Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove

11.10.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
konto

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove

 

Službene novine Federacije BiH broj 81/21 (11.10.2021.)

 

Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21), federalni ministar finansija/financija, donosi

 

PRAVILNIK

O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE

 

Poglavlje I. Osnovne odredbe

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za investicijske fondove.

(2) Kontni okvir iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Član 2.
(Sadržaj Kontnog plana)
 

(1) Stanje i promjene vrijednosti imovine, obaveza i neto imovine (kapitala), kao i prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja se računovodstveno obuhvataju na osnovnim, trocifrenim kontima Kontnog okvira, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Trocifrena konta iz Kontnog okvira (kao i određena propisana četverocifrena konta) se, po potrebi, raščlanjuju na analitička konta u skladu sa ovim pravilnikom i općim aktom investicijskog fonda ili društva za upravljanje investicijskim fondom.

(3) Investicijski fondovi koja poslovne knjige vode po ovom Kontnom okviru ne mogu uvoditi niti koristiti druga trocifrena konta osim konta propisanih ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od odredbi st. (2) i (3) ovog člana, primjena klase 9 - Vanbilansna evidencija nije obavezna, odnosno investicijski fondovi mogu unutar klase 9, ukoliko je primjenjuju, razradu konta prilagoditi svojim potrebama.
 

Poglavlje II. Sadržaj grupa konta i pojedinih konta

 

Odjeljak A. Klasa 1 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

Član 3.
(Konta grupe 10)
 

(1) Na kontima grupe 10 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se novčana sredstva, kao i neposredno unovčivi vrijednosni papiri i drugi novčani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(2) Na kontu 100 - Transakcijski računi - domaća valuta iskazuju se, na posebnim analitičkim kontima, novčana sredstva i poslovanje preko transakcijskih računa u konvertibilnim markama, kao i iskorišteni okvirni krediti.

(3) Na kontu 101 - Transakcijski računi - strana valuta iskazuje se, na posebnim analitičkim kontima, poslovanje preko računa u stranoj valuti.

(4) Na kontu 102 - Novčani ekvivalenti iskazuju se neposredno unovčivi vrijednosni papiri sa beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i drugi ekvivalenti gotovine u smislu MRS 7.

(5) Na kontu 109 - Ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata iskazuje se ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9.
 

Odjeljak B. Klasa 2 – Ulaganja fonda

 

Član 4.
(Ulaganja)
 

(1) Na računima klase 2 - Ulaganja fonda iskazuju se ulaganja u dozvoljene oblike imovine.

(2) Ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat i finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, priznaju se i iskazuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Ulaganja u nekretnine priznaju se i iskazuju u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.
 

Član 5.
(Konta grupe 20)
 

(1) Na kontima grupe 20 - Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala i dužničke instrumente koji su namijenjeni za trgovanje, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i instrumente kapitala za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, te dužničke instrumente koji ne potpadaju u poslovne modele investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, ili radi i naplate glavnice i kamate, kao i njihove moguće prodaje.

(2) Na kontu 200 - Ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata (obične i prioritetne dionice pravnih lica, dionice zatvorenih investicijskih fondova i udjeli otvorenih investicijskih fondova) koji su namijenjeni za trgovanje, kao i u instrumente kapitala domaćih emitenata za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 201 - Ulaganja u instrumente kapitala inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala inostranih emitenata (obične i prioritetne dionice pravnih lica, dionice zatvorenih investicijskih fondova i udjeli otvorenih investicijskih fondova) koji su namijenjeni za trgovanje, kao i u instrumente kapitala inostranih emitenata za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 202 - Ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) koji su namijenjeni za trgovanje, kao i dužničke instrumente domaćih emitenata koji ne potpadaju u poslovne modele investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, ili radi i naplate glavnice i kamate, kao i njihove moguće prodaje. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(5) Na kontu 203 - Ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) koji su namijenjeni za trgovanje, kao i dužničke instrumente inostranih emitenata koji ne potpadaju u poslovne modele investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, ili radi i naplate glavnice i kamate, kao i njihove moguće prodaje. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(6) Na kontu 204 - Derivatna finansijska imovina iskazuju se promjena fer vrijednosti derivatne finansijske imovine koja se koristi kao instrument zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostali derivatni instrumenti (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni "fjučersi", zamjena ("swap") kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto, kao i konta vanbilansne evidencije, po vrstama instrumenta.

(7) Na kontu 209 - Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se ulaganja u ostale finansijske instrumente koji su namijenjeni za trgovanje, a koji ne potpadaju pod instrumente precizirane prethodnim kontima. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.
 

Član 6.
(Konta grupe 21)
 

(1) Na kontima grupe 21 - Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala i dužničke instrumente klasifikovane u poslovni model pravnih lica po kojem se ovi finansijski instrumenti mjere po fer vrijednosti i kod kojih se efekti promjene fer vrijednosti iskazuju kroz ostali ukupni rezultat.

(2) Na kontu 210 - Ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala domaćih emitenata (obične i prioritetne dionice pravnih lica, dionice zatvorenih investicijskih fondova i udjeli otvorenih investicijskih fondova) koji nisu namijenjeni za trgovanje, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 211 - Ulaganja u instrumente kapitala inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala inostranih emitenata (obične i prioritetne dionice pravnih lica, dionice zatvorenih investicijskih fondova i udjeli otvorenih investicijskih fondova) koji nisu namijenjeni za trgovanje, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 212 - Ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(5) Na kontu 213 - Ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(6) Na kontu 215 - Depoziti kod banaka iskazuju se ulaganja u depozite koji se drže kod domaćih i/ili inostranih banaka klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(7) Na kontu 216 - Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u sve ostale finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model investicijskih fondova, a koji nisu obuhvaćeni prethodnim propisanim kontima. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(8) Na kontu 217 - Potraživanja za kamatu od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 218 - Vrijednosna usklađivanja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ove imovine, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 219 - Ispravka vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat u skladu sa MSFI 9, na teret konta 627 - Kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.
 

Član 7.
(Konta grupe 22)
 

(1) Na kontima grupe 22 - Ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u dužničke finansijske instrumente (depoziti kod banaka, obveznice, trezorski zapisi i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata.

(2) Na kontu 220 - Kratkoročni depoziti kod banaka iskazuju se ulaganja u depozite koji se drže kod domaćih i/ili inostranih banaka, u periodu do 12 mjeseci, klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 221 - Dugoročni depoziti kod banaka iskazuju se ulaganja u depozite koji se drže kod domaćih i/ili inostranih banaka, u periodu dužem od 12 mjeseci, klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 222 - Ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(5) Na kontu 223 - Ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata (obveznice, trezorski zapisi i ostali dužnički instrumenti) klasifikovane u poslovni model investicijskih fondova po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(6) Na kontu 224 - Ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata iskazuju se ulaganja u sve ostale finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model investicijskih fondova, a koji nisu obuhvaćeni prethodnim propisanim kontima. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(7) Na kontu 229 - Ispravka vrijednosti finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9, na teret konta 626 - Kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.
 

Član 8.
(Konta grupe 24)
 

(1) Na kontima grupe 24 - Ulaganja u nekretnine radi ostvarivanja prihoda od izdavanja nekretnine pod najam iskazuju se nekretnine koje su u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi ostvarivanja prihoda od najma. Ulaganja u nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 240 - Zemljište iskazuju se zemljišta koja investicijski fond posjeduje i drži radi ostvarivanja prihoda od najma. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 241 - Poslovni objekti iskazuju se poslovni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi ostvarivanja prihoda od najma. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 242 - Stambeni objekti iskazuju se stambeni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi ostvarivanja prihoda od najma. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(5) Na kontu 243 - Stambeno-poslovni objekti iskazuju se stambeno-poslovni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi ostvarivanja prihoda od najma. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(6) Na kontu 244 - Ostala ulaganja u nekretnine iskazuju se ulaganja u ostale nekretnine koje investicijski fond posjeduje i drži radi ostvarivanja prihoda od najma. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.

(7) Na kontu 247 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.

(8) Na kontu 248 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u nekretnine koja se mjere po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, na teret konta 628 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.

(9) Na kontu 249 - Ispravka vrijednosti ulaganja u nekretnine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ulaganja u nekretnine koja se mjere po trošku. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.
 

Član 9.
(Konta grupe 25)
 

(1) Na kontima grupe 25 - Ulaganja u nekretnine namijenjene prodaji iskazuju se nekretnine koje su u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Ulaganja u nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 250 - Zemljište iskazuju se zemljišta koja investicijski fond posjeduje i drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 251 - Poslovni objekti iskazuju se poslovni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 252 - Stambeni objekti iskazuju se stambeni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(5) Na kontu 253 - Stambeno-poslovni objekti iskazuju se stambeno-poslovni objekti koje investicijski fond posjeduje i drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicijski fondovi mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(6) Na kontu 254 - Ostala ulaganja u nekretnine iskazuju se ulaganja u ostale nekretnine koje investicijski fond posjeduje i drži radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.

(7) Na kontu 259 - Ispravka vrijednosti ulaganja u nekretnine iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja, u skladu sa MRS 2, na teret konta 628 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u nekretnine.
 

Odjeljak C. Klasa 3 – Potraživanja

 

Član 10.
(Konta grupe 30)
 

(1) Na kontima grupe 30 - Potraživanja iz poslovanja iskazuju se potraživanja proistekla iz prodaje ulaganja, iz prava na dividendu, po osnovu nekretnina datih u najam, te ostala potraživanja.

(2) Na kontu 300 - Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira iskazuju se potraživanja proistekla iz prodaje vrijednosnih papira - dužničkih instrumenata i instrumenata kapitala.

(3) Na kontu 301 - Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina iskazuju se potraživanja proistekla iz prodaje nekretnina.

(4) Na kontu 302 - Potraživanja od najma nekretnina iskazuju se potraživanja proistekla od nekretnina datih u najam.

(5) Na kontu 304 - Potraživanja po osnovu dividendi iskazuju se potraživanja za dividendu kada investicijski fond ima pravo na dividendu objavljenu od strane subjekta koji isplaćuje dividendu, a po osnovu instrumenata kapitala koje investicijski fond posjeduje.

(6) Na kontu 308 - Ostala potraživanja iz poslovanja iskazuju se ostala potraživanja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 30.

(7) Na kontu 309 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovanja iskazuje se ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovanja po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 626 - Kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku.
 

Član 11.
(Konta grupe 31)
 

(1) Na kontima grupe 31 - Potraživanja od društva za upravljanje iskazuju se potraživanja po osnovu više isplaćene naknade za upravljanje, potraživanja za refundiranje troškova fonda i ostala potraživanja od društva za upravljanje.

(2) Na kontu 310 - Potraživanja po osnovu više isplaćene naknade za upravljanje obuhvaća se iznos koji predstavlja razliku između iznosa koji je društvu za upravljanje plaćen po osnovu naknade za upravljanje na temelju pogrešnog obračuna i tačnog obračunatog iznosa naknade.

(3) Na kontu 311 - Potraživanja za refundiranje troškova iskazuje se vrijednost potraživanja od društva za upravljanje po osnovu refundiranja troškova isplaćenih iz sredstava fonda ili obračunatih kao obaveza, a koji padaju na teret društva za upravljanje.

(4) Na kontu 318 - Ostala potraživanja od društva za upravljanje iskazuju se ostala potraživanja od društva za upravljanje koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 31.

(5) Na kontu 319 - Ispravka vrijednosti potraživanja od društva za upravljanje iskazuje se indirektni otpis potraživanja iskazanih na kontima grupe 31, u skladu sa MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI, na teret konta 628 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina.
 

Član 12.
(Konta grupe 32)
 

(1) Na kontima grupe 32 - Odgođena porezna imovina iskazuje se odgođena porezna imovina u skladu sa MRS 12.

(2) Na kontu 320 - Odgođena porezna imovina iskazuju se iznosi poreza na dobit koji su nadoknadivi u budućim periodima i koji se odnose se na privremene porezne razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskorištene porezne gubitke i prenesene neiskorištene porezne olakšice, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uključujući:

a) priznavanje ili povećavanje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit, a koje su knjižene odobrenjem konta 822 - Odgođeni porez na dobit,

b) korištenje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit ili isknjižavanje odgođene porezne imovine uslijed njenog isteka, zaduženjem konta 822 - Odgođeni porez na dobit,

c) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odgođene porezne imovine za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.
 

Član 13.
(Konta grupe 33)
 

(1) Na kontima grupe 33 - Razgraničenja iskazuju se kratkoročno razgraničeni prihodi i troškovi, te akontacije poreza na dobit.

(2) Na kontu 330 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se rashodi koji su plaćeni unaprijed za budući period.

(3) Na kontu 331 - Obračunati, nefakturirani prihodi iskazuju se prihodi tekućeg perioda, proistekli iz prodaje ulaganja i/ili nekretnina, obračunati na kraju izvještajnog perioda (periodičnog ili godišnjeg), a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obračuna.

(4) Na kontu 332 - Akontacije poreza na dobit iskazuju se uplaćene akontacije poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za iznos obaveze za tekući izvještajni period (konto 415), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja akontacija na kraju izvještajnog perioda.

(5) Na kontu 339 - Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 33.
 

Član 14.
(Konta grupe 34)
 

(1) Na kontima grupe 34 - Ostala potraživanja iskazuju se ostala potraživanja koja nisu iskazana na drugim grupama klase 3. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja.

(2) Na kontu 340 - Potraživanja po osnovu datih avansa iskazuju se avansi plaćeni trećim stranama.

(3) Na kontu 348 - Ostala potraživanja iskazuju se sva ostala potraživanja koja nisu iskazana na drugim grupama i kontima klase 3.

(4) Na kontu 349 - Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja iskazuje se razlika između veće knjigovodstvene vrijednosti ostalih potraživanja i njihove procijenjene nadoknadive vrijednosti, u skladu sa MRS 36 i drugim relevatnim MRS/MSFI, na teret konta 628 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina.
 

Odjeljak D. Klasa 4 – Obaveze, razgraničenja, rezervisanja

 

Član 15.
(Konta grupe 40)
 

(1) Na kontima grupe 40 - Obaveze po osnovu ulaganja iskazuju se obaveze fonda koje su nastale po osnovu izvršenih transakcija sa ulaganjima fonda.

(2) Na kontu 400 - Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire iskazuju se obaveze proistekle iz kupovine vrijednosnih papira.

(3) Na kontu 401 - Ostale obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire obuhvaćaju se promjene i iskazuje stanje obaveza po osnovu ulaganja u vrijednosne papire, osim onih iskazanih na kontu 400.

(4) Na računu 403 - Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine obuhvaćaju se promjene i iskazuje stanje obaveza po osnovu ulaganja u nekretnine.

(5) Na kontu 409 - Ostale obaveze po osnovu ulaganja obuhvaćaju se promjene i iskazuje stanje obaveza koje nisu obuhvaćene drugim kontima grupe 40.
 

Član 16.
(Konta grupe 41)
 

(1) Na kontima grupe 41 - Obaveze po osnovu troškova poslovanja obuhvaćaju se promjene i iskazuje stanje obaveza Fonda koje su u vezi s njegovim poslovanjem, osim obaveza u vezi s odnosima s društvom za upravljanje.

(2) Na kontu 410 - Obaveze prema banci depozitaru obuhvaćaju se i iskazuju obaveze po osnovu naknada banci depozitaru.

(3) Na kontu 411 - Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora i direktoru fonda obuhvaćaju se i iskazuju obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora i direktoru zatvorenog investicijskog fonda.

(4) Na kontu 412 - Obaveze po osnovu eksterne revizije iskazuju se obaveze po osnovu usluga eksterne revizije finansijskih izvještaja.

(5) Na kontu 413 - Obaveze po osnovu otkupa udjela iskazuju se obaveze otvorenog investicijskog fonda po osnovu otkupa vlastitih udjela.

(6) Na kontu 414 - Obaveze prema vlasnicima (dionica/udjela) za učešće u dobiti iskazuju se obaveze po osnovu raspodjele dobiti u skladu s općim aktom fonda.

(7) Na kontu 415 - Obaveze za porez na dobiti iskazuju se obaveze za porez na dobit za tekući izvještajni period, zaduženjem konta 821 – Tekući porez na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za stanja akontacija za porez na dobit na kraju izvještajnog perioda (konto 332), ukoliko je iznos stanja akontacija manji od iznosa utvrđene tekuće porezne obaveze.

(8) Na kontu 419 - Ostale obaveze iz poslovanja iskazuju se ostale obaveze fonda po osnovu troškova poslovanja, osim obaveza prema društvu za upravljanje.
 

Član 17.
(Konta grupe 42)
 

(1) Na kontima grupe 42 - Obaveze prema društvu za upravljanje obuhvaćaju se i iskazuju obaveze fonda prema društvu za upravljanje koje nastaju po osnovu naknade za upravljanje, te ostale obaveze prema društvu za upravljanje.

(2) Na kontu 420 - Obaveze za naknadu za upravljanje iskazuje se obaveza fonda prema društvu za upravljanje po osnovu naknade za upravljanje.

(3) Na kontu 421 - Obaveze za manje obračunatu i isplaćenu naknadu za upravljanje obuhvaćaju se obaveze prema društvu za upravljanje po osnovu manje isplaćene naknade za upravljanje, zbog pogrešno obračunatog nižeg iznosa naknade.

(4) Na kontu 422 - Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu obuhvaćaju se promjene i iskazuje stanje obaveza prema društvu za upravljanje nastalih po osnovu obračunatih ulaznih i izlaznih naknada pri kupovini i prodaji udjela koje, u skladu s prospektom fonda, terete njegovu imovinu.

(5) Na kontu 429 - Ostale obaveze prema društvu za upravljanje obuhvaćaju se ostale obaveze prema društvu za upravljanje koje nisu iskazane na ostalim kontima grupe 42.
 

Član 18.
(Konta grupe 43)
 

(1) Na kontima grupe 43 - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i derivatni finansijski instrumenti. Ove obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 430 - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se finansijske obaveze pravnih lica koje se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, u skladu sa MSFI 9. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza

(3) Na kontu 431 - Derivatne finansijske obaveze iskazuje se promjena fer vrijednosti derivatnih finansijskih obaveza proisteklih iz instrumenata zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostalih derivatnih finansijskih obaveza (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni "fjučersi", zamjena ("swap") kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto, kao i konta vanbilansne evidencije, po vrstama instrumenta.
 

Član 19.
(Konta grupe 44)
 

(1) Na kontima grupe 44 - Finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 440 - Finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se sve finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, isključujući obaveze po osnovu ulaganja. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.
 

Član 20.
(Konta grupe 45)
 

Na kontima grupe 45 - Ostale obaveze iskazuju se sve ostale obaveze koje nisu obuhvaćene kontima grupe 40 do 44. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.
 

Član 21.
(Konta grupe 46)
 

Na kontima grupe 46 - Odgođene porezne obaveze iskazuju se iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima koji se odnose na oporezive privremene razlike, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uključujući:
  

a) priznavanje ili povećavanje oporezivih privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit, a koje su knjižene zaduženjem konta 822 - Odgođeni porez na dobit,

b) dospijeće oporezivih privremenih razlika ili isknjižavanje odgođenih poreznih obaveza uslijed isteka, odobrenjem konta 822 - Odgođeni porez na dobit,

c) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odgođenih poreznih obaveza za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.
 

Član 22.
(Konta grupe 47)
 

(1) Na kontima grupe 47 - Razgraničenja iskazuju se unaprijed obračunati troškovi i rashodi, unaprijed naplaćeni prihodi narednog perioda i ostala razgraničenja.

(2) Na kontu 470 - Unaprijed obračunati rashodi iskazuju se obračunati rashodi/troškovi koji terete tekući obračunski period, a za koje nije primljena faktura do kraja tekućeg obračunskog perioda.

(3) Na kontu 471 - Unaprijed naplaćeni prihodi narednog perioda iskazuju se prihodi naplaćeni u tekućem periodu koji se odnose na naredni obračunski period.

(4) Na kontu 479 - Ostala razgraničenja iskazuju se sva ostala razgraničenja koja nisu navedena na prethodnim kontima, obračunata u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.
 

Član 23.
(Konta grupe 48)
 

Na kontima grupe 48 - Rezervisanja iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja.
 

Odjeljak E. Klasa 5 – Neto imovina (kapital)

 

Član 24.
(Konta grupe 50)
 

(1) Na kontima grupe 50 - Vlasnički kapital iskazuju se dionički kapital zatvorenog investicijskog fonda i udjeli otvorenog investicijskog fonda. Vlasnički kapital na kontima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.

(2) Na kontu 500 - Dionički kapital iskazuju iskazuje se nominalna vrijednost izdanih redovnih dionica zatvorenog investicijskog fonda. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitiranih dionica i nominalne vrijednosti dionica.

Na kontu 501 - Udjeli iskazuje se vrijednost emitiranih udjela otvorenog investicijskog fonda po njihovoj vrijednosti na dan obračuna.

(3) Na kontu 502 - Otkupljene vlastite dionice iskazuju se vlastite dionice otkupljene od strane zatvorenog investicijskog fonda.
 

Član 25.
(Konta grupe 51)
 

(1) Na kontima grupe 51 - Dionička premija iskazuje se pozitivna ili negativna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica zatvorenog investicijskog fonda i njihove nominalne vrijednosti.

(2) Na kontu 510 - Ažio iskazuje se pozitivna razlika između nominalne vrijednosti dionice zatvorenog investicijskog fonda i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

(3) Na kontu 511 - Disažio iskazuje se negativna razlika između nominalne vrijednosti dionice zatvorenog investicijskog fonda i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.
 

Član 26.
(Konta grupe 52)
 

(1) Na kontima grupe 52 - Revalorizacione rezerve iskazuju se revalorizacione rezerve po različitim osnovama.

(2) Na kontu 520 - Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se iskazuju se efekti vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine vrednovane po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, a nakon umanjenja poreza na dobit (također priznatog kroz ostali ukupni rezultat, a u korist konta 460 - Odgođene porezne obaveze). Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

Ukoliko se dužnički instrument, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni efekti njegovog vrednovanja prenose se na konto 719 – Ostali realizovani dobici, dok se kumulativni negativni efekti njegovog vrednovanja prenose na konto 619 - Ostali realizovani gubici.

Ukoliko se instrument kapitala, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni ili negativni efekti njegovog vrednovanja prenose se na konto 540 - Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda ili na konto 550 - Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda, zavisno od stanja na ovim kontima kod investicijskog fonda.

Razlika između fer vrijednosti prodate finansijske imovine i postignute prodajne cijene knjiži se u korist konta 7102 - Dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili na teret konta 6102 - Gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat.

(3) Na kontu 521 - Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite iskazuju se dobici i gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite novčanog toka.

Povećanje fer vrijednosti instrumenata zaštite novčanog toka knjiži se na teret konta 204 ili na teret konta 431, te u korist konta 521. Knjiženje povećanja fer vrijednosti pojedinog derivatnog instrumenta zaduženjem konta 204 provodi se pod uslovom da u prethodnom periodu po istom instrumentu nije nastala derivatna finansijska obaveza. U tom slučaju, utvrđeno povećanje fer vrijednosti na datum izvještavanja knjižit će se na teret konta 431 kao smanjenje derivatne finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, a tek eventualna razlika na teret konta 204.

Smanjenje fer vrijednosti instrumenata zaštite knjiži se u korist konta 204 ili u korist konta 431, te na teret konta 521. Knjiženje smanjenja fer vrijednosti derivata u korist konta 204 može se provoditi pod uslovom da se tim knjiženjem (promatrano na nivou pojedinačnog ugovora) ovaj konto ne dovede u potražno stanje. Ukoliko je smanjenje fer vrijednosti derivata (promatrano na nivou pojedinačnog ugovora) veće od prethodnog stanja na kontu 204, u korist ovog konta može se na ime smanjenja fer vrijednosti knjižiti iznos u visini stanja na kontu 204, a razlika iznad toga iznosa u korist konta 431.

Ukoliko postoji kumulativni gubitak na instrumentu zaštite novčanog toka na kontu 521 za koji se ne očekuje da će biti nadoknađen, isti se mora odmah priznati u bilans uspjeha, na teret konta 623.

(4) Na kontu 529 - Ostale revalorizacione rezerve iskazuju se efekti promjene fer vrijednosti ostalih stavki finansijskih izvještaja čiji se efekti u skladu sa MRS i MSFI iskazuju u korist ili na teret revalorizacijskih rezervi. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.
 

Član 27.
(Konta grupe 53)
 

(1) Na kontima grupe 53 - Rezerve iskazuju se zakonske/statutarne rezerve i ostale rezerve.

(2) Na kontu 531 - Statutarne rezerve iskazuju se rezerve formirane iz dobiti u skladu sa zakonom, statutom Fonda i odlukama skupštine dioničara zatvorenog investicijskog fonda.

(3) Na kontu 532 - Ostale rezerve iskazuju se sve ostale rezerve formirane u skladu s internim aktom Fonda i odlukama skupštine zatvorenog investicijskog fonda.
 

Član 28.
(Konta grupe 54)
 

(1) Na kontima grupe 54 - Neraspoređena dobit iskazuje se neraspoređena dobit prethodnih perioda i izvještajnog perioda.

(2) Na kontu 540 - Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda iskazuje se akumulirana (zadržana) dobit prethodnih perioda.

(3) Na kontu 541 - Dobit tekućeg perioda iskazuje se neraspoređena dobit izvještajne godine, odobrenjem ovog konta, na teret konta 823 - Prijenos dobiti ili gubitka.
 

Član 29.
(Konta grupe 55)
 

(1) Na kontima grupe 55 - Nepokriveni gubitak iskazuju se gubitak prethodnih perioda i izvještajnog perioda.

(2) Na kontu 550 – Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda iskazuje se akumulirani nepokriveni gubitak iz prethodnih perioda.

(3) Na kontu 551 - Gubitak tekućeg perioda iskazuje se gubitak utvrđen na kraju izvještajnog perioda, zaduženjem ovog konta i odobrenjem konta 823 - Prijenos dobiti ili gubitka.
 

Odjeljak F. Klasa 6 – Rashodi

 

Član 30.
(Konta grupe 60)
 

(1) Na kontima grupe 60 - Poslovni rashodi obuhvaćaju se rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti fonda.

(2) Na kontu 600 - Naknada društvu za upravljanje obuhvaćaju se naknade koje se plaćaju društvu za upravljanje za uslugu upravljanja fondom.

(3) Na kontu 601 - Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira obuhvaćaju se iznosi transakcijskih troškova, nastalih pri kupovini i prodaji vrijednosnih papira.

(4) Na kontu 602 - Ulazne i izlazne naknade obuhvaćaju se iznosi ulaznih naknada koje se naplaćuju otvorenom investicijskom fondu (a koje se odbijaju od iznosa uplata u trenutku prodaje udjela) i iznosi izlaznih naknada koje se naplaćuju otvorenom investicijskom fondu (a koje se odbijaju od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa).

(5) Na kontu 603 - Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru fonda obuhvaćaju se iznosi po osnovu naknada članovima nadzornog odbora i direktoru zatvorenog investicijskog fonda.

(6) Na kontu 604 - Naknade eksterne revizije iskazuju se fakturisani i obračunati troškovi eksterne revizije.

(7) Na kontu 605 - Naknade banci depozitaru obuhvaćaju se iznosi naknade plaćene banci depozitaru.

(8) Na kontu 606 - Troškovi bankarskih usluga iskazuju se troškovi bankarskih provizija za pružene usluge.

(9) Na kontu 607 - Rashodi po osnovu poreza iskazuju se rashodi po osnovu poreznih obaveza fonda, izuzimajući porez na dobit.

(10) Na kontu 608 - Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH iskazuju se naknade i troškovi koji se plaćaju Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(11) Na kontu 609 - Ostali dozvoljeni rashodi fonda obuhvaćaju se rashodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 60. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama dozvoljenih rashoda.
 

Član 31.
(Konta grupe 61)
 

(1) Na kontima grupe 61 - Realizovani gubici obuhvaćaju se gubici nastali pri prodaji finansijske imovine - vrijednosnih papira i nekretnina, pri promjeni kurseva stranih valuta, te ostali realizovani gubici.

(2) Na kontu 6101 - Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku obuhvaćaju se gubici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po amortizovanom trošku, po cijeni nižoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani.

(3) Na kontu 6102 - Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat obuhvaćaju se gubici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, po cijeni nižoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani.

(4) Na kontu 6103 - Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha obuhvaćaju se gubici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, po cijeni nižoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani, te gubici po osnovu trgovanja derivatima.

(5) Na kontu 611 - Realizovane negativne kursne razlike obuhvaćaju se gubici nastali pri realizaciji monetarne imovine i/ili izmirenju monetarnih obaveza, a po osnovu pada kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, te po osnovu porasta kursa valute u kojoj su iskazane monetarne obaveze.

(6) Na kontu 612 - Realizovani gubici od prodaje ulaganja u nekretnine iskazuju se gubici nastali uslijed prodaje nekretnina po cijeni nižoj od knjigovodstvene vrijednosti po kojoj je evidentirana ta nekretnina.

(7) Na kontu 613 - Troškovi amortizacije iskazuje se vrijednost amortizacije nekretnina koje su u posjedu radi ostvarivanja prihoda od najma i koje se mjere po trošku, odobrenjem konta 249 - Ispravka vrijednosti ulaganja u nekretnine.

(8) Na kontu 619 - Ostali realizovani gubici iskazuju se ostali gubici koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 61, uključujući i kumulativne negativne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otuđenja ove imovine. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama gubitaka.
 

Član 32.
(Konta grupe 62)
 

(1) Na kontima grupe 62 - Nerealizovani gubici obuhvaćaju se negativni efekti vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine - vrijednosnih papira i derivata, i nekretnina, umanjenja vrijednosti finansijske imovine, nekretnina i ostale imovine, te ostali nerealizovani gubici, u skladu sa MSFI 9, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom

(2) Na kontu 620 - Nerealizovani gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se gubici koji su posljedica usklađivanja više knjigovodstvene vrijednosti ove imovine (isključujući derivatne finansijske instrumente) sa njihovom nižom fer vrijednošću.

(3) Na kontu 621 - Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se gubici koji su posljedica usklađivanja niže knjigovodstvene vrijednosti ovih obaveza (isključujući derivatne finansijske instrumente) sa njihovom višom fer vrijednošću.

(4) Na kontu 622 - Nerealizovane negativne kursne razlike obuhvaćaju se gubici nastali pri preračunu vrijednosti monetarne imovine i monetarnih obaveza na datum izvještavanja, a po osnovu pada kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, te po osnovu porasta kursa valute u kojoj su iskazane monetarne obaveze.

(5) Na kontu 623 - Nerealizovani gubici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente zaštite. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(6) Na kontu 626 - Umanjenje vrijednosti ulaganja u nekretnine iskazuje se umanjenje vrijednosti ulaganja u nekretnine koja se vode po trošku i amortizuju, u korist konta 248 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(7) Na kontu 625 - Nerealizovani gubici od ulaganja u nekretnine po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se gubici koji su posljedica usklađivanja više knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti sa njihovom nižom fer vrijednošću, u korist konta 247 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(8) Na kontu 626 - Kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuju se kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 627 - Kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 628 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina iskazuje se indirektni otpis i/ili ispravka vrijednosti ostale nefinansijske imovine fonda, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI.

(11) Na kontu 629 - Ostali nerealizovani gubici iskazuju se ostali nerealizovani gubici koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 62. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama gubitaka.
 

Član 33.
(Konta grupe 63)
 

(1) Na kontima grupe 63 - Finansijski rashodi iskazuju se rashodi od kamata i ostali finansijski rashodi. Ovi rashodi se priznaju i vrednuju prema relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 630 - Rashodi po osnovu kamata iskazuju se rashodi od kamata. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 631 - Rashodi po osnovu kamata po najmovima iskazuju se rashodi kamata proistekli iz najmovima kod primaoca najma. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 639 - Ostali finansijski rashodi iskazuju se ostali finansijski rashodi koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 63. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama rashoda.
 

Član 34.
(Konta grupe 690)
 

Preko konta 690 - Prijenos rashoda vrši se prijenos rashoda sa grupa konta 60 do 63, odobrenjem konta 690, na teret konta 811 - Ukupni rashodi.
 

Odjeljak G. Klasa 7 – Prihodi

 

Član 35.
(Konta grupe 70)
 

(1) Na kontima grupe 70 - Poslovni prihodi obuhvaćaju se prihodi koji nastaju iz poslovanja fonda.

(2) Na kontu 700 - Prihodi od dividendi obuhvaćaju se prihodi po osnovi ostvarenog prava na dividendu iz dionica koje fond drži u svom portfelju.

(3) Na kontu 701 - Prihodi od kamata obuhvaćaju se prihodi od kamata koje fond ostvaruje po osnovi dužničkih instrumenata - vrijednosnih papira i depozita. Prihodi se knjiže na odgovarajuća četverocifrena konta shodno klasifikaciji dužničkih instrumenata u kategorije finansijske imovine.

(4) Na kontu 702 - Amortizacija premije (diskonta) od vrijednosnih papira - dužničkih instrumenata iskazuje se amortizirani dio razlike između nominalne cijene vrijednosnih papira i cijene po kojoj su vrijednosni papiri kupljeni. Amortizacija se knjiži na odgovarajuća četverocifrena konta shodno klasifikaciji dužničkih instrumenata u kategorije finansijske imovine.

(5) Na kontu 703 - Prihodi od najma obuhvaćaju se prihodi od nekretnina u posjedu fonda datih u najam.

(6) Na kontu 709 - Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju se ostali poslovni prihodi koji nisu obuhvaćeni kontima grupe 70. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda
 

Član 36.
(Konta grupe 71)
 

(1) Na kontima grupe 71 - Realizovani dobici obuhvaćaju se dobici nastali pri prodaji finansijske imovine - vrijednosnih papira i nekretnina, pri promjeni kurseva stranih valuta, te ostali realizovani dobici.

(2) Na kontu 7101 - Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku obuhvaćaju se dobici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po amortizovanom trošku, po cijeni višoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani.

(3) Na kontu 7102 - Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat obuhvaćaju se dobici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, po cijeni višoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani.

(4) Na kontu 7103 - Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha obuhvaćaju se dobici nastali pri prodaji vrijednosnih papira, klasifikovanih kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, po cijeni višoj od vrijednosti po kojoj su knjigovodstveno evidentirani, te dobici po osnovu trgovanja derivatima.

(5) Na kontu 711 - Realizovane pozitivne kursne razlike obuhvaćaju se dobici nastali pri realizaciji monetarne imovine i/ili izmirenju monetarnih obaveza, a po osnovu porasta kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, te po osnovu pada kursa valute u kojoj su iskazane monetarne obaveze.

(6) Na kontu 712 - Realizovani dobici od prodaje ulaganja u nekretnine iskazuju se dobici nastali uslijed prodaje nekretnina po cijeni višoj od knjigovodstvene vrijednosti po kojoj je evidentirana ta nekretnina.

(7) Na kontu 719 - Ostali realizovani dobici iskazuju se ostali dobici koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 71, uključujući i kumulativne pozitivne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otuđenja ove imovine. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama dobitaka.
 

Član 37.
(Konta grupe 72)
 

(1) Na kontima grupe 72 - Nerealizovani dobici obuhvaćaju se pozitivni efekti vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine - vrijednosnih papira i derivata, i nekretnina, otpuštanja prethodno priznatih umanjenja vrijednosti finansijske imovine, nekretnina i ostale imovine, te ostali nerealizovani dobici, u skladu sa MSFI 9, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI, i usvojenom računovodstvenom politikom

(2) Na kontu 720 - Nerealizovani dobici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se dobici koji su posljedica usklađivanja niže knjigovodstvene vrijednosti ove imovine (isključujući derivatne finansijske instrumente) sa njihovom višom fer vrijednošću.

(3) Na kontu 721 - Nerealizovani dobici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se dobici koji su posljedica usklađivanja više knjigovodstvene vrijednosti ovih obaveza (isključujući derivatne finansijske instrumente) sa njihovom nižom fer vrijednošću.

(4) Na kontu 722 - Nerealizovane pozitivne kursne razlike obuhvaćaju se dobici nastali pri preračunu vrijednosti monetarne imovine i monetarnih obaveza na datum izvještavanja, a po osnovu porasta kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, te po osnovu pada kursa valute u kojoj su iskazane monetarne obaveze.

(5) Na kontu 723 - Nerealizovani dobici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se dobici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente zaštite. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(6) Na kontu 725 - Dobici od otpuštanja prethodno priznatog umanjenja vrijednosti ulaganja u nekretnine iskazuje se otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja u nekretnine koja se vode po trošku i amortizuju, na teret konta 248 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(7) Na kontu 725 - Nerealizovani dobici od ulaganja u nekretnine po osnovu svođenja na fer vrijednost obuhvaćaju se dobici koji su posljedica usklađivanja niže knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti sa njihovom višom fer vrijednošću, na teret konta 247 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(8) Na kontu 726 - Dobici od otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuju se otpuštanja ranije priznatih ispravki vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 727 - Dobici od otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se otpuštanja ranije priznatih ispravki vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 728 - Dobici od otpuštanja ranije priznate ispravke vrijednosti ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina iskazuje se otpuštanja ranije priznatih ispravki vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od ostale nefinansijske imovine fonda, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI.

(11) Na kontu 729 - Ostali nerealizovani dobici iskazuju se ostali nerealizovani dobici koji nisu obuhvaćeni navedenim kontima grupe 72. Investicijski fondovi trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama dobitaka.
 

Član 38.
(Konta grupe 790)
 

Preko konta 790 - Prijenos prihoda vrši se prijenos rashoda sa grupa konta 70 do 72, zaduženjem konta 790, u korist konta 810 - Ukupni prihodi.
 

Odjeljak H. Klasa 8 – Otvaranje i zaključak konta stanja i uspjeha

 

Član 39.
(Konta grupe 80)
 

(1) Na kontima grupe 80 - Otvaranje glavne knjige obuhvaćaju se početna stanja pozicija imovine, obaveza i neto imovina (kapitala) iz bilansa osnivanja na početku rada fonda i izvještaja o finansijskom položaju na početku svake godine.

(2) Na kontu 800 - Konto otvaranja obuhvaćaju se odobrenjem početna stanja pozicija imovine uz zaduženje odgovarajućih konta klasa 1., 2. i 3. Za početna stanja obaveza i neto imovine (kapitala) zadužuje se Konto otvaranja, a odobravaju se odgovarajuća konta klase 4. i 5. Nakon otvaranja svih konta glavne knjige koja imaju početna stanja, zbir dugovne i potražne strane konta 800 jednak je zbiru izvještaja o finansijskom položaju na osnovu kojeg se vrši otvaranje konta glavne knjige.
 

Član 40.
(Konta grupe 81)
 

(1) Na kontima grupe 81 - Zaključak konta poslovnog rezultata zaključuje se konto rashoda i prihoda.

(2) Na kontu 810 - Ukupni prihodi zaključuje se konto prihoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 790 - Prijenos prihoda.

(3) Na kontu 811 - Ukupni rashodi zaključuje se konto rashoda, zaduženjem ovog konta u korist konta 690 - Prijenos rashoda.

(4) Na kontu 812 - Prijenos rezultata perioda iskazuje se prijenos bruto dobiti obračunskog perioda, zaduženjem ovog konta u korist konta 720 - Dobit ili gubitak, odnosno, ako je ostvaren bruto gubitak, zaduženjem konta 720 - Dobit ili gubitak u korist konta 712.
 

Član 41.
(Konta grupe 82)
 

(1) Na kontima grupe 82 - Obračun dobiti ili gubitka iskazuju se ostvarena dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, tekući i odgođeni porez na dobit i prijenos dobiti ili gubitka.

(2) Na kontu 820 - Dobit ili gubitak iskazuje se ostvarena bruto dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, prenesena sa konta 812.

(3) Na kontu 821 - Tekući porez na dobit iskazuje se porez na dobit tekuće godine, u skladu sa propisima o porezu na dobit, zaduženjem ovog konta u korist konta 415 - Obaveze za porez na dobit.

(4) Na kontu 822 - Odgođeni porez na dobit iskazuje se sljedeće:

a) Smanjenje odgođene porezne imovine iz prethodnih godina (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), zaduženjem konta 822 u korist konta 320 - Odgođena porezna imovina.

b) Povećanje odgođene porezne imovine u tekućoj godini (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 320 - Odgođena porezna imovina.

c) Povećanje odgođenih poreznih obaveza u tekućoj godini (privremene razlike oporezive u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), zaduženjem ovog konta u korist konta 460 - Odgođene porezne obaveze.

d) Smanjenje odgođenih poreznih obaveza iz prethodnih godina (privremene razlike oporezive u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 460 - Odgođene porezne obaveze.

(5) Na kontu 823 - Prijenos dobiti ili gubitka iskazuje se ostvarena neto dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, zaduženjem ili odobrenjem ovog konta u korist ili na teret konta 820 - Dobit ili gubitak, 821 - Tekući porez na dobit, 822 – Odgođeni porez na dobit. Ostvarena neto dobit se na kraju obračunskog perioda prenosi zaduženjem konta 823, u korist konta 541 - Dobit tekućeg perioda. Ostvareni neto gubitak na kraju obračunskog perioda prenosi se na teret konta 823 - Gubitak tekućeg perioda, u korist konta 551.
 

Član 42.
(Konta grupe 830)
 

(1) Na kontu 830 - Konto zaključka, na dan izvještaja o finansijskom položaju, zaključuje se konto imovine, obaveza i neto imovine (kapitala).

(2) Zaključak konta stanja glavne knjige vrši se zaduženjem konta 830 u korist konta imovine, odnosno odobrenjem konta 830 na teret konta obaveza i neto imovine (kapitala), po pojedinim pozicijama izvještaja o finansijskom položaju. Po izvršenom zaključku, zbir dugovne strane je jednak zbiru potražne strane na ovom kontu.
 

Odjeljak I. Klasa 9 - Vanbilansna evidencija

 

Član 43.
(Konta grupe 98)
 

(1) Na kontima grupe 98 - Vanbilansna aktiva iskazuju se tuđa imovina uzeta u najam, osim imovine uzete pod finansijskim najmom, derivatni poslovi (derivatni finansijski instrumenti, bez obzira na to je li riječ o instrumentima koji se drže radi trgovanja, ugrađenim derivatima ili onima koji se koriste kao instrument zaštite, te bez obzira na valutu u kojoj je izražena odnosna varijabla derivatnih finansijskih instrumenata) i ostala imovina koja nije u vlasništvu investicijskog fonda, kao i druge stavke koje se evidenciono iskazuju u okviru vanbilansne evidencije.

(2) Na kontima grupe 99 - Vanbilansna pasiva iskazuju se obaveze po osnovu imovine i drugih stavki iskazanih na kontima grupe 98.
 

Poglavlje III. Prijelazne i završne odredbe

 

Član 44.
(Konta grupe 56)
 

(1) Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji su se u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru, sadržaju konta u kontnom okviru i sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21) priznavali na kontima grupe 56 - Nerealizovani dobici i gubici - efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, od datuma primjene ovog pravilnika, priznavaće se u skladu sa MSFI 9 kroz bilans uspjeha.

(2) Od datuma primjene ovog pravilnika, konta grupe 56 se smatraju privremenim, obzirom da nakon realizacije svih nerealizovanih dobitaka i gubitaka, prethodno priznatih do 31. decembra 2021. godine, investicijski fondovi trebaju zatvoriti konta grupe 56.

(3) Stanje na kontu 560 - Nerealizovani dobici po osnovu promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, utvrđeno na dan 31. decembar 2021. godine, naknadno će biti prenešeno na konto 540 - Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda, po realizaciji dobitaka od predmetne imovine.

Stanje na kontu 561 - Nerealizovani gubici po osnovu promjene fer vrijednosti finansijske imovine koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, utvrđeno na dan 31. decembar 2021. godine, naknadno će biti prenešeno na konto 550 - Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda, po realizaciji gubitaka od predmetne imovine.
 

Član 45.
(Primjena Kontnog okvira)
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru i sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).
 

Član 46.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.
 

Broj 04-02-2-6795/21
03. septembra.2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.