Uredba o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I grupe

29.09.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Uredba o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I grupe

Ovom uredbom uređuje se način obezbjeđenja i dodjele sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila ratnom vojnom invalidu 100% I grupe

 

Službene novine Federacije BiH broj 77/21 (29.9.2021.)

 

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 282. sjednici, održanoj 23.09.2021. godine, donosi

 

UREDBU

O SUFINANSIRANJU NABAVKE PUTNIČKIH AUTOMOBILA ZA RATNE VOJNE INVALIDE 100% I GRUPE


 

I. OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovom uredbom uređuje se način obezbjeđenja i dodjele sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila ratnom vojnom invalidu 100% I grupe (u daljem tekstu: RVI 100% I grupe), uslovi i kriteriji za odabir korisnika, kao i uslovi korištenja putničkih automobila i ostala pitanja od značaja za primjenu ove uredbe.
 

Član 2.
(Finansijska sredstva)
 

(1) Finansijska sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila za RVI 100% I grupe obezbjeđuju se u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) U svrhu sufinansiranja nabavke putničkih automobila za RVI 100% I grupe obezbjeđuje se iznos do 30.000,00 KM (tridesethiljada KM) po jednom putničkom automobilu, a broj korisnika sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila zavisit će od obezbijeđenih sredstava i razlike iznosa utrošenih sredstava.
 

II. KORISNICI SREDSTAVA
 

Član 3.
(Korisnici sredstava)
 

Korisnici sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila su RVI 100% I grupe (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).
 

III. USLOVI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE PUTNIČKIH AUTOMOBILA
 

Član 4.
(Uslovi)
 

(1) RVI 100% I grupe, zbog specifičnih potreba i posebnih uslova života, ima pravo na sufinansiranje nabavke putničkih automobila pod slijedećim uslovima:

a) da mu je kao pripadniku Oružanih snaga (Armija RBiH, HVO-a i MUP-a) pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo ratnog vojnog invalida 100% I grupe;

b) da ima prebivalište i stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine;

c) da u posljednjih sedam godina nije dobio putnički automobil ili sredstva za nabavku putničkog automobila od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i nadležnog organa u Republici Hrvatskoj;

d) da je proveden postupak kontrole zakonitosti korištenja prava prema Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09);

(2) Ispunjavanje uslova za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila dokazuje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

a) pravosnažnog rješenja o priznavanju svojstva RVI 100% I grupe i prava na ličnu invalidninu, izdatog od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija), sa dokazom da je ratni vojni invalid prošao postupak kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite shodno Zakonu o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;

b) ovjerene kopije lične karte i prijave o mjestu prebivališta - CIPS (ne starije od tri mjeseca);

c) izjave RVI 100% I grupe date pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, uzete na zapisnik od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu gdje ostvaruje pravo, potpisane od strane davaoca izjave, dva svjedoka i službene osobe;

d) izjave RVI 100% I grupe date pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da nije po bilo kom drugom osnovu dobio putnički automobil ili sredstva za nabavku putničkog automobila od Federalnog ministarstva, ili nadležnog organa u Republici Hrvatskoj u posljednjih sedam godina, ovjerene od strane nadležnog organa.
 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE PUTNIČKIH AUTOMOBILA

Član 5.
(Kriteriji)
 

(1) Kriteriji za odabir korisnika za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila za lica iz člana 3. ove uredbe su:

a) dužina vremenskog perioda protekla od prethodne dodjele putničkog automobila do tekuće godine u kojoj se vrši dodjela sredstava za sufinansiranje nabavke putničkog automobila;

b) datum i godina rođenja;

c) datum stupanja u Oružane snage RBiH (AR RBiH, HVO i MUP).

(2) U smislu kriterija dužine vremenskog perioda proteklog od prethodne dodjele putničkih automobila RVI 100% I grupe do tekuće godine u kojoj se vrši dodjela sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila, prioritet ima:

a) RVI 100% I grupe koji nije nikada dobio putnički automobil, prema službenim evidencijama ratnih vojnih invalida 100% I grupe koje vodi Federalno ministarstvo;

b) RVI 100% I grupe kojem je od dana prethodne dodjele putničkog automobila od strane Federalnog ministarstva do momenta dodjele sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila u tekućoj godini protekao najduži vremenski period;

c) Ukoliko više RVI 100% I grupe ispunjava kriterije iz tačke b) ovog stava, prioritet imaju kvadriplegičari, paraplegičari i invalidi sa potpunim gubitkom vida na oba oka.

(3) Ukoliko veći broj RVI 100% I grupe istovremeno ispunjavaju kriterij iz stava (1) tačka a) ovog člana za odabir korisnika sredstava u odnosu na osigurani iznos sredstava u tekućoj godini, prijedlog rang liste se utvrđuje prema datumu i godini rođenja RVI 100% I grupe, tako da prednost ima lice starije životne dobi.

(4) U slučaju da se ni na osnovu kriterija iz stava (3) ovog člana ne može utvrditi prijedlog rang liste za dodjelu sredstava RVI 100% I grupe, primijeniti će se kriterij datuma stupanja u Oružane snage RBiH (AR RBiH, HVO i MUP), po osnovu čega prioritet imaju lica koja su se ranije uključila u Oružane snage RBiH.

(5) Prilikom dodjele sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti RVI 100% I grupe, u kontekstu navedenih kriterija.
 

V. LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE PUTNIČKIH AUTOMOBILA
 

Član 6.
(Lista korisnika sredstava)
 

(1) Prijedlog liste korisnika - rang liste korisnika (RVI 100% I grupe) utvrđuje Komisija za utvrđivanje i predlaganje rang liste RVI 100% I grupe za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila RVI 100% I grupe (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar).

(2) Dokumentaciju iz člana 4. ove uredbe Komisija će pribaviti službenim putem posredstvom kantonalnih ministarstava i/ili općinskih/gradskih službi nadležnih za branilačko-invalidsku zaštitu, odnosno nadležnog organa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Konačnu Listu korisnika — rang listu korisnika (RV1100% I grupe) za sufinansiranje nabavke putničkih automobila RVI 100% I grupe utvrđuje federalni ministar.

(4) Na osnovu konačne liste korisnika sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila federalni ministar donosi odluku o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila.

(5) Nakon donošenja odluke iz stava (4) ovog člana, korisnici sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila će pismenim putem biti obavješteni da se nalaze na konačnoj listi, te da su dužni pribaviti i dostaviti ponudu/predračun (od pravnog lica) u roku koje odredi Federalno ministarstvo.

(6) Ukoliko korisnik sredstava u ostavljenom roku ne dostavi ponudu/predračun za sufinansiranje nabavke putničkih automobila, smatrati će se da je odustao od sufinansiranja nabavke putničkog automobila.

(7) Ukoliko korisnik sredstava odbije sufinansiranje nabavke putničkog automobila, ista će se dodijeliti sljedećem korisniku sredstava sa prijedloga konačne liste korisnika.
 

VI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 

Član 7.
(Ugovor)
 

(1) Federalno ministarstvo na osnovu dostavljene ponude/predračuna zaključuje ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje nabavke putničkog automobila sa korisnikom sredstava.

(2) Korisnik sredstava za sufinansiranje nabavke putničkih automobila zaključuje ugovor o kupoprodaji sa prodavcem - pravnim licem.

(3) Federalno ministarstvo odobrena sredstva isplaćuje prodavcu - pravnom licu na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji i zaključenog ugovora o asignaciji, a po dostavljenoj fakturi pravnog lica.

(4) Federalno ministarstvo vrši uplatu iznosa obezbjeđenih sredstava jednom korisniku do 30.000,00 KM, dok razliku iznosa prodajne cijene preko iznosa 30.000,00 KM (tridesethiljada KM) snosi sam korisnik sredstava.

(5) Korisnik sredstava koji je izvršio nabavku putničkog automobila u skladu sa ovom uredbom isti ne može otuđiti u roku od sedam godina.
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 8.
(Nadzor)
 

Federalno ministarstvo vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih za sufinansiranje nabavke putničkih automobila za RVI 100% I grupe.
 

Član 9.
(Nadležnost)
 

Za realizaciju ove uredbe zadužuje se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.
 

Član 10.
(Prestanak važenja)
 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupe ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 34/07, 44/11, 10/14, 38/20 i 37/21).
 

Član 11.
(Primjena Uredbe)
 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1450/2021
23. septembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.