. Komisija bira predsjedavajućeg između svojih članova i donosi poslo- vnik o radu većinom glasova.

(2) Sastav Komisije i spisak prijavljenih kandidata na javni konkurs Komora će učiniti dostupnim putem in- ternet stranice Komore najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

(3) U slučaju postojanja sukoba interesa (srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog ste- pena zaključno, bračni supružnik ili vanbračni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i onda kada je brak prestao, pristrasnost po bilo kojoj osno- vi), a koji može dovesti u pitanje objektivnost ili nepri- strasnost rada, član Komisije kod kojeg se utvrdi sukob interesa ne može učestvovati u radu Komisije.

(4) Zahtjev za utvrđivanje sukoba interesa prija- vljeni kandidat može da podnese najkasnije tri dana prije održavanja intervjua na službeni e-mail Komore (notarskakomorars@blic.net).

(5) Član Komisije koji sazna za okolnosti koje ga dovo- de u sukob interesa ili kandidat koji smatra da kod člana Komisije postoji sukob interesa podnosi Skupštini Ko- more obrazložen zahtjev za utvrđivanje postojanja sukoba interesa.

(6) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa, član Komisije kod kojeg je utvrđeno postojanje sukoba interesa ima pravo da Skupštini Komore predloži zamjenskog čla- na Komisije u kojeg ima izuzetno povjerenje.

Član 5.

(1) Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija razma- tra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

(2) Komisija provjerava blagovremenost, razumljivost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni do- kument i konstatuje da li kandidat formalno-pravno zado- voljava uslove tražene javnim konkursom.

(3) Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs Komisija odbacuje zaključkom

protiv kojeg je dopuštena posebna žalba, koja se podno- si Upravnom odboru Komore u roku od tri dana od prijema zaključka, i žalba odlaže izvršenje zaključka.

(4) Kandidati koji su dostavili potpune i blagovre- mene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa naknadno se obavještavaju o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

(5) U obavještenju se navodi da se za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatra da su odustali od prijave na konkurs.

Član 6.

Za pomoćnika notara može biti imenovano samo lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove u skladu sa članom 7. Zakona:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine, a to se do- kazuje uvjerenjem o državljanstvu; 2) da ima poslovnu i opštu zdravstvenu sposobnost, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

3) da je prije reforme visokog obrazovanja četvorogo- dišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Herce- govini ili Republici Srpskoj steklo zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika na pravnom fakultetu steklo u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili koje je po sistemu obrazovanja prema bo- lonjskom procesu na pravnom fakultetu u Bosni i Herce- govini ili Republici Srpskoj završilo prvi ciklus čet- vorogodišnjeg studija i steklo najmanje 240 ECTS bodova i zvanje diplomirani pravnik ili koje je steklo stranu vi- sokoškolsku ispravu na pravnom fakultetu sa zvanjem di- plomirani pravnik, koja po propisima Republike Srpske ne podliježe postupku priznavanja, ili mu je ovlašćeni organ priznao stranu visokoškolsku ispravu, a to se doka- zuje ovjerenom foto-kopijom diplome pravnog fakulteta;

4) da je položilo pravosudni ispit u Bosni i Herce- govini ili Republici Srpskoj, ili u bivšoj SFRJ ako je taj ispit položilo prije 6. aprila 1992. godine ili u ne- koj drugoj državi, nakon priznavanja tog ispita od strane Ministarstva, a to se dokazuje ovjerenom foto-kopijom uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;

5) da ima položen notarski ispit, a to se dokazuje ovjerenom foto-kopijom uvjerenja o položenom notarskom ispitu;

6) da nije osuđeno na kaznu zatvora zbog izvršenog kri- vičnog djela ili da nije proglašeno krivim za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe pomoćni- ka notara, a to se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda;

7) da nije smijenjeno sa dužnosti od nadležnih organa zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja ili ne- savjesnog rada u službi, a to se dokazuje ovjerenom izjavom kandidata;

8) da nije odlukom nadležnog organa razriješeno slu- žbe notara, advokata, sudije, tužioca, državnog službeni- ka, odnosno da mu odlukom nadležnog organa nije prestao radni odnos državnog službenika ili namještenika zbog teže povrede službene dužnosti, a to se dokazuje ovjere- nom izjavom kandidata;

9) da se iz njegovog ponašanja očigledno može zaklju- čiti da će obavljati službu pomoćnika notara u skladu sa Kodeksom notarske etike, koji donosi Notarska komora.

Član 7.

(1) Izbor između više kandidata podrazumijeva, na isti način za sve kandidate, provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ocjenu kandidata u skladu sa sljedećim kriterijumima:

1) uspjeh na notarskom ispitu, a to se dokazuje ovjerenom foto-kopijom uvjerenja o položenom notarskom ispitu;

2) ulazni intervju sa svim kandidatima koji ispunjava- ju opšte i posebne uslove prilikom čega se vodi računa o prethodnom radnom iskustvu.

(2) Prednost ima kandidat koji je stručnu praksu oba- vljao u notarskoj kancelariji notara koji traži izbor po- moćnika notara, tako i u drugim notarskim kancelarijama, uzevši u obzir trajanje takve prakse.

Član 8.

(1) Ocjena koju je kandidat ostvario na notarskom ispitu uzima se onako kako je naznačena na uvjerenju o po- loženom notarskom ispitu.

(2) Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana je 10 bodova.

(3) Kandidatu koji je polagao notarski ispit na osnovu uslova obavljanja stručne prakse u notarskoj kancelariji pripada pet bodova, a kandidatu koji je nakon polaganja notarskog ispita bio zaposlen u notarskoj kancelariji za svaku započetu godinu rada dodjeljuju se dva boda.

(4) Kandidatu koji je pristupio ulaznom intervjuu na osnovu uslova obavljanja stručne prakse u notarskoj kan- celariji notar kod kojeg je obavljao praksu može na osnovu pokazanih rezultata rada, stručnosti i zainteresovanosti za rad u notarskoj službi dodijeliti od jednog do pet bo- dova.

(5) Ocjena notara u čijoj kancelariji je praksa obavlje- na dostavlja se prilikom pristupa ulaznom intervjuu.

Član 9.

(1) Intervju se obavlja s ciljem procjene kandidata, stručne sposobnosti i kompetencija kandidata za oba- vljanje službe pomoćnika notara, vještine komuniciranja, profesionalnih ciljeva, stavova i motiva kandidata da radi kao pomoćnik notara i sticanja opšteg utiska, s tim da prednost prilikom izbora pomoćnika notara ima lice koje je notar u svom dosadašnjem radu u svojoj notarskoj kancelariji osposobio za obavljanje dužnosti pomoćnika notara.

(2) Intervju iz stava 1. ovog člana sastoji se od tri pitanja i svaki član Komisije postavlja po jedno pitanje svakom kandidatu.

(3) Kandidatima koji pristupe intervjuu obezbjeđuje se jednako vrijeme za predstavljanje.

(4) Svaki član Komisije ocjenjuje kandidata sa najmanje jednim bodom, a najviše sa tri boda.

Član 10.

(1) Komisija o svom radu vodi zapisnik o izboru po- moćnika notara, odvojeno za izbor pomoćnika notara u svakoj notarskoj kancelariji, a potpisuju ga svi članovi Komisije.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) datum i mjesto otvaranja prijava na javni konkurs,

2) sastav Komisije za izbor pomoćnika notara,

3) broj prijave i osnovne podatke o prijavljenom kandidatu,

4) prijave koje su neblagovremene i nepotpune,

5) podatke o kandidatima koji ispunjavaju uslove,

6) datum i mjesto održavanja intervjua,

7) podatke o svakom kandidatu koji ispunjava uslove konkursa i broj bodova koje je kandidat ostvario na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim pravilnikom.

(3) Komisija u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa utvrđuje rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor pomoćnika notara i dostavlja je Komori.

(4) Na rang-listi je potrebno navesti bodove ostvarene po svakom kriterijumu pojedinačno i ukupan broj bodova za svakog kandidata.

(5) Rezultati konkursa objavljuju se na internet stranici Komore.

Član 11.

(1) Komora dostavlja notaru kod kojeg se vrši izbor pomoćnika notara rang-listu kandidata koji ispunjavaju

uslove navedene u konkursu, sa prijedlogom kandidata za pomoćnika notara, u roku od 15 dana od dana prijema rang- liste od strane konkursne komisije.

(2) Rješenje o izboru pomoćnika notara, na prijedlog Komisije, donosi notar kod kojeg se izbor vrši, o čemu obavještava Ministarstvo u roku od 15 dana od dana dono- šenja rješenja.

(3) Kandidati koji ne budu izabrani za pomoćnika n tara dobijaju pismeno obavještenje sa rješenjem o izboru pomoćnika notara.

(4) Protiv rješenja o izboru pomoćnika notara može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: 1658/2021

13. septembra 2021. godine Banjaluka

 

Skupština Notarske komore RS, predsjednik,

Mr Slada Ivelić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.