Pravilnik o izuzeću i odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA

01.10.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izuzeću i odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA

Pravilnik o izuzeću i odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

 

Službeni glasnik BiH broj 61/21 (1.10.2021.)

 

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (5) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZUZEĆU I ODSTUPANJU OD PRIMJENE ODREDABA PROPISA ILI DIJELA PROPISA KOJI DONOSI DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE


 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila za donošenje Rješenja o izuzeću od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA) i pravila za donošenje Rješenja o odstupanju od propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, na osnovu zahtjeva ili po službenoj dužnosti, a koji se odnosi na sigurno odvijanje zračnog prometa i sigurnost civilnog zrakoplovstva.

(2) Predmet ovog pravilnika ne predstavljaju izuzeća koja su već utvrđena zakonom koji uređuje oblast zrakoplovstva i propisima koje donosi BHDCA.

(3) Na izuzeća iz stava (2) ovog člana mogu se primijeniti pravila za donošenje Rješenja o izuzeću na osnovu zahtjeva.

 

Član 2.
(Pojmovi)

 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) Izuzeće - izuzimanje od primjene odredaba propisa ili odredaba dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje na osnovu provedenog skraćenog upravnog postupka, na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje upravno postupanje institucija Bosne i Hercegovine, u roku koji odredi službeno lice ovlašteno za vođenje postupka, s obzirom na okolnosti slučaja, donosi generalni direktor BHDCA, po zahtjevu ili po službenoj dužnosti, u slučaju postojanja takve nepredviđene okolnosti koja zahtijeva hitno operativno postupanje ili kada postoji okolnost operativne potrebe, koje se donosi za ograničen period važenja, koji ne može biti duži od 12 mjeseci ili sve dok takva okolnost ili operativna potreba postoji, a na osnovu ispunjenosti uvjeta sadržanih u ovom pravilniku;

b) Odstupanje - odstupanje od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje na osnovu provedenog postupka donosi generalni direktor BHDCA, u provedenom upravnom postupku, u slučaju kada nije moguća primjena propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na način kako je to propisano, te da se primjenom drugog predloženog standarda osigurava jednak (ekvivalentan) nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom od čijih odredaba se zahtijeva odstupanje, koje se donosi za period važenja, koji utvrđuje BHDCA, a na osnovu ispunjenosti uvjeta sadržanih u ovom pravilniku.

 

DIO DRUGI - IZUZEĆE

 

Član 3.
(Pravila za donošenje Rješenja o izuzeću na osnovu zahtjeva)

 

(1) Generalni direktor BHDCA donosi Rješenje o izuzeću od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na osnovu podnesenog zahtjeva, nakon provedenog postupka, u kojem službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrđuje da postoji takva nepredviđena okolnost koja zahtijeva hitno operativno postupanje ili kada postoji okolnost operativne potrebe, koja je ograničenog vremenskog trajanja.

(2) Uz Rješenje o izuzeću od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, generalni direktor BHDCA donosi i Izuzeće, koje čini sastavni dio Rješenja o izuzeću.

(3) Rješenje o izuzeću i Izuzeće od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA donosi se na osnovu podnesenog zahtjeva, pod uvjetom:

a) da je uz zahtjev dostavljeno detaljno obrazloženje o kakvoj nepredviđenoj okolnosti, koja zahtijeva hitno operativno postupanje, se radi; ili

b) da je uz zahtjev dostavljeno detaljno obrazloženje o kakvoj operativnoj potrebi koja je ograničenog vremenskog trajanja se radi;

c) da je u obrazloženju iz tač. a) i b) dostavljeno pozivanje na propis ili dio propisa od kojeg se traži izuzeće;

d) da je u obrazloženju iz tač. a) i b) dostavljen vremenski period za koji se traži izuzeće; i

e) da je uz zahtjev dostavljena detaljna procjena rizika za mjere kojim se dokazuje da dostignuti nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) neće biti ugrožen, na način kako je to utvrđeno odredbama propisa o sistemu upravljanja sigurnosti zračne plovidbe.

 

Član 4.
(Pravila za donošenje Rješenja o izuzeću po službenoj dužnosti)

 

(1) Generalni direktor BHDCA donosi Rješenje o izuzeću od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA po službenoj dužnosti, nakon provedenog postupka, u kojem službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrđuje da postoji takva nepredviđena okolnost koja zahtijeva hitno operativno postupanje ili kada postoji okolnost operativne potrebe koja je ograničenog vremenskog trajanja.

(2) Uz Rješenje o izuzeću od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, generalni direktor BHDCA donosi i Izuzeće, koje čini sastavni dio Rješenja o izuzeću.

(3) Rješenje o izuzeću i Izuzeće od primjene propisa ili dijela propisa iz stava (1) ovog člana donosi se pod uvjetom:

a) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrdi da se radi o izuzeću od primjene propisa ili dijela propisa koji se odnosi na sve nositelje: dozvola, potvrda, uvjerenja, posebnih odobrenja, ovlaštenja, itd;

b) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka detaljno obrazloži o kakvoj nepredviđenoj okolnosti, koja zahtijeva hitno operativno postupanje, se radi; ili

c) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka detaljno obrazloži o kakvoj operativnoj potrebi koja je ograničenog vremenskog trajanja se radi;

d) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka po službenoj dužnosti obrazloži pozivanje na odredbu propisa od koje se izuzeće odobrava;

e) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrdi vremenski period za koji se izuzeće odobrava;

f) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka po službenoj dužnosti procijeni rizik za mjere kojim se dokazuje da dostignuti nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) neće biti ugrožen, a na osnovu pravila za utvrđivanje rizika koje uspostavlja BHDCA.

(4) Rješenje o izuzeću i Izuzeće od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje donosi generalni direktor BHDCA, po službenoj dužnosti, objavljuju se na službenoj stranici BHDCA i u Zrakoplovnoj publikaciji Bosne i Hercegovine (AIP BiH).

 

Član 5.
(Postupak za donošenje Rješenja o izuzeću)

 

(1) Rješenje o izuzeću od odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika donosi se na osnovu odredaba Zakona o upravnom postupku.

(2) Rješenje o odobravanju izuzeća donosi se u roku od osam (8) dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno saznanja da postoji takva nepredviđena okolnost koja zahtijeva hitno operativno postupanje ili kada postoji okolnost operativne potrebe, koja je ograničenog vremenskog trajanja, kada odlučuje po službenoj dužnosti.

(3) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za donošenje Rješenja o izuzeću dostavlja dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za odobravanje izuzeća u skladu sa Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti koje naplaćuje BHDCA.

(4) Na Rješenje o izuzeću od odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, koje generalni direktor BHDCA donosi po službenoj dužnosti, ne primjenjuju se administrativne takse i naknade koje naplaćuje BHDCA.

 

DIO TREĆI - ODSTUPANJE

 

Član 6.
(Pravila za donošenje Rješenja o odstupanju na osnovu zahtjeva)

 

(1) Generalni direktor BHDCA donosi Rješenje o odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na osnovu podnesenog zahtjeva, nakon provedenog postupka, u kojem službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrđuje da nije moguća primjena propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na način kako je to propisano, te da se primjenom drugog predloženog standarda osigurava jednak (ekvivalentan) nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom od čijih odredaba se zahtijeva odstupanje.

(2) Uz Rješenje o odstupanju od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, generalni direktor BHDCA donosi i Odstupanje, koje čini sastavni dio Rješenja o odstupanju.

(3) Rješenje o odstupanju od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA i Odstupanje donosi se na osnovu podnesenog zahtjeva, pod uvjetom:

a) da je uz zahtjev dostavljeno detaljno obrazloženje predloženog standarda kojim se osigurava jednak nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom ili dijelom propisa koji donosi BHDCA, od čije odredbe se zahtijeva odstupanje;

b) da je u obrazloženju iz tačke a) dostavljeno pozivanje na propis ili dio propisa koji donosi BHDCA, od kojeg se traži odstupanje;

c) da je u obrazloženju iz tačke a) dostavljen vremenski period za koji se traži odstupanje; i

d) da je uz zahtjev dostavljena detaljna procjena rizika za predloženi standard kojim se osigurava jednak nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom ili dijelom propisa od čijih odredaba se zahtijeva odstupanje na način kako je to utvrđeno odredbama propisa o sistemu upravljanja sigurnosti zračne plovidbe.

 

Član 7.
(Pravila za donošenje Rješenja o odstupanju po službenoj dužnosti)

 

(1) Generalni direktor BHDCA donosi Rješene o odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA po službenoj dužnosti, nakon provedenog postupka, u kojem službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrđuje da nije moguća primjena propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na način kako je to propisano, te da se primjenom drugog predloženog standarda osigurava jednak (ekvivalentan) nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom od čije odredbe se zahtijeva odstupanje.

(2) Uz Rješenje o odstupanju od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, generalni direktor BHDCA donosi i Odstupanje, koje čini sastavni dio Rješenja o odstupanju.

(3) Rješenje o odstupanju od primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA i Odstupanje, po službenoj dužnosti, donosi se pod uvjetom:

a) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka utvrdi da se radi o odstupanju od propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koji se odnosi na sve nositelje: dozvola, potvrda, uvjerenja, posebnih odobrenja, itd;

b) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka detaljno obrazloži predloženi standard kojim se osigurava jednak (ekvivalentan) nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom ili dijelom propisa koji donosi BHDCA od čije odredbe se odobrava odstupanje;

c) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka u obrazloženju iz tačke a) izvrši detaljno pozivanje na odredbu propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA od čije odredbe se odobrava odstupanje;

d) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka u obrazloženju iz tačke a) utvrdi vremenski period za koji se odobrava odstupanje;

e) da službeno lice ovlašteno za vođenje postupka detaljno procijeni rizik za predloženi standard kojim se osigurava jednak nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security) koji se zahtijeva propisom ili dijelom propisa koji donosi BHDCA od čije odredbe se odobrava odstupanje, a na osnovu pravila za utvrđivanje rizika koje uspostavlja BHDCA.

(4) Rješenje o odstupanju i Odstupanje od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje donosi generalni direktor BHDCA, po službenoj dužnosti, objavljuju se na službenoj stranici BHDCA i u Zrakoplovnoj publikaciji Bosne i Hercegovine (AIP BiH).

 

Član 8.
(Postupak za donošenje Rješenja o odstupanju)

 

(1) Rješenje o odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika, donosi se na osnovu odredaba Zakona o upravnom postupku.

(2) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev dostavlja dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za odobravanje odstupanja u skladu sa Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti koje naplaćuje BHDCA.

(3) Na Rješenje o odstupanju od primjene odredaba propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje donosi generalni direktor po službenoj dužnosti, ne primjenjuju se administrativne takse i naknade koje naplaćuje BHDCA.

(4) BHDCA donosi detaljna pravila o internom postupanju prilikom procjene zahtjeva za odobravanje odstupanja i prihvatanje jednakih (ekvivalentih) sigurnosnih standarda koji osiguravaju jednak nivo sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti (security).

 

DIO ČETVRTI - PROPISI

 

Član 9.
(Propis od čijih odredaba se može zahtijevati izuzeće i odstupanje)

 

Propis koji donosi BHDCA, a od čije odredbe se može zahtijevati/donijeti Rješenje o izuzeću ili Rješenje o odstupanju, je propis:

a) kojim se uređuju pitanja iz oblasti zračne plovidbe (ANS/ATM);

b) kojim se uređuju pitanja iz oblasti aerodroma (AGA);

c) kojim se uređuju pitanja iz oblasti plovidbenosti zrakoplova (AIR);

d) kojim se uređuju pitanja registracije zrakoplova;

e) kojim se uređuju pitanja iz oblasti latačkih operacija (OPS);

f) kojim se uređuju pitanja iz oblasti letačkog osoblja (FCL);

g) kojim se uređuju pitanja iz oblasti sigurnosti letenja (SAFETY);

h) kojim se uređuju pitanja iz oblasti zrakoplovne sigurnosti (AVSEC),

i) kojim se uređuju pitanja iz oblasti životne sredine, a koja su u vezi sa sigurnosti letenja;

j) kojim se uređuju pitanja iz oblasti finansija, a koja su u vezi sa sigurnosti letenja.

 

DIO PETI - INTERNA PROCEDURA

 

Član 10.
(Interna procedura)

 

Na osnovu ovog pravilnika BHDCA donosi internu proceduru kojom se uređuje način postupanja organizacionih jedinica po zahtjevu, kao i po službenoj dužnosti, u vezi sa donošenjem rješenja o izuzeću i derogaciji, izgled i sadržaj izuzeća i derogacija, kao i druga pitanja koja su proceduralnog karaktera, a koja se odnose na primjenu ovog pravilnika.
 

DIO ŠESTI - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.
(Stupanje na snagu)

 

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odobravanju izuzeća i odstupanja od primjene podzakonskih akata koje donosi BHDCA ("Službeni glasnik BiH", broj 88/18).

 

Broj 1-3-02-2-525-4/21
17. septembra 2021. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.