Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije

11.10.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
neprofitne organizacije

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije

 

Službene novine Federacije BiH broj 81/21 (11.10.2021.)

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) federalni ministar finansija/financija donosi
 

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 

Poglavlјe I. Opće odredbe

 

Član 1.
(Predmet)
 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za neprofitne organizacije koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za neprofitne organizacije:

- Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja),

- Izvještaj o prihodima i rashodima, (u dalјem tekstu zajedno: "obrasci"),

kao i sadržaj bilјeški uz finansijske izvještaje.

(2) Obrasci iz stava (1) ovog člana nalaze se u prilozima 1. i 2. ovog pravilnika koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.
 

Član 2.
(Sadržaj pozicija)
 

(1) Sadržaj pozicija navedenih obrazaca je definiran uputstvima u čl. 5. i 7. ovog pravilnika.

(2) U obrasce se upisuju iznosi u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta.
 

Član 3.
(Statusne promjene)
 

(1) Neprofitno pravno lice kod kojeg je nastala statusna promjena, sastavlјa finansijske izvještaje sa datumom statusne promjene.

(2) Neprofitno pravno lice nad kojim je otvoren postupak likvidacije, sastavlјa finansijske izvještaje na datum otvaranja, odnosno zaklјučivanja likvidacije.

(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana, na svim obrascima stavlјa se oznaka iz koje je vidlјivo da se radi o statusnoj promjeni ili likvidaciji neprofitnog pravnog lica.
 

Poglavlјe II. Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 

Član 4.
(Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda neprofitno pravno lice unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 001 do AOP 016 za imovinu i AOP 017 do AOP 032 za trajne izvore i obaveze (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 5. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje), dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 5.
(Popunjavanje obrasca)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, neprofitno pravno lice unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa slјedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uklјučiti

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

A.

Dugoročna imovina

001

 

1.

Nekretnine, postrojenja i oprema

002

Grupa: 00

2.

Imovina s pravom korištenja

003

Grupa: 06

3.

Ulaganja u investicijske nekretnine

004

Grupa: 05

4.

Nematerijalna imovina

005

Grupa: 01

5.

Biološka imovina

006

Grupa: 04

6.

Finansijska imovina i ulaganja

007

Grupa: 02, 03

7.

Ostala imovina i potraživanja, uklјučujući i razgraničenja

008

Grupa: 08

B.

Kratkoročna imovina

009

 

1.

Zalihe

010

Grupa: 13

2.

Dugoročna imovina namijenjena prodaji

011

Grupa: 15

3.

Finansijska imovina

012

Grupa: 11, 12

4.

Novac i novčani ekvivalenti

013

Grupa: 10

5.

Potraživanja za plaćeni PDV

014

Grupa: 14

6.

Ostala imovina i potraživanja, uklјučujući i razgraničenja

015

Grupa: 18

C.

UKUPNO IMOVINA

016

 

 

TRAJNI IZVORI I OBAVEZE

 

 

A.

Trajni izvori

017

 

1.

Trajni izvori

018

Konto: 200

2.

Rezerve

019

Konto: 201

3.

Revalorizacijske rezerve

020

Konto: 204

4.

Neraspoređeni višak prihoda

021

Konto: 202

5.

Nepokriveni višak rashoda

022

 Konto: 203

B.

Dugoročne obaveze

023

 

1.

Finansijske obaveze

024

Grupa: 241

2.

Odgođeni prihod

025

Konto: 281

3.

Ostale obaveze, uklјučujući rezervisanja i razgraničenja

026

Grupa: 28 (izuzimajući konto 281)

C.

Kratkoročne obaveze

027

 

1.

Finansijske obaveze

028

Grupa: 30, 31, 32

2.

Odgođeni prihod

029

Konto: 381

3.

Obaveze za PDV

030

Grupa: 34

4.

Ostale obaveze, uklјučujući rezervisanja i razgraničenja

031

Grupa: 38 (izuzimajući konto 381)

D.

UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE

032

 

 

 

 

Poglavlјe III. Izvještaj o prihodima i rashodima

 

Član 6.
(Izvještaj o prihodima i rashodima)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitno pravno lice unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 101 do AOP 123, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 7. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 7.
(Popunjavanje obrasca)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, pravno lice unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa slјedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uklјučiti

 

 

 

 

 

PRIHODI

 

 

1.

Članarina

101

Konto: 410

2.

Prihodi iz budžeta

102

Konto: 411

3.

Humanitarni prihodi

103

Konto: 412

4.

Prihodi od vlastite aktivnosti

104

Konto: 417

5.

Finansijski prihodi

105

Konto: 414

6.

Ostali prihodi i dobici

106

Konto: 418

A.

Ukupno prihodi

107

 

 

RASHODI

 

 

1.

Troškovi energije i goriva

108

Konto: 400

2.

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

109

Konto: 402

3.

Amortizacija

110

Konto: 403

4.

Troškovi primlјenih usluga

111

Konto: 401

5.

Humanitarni rashodi

112

Konto: 406

6.

Finansijski rashodi

113

Konto: 404 (dio koji se odnosi na kamate)

7.

Ostali rashodi i gubici

114

Konto: 404 (preostali dio), 405, 407, 408

B.

Ukupno rashodi

115

 

C.

Višak prihoda nad rashodima

116

 

D.

Višak rashoda nad prihodima

117

 

 

OSTALI DOBICI I GUBICI

 

 

1.

Efekti promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine

118

Efekti priznati za nekretnine, postrojenja i opremu po modelu revalorizacije

2.

Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine

119

Efekti priznati za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostale dobitke i gubitke

3.

Ostalo

120

 

E.

Ukupno Ostali dobici i gubici

121

 

F.

Ukupni višak prihoda nad rashodima

122

 

G.

Ukupni višak rashoda nad prihodima

123

 

 

 

 

Poglavlјe IV. Bilјeške uz finansijske izvještaje

 

Član 8.
(Bilјeške)
 

(1) Pored obrazaca, neprofitne organizacije trebaju pripremiti i bilјeške uz obrasce.

(2) Bilјeške sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentirane u obrascima, u odnosu na one prezentirane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda i Izvještaju o prihodima i rashodima.

(3) U bilјeškama se, uz zahtjeve propisane članom 37. st. (3) i (4) Zakona o računovovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21):

a) prezentiraju informacije o osnovi za sastavlјanje obrazaca i primijenjenim računovodstvenim politikama,

b) objavlјuju informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje neprofitne organizacije imaju u svojim obrascima, a koje nisu detalјno prikazane na obrascima i

c) pružaju dodatne informacije koje nisu prezentirane u obrascima, ali su relevantne za njihovo razumijevanje.

(4) Bilјeške se moraju prezentirati sistematski, koliko god je to moguće.

(5) U obrascima Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda i Izvještaj o prihodima i rashodima, u koloni 3, unose se brojevi bilјeški za materijalno značajne stavke iz obrazaca na koje se te bilјeške i odnose.
 

Poglavlјe V. Završne odredbe

 

Član 9.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Broj 04-02-2-6792/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.