Pravilnik o polaganju notarskog ispita

28.09.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o polaganju notarskog ispita

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način polaganja notarskog ispita, obaveze članova komisije i sekretara, način ocjenjivanja pismenog rada, utvrđivanje konačne ocjene na ispitu

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86, 28.09.2021.

 

Na osnovu člana 128. stav 1. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 22. septembra 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

O POLAGANjU NOTARSKOG ISPITA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način polaganja notarskog ispita, obaveze članova komisije i sekretara, način ocjenjivanja pismenog rada, utvrđivanje konačne ocjene na ispitu, oblik i sadržaj uvjerenja o položenom notarskom ispitu, vođenje evidencije lica koja su položila i koja nisu položila notarski ispit i druga pitanja koja su od značaja za polaganje notarskog ispita.

Član 2.

(1) Zahtjev za polaganje notarskog ispita podnosi se Ministarstvu pravde u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) rješenjem odobrava polaganje notarskog ispita kandidatima koji ispunjavaju obavezne uslove propisane Zakonom.

(3) Kandidati kojima je odobreno polaganje notarskog ispita obavještavaju se o organizovanju notarskog ispita putem internet stranice Ministarstva najmanje 30 dana prije održavanja notarskog ispita.

Član 3.

(1) Naknada za polaganje notarskog ispita uplaćuje se u budžet Republike Srpske i ne može biti veća od 1.000 KM, u skladu sa Zakonom.

(2) Visina naknade za polaganje notarskog ispita određuje se rješenjem ministra, u skladu sa Zakonom, a troško- ve polaganja snosi kandidat.

(3) Kandidat dostavlja Ministarstvu dokaz da je uplatio naknadu iz stava 2. ovog člana, a nakon obavještenja iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, najmanje 20 dana prije notarskog ispita.

(4) Kandidata koji je ispunio uslove iz stava 3. ovog člana Ministarstvo naknadno obavještava o vremenu i mjestu polaganja notarskog ispita.

(5) Kandidat kojem je odobreno polaganje notarskog ispita i koji je izvršio uplatu naknade iz stava 2. ovog člana može da zatraži odgađanje polaganja ispita iz opravdanih razloga, o čemu dostavlja valjane dokaze.

(6) Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike Srpske, te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske, oslobađaju se plaćanja naknade iz stava 2. ovog čla- na, u skladu sa Zakonom.

(7) Rješenje o oslobađanju plaćanja naknade za polaganje notarskog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata, u skladu sa Zakonom.

Član 4.

(1) Notarski ispit se polaže pred Komisijom za polaganje notarskog ispita (u daljem tekstu: Komisija), koju rješenjem imenuje ministar, u skladu sa Zakonom.

(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana određuje se i sekretar Komisije.

(3) Rješenjem iz stava 1. ovog člana članovi i sekretar Komisije obavještavaju se o imenovanju, zadacima, te terminu održavanja notarskog ispita, bez naznake imena i prezimena kandidata koje se vodi pod posebnom šifrom kod Ministarstva.

(4) Za rad u Komisiji isplaćuje se naknada u skladu sa Zakonom za angažovanje povodom notarskog ispita svakog pojedinog kandidata.

(5) Visina naknade iz stava 4. ovog člana određuje se rješenjem ministra, u skladu sa Zakonom.

(6) Predsjednik Komisije je državni službenik Mini- starstva koji rukovodi sprovođenjem notarskog ispita i na usmenom ispitu provjerava znanje kandidata iz oblasti notarskog prava i propisa koji se odnose na notarsku službu.

(7) Članovi Komisije iz reda notara dostavljaju pismene ispitne zadatke Ministarstvu pod naznakom “povjerljiva pošta” najkasnije osam dana prije dana održavanja pismenog ispita.

(8) Članovi Komisije iz reda stručnjaka iz oblasti građanskog i poslovnog prava utvrđuju znanje kandidata iz gradiva i pravnih propisa potrebnih za polaganje notarskog ispita navedenih u programu kojim se uređuje polaganje notarskog ispita.

(9) Članovi Komisije mogu imati zamjenike, koji se imenuju po istom postupku kao i članovi Komisije.

(10) Zamjenik člana Komisije učestvuje u radu Komisije u slučaju spriječenosti člana Komisije.

(11) Sekretar Komisije nadzire tok ispita i vodi zapisnik o polaganju notarskog ispita u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

(12) Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo.

Član 5.

(1) Notarski ispit sastoji se iz pismenog i usmenog ispita, u skladu sa Zakonom.

(2) Kandidat prvo polaže pismeni ispit.

(3) Pismeni ispit iz stava 2. ovog člana sastoji se iz tri ispitna zadatka iz člana 4. stav 7. ovog pravilnika, koje Ministarstvo označava posebnom šifrom za svakog kandidata, bez navođenja imena i prezimena kandidata.

(4) Pismenom ispitu prisustvuju sekretar Komisije i kandidati koji polažu pismeni ispit.

(5) Prije početka pismenog ispita sekretar Komisije utvrđuje identitet svakog kandidata, provjerava da li je kandidat uplatio naknadu iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika i upozorava ih:

1) da nije dozvoljena komunikacija sa drugim licima,

2) da nije dozvoljena upotreba mobilnog telefona ili drugog sredstva za prenos podataka,

3) da se pri izradi pismenog ispita mogu služiti samo propisima navedenim u programu kojim se uređuje polaganje notarskog ispita, ali ne i drugom literaturom (knjige, priručnici, komentari, obrasci i slično).

(6) Kandidat koji postupa suprotno odredbama iz stava 5. t. 1), 2) i 3) ovog člana udaljava se sa pismenog ispita.

(7) Na pismenom ispitu kandidat sačinjava notarske isprave samo na osnovu činjenica koje su mu saopštene u pismenim zadacima.

(8) Usmeni ispit sastoji se iz provjere znanja iz pravnih oblasti potrebnih za polaganje notarskog ispita navedenih u programu kojim se uređuje polaganje notarskog ispita.

Član 6.

(1) Pismeni i usmeni ispit polažu su u prostorijama Ministarstva.

(2) Tokom pismenog ispita kandidat ne može napuštati prostoriju u kojoj se pismeni ispit obavlja, osim u opravdanim slučajevima, uz odobrenje sekretara Komisije.

(3) Pismeni ispit se polaže tri dana, i to svaki dan po jedan ispitni zadatak.

(4) Pismeni ispitni zadatak radi se najduže četiri sata.

(5) Pismeni zadatak kandidat po završetku predaje sekretaru Komisije, bez potpisivanja.

(6) Usmeni ispit polaže se u jednom danu, i to narednog dana od dana posljednjeg pismenog zadatka i ne može trajati duže od četiri sata.

(7) Tokom usmenog ispita kandidat može da koristi dvije pauze od po 15 minuta, o čemu odlučuje predsjednik Komisije.

Član 7.

(1) Pismene zadatke ocjenjuju članovi Komisije iz reda notara, nezavisno jedan od drugog.

(2) Pismeni zadaci iz stava 1. ovog člana ocjenjuju se samo punim ocjenama ili decimalnim (do dvije decimale):

1) odličan (9,51 do 10),

2) vrlodobar (8,51 do 9,50), 3) dobar (7,51 do 8,50),

4) zadovoljava (6,51 do 7,50), 5) dovoljan (5,51 do 6,50),

6) nedovoljan (5,50 i niže).

(3) Ocjene i mišljenja o pismenim ispitnim zadacima članovi Komisije iz stava 1. ovog člana upisuju u Obrazac, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Ocjena jednog pismenog zadatka kandidata je prosjek dobijen sabiranjem dvije ocjene dva člana Komisije podijeljen sa dva, a može biti puna ocjena ili decimalna (do dvije decimale, na primjer 7,89).

(5) Konačna ocjena pismenog ispita kandidata je prosjek dobijen zbrajanjem sve tri dobijene ocjene za tri pismena zadatka i podijeljen sa tri, a može biti puna ocjena ili decimalna (do dvije decimale, na primjer 7,89).

(6) Kandidat koji nije položio jedan pismeni zadatak smatra se da nije položio cijeli notarski ispit.

(7) Usmeni ispit ocjenjuju predsjednik i članovi Ko- misije iz reda stručnjaka iz oblasti građanskog i poslov- nog prava, odvojeno, svaki za oblast prava iz koje ispituje kandidata, u skladu sa članom 4. st. 7. i 8. ovog pravilnika.

(8) Konačna ocjena usmenog ispita je prosjek dobijen zbrajanjem svih pojedinačnih ocjena članova Komisije iz određenih pravnih oblasti i podijeljen brojem članova, a može biti puna ocjena ili decimalna (do dvije decimale, na primjer 7,89).

(9) Kandidat koji nije položio samo jednu oblast prava na usmenom ispitu ima pravo na popravni ispit iz te oblasti.

(10) Naknada za polaganje popravnog ispita iznosi 200 KM.

(11) Ministarstvo obavještava kandidata o terminu organizovanja popravnog ispita nakon što kandidat do- stavi dokaz da je uplatio naknadu iz stava 10. ovog člana na račun javnih prihoda Republike Srpske.

(12) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita, a svoj izostanak ne opravda, smatra se da je odustao od polaganja ispita i to se konstatuje u zapisniku u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

(13) Zaključnu ocjenu notarskog ispita čini prosjek dobijen zbrajanjem konačnih ocjena pismenog i usmenog ispita podijeljen sa dva, a može biti puna ocjena ili de- cimalna (do dvije decimale, na primjer 7,89).

(14) Notarski ispit je položen ako zaključna ocjena iznosi najmanje 5,51.

(15) Predsjednik Komisije usmeno saopštava zaključnu ocjenu kandidatu po završetku polaganja usmenog ispita.

Član 8. (1) Usmeni ispit je javan.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, usmenom ispitu ne mogu prisustvovati ostali kandidati koji taj dan pristupaju polaganju notarskog ispita.

(3) Predsjednik Komisije može udaljiti slušaoce koji svojim ponašanjem ometaju ispitivanje.

Član 9.

(1) U toku notarskog ispita sekretar Komisije vodi zapisnik za svakog kandidata.

(2) U zapisnik se unose sljedeći podaci:

1) sastav Komisije, broj i datum rješenja kojim je imenovana,

2) ime i prezime kandidata,

3) broj i datum rješenja o odobrenom polaganju notarskog ispita,

4) dan i čas polaganja svakog pojedinačnog pismenog zadatka i usmenog ispita,

5) opis pojedinačnih pismenih zadataka,

6) ocjena pojedinačnih pismenih zadataka,

7) konačna ocjena kandidata na pismenom ispitu,

8) pitanja postavljena kandidatu na usmenom ispitu iz pojedinih oblasti prava,

9) ocjena iz pojedinačnih oblasti prava,

10) konačna ocjena kandidata na usmenom ispitu.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik Komisije, članovi Komisije i sekretar Komisije.

(4) Uz zapisnik se prilažu urađeni pismeni zadaci kandidata.

Član 10.

(1) Ako kandidat prije početka i u toku notarskog ispita izjavi da odustaje od polaganja, smatra se da notarski ispit nije položio i to se konstatuje u zapisniku.

(2) Ako kandidat ne pristupi polaganju notarskog ispita, a svoj izostanak ne opravda, smatra se da je odustao od polaganja notarskog ispita i to se konstatuje u zapisniku.

(3) Kandidat koji nije položio notarski ispit, kao i kandidati koji nisu pristupili polaganju notarskog ispita ili su odustali, mogu ponovo da podnesu zahtjev za pola- ganje notarskog ispita.

(4) Ministar može rješenjem notarski ispit poništi- ti ukoliko kandidat nije zadovoljan zaključnom ocjenom na notarskom ispitu ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi i odobriti kandidatu da ponovo polaže notarski ispit.

(5) Zahtjev za poništenje notarskog ispita kandidat podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada je položio notarski ispit.

Član 11.

(1) O položenom notarskom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje u roku od 30 dana od dana položenog notarskog ispita, u skladu sa Zakonom.

(2) U uvjerenju iz stava 1. ovog člana navodi se zaključna ocjena u skladu sa članom 7. stav 13. ovog pravilnika.

(3) Uvjerenje o položenom notarskom ispitu iz stava 1. ovog člana potpisuje ministar.

(4) U uvjerenje se unose sljedeći podaci: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, mjesto prebivališta, datum polaganja notarskog ispita i zaključna ocjena.

(5) Obrazac uvjerenja o položenom notarskom ispitu nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.

Član 12.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju lica koja su polo- žila i koja nisu položila notarski ispit, u skladu sa Zakonom.

(2) U knjigu evidencija lica koja su položila notar- ski ispit upisuju se sljedeći podaci: redni broj, prezime i ime kandidata, datum i mjesto rođenja, JMB, datum kada je diplomirao i kada je položio pravosudni ispit, mjesto gdje radi i koliko ima radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita, broj i datum rješenja o odobravanju polaganja notarskog ispita, datum polaganja notarskog ispita, koji je po redu izlazak na ispit, uspjeh na ispitu, datum izdavanja uvjerenja o položenom notarskom ispitu i primjedba.

(3) U knjigu evidencija lica koja nisu položila notarski ispit upisuju se sljedeći podaci: redni broj, prezime i ime kandidata, datum i mjesto rođenja, JMB, datum kada je diplo- mirao i kada je položio pravosudni ispit, mjesto gdje radi i koliko ima radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita, broj i datum rješenja o odobravanju polaganja notar- skog ispita i datum polaganja notarskog ispita, koji je po redu izlazak na ispit, uspjeh na ispitu i primjedba.

(4) Evidencija se vodi odvojeno za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se istekom kalendarske godine.

(5) Obrasci knjige evidencija iz stava 1. ovog člana nalaze se u Prilogu 3. i Prilogu 4. ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

Član 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju notarskog ispita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 78/17, 108/17 i 68/18).

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.021/020-2729/21

22. septembra 2021. godine 

Banja Luka

 

Ministar,

Anton Kasipović, s.r.

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.