Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj

Legislativa

Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj

Ovom uredbom propisuje se visina nagrade i naknade za rad notara.

23.09.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 85, 23.09.2021.

 

Na osnovu člana 118. stav 2. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 138. sjednici, održanoj 23.9.2021. godine, donosi

UREDBU

O ODREĐIVANjU NAGRADA I NAKNADA NOTARIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se visina nagrade i naknade za rad notara.

Član 2.

(1) Notaru pripada pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova u vezi sa obavljenim radom u visini i na način kako je uređeno Tarifom o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Tarifa), koja se nalazi u Prilogu i čini sastavni dio ove uredbe.

(2) U nagradi za notarski posao iz stava 1. ovog člana vrednovani su i pripremni poslovi koji su u vezi sa notarskim poslom (kao što su savjetovanja sa strankom i drugim učesnicima u poslu, sastavljanje, čitanje i obrazloženje notarske isprave).

Član 3.

(1) Prilikom obavljanja notarske djelatnosti notar po- stupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku, osim ako stranka nakon odgovarajuće pouke notara zahtijeva da se drugačije postupi.

(2) Notar u notarskoj kancelariji mora jasno da istak- ne obavezne notarske usluge, kao i ukupne troškove notarskih usluga koji nastanu u postupku registracije poslovnih subjekata, te da navede one usluge koje stranka dodatno po svojoj volji može zahtijevati od notara.

Član 4.

(1) Za posao koji notar na zahtjev stranke ili iz oprav- danih razloga obavi izvan radnog vremena propisanog odlukom nadležnog organa ili neradnim danima nagrada se povećava za 10%, s tim da povećanje ne može biti manje od 10 bodova.

(2) Za posao koji na zahtjev stranke ili s obzirom na vrstu posla obavi izvan notarske kancelarije notar obra-čunava dodatnu nagradu zbog odsustva iz kancelarije, koje predstavlja vrijeme utrošeno na odlazak i povratak u kan- celariju u visini od 30 bodova za svaki započeti sat odsustva iz kancelarije.

(3) Ako prilikom zaključivanja pravnih poslova, na zahtjev stranke, notar bude angažovan radi izvršenja (upi- sa) pravnih poslova u javnim evidencijama, notar ima pravo na dodatnu nagradu u visini od 200 bodova za upis pravnog posla u registar poslovnih subjekata.

(4) Ako u sastavljanju notarski obrađene isprave učestvuje više od dvije stranke, notar obračunava dodatnu nagradu za treću i svaku narednu stranku u visini od 20 bodova po jednoj stranici, ali najviše 100 bodova ukupno.

(5) U vezi sa uvećanjem kao dodatnom naknadom za treću i svaku narednu stranku, ne smatra se strankom već svjedokom:

1) bračni, odnosno vanbračni supružnik prilikom zaključenja pravnih poslova o sticanju ili prenosu stvar- nih prava, ukoliko je u pitanju zajednička imovina,

2) korisnici kredita, sudužnici i druga lica prilikom zaključenja ugovora o zasnivanju založnog prava, uko- liko ta lica nisu založni dužnici.

(6) Ako u sastavljanju notarski obrađene isprave učestvuju pozvani svjedoci ili tumači, notar obračunava do- datnu nagradu od 10 bodova po svakom svjedoku i 25 bodova po svakom tumaču.

(7) Za notarsku obradu pravnih poslova kod kojih učestvuje pravno lice ili preduzetnik određuje se dodatna nagrada u visini od 30 bodova za svako pravno lice ili preduzetnika po svakoj stranci.

(8) Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primjenjuju se u ostavinskom postupku.

Član 5.

(1) Stranka nadoknađuje notaru sudske i upravne troškove, nagrade za vještačenja, procjene, izdatke za čuvanje stvari, te sve druge nužne troškove u vezi sa obavljanjem notarskih poslova.

(2) Stranka nadoknađuje notaru troškove za PTT usluge, obrasce, bankovne poslove, uključujući i troškove po- vjerilačkog računa, fotokopiranje dokumentacije i druge troškove koji se obračunavaju.

(3) U ostavinskom postupku troškom se ne smatra ut- rošak papira i drugog kancelarijskog materijala radi izrade i umnožavanja dovoljnog broja primjeraka zapisni- ka, rješenja i drugih isprava u ostavinskom spisu radi uručivanja nasljednicima i javnim evidencijama, dostave spisa sudu i zadržavanja prepisa spisa u notarskom arhi- vu.

(4) Notar ima pravo na naknadu troškova prevoza koji su nastali obavljanjem notarskih poslova.

(5) Stvarni troškovi iz stava 4. ovog člana obračuna- vaju se u visini pune cijene putne karte javnog prevoza ili u visini od 20% cijene litre goriva po pređenom kilome- tru.

Član 6.

Nagrade za notarski posao određuju se:

1) prema vrijednosti predmeta, 2) u stalnom iznosu,

3) prema utrošenom vremenu.

Član 7.

(1) Za obradu notarskih isprava i za obavljanje drugih notarskih poslova kod kojih je tržišna vrijednost pred- meta poznata ili se može utvrditi nagrada se određuje prema tržišnoj vrijednosti predmeta na koji se pravni posao odnosi, a za određivanje vrijednosti predmeta mjerodavno je vrijeme preduzimanja notarskog posla.

(2) Osnov za određivanje nagrade je tržišna vrijednost stvari koja je predmet notarske isprave bez odbitka dugova.

(3) Tržišnu vrijednost pravnog posla koji je predmet notarske isprave notar utvrđuje na osnovu visine procijenjene vrijednosti nepokretnosti navedene u Fiskal- nom registru nepokretnosti Poreske uprave Republike Srpske (lista nepokretnosti) ili poreskom računu koji je izdat u skladu sa članom 14. Zakona o porezu na nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 91/15).

(4) Ako je vrijednost nepokretnosti, koju su stranke ili drugi učesnici u pravnom poslu naznačili i usaglasili, veća od procijenjene vrijednosti nepokretnosti nave- dene u Fiskalnom registru nepokretnosti Poreske uprave Republike Srpske (lista nepokretnosti) ili poreskom ra- čunu koji je izdat u skladu sa članom 14. Zakona o porezu na nepokretnosti, notar kao osnov za obračun visine nagrade uzima vrijednost koju su stranke usaglasile i naznačile.

(5) Ako nepokretnosti koje su predmet pravnog posla nisu unesene u Fiskalni registar nepokretnosti Republike Srpske, pa se tržišna vrijednost predmeta prav- nog posla ne može utvrditi pod uslovima iz stava 4. ovog člana, notar tržišnu vrijednost pravnog posla određuje koristeći vrijednost koeficijenata Poreske uprave Republike Srpske za korekciju procijenjene tržišne vrijed- nosti nepokretnosti, te uzimajući u obzir i vrijednost nepokretnosti koja se postiže u uobičajenom pravnom prometu, s obzirom na svojstva stvari i službeno poznate činjenice (kao što su ranije procjene nadležnog poreskog organa za tu stvar ili slične stvari na tom području), po- datke drugih organa uprave, cijene koje se za slične stvari postižu na javnoj licitaciji i slično.

(6) Ako je predmet pravnog posla potraživanje, uzima se samo glavno potraživanje bez sporednih potraživanja (kao što su kamata, ugovorna kazna, troškovi postupka i slično).

(7) Za pravni posao zasnivanja hipoteke kao osnov za određivanje nagrade uzima se iznos tražbine koja se osigu- rava bez sporednih tražbina (kao što su kamata, troškovi postupka i slično).

(8) Prilikom podjele zajedničke imovine, ugovora o diobi i sličnih pravnih poslova kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrijednost ukupne imovine koja je pred- met pravnog posla, a kod ugovora o zamjeni kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrijednost imovine samo jed- nog ugovarača, i to one imovine koja ima veću vrijednost.

(9) Za sastavljanje notarskih isprava u ugovorima u privredi osnov za određivanje nagrade je vrijednost pred- meta određena u ugovoru.

(10) Za obradu akata o osnivanju društva i drugih pravnih lica te za potvrđivanje odluka organa upravlja- nja osnov za određivanje nagrade je vrijednost osnovnog kapitala, a prilikom izmjene osnovnog kapitala osnov za određivanje nagrade je vrijednost izmijenjenog kapitala, u skladu sa Tarifom.

(11) Prilikom prenosa udjela u privrednom društvu mjerodavna je vrijednost prenesenog udjela ako je viša od protivčinidbe, a ako je niža, mjerodavna je vrijednost protivčinidbe.

(12) Kod ugovora o spajanju ili pripajanju privrednog društva osnov za određivanje nagrade je ukupna vrijednost osnovnog kapitala svih privrednih društava.

(13) Ako su predmet pravnog posla vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi, osnov za određivanje nagrade izra- čunava se po berzanskom kursu važećem na dan prije skla- panja pravnog posla.

Član 8.

(1) Izuzetno od člana 7. stav 2. ove uredbe, osnov za određivanje nagrade u ostavinskim postupcima je vrijed- nost čiste zaostavštine, prilikom čijeg utvrđivanja se odbijaju ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zao- stavštine i drugi troškovi.

(2) Vrijednost čiste zaostavštine iz stava 1. ovog čla- na određuje se na osnovu procijenjene vrijednosti nepo- kretnosti navedene u Fiskalnom registru nepokretnosti Poreske uprave Republike Srpske ili poreskom računu koji je izdat u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretno- sti, a ako to nije moguće, određuje se po slobodnoj ocjeni na osnovu izjava nasljednika, podataka utvrđenih u osta- vinskom postupku i podataka koji su nasljednici podnije- li, a za utvrđivanje vrijednosti udjela i akcija u privred- nim društvima i drugim pravnim licima uzima se njihova nominalna vrijednost.

Član 9.

Nagrade u stalnom iznosu određuju se za sljedeće no- tarske isprave:

1) za izdavanje ponovnog otpravka originala, ovjerenog prepisa i prepisa notarske isprave,

2) za dozvolu da se izvrši uvid u original notarske isprave,

3) za izdavanje potvrde o postojanju originala,

4) za izdavanje ponovnog otpravka originala u svrhu izvršenja,

5) za ovjeru potpisa osnivača ili ovlašćenog lica prilikom osnivanja, kao i izmjena i dopuna osnivačkog akta, kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovor- nošću koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala.

Član 10.

(1) Ako se nagrada za obavljeni notarski posao ne može odrediti prema vrijednosti predmeta niti u stalnom iznosu, određuje se prema utrošenom vremenu.

(2) Pri određivanju vremena potrebnog za pojedinačni notarski posao, pored vremena koje je potrebno za sasta- vljanje notarske isprave ili za drugi notarski posao, uzi- ma se u obzir i vrijeme koje je notar utrošio za savjeto- vanje sa strankom i drugim učesnicima, vrijeme za druge pripremne poslove notara i vrijeme odsustvovanja iz kan- celarije, ako se posao obavlja izvan notarske kancelarije.

(3) Notar obavještava Notarsku komoru Republike Srpske (u daljem tekstu: Notarska komora) o svakom poje- dinačnom poslu za koji je nagradu obračunao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

(4) U slučaju učestalosti notarskih poslova ili ra- zličitosti u visini nagrada obračunatih za iste ili slične poslove u skladu sa stavom 1. ovog člana, Notar- ska komora bez odgađanja o tome obavještava Ministarstvo pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).Član 11.

(1) Vrijednost predmeta i nagrada za notarski posao sa brojem bodova propisana je Tarifom.

(2) Nagrada za obavljeni posao notara određuje se tako što se zbir bodova za pojedinačni notarski posao pomno- ži sa vrijednošću boda.

(3) Vrijednost boda bez poreza na dodatnu vrijednost ne može biti veća od 0,50 KM.

(4) Pored nagrade za obavljeni posao, notar obračunava strankama i porez na dodatnu vrijednost, osim ukoliko u zakonom predviđenim slučajevima ne postoji obaveza pla- ćanja ovog poreza.

Član 12.

(1) Notar čini težu povredu službene dužnosti ako, protivno Tarifi, obračuna ili traži veću nagradu ili obračuna manju nagradu ili naknadu troškova od one koja je propisana Tarifom, u skladu sa Zakonom.

(2) Notarska komora bez odgađanja obavještava Mini- starstvo o svakom saznanju za eventualnu povredu službene dužnosti notara iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

(1) Ako notar na zahtjev stranke sačini nacrt neke isprave, pripada mu 50% nagrade predviđene za notarsku obradu.

(2) Notar nema pravo na nagradu za savjete koje daje u pripremi ili u vezi sa poslom za koji naplaćuje nagradu.

(3) Ako notar izvrši obradu isprave na osnovu nacrta iz stava 1. ovog člana, u nagradu za notarsku obradu ispra- ve uračunava se nagrada plaćena za izradu nacrta.

Član 14.

Za notarsku ispravu za koju se utvrdi da je zbog greške u formi isprave ili je krivicom notara nevažeća, a pre- pisi, potvrde i ovjere neupotrebljivi zbog formalnih ne- dostataka za koje je odgovoran notar, nagrada se ne isplaću- je, a već plaćenu nagradu notar je dužan da vrati stranci.

Član 15.

(1) Ako je više stranaka učestvovalo u zaključivanju pravnog posla pred notarom ili je notar izvršio jednu radnju za više stranaka, sve te stranke solidarno duguju nagradu i troškove notaru, ako se stranke drugačije ne do- govore, u skladu sa Zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u ostavinskom po- stupku nagradu i naknadu troškova plaćaju nasljednici srazmjerno visini nasljednih dijelova.

Član 16.

(1) Notar ima pravo na nagradu neposredno nakon oba- vljenog posla.

(2) U ostavinskom postupku nagrada se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen dono- šenjem rješenja o nasljeđivanju.

(3) Notar može zahtijevati da mu stranka prilikom preuzimanja posla plati primjeren iznos predujma za po- trebne izdatke i troškove, te za nagradu u iznosu od 50% od očekivane nagrade.

(4) Ako predujam nije plaćen odmah ili u roku koji no- tar odredi, notar posao obavlja tek nakon prijema preduj- ma.

(5) Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne odnose se na osta- vinski postupak.

Član 17.

(1) Nagradu u iznosu od 50% nagrade propisane ovom uredbom, a na osnovu prethodno podnesene dokumentacije kojom dokazuju svoj status, notaru plaćaju:

1) lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći,

2) ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,

3) članovi porodice poginulih i nestalih boraca Re- publike Srpske,

4) žrtve ratne torture,

5) civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu,

6) lica koja boluju od rijetkih bolesti,

7) djeca bez roditeljskog staranja.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana plaćaju nagradu notaru u punom iznosu ako se radi o:

1) poslovima i radnjama notara u vezi sa privrednim društvima, ustanovama i zadrugama,

2) poslovima i radnjama kojima lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju neku imovinsku korist,

3) poslovima i radnjama za koje nije neophodno učešće notara da bi se ostvarilo isto pravno dejstvo.

Član 18.

Učesnici pravnog posla plaćaju i troškove angažo- vanja svjedoka i sudskog tumača, te nagradu koja pripada sudskom tumaču.

Član 19.

Notar predaje stranci ili drugim učesnicima notar- sku ispravu, odnosno prepise, potvrde, ovjere, te ostale isprave namijenjene strankama i učesnicima tek nakon što su mu troškovi, izdaci i nagrade plaćeni u cijelosti.

Član 20.

Ako stranka nije saglasna sa nagradom i naknadom tro- škova koje je odredio notar, ona ili notar mogu zahtijeva- ti rješavanje spora mirnim putem kod nadležnog organa Notarske komore.

Član 21.

Pravni poslovi zaključeni kod notara koji su započeti prema odredbama ranije važeće uredbe okončaće se u skla- du sa odredbama ranije važeće uredbe.

Član 22.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Ured- ba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 54/12, 103/13, 6/17 i 73/18).

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji- vanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-2706/21

23. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r.

 

PRILOG

TARIFA

O ODREĐIVANjU NAGRADA I NAKNADA NOTARIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Tarifni broj 1.

(1) Za sastavljanje notarske isprave koja ne pripada Tarifnom broju 2. do Tarifnog broja 17. nagrada s obzirom na vrijednost predmeta iznosi:

1) za vrijednost predmeta od 0 KM do 1.000 KM nagrada bodova iznosi 120,

2) za vrijednost predmeta od 1.001 KM do 2.500 KM nagrada bodova iznosi 180,

3) za vrijednost predmeta od 2.501 KM do 5.000 KM nagrada bodova iznosi 250,

4) za vrijednost predmeta od 5.001 KM do 10.000 KM nagrada bodova iznosi 300,

5) za vrijednost predmeta od 10.001 KM do 20.000 KM nagrada bodova iznosi 400,

6) za vrijednost predmeta od 20.001 KM do 30.000 KM nagrada bodova iznosi 500,

7) za vrijednost predmeta od 30.001 KM do 40.000 KM nagrada bodova iznosi 550,

8) za vrijednost predmeta od 40.001 KM do 50.000 KM nagrada bodova iznosi 600,

9) za vrijednost predmeta od 50.001 KM do 60.000 KM nagrada bodova iznosi 650,

10) za vrijednost predmeta od 60.001 KM do 80.000 KM nagra- da bodova iznosi 700,

11) za vrijednost predmeta od 80.001 KM do 100.000 KM nagra- da bodova iznosi 750,

12) za vrijednost predmeta od 100.001 KM do 150.000 KM na- grada bodova iznosi 850,

13) za vrijednost predmeta od 150.001 KM do 200.000 KM na- grada bodova iznosi 900,

14) za vrijednost predmeta od 200.001 KM do 250.000 KM na- grada bodova iznosi 1.000,

15) za vrijednost predmeta od 250.001 KM do 300.000 KM na- grada bodova iznosi 1.200,

16) za vrijednost predmeta od 300.001 KM do 400.000 KM na- grada bodova iznosi 1.400,

17) za vrijednost predmeta od 400.001 KM do 500.000 KM na- grada bodova iznosi 1.600,

18) za vrijednost predmeta od 500.001 KM do 750.000 KM na- grada bodova iznosi 2.000,

19) za vrijednost predmeta od 750.001 KM do 1.000.000 KM nagrada bodova iznosi 2.500.

(2) Pri vrijednosti predmeta preko 1.000.000 KM za svakih početih 100.000 KM nagrada se povećava za 100 bodova, ali najviše može iznositi 4.000 bodova.

Tarifni broj 2.

Notar ima pravo na nagradu u fiksnom iznosu od 200 bodova u sljedećim slučajevima:

1) za notarsku obradu isprave koja za predmet ima pravo na buduća davanja koja se ponavljaju,

2) kod ugovora o zakupu,

3) kod ugovora o osnivanju stvarnih i ličnih službenosti.

Tarifni broj 3.

Za notarsku obradu:

1) testamenta odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 300 do 600 bodova,

2) punomoći i za jednostrane izjave u pogledu stvarnih pra- va na nepokretnostima, osim založnih izjava (dozvole, knjiženja, brisovne dozvole i slično), odrediće se 25% nagrade po Tarif- nom broju 1. od 50 do 150 bodova,

3) založne izjave odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1, ali najmanje 200 bodova,

4) ugovora o sticanju i prenosu stvarnih prava na nepokret- nostima odrediće se nagrada po Tarifnom broju 1, ali ne manja od 400 bodova,

5) predugovora odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 120 do 1.000 bodova,

6) aneksa ugovora odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 120 do 400 bodova,

7) sporazumnog raskida ugovora odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 200 do 400 bodova,

8) ugovora o zasnivanju zabilježbe prvenstvenog reda za uknji- žbu založnog prava na nepokretnosti koja je u izgradnji odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 200 do 600 bodova,

9) ugovora o zabilježbi promjene činjenica u hipoteci upi- sanoj na nepokretnosti na osnovu rješenja suda odrediće se 50% nagrade po Tarifnom broju 1. od 200 do 600 bodova.

Tarifni broj 4.

(1) Za notarski obrađenu ispravu bračnog ugovora odrediće se nagrada prema vrijednosti imovine ugovornih strana koja je predmet ugovora, a nagrada se obračunava po Tarifnom broju 1, ali ne manje od 300 bodova.

(2) Ako se kod bračnog ugovora ne može odrediti nagrada pre- ma vrijednosti imovine, notar ima pravo na nagradu prema utro- šenom vremenu od 300 do 500 bodova.

(3) Za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva notar ima pravo na nagradu u visini od 200 bodova.

(4) Za notarsku obradu sporazuma roditelja o visini, odnosno povećanju doprinosa za izdržavanje djeteta odrediće se nagrada

prema visini jednogodišnjeg iznosa doprinosa za izdržavanje, a nagrada se obračunava po Tarifnom broju 1. od 150 do 300 bodova.

Tarifni broj 5.

(1) Za notarsku obradu:

1) ugovora o raspolaganju imovinom u slučaju smrti nagrada se utvrđuje prema vrijednosti imovine ostavioca koja je predmet raspolaganja, a nagrada se obračunava prema Tarifnom broju 1, ali ne manje od 300 bodova,

2) isprave o ustupanju i raspodjeli imovine za života nagra- da se određuje prema vrijednosti ukupne imovine koja se ustupa i dijeli, a nagrada se obračunava prema Tarifnom broju 1. od 300 do 2.500 bodova,

3) sporazuma o odricanju od nasljedstva nagrada se određuje prema vrijednosti nasljednog dijela za koji se vrši odricanje i obračunava se prema Tarifnom broju 1. od 200 do 600 bodova,

4) nasljedničke izjave nagrada se određuje u iznosu od 60 bo- dova po nasljedniku.

(2) Za povjerene poslove popisa i procjene imovine u osta- vinskom postupku nagrada se određuje prema ukupnoj vrijednosti te imovine i obračunava se prema Tarifnom broju 1. od 300 do 600 bodova.

Tarifni broj 6.

(1) Za notarsku obradu privrednih ugovora odrediće se nagra- da po Tarifnom broju 1.

(2) Kod privrednih ugovora kod kojih se vrijednost ne može utvrditi nagrada za notarsku obradu utvrđuje se prema utrošenom vremenu po Tarifnom broju 1. od 250 do 2.500 bodova.

Tarifni broj 7.

(1) Za notarsku obradu osnivačkih akata privrednih društa- va, ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji se osnivaju odre- diće se nagrada po Tarifnom broju 1. ne manja od 400 bodova.

(2) Za potvrdu statuta postojećih akcionarskih društava na- stalih u postupku svojinske transformacije, koja nemaju osnivač- ki akt i koja statut zadržavaju kao obavezni opšti akt, odrediće se nagrada po Tarifnom broju 1. od 300 do 600 bodova.

(3) Za potvrdu statuta akcionarskih društava, koja pored osnivačkog akta moraju imati i statut, odrediće se nagrada po Ta- rifnom broju 1. od 300 do 600 bodova.

(4) Za potvrdu izmjene osnivačkog akta akcionarskog društva odrediće se nagrada po Tarifnom broju 1. od 300 do 600 bodova.

(5) Za potvrdu izmjene osnivačkog akta društva sa ograniče- nom odgovornošću, ustanova i drugih poslovnih subjekata (kao i usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Zakona o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/13) i dru- gim propisima) nagrada se određuje po Tarifnom broju 1. od 300 do 600 bodova.

(6) Za saradnju notara kod notarskih poslova za privredna društva, ustanove i druge poslovne subjekte odrediće se nagrada prema vrijednosti osnovnog kapitala tako što se:

1) za sastavljanje zapisnika kojim notar svjedoči o odlukama koje osnivač donosi u vršenju poslova iz nadležnosti skupštine društva, a u vezi sa izmjenama i dopunama osnivačkog akta kod jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću i ustanova čiji osnivač je jedno lice, nagrada određuje po Tarifnom broju 1. od 100 do 200 bodova,

2) za sastavljanje zapisnika kojim notar svjedoči o odlukama koje osnivač donosi u vršenju poslova iz nadležnosti skupštine društva, a u vezi sa izmjenama i dopunama osnivačkog akta kod jed- nočlanih akcionarskih društava, nagrada određuje po Tarifnom broju 1. od 360 do 500 bodova.

(7) Za prisustvovanje na skupštini akcionarskog ili više- članog društva sa ograničenom odgovornošću i drugih poslov- nih subjekata koji imaju više osnivača, uključujući i sastavljanje notarskog zapisnika, kao i sjednici upravnog odbora akcio- narskog društva na kojoj se mijenja osnivački akt akcionarskog društva, nagrada se određuje po Tarifnom broju 1. i iznosi:

1) pri vrijednosti osnovnog kapitala do 10.000 KM - 200 bo- dova,

2) pri vrijednosti osnovnog kapitala od 10.001 do 50.000 KM - 360 bodova,

3) pri vrijednosti osnovnog kapitala od 50.001 KM do 250.000 KM - 400 bodova,

4) pri vrijednosti osnovnog kapitala od 250.001 KM do 300.000 KM - 500 bodova,5) pri vrijednosti osnovnog kapitala od 300.001 KM do 500.000 KM - 600 bodova,

6) pri vrijednosti osnovnog kapitala od 500.001 KM do 2.000.000 KM - 1.000 bodova,

7) pri vrijednosti osnovnog kapitala preko 2.000.001 KM - 1.500 bodova.

(8) Ako notar prisustvuje skupštini duže od tri sata, dodat- na nagrada pripada mu za svaki započeti sat po 100 bodova.

(9) Za prisustvovanje sjednici drugih organa i sastavljanje zapisnika sa tih sjednica notaru pripada nagrada po Tarifnom broju 1. od 200 do 400 bodova.

(10) Za sastavljanje svake notarski obrađene isprave u postup- ku spajanja, podjele i odvajanja privrednog društva, javne ustano- ve i drugih poslovnih subjekata nagrada se određuje po Tarifnom broju 1. od 400 do 1.000 bodova.

(11) Za potvrđivanje ugovora u postupku statusnih promjena (spajanje, podjela, odvajanje) privrednih društava, ustanova i dru- gih poslovnih subjekata notaru pripada nagrada u iznosu od 300 do 600 bodova.

(12) Za ovjeru potpisa na ugovoru kojim se mijenjaju član- ski udjeli, kao i ugovora o istupanju, odnosno pristupanju člana društva, nagrada se određuje po Tarifnom broju 1. od 100 do 200 bodova.

(13) Za notarsku obradu izmjene osnivačkog akta ortačkog i komanditnog društva nagrada se određuje po Tarifnom broju 1. od 350 do 600 bodova.

Tarifni broj 8.

(1) Za ovjeru potpisa osnivača, ako je osnivač fizičko lice, kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću koje upla- ćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala, pri- likom osnivanja, kao i izmjena i dopuna osnivačkog akta, notaru pripada nagrada u iznosu od sedam (7) bodova.

(2) Za ovjeru potpisa osnivača ili ovlašćenog lica, ako je osnivač pravno lice, kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala, prilikom osnivanja, kao i izmjena i dopuna osnivačkog akta, notaru pripada nagrada u iznosu od devedeset (90) bodova.

Tarifni broj 9.

(1) Notar ima pravo na nagradu za svaku ovjerenu foto-kopiju dokumenata u iznosu od deset bodova za prvu stranu, a za svaku slje- deću stranu notar ima pravo na nagradu od po pet (5) bodova.

(2) Za svaku ovjeru prepisa nagrada iznosi deset (10) bodova za prvu stranu, a za svaku sljedeću stranu notar ima pravo na nagradu od po pet (5) bodova.

Tarifni broj 10.

Ovjera izvoda iz trgovačkih, poslovnih i drugih javnih evi- dencija naplaćuje se deset (10) bodova po stranici.

Tarifni broj 11.

(1) Za ovjeru potpisa sa najviše dva primjerka istovjetne isprave notar ima pravo na nagradu od deset (10) bodova po sva- kom potpisu, a za ovjeru potpisa na svakom sljedećem primjerku isprave notar ima pravo na dopunsku nagradu od po pet (5) bodova po svakom potpisu.

(2) Ako pri ovjeri potpisa učestvuju i svjedoci, notar ima pravo na dopunsku nagradu od deset (10) bodova za svakog svjedoka.

(3) Notar ima pravo na dopunsku nagradu od deset (10) bodova ako pri ovjeri učestvuje tumač ili prevodilac.

(4) Ako je stranka slijepa ili nepismena, notar za čitanje isprave ima pravo na dopunsku nagradu od dvanaest (12) bodova, a za svaku narednu stranicu po četiri (4) boda.

(5) Ako se ovjerava potpis lica kao zastupnika pravnog lica, notar ima pravo na dopunsku nagradu od deset (10) bodova po sva- kom takvom potpisu.

Tarifni broj 12.

(1) Za potvrdu o vremenu kada mu je pismeno predočeno notar ima pravo na nagradu od deset (10) bodova.

(2) Ukoliko stranka zahtijeva da notar utvrdi identitet lica koje je predočilo pismeno i lica kojem je pismeno predočeno, no- tar ima pravo na dopunsku nagradu od dvadeset (20) bodova.

Tarifni broj 13.

Za potvrdu o životu nekog lica notar ima pravo na nagradu od dvadeset (20) bodova.

Tarifni broj 14.

(1) Za izdavanje potvrde o činjenicama iz javnih evidencija notar ima pravo na nagradu od pedeset (50) bodova ako tu potvrdu

izdaje na osnovu uvida u ovjereni izvod iz javne evidencije koji mu je stranka predočila.

(2) Notaru pripada nagrada od sto pedeset (150) bodova ako je za izdavanje potvrde iz stava 1. ovog tarifnog broja izvršio neposredno uvid u javnu evidenciju, s tim da notar ima pravo na uvećanje te nagrade od dvadeset pet (25) bodova za svaku sljedeću činjenicu (pod činjenicama se podrazumijeva vrsta upisnih po- dataka u odgovarajuću javnu evidenciju), a najviše do pet stotina (500) bodova.

Tarifni broj 15.

(1) Za potvrđivanje drugih činjenica notar ima pravo na na- gradu od sto pedeset (150) bodova, uvećanu za utrošeno vrijeme preko dva sata, i to za svaki početi sat po sedamdeset pet (75) bodova.

(2) Ukoliko se posao iz stava 1. ovog tarifnog broja vrši izvan notarske kancelarije, notar ima pravo na dodatno uvećanje nagrade po sedamdeset pet (75) bodova za svaki početi sat od- sustvovanja iz notarske kancelarije.

Tarifni broj 16.

(1) Za preuzimanje, čuvanje i predaju novca i vrijednosnih pa- pira nagrada se određuje prema vrijednosti:

1) do 3.000 KM, nagrada je 100 bodova,

2) od 3.001 do 10.000 KM, nagrada za svakih početih 1.000 KM je po 10 bodova više,

3) od 10.001 do 100.000 KM, nagrada za svakih daljih 10.000 KM je po 10 bodova više,

4) preko 100.001 KM, za svakih daljih 50.000 KM nagrada je 15 bodova više, ali ne više od 500 bodova.

(2) Za preuzimanje isprava na čuvanje i sastavljanje notarskog zapisnika o preuzimanju isprave notaru pripada nagrada u iznosu od 100 bodova za jednu ispravu i po 50 bodova za svaku narednu ispravu.

Tarifni broj 17.

(1) Nagrada za sačinjavanje prijave za upis osnivanja privred- nih društava ili za upis promjene podataka bitnih za pravni promet u registar poslovnih subjekata iznosi 200 bodova.

(2) Notar neće obračunavati nagradu u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja ako je obračunao nagradu za poslove sačinja- vanja prijedloga, zahtjeva, prijava i slično, u skladu sa članom 4. stav 3. ove uredbe.

Tarifni broj 18.

(1) Nagrada prema utrošenom vremenu iznosi 75 bodova za svaki početi sat rada i odrediće se za:

1) sastavljanje isprava, ako se vrijednost ne može odrediti,

2) notarske poslove, ako ih nije moguće ocijeniti prema dru- gim tarifnim stavkama,

3) pribavljanje raznih odobrenja, saglasnosti, uvjerenja, izvo- da iz javnih evidencija i slično.

Tarifni broj 19.

Nagrade u stalnom iznosu odrediće se za sljedeće notarske poslove:

1) izdavanje ponovnog otpravka originala, ovjerenog prepisa i prepisa notarske isprave - 50 bodova,

2) za dozvolu da se izvrši uvid u original notarske isprave - 50 bodova,

3) za izdavanje potvrde o postojanju originala notarske ispra- ve - 50 bodova,

4) za izdavanje ponovnog otpravka originala u svrhu izvršenja - 200 bodova.

Tarifni broj 20.

(1) Za izdavanje potvrde strankama o izvršnosti notarski obrađene isprave notar ima pravo na nagradu od 75 bodova.

(2) Ukoliko se, u skladu sa notarski obrađenom ispravom, vrši provjera ispunjenja uslova za davanje klauzule izvršnosti, nagrada iznosi 150 bodova.

Tarifni broj 21.

Za izradu otpravaka, ovjerenih prepisa i prepisa notarskog originala, te ovjerenih prepisa drugih notarskih isprava koje je istovremeno sa ispravom izdao notar, kao i za izradu foto-kopija i prepisa drugih dokumenata, nagrada iznosi za svaku stranu jedan (1) bod.

Tarifni broj 22.

(1) Nagrada notaru za radnje pozivanja nasljednika na ročište za raspravu, sprovođenje ostavinske rasprave, donošenje i ot- premanje rješenja o nasljeđivanju i ostale radnje u sprovođenju ostavinskog postupka određuje se prema vrijednosti čiste zao- stavštine na sljedeći način:

1) do 50.000 KM - 120 bodova,

2) do 100.000 KM - 240 bodova,

3) do 200.000 KM - 480 bodova,

4) preko 200.000 KM - 600 bodova.

(2) Ako nakon dostavljanja predmeta notaru nasljednik podne- se zahtjev za sprovođenje postupka isključivo pred sudom ili ako nastupe uslovi za prekid postupka za do tada obavljene notarske radnje, notar obračunava naknadu svih do tada nastalih troškova postupka.

(3) Ako se po okončanju prekida ostavinskog postupka ponovo povjeri notaru dovršenje ostavinskog postupka, notar obračunava nagradu u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja i troškove iz nastavka postupka.

(4) Za donošenje posebnog rješenja o legatu plaća se nagrada prema vrijednosti legata, na način propisan u stavu 1. ovog ta- rifnog broja.

(5) Nagrada za rješenje o naknadno pronađenoj imovini naplaćuje se prema vrijednosti naknadno pronađene imovine u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja.

(6) Ne plaća se posebna nagrada za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože da sporazum o diobi bude une- sen u rješenje o nasljeđivanju.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naknade

notari

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.