željeznica

Legislativa

Pravilnik o interoperabilnosti

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje treba da ispuni željeznica da bi se osigurala interoperabilnost s ciljem nesmetanog odvijanja željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj.

07.10.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 89, 07.10.2021.

 

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o željeznicama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/17, 28/17 i 100/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O INTEROPERABILNOSTI

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje treba da ispuni željeznica da bi se osigurala interoperabilnost s ciljem nesmetanog odvijanja željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj.

Član 2.

(1) Pod interoperabilnošću, u smislu ovog pravilnika, smatra se sposobnost željeznica da omogući sigurno i nesmetano kretanje vozova koji ostvaruju zahtijevane nivoe performansi, a što ovisi o svim regulatornim, tehničkim i eksploatacionim uvjetima koji moraju da budu ostvareni da bi se ispunili osnovni zahtjevi.

(2) Sastavne dijelove interoperabilnosti predstavljaju svi osnovni sastavni dijelovi, skupine sastavnih dijelova, podsklop ili sklop opreme koja je ugrađena ili koja se namjerava ugraditi u podsistem o kojem, direktno ili indirektno, ovisi interoperabilnost željeznica, uključujući materijalne i nema- terijalne predmete.

Član 3.

(1) Željeznicu čine strukturni i funkcionalni podsistemi.

(2) Strukturni podsistemi su:

1) građevinski podsistem - željeznički kolosijeci, skretnice, objekti na pruzi (mostovi, tuneli i sl.) i pripadajuća infrastruktura u službenim mjestima (peroni, područja pristupa, uključujući i dijelove namijenjene licima sa posebnim potrebama ili smanje- nom pokretljivošću i sl.),

2) elektroenergetski podsistem - uređaji namijenjeni napajanju električnom energijom, uključujući kontaktnu mrežu i pružnu opremu za mjerenje potrošnje električne energije,

3) pružna signalizacija, upravljanje i kontrola - sva oprema postavljena duž željezničke pruge koja je potrebna da se osigura sigurnost, kontrola i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži,

4) signalizacija, upravljanje i kontrola ugrađena u vozilu - oprema u vozilu koja je potrebna da se osigura sigurnost, kontrola i upravljanje kretanjem vozova odobrenim za saobraćaj na mreži,

5) vozna sredstva - struktura, sistemi kontrole i upravljanja za svu voznu opremu, oduzimači struje, uređaji za vuču i konverziju energije, oprema za mjerenje potrošnje električne energije u vozilu, oprema za kočenje, kvačenje, trčanje (obrtno postolje, osovine i sl.) i vješanje, vrata, interfejs čovjek-mašina (vozno osoblje i putnici, uključujući i potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću), pasivni i aktivni sigurnosni uređaji i sredstva potrebna za zdravlje putnika i voznog osoblja.

(3) Funkcionalni podsistemi su:

1) reguliranje i upravljanje saobraćajem - postupci i dodatna oprema koja omogućava usklađen rad raznih struktur- nih podsistema u toku redovnog ili otežanog rada, posebno uključujući sastavljanje vozova, vožnju vozova, planiranje i upravljanje saobraćajem, kao i stručna osposobljenost;

2) održavanje - postupci, dodatna oprema, radionice za održavanje i zalihe rezervnih dijelova koje omogućavaju obavezne popravke i preventivno održavanje radi osiguranja interoperabilnosti željezničkog sistema i garantiranja zahtijevanih performansi;

3) telematske aplikacije za prijevoz putnika i robe:

1. aplikacije za prijevoz putnika, uključujući sisteme koji putnicima pružaju informacije prije i u toku vožnje, sisteme

za rezervaciju i plaćanje, sisteme za upravljanje prtljagom i upravljanje vezama između željeznice i drugih vidova saobraćaja,

2. aplikacije za prijevoz robe, uključujući informacione sisteme (praćenje robe i vozova u realnom vremenu), ranžirne sisteme i sisteme usmjeravanja vozova, sisteme rezerva- cije, plaćanja i fakturiranja, upravljanje vezama sa drugim vidovima saobraćaja i izradu elektronskih pratećih dokume- nata.

Član 4.

(1) Osnovni zahtjevi za osiguranje interoperabilnosti obuhvaćaju opće i posebne zahtjeve.

(2) Opći zahtjevi koje mora da ispuni željeznica su slje- deći:

1) sigurnost:

1. projektiranje, gradnja ili sklapanje, održavanje i pra- ćenje komponenti bitnih za sigurnost, a posebno komponenti vezanih za kretanje voza, moraju da omoguće sigurnost na nivou koji odgovara ciljevima postavljenim za mrežu, uklju- čujući i one za specifične situacije,

2. parametri vezani za kontakt točak-šina moraju ispu- njavati zahtjeve stabilnosti koji osiguravaju sigurno kretanje najvećom dozvoljenom brzinom, a parametri kočnica moraju da osiguraju zaustavljanje na određenom zaustavnom putu pri najvećoj dozvoljenoj brzini,

3. komponente koje se koriste moraju tokom vijeka upotrebe izdržati sva predviđena normalna ili granična opterećenja, a odgovarajućim mjerama mora se osigurati da se posljedice nepredviđenih ispada održe u određenim granicama,

4. projektiranje stabilnih postrojenja i vozila i izbor korištenih materijala moraju da budu takvi da u slučaju požara ograniče nastanak, širenje, kao i djejstva vatre i dima,

5. svaki uređaj namijenjen za rukovanje od strane ko- risnika mora biti projektiran tako da ne ugrožava sigurno rukovanje ili zdravlje i sigurnost korisnika ako se upotre- bljava na predvidiv način, čak i kada to nije u skladu s uput- stvom;

2) pouzdanost i dostupnost - praćenje i održavanje sta- bilnih ili pokretnih komponenti koje su uključene u kretanje voza moraju da budu organizirani, izvedeni i kvantificirani tako da održe njihov rad u predviđenim uvjetima;

3) zdravlje - materijali koji zbog načina upotrebe mogu da predstavljaju zdravstveni rizik za lica koja su sa njima u dodiru ne mogu da se koriste u vozovima i na željezničkoj infrastrukturi i moraju da se biraju, obrade i koriste tako da se ograniči emitiranje štetnog i opasnog dima ili plinova, po- sebno u slučaju požara;

4) zaštita životne sredine:

1. uticaj koji uspostavljanje i eksploatacija željeznica ima na životnu sredinu mora se procijeniti i uzeti u obzir u fazi projektiranja željeznica, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine,

2. materijali koji se koriste u vozovima i na infrastrukturi moraju da spriječe emitiranje dima ili plinova koji su štetni i opasni za životnu sredinu, naročito u slučaju požara,

3. vozna sredstva i sistemi za napajanje energijom mo- raju da budu projektirani i građeni tako da se postigne elek- tromagnetna kompatibilnost sa postrojenjima i uređajima javnih i privatnih mreža sa kojima dolaze u doticaj,

4. projektiranje i eksploatacija željeznica ne smiju do- vesti do nedozvoljenog nivoa buke u područjima u blizini željezničke infrastrukture, niti u upravljačnici vučnog vo- zila,

5. eksploatacija željezničkog sistema ne može da pro- uzrokuje nedozvoljeni nivo vibracija tla za aktivnosti i po-

dručja u blizini infrastrukture koja se održava u skladu sa propisima;

5) tehnička usklađenost - tehničke karakteristike infrastruk- ture i stabilnih postrojenja moraju da budu usklađene međusob- no, kao i sa karakteristikama vozova koji se koriste na željezni- cama, a ako se utvrdi da se tehnička usklađenost infrastrukture i stabilnih postrojenja sa karakteristikama vozova koji se koriste na željeznici na određenim dijelovima mreže postiže uz velike teškoće, mogu se uvesti privremena rješenja kojima se osigura- va ta usklađenost u nekom budućem periodu;

6) pristupačnost - podsistemi infrastrukture i voznih sred- stava moraju da budu pristupačni licima sa posebnim potreba- ma ili smanjenom pokretljivošću s ciljem osiguranja njihovog pristupa pod istim uvjetima, kao i ostalim licima, sprečava- njem postavljanja ili uklanjanjem prepreka, kao i primjenom odgovarajućih mjera, a što podrazumijeva i projektiranje, izgradnju, obnovu, unapređenje, održavanje i eksploataciju predmetnih dijelova podsistema kojim javnost ima pristup. Podsistem reguliranja i upravljanja saobraćajem i podsistem telematskih aplikacija za prijevoz putnika moraju da predvide neophodnu funkcionalnost koja je potrebna radi olakšanja pri- stupa licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretlji- vošću pod istim uvjetima, kao i ostalim licima.

(3) Posebni zahtjevi za pojedine podsisteme su:

1) građevinski podsistem:

1. sigurnost:

- obavezno je da se preduzmu odgovarajuće mjere da se spriječi neovlašćeni pristup ili ulazak u postrojenja,

- potrebno je da se preduzmu mjere da bi se smanjila opasnost kojoj su izložena lica, posebno pri prolasku vozova kroz službena mjesta,

- infrastruktura koja je dostupna javnosti mora da bude projektirana i građena na način da se ograniči rizik po sigur- nost ljudi (stabilnost, požar, pristup, evakuacija, peroni i sl.),

- potrebno je donijeti odgovarajuće mjere koje podrazu- mijevaju posebne sigurnosne uvjete u dugačkim tunelima i na vijaduktima,

2. pristupačnost - dijelovi građevinskog podsistema koji su dostupni javnosti moraju da budu pristupačni licima sa poseb- nim potrebama ili smanjenom pokretljivošću;

2) elektroenergetski podsistem:

1. sigurnost - eksploatacija sistema za snabdijevanje energijom ne smije da ugrozi sigurnost vozova i ljudi (put- nika, operativnog osoblja, stanovnika uz željezničku prugu i trećih lica),

2. zaštita životne sredine - rad sistema za snabdijevanje električnom ili toplotnom energijom ne može da utiče na ži- votnu sredinu preko utvrđenih granica,

3. tehnička usklađenost - sistemi za snabdijevanje elek- tričnom i toplotnom energijom moraju da budu takvi da vozovima omoguće postizanje predviđenih performansi, a sistemi za snabdijevanje električnom energijom moraju da budu usklađeni sa uređajima za oduzimanje energije ugra- đenim na vozove;

3) signalizacija, upravljanje i kontrola:

1. sigurnost:

- postrojenja i procedure za pružnu signalizaciju, uprav- ljanje i kontrolu moraju da omoguće kretanje vozova na ni- vou sigurnosti predviđenom za tu mrežu,

- sistemi signalizacije, upravljanja i kontrole moraju da omoguće nastavak sigurnog kretanja vozova i u otežanim uvjetima,

2. tehnička usklađenost:

- nova infrastruktura i nova vozila koja se izgrade ili razviju poslije usvajanja usklađenih sistema signalizacije, upravljanja i kontrole moraju biti prilagođeni za korištenje tih sistema,

- uređaji za signalizaciju, upravljanje i kontrolu koji su ugrađeni u upravljačice vučnih vozila moraju da omoguće redovan rad u okviru zadatih uvjeta u cijelom željezničkom sistemu;

4) željeznička vozila:

1. sigurnost:

- struktura vozila i spojeva između vozila mora da bude projektirana na način da se u slučaju sudara ili iskliznuća zaštite prostori za putnike i upravljačice,

- električna oprema ne smije da ugrozi sigurnost i funk- cioniranje postrojenja za signalizaciju, upravljanje i kon- trolu,

- tehnika kočenja i pri tome nastala opterećenja moraju da budu usklađeni sa konstrukcijom željezničke pruge, obje- kata na pruzi i signalnih sistema,

- potrebno je da se preduzmu mjere koje onemogućavaju pristup uređajima pod naponom,

- u slučaju opasnosti određeni uređaji moraju da omogu- će putnicima da obavijeste mašinovođu, a prateće osoblje da stupi u vezu sa njim,

- sistemi zatvaranja i otvaranja vrata moraju da garanti- raju sigurnost putnika,

- moraju da postoje posebno označeni izlazi za slučaj opasnosti,

- moraju se donijeti odgovarajuće mjere koje podrazumi- jevaju posebne sigurnosne uvjete u dugačkim tunelima,

- potrebno je da se ugradi neovisan sistem rezervnog osvjetljenja dovoljne snage kapaciteta,

- vozovi moraju da budu opremljeni sistemom razglasa za komunikaciju voznog osoblja sa putnicima,

2. pouzdanost i dostupnost - oprema vozila mora da bude projektirana tako da u otežanoj situaciji omogući da voz na- stavi vožnju bez negativnih posljedica za opremu koja se i dalje koristi,

3. tehnička usklađenost:

- električna oprema mora da bude usklađena sa radom postrojenja za kontrolu, upravljanje i signalizaciju,

- kod električne vuče karakteristike uređaja za oduzima- nje struje moraju da omogućavaju vozovima kretanje po že- ljeznici sa odgovarajućim sistemom napajanja električnom energijom,

- karakteristike voznih sredstava moraju da budu takve da omoguće kretanje na svim predviđenim željezničkim pru- gama, uzimajući u obzir klimatske uvjete,

4. nadzor - vozovi moraju da budu opremljeni uređajem za registriranje informacija, a podaci prikupljeni pomoću tog uređaja i njihova obrada moraju da budu usklađeni,

5. pristupačnost - dijelovi podsistem voznih sredstava koji su dostupni javnosti moraju da budu pristupačni licima sa posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću;

5) održavanje:

1. zdravlje i sigurnost - rad tehničkih postrojenja i po- stupci na mjestima gdje se obavlja održavanje moraju da omoguće siguran rad podsistema i ne smiju predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost lica,

2. zaštita životne sredine - rad tehničkih postrojenja i po- stupci na mjestima gdje se obavlja održavanje ne smiju da pre- laze dopuštene nivoe štetnih djejstava na okruženje,

3. tehnička usklađenost - postrojenja za održavanje vo- znih sredstava moraju da omoguće izvođenje radova na sigu- ran, neškodljiv i nesmetan način na svim voznim sredstvima za koja su projektirana;

6) reguliranje i upravljanje saobraćajem:

1. sigurnost:

- usklađenost operativnih propisa za mrežu i kvalifikaci- ja mašinovođa, vozopratnog osoblja i osoblja koje upravlja

saobraćajem mora da bude takva da omogućava siguran rad, imajući u vidu različitost zahtjeva prekograničnih i domaćih usluga prijevoza,

- radovi na održavanju, intervali održavanja, obuka i kva- lifikacije osoblja u centrima za održavanje i u upravljačkim centrima, kao i sistem osiguravanja kvaliteta uspostavljen u centrima za održavanje i upravljačkim centrima moraju da budu takvi da osiguravaju visok nivo sigurnosti,

2. pouzdanost i dostupnost - radovi na održavanju, inter- vali održavanja, obuka i kvalifikacije osoblja u centrima za održavanje i upravljačkim centrima, kao i sistem osigurava- nja kvaliteta uspostavljen u centrima za održavanje i uprav- ljačkim centrima moraju da budu takvi da omogućuju visok nivo pouzdanosti i dostupnosti sistema,

3. tehnička usklađenost - usklađenost operativnih propisa za mrežu i kvalifikacija mašinovođa, vozopratnog osoblja i osoblja koje upravlja saobraćajem moraju da omoguće efi- kasan rad u željeznicama, imajući u vidu različitost zahtjeva prekograničnih i domaćih usluga prijevoza,

4. pristupačnost - preduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se operativnim uputstvima propisalo omogućavanje pristupa licima sa posebnim potrebama ili smanjenom po- kretljivošću;

7) telematske aplikacije za usluge u prijevozu robe i put- nika:

1. tehnička usklađenost - osnovni zahtjevi za telematske aplikacije osiguravaju minimum kvaliteta usluga putnici- ma i korisnicima prijevoza robe, posebno u smislu tehničke usklađenosti, pri čemu se mora osigurati:

- da baze podataka, programska oprema i protokoli za prijenos podataka omoguće što je moguće veću razmjenu po- dataka između različitih aplikacija i između različitih prijevo- znika sa izuzetkom povjerljivih poslovnih informacija,

- da je korisnicima prijevoza omogućen jednostavan pri- stup informacijama,

2. pouzdanost i dostupnost - metode korištenja, uprav- ljanja, ažuriranja i održavanja baza podataka, programske opreme i protokola za prijenos podataka moraju da osiguraju njihovu efikasnost i određeni kvalitet usluga,

3. zdravlje - interfejs korisnika i sistema moraju da budu u skladu sa minimalnim pravilima ergonomske i zdravstvene zaštite,

4. sigurnost - za memorisanje ili prijenos relevantnih in- formacija u vezi sa sigurnošću moraju da se osiguraju odgo- varajući nivoi integriteta i pouzdanosti,

5. pristupačnost - preduzimaju se odgovarajuće mjere da podsistem telematskih aplikacija za usluge prijevoza putnika bude pristupačan licima sa posebnim potrebama ili smanje- nom pokretljivošću.

Član 5.

(1) Tehničke specifikacije za interoperabilnost (u daljem tekstu: TSI), u smislu ovog pravilnika, predstavljaju tehničke specifikacije sa kojima je obuhvaćen svaki podsistem ili dio podsistema željeznica s ciljem ispunjavanja osnovnih zahtje- va i osiguravanja interoperabilnosti željeznica.

(2) Za svaki podsistem izrađuje se po jedna TSI, a ako je potrebno, jedan podsistem može biti obuhvaćen sa više TSI, a jedna TSI može da obuhvati nekoliko podsistema.

(3) Podsistemi moraju biti usaglašeni sa TSI koja je na snazi u trenutku njihovog puštanja u rad, unapređenja ili ob- nove, a ova usaglašenost sa TSI mora se održavati dok se podsistem koristi.

(4) TSI se primjenjuju na novoizgrađena, unaprijeđena ili obnovljena vozila kojima se obavlja prijevoz u željeznič- kom saobraćaju, kao i na novoizgrađene, unaprijeđene ili obnovljene željezničke pruge.

Član 6.

U svakoj TSI obavezno se navodi sljedeće:

1) područje primjene - dio mreže ili vozila, podsistem ili dio podsistema,

2) osnovni zahtjevi za svaki podsistem,

3) funkcionalne i tehničke specifikacije koje podsistem treba da ispunjava u odnosu na druge podsisteme (prema potrebi, specifikacije se mogu razlikovati ovisno o upotrebi podsistema),

4) sastavni dijelovi interoperabilnosti,

5) za svaki razmatrani slučaj potrebno je navesti koji se postupci upotrebljavaju da bi se ocijenila usaglašenost za upotrebu sastavnih dijelova interoperabilnosti,

6) faze koje treba dovršiti, uzimajući u obzir procijenjene troškove i koristi, te očekivane posljedice, da bi se ostvario postupni prijelaz iz postojećeg stanja u konačno stanje u ko- jem usaglašenost sa TSI postaje norma,

7) za osoblje - stručne kvalifikacije, zdravstvene i sigur- nosne uvjete na radnom mjestu koji se zahtijevaju pri radu sa podsistemima i održavanju podsistema, kao i za primjenu TSI,

8) odredbe koje se primjenjuju na postojeće podsisteme i vozila, posebno u slučaju modernizacije i obnove,

9) parametri vozila i nepokretnih podsistema koje pro- vjerava operater i postupci koji se primjenjuju za provjeru tih parametara nakon dodjele odobrenja za stavljanje vozila na tržište, a prije prvog korištenja vozila, da bi se osigurala kompatibilnost između vozila i pruga na kojim saobraćaju.

Član 7.

(1) Odstupanja od TSI dozvoljena su u sljedećim sluča- jevima:

1) prilikom izgradnje novog podsistema, unapređenja ili obnove postojećih podsistema koji su u vrijeme donošenja TSI bili u poodmakloj fazi razvoja projekta ili su već potpi- sani ugovori o izvođenju radova,

2) prilikom unapređenja ili obnove postojećeg podsiste- ma, kada tovarni profil, širina kolosijeka, međukolosiječno rastojanje ili sistem napajanja električnom energijom u TSI nisu u skladu sa specifikacijama postojećeg podsistema,

3) prilikom izgradnje, unapređenja ili obnove postojećeg podsistema ako bi primjena TSI dovela u pitanje ekonomsku opravdanost projekta ili usklađenost sa postojećom željezni- com,

4) ako poslije nesreće ili prirodne nepogode uvjeti za brzu obnovu željeznica, ekonomski ili tehnički, ne dopuštaju djelimičnu ili potpunu primjenu odgovarajućih TSI.

(2) U slučajevima odstupanja od TSI iz stava 1. ovog čla- na, primjenjuju se propisi kojima se uređuje oblast željezni- ca, građevinarstva i tehničkih propisa.

Član 8.

(1) Sastavni dijelovi interoperabilnosti mogu se stavljati na tržište u sljedećim slučajevima:

1) ako omogućavaju da se u okviru željeznica postigne interoperabilnost i ako ispunjavaju zahtjeve iz člana 4. ovog pravilnika,

2) ako se koriste u području za koje su namijenjeni i ako se na odgovarajući način ugrađuju i održavaju.

(2) Odredba stava 1. ovog člana ne sprečava stavljanje na tržište sastavnih dijelova interoperabilnosti koji se koriste u druge svrhe.

(3) Ne može se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavlja- nje na tržište sastavnih dijelova interoperabilnosti koji su proizvedeni u skladu sa ovim pravilnikom, a posebno se ne može zahtijevati ponovno vršenje provjera koje su već izvr- šene kao dio postupka za izdavanje izjave o usaglašenosti izjave o pogodnosti za upotrebu.

Član 9.

(1) Sastavni dijelovi interoperabilnosti ispunjavaju osnov- ne zahtjeve ako su u skladu sa uvjetima utvrđenim u TSI, te imaju izjavu o usaglašenosti i izjavu o pogodnosti za upotrebu kojima se potvrđuje da su sastavni dijelovi interoperabilnosti podvrgnuti postupcima utvrđenim u odgovarajućim TSI za ocjenjivanje usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu.

(2) Sastavni dijelovi interoperabilnosti navedeni u TSI podliježu postupcima za ocjenu usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu i moraju da budu praćeni odgovarajućim sertifikatom.

(3) Sastavni dijelovi interoperabilnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve ako su u skladu sa uvjetima navedenim u odgovarajućoj TSI.

(4) Rezervni dijelovi za podsisteme koji su pušteni u rad prije stupanja na snagu odgovarajućih TSI mogu se ugraditi u ove podsisteme, a da ne podliježu postupcima iz stava 3. ovog člana.

(5) U TSI se može predvidjeti prijelazni period za že- ljezničke proizvode koji su u njima određeni kao sastavni dijelovi interoperabilnosti i koji su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu TSI.

Član 10.

(1) Prilikom izrade izjave o usaglašenosti ili izjave o po- godnosti za upotrebu sastavnih dijelova interoperabilnosti proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik u Republici Srp- skoj primjenjuje odredbe ovog pravilnika i relevantnih TSI.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih dijelova interoperabilnosti obavlja prijavljeno tije- lo kojem je proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik podnio zahtjev.

(3) Kada proizvođač i njegov ovlašćeni zastupnik nisu ispunili obaveze utvrđene u stavu 1. ovog člana, lice koje stavlja sastavne dijelove interoperabilnosti na tržište dužno je da ispuni ove obaveze.

(4) Odredba stava 3. ovog člana primjenjuje se i na lice koje sklapa sastavne dijelove introperabilnosti ili njihove dijelove iz različitih izvora ili proizvodi sastavne dijelove za vlastite potrebe.

(5) Ako se utvrdi da su izjave nepropisno sastavljene, Ministarstvo saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministar- stvo) od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srpskoj zahtijeva da dovede sastavne dijelove in- teroperabilnosti u stanje usaglašenosti.

Član 11.

(1) Ako utvrdi da sastavni dio interoperabilnosti obuhvaćen u izjavi o usaglašenosti ili izjavi o pogodnosti za upotrebu, a koji je stavljen na tržište, tokom predviđene upotrebe ne ispu- njava osnovne zahtjeve, Ministarstvo preduzima mjere da ogra- niči ili zabrani stavljanje na tržište predmetnog sastavnog dijela interoperabilnosti ili nalaže njegovo povlačenje sa tržišta.

(2) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o predu- zetim mjerama i daje obrazloženje za svoju odluku, navodeći posebno da li je razlog neusaglašenosti:

1) neispunjenje osnovnih zahtjeva,

2) nepravilna primjena evropskih specifikacija u slučaju gdje se one primjenjuju,

3) neadekvatnost evropskih specifikacija.

(3) Rješenje o preduzetim mjerama dostavlja se licu koje je izdalo izjavu o usaglašenosti i prijavljenom tijelu koje je izdalo sertifikat o usaglašenosti.

(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 12.

(1) Strukturni podsistemi mogu se pustiti u rad samo ako su projektirani, izgrađeni i ugrađeni u željeznice tako da su ispunjeni osnovni zahtjevi, pri čemu se naročito provjerava:

1) tehnička usklađenost ovih podsistema sa sistemom koji se integriraju,

2) sigurna integracija ovih podsistema primjenom mjera za kontrolu rizika.

(2) Ne može se zabranjivati, ograničavati ili ometati izgradnja, puštanje u rad i eksploatacija strukturnih podsi- stema koji čine željeznicu i ispunjavaju osnovne zahtjeve, a posebno se ne može zahtijevati ponovno obavljanje provjera koje su već izvršene:

1) u okviru postupka za sticanje deklaracije o verifikaciji,

2) u državama članicama Evropske unije ili državama ugovornicama OTIF s ciljem verifikacije usklađenosti sa identičnim zahtjevima u identičnim radnim uvjetima.

(3) Dodatne provjere mogu se zahtijevati samo kada Mi- nistarstvo, pregledom dokumentacije u postupku izdavanja dozvole za korištenje, utvrdi da strukturni podsistem nije u cjelini usklađen sa odredbama ovog pravilnika i propisima kojim se uređuje sigurnost željezničkog saobraćaja i ne ispu- njava sve osnovne zahtjeve.

Član 13.

(1) Provjera podsistema je postupak u kome tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti provjerava i potvrđuje da podsi- stem ispunjava osnovne zahtjeve i da je u skladu sa TSI.

(2) Imenovano tijelo, u smislu ovog pravilnika, jeste tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih dijelova interoperabilnosti i provjeru strukturnih podsistema u skladu sa željezničkim tehničkim propisima, imenovano u skladu sa propisima kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, a prija- vljeno tijelo jeste tijelo nadležno za ocjenjivanje usaglaše- nosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih dijelova interopera- bilnosti i za postupak provjere podsistema prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti i koje je prijavljeno OTIF- u ili Evropskoj komisiji.

(3) Podnosilac zahtjeva bira tijelo kojem podnosi zahtjev za provjeru podsistema, a podnosilac može da bude naruči- lac, proizvođač ili ovlašćeni zastupnik.

(4) Podnosilac zahtjeva sastavlja izjavu o provjeri pod- sistema, u kojoj pod svojom isključivom odgovornošću izja- vljuje da je predmetni podsistem podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere i da ispunjava zahtjeve propisane ovim pravilnikom, a izjavu o provjeri podsistema i prateću doku- mentaciju zahtjeva označava datumom i potpisuje.

(5) Zadatak tijela odgovornog za provjeru podsistema počinje u fazi projektiranja, te obuhvaća čitav postupak pro- izvodnje sve do faze preuzimanja prije početka stavljanja podsistema na tržište ili puštanja u upotrebu, a u skladu sa relevantnim TSI, te obuhvaća provjeru interfejsa predmet- nog podsistema u odnosu na sistem u koji se ugrađuje.

(6) Podnosilac zahtjeva odgovoran je za prikupljanje teh- ničke dokumentacije koju treba priložiti uz izjavu o provjeri, a tehnička dokumentacija sadrži sve potrebne dokumente koji se odnose na karakteristike podsistema i, prema potrebi, sve dokumente o potvrđivanju usaglašenosti sastavnih dije- lova interoperabilnosti.

(7) Tehnička dokumentacija iz stava 6. ovog člana sadrži i elemente koji se odnose na uvjete i ograničenja upotrebe, te uputstva o servisiranju, stalnom ili rutinskom praćenju, po- dešavanju i održavanju.

(8) U slučaju obnove ili modernizacije podsistema koja za posljedicu ima izmjenu tehničke dokumentacije i koja utiče na već provedene postupke provjera, podnosilac zahtjeva procje- njuje da li je potrebna nova izjava o provjeri.

(9) Imenovano ili prijavljeno tijelo može izdati privreme- nu potvrdu o provjeri da bi obuhvatilo određene faze postup- ka provjere ili određene dijelove podistema.

 

(10) Ako to relevantna TSI omogućava, imenovano ili prijavljeno tijelo može izdati potvrde o provjeri za jedan ili više podsistema ili određenih dijelova tih podsistema.

(11) Imenovano ili prijavljeno tijelo odgovorno za pro- izvodnju mora da ima pravo pristupa svim gradilištima, skla- dištima, proizvodnim pogonima, postrojenjima za ispitivanje i sličnim objektima, te u tu svrhu mora imati uvid u sva po- trebna dokumenta koja se odnose na podsistem.

Član 14.

(1) Ministarstvo imenuje tijelo za ocjenjivanje usaglaše- nosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih dijelova interopera- bilnosti i za postupak provjere podsistema.

(2) Pravno lice koje podnosi zahtjev za imenovanje tijela iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi dokaze o ispunja- vanju sljedećih uvjeta:

1) da je registrirano kao poslovni subjekt;

2) da pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i oso- blje zaduženo za provođenje provjera ne učestvuju direktno ili kao ovlašćeni predstavnici u projektiranju, proizvodnji, izgradnji, plasiranju na tržište ili održavanju sastavnih dije- lova interoperabilnosti ili podsistema, niti ih koriste, s tim što to ne isključuje razmjenu tehničkih informacija između proizvođača i tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;

3) da pravno lice i osoblje zaduženo za provođenje pro- vjera vrše provjere profesionalno i stručno, bez ikakvog pritiska koji može da utiče na njihovu ocjenu ili rezultate provjera, posebno od lica ili grupa koje su zainteresirane za te rezultate;

4) da su pravno lice i osoblje zaduženo za provođenje provjera funkcionalno neovisni o tijelu koje izdaje dozvole za korištenje, licence i sertifikate o sigurnosti, kao i o tijelu za istraživanje nesreća;

5) da pravno lice zapošljava osoblje i posjeduje sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova vezanih za provođenje provjera na odgovarajući način i da ima pristup opremi za vanredne provjere;

6) da je pravno lice osigurano od odgovornosti za uči- njenu štetu;

7) da osoblje zaduženo za izvođenje provjera posjeduje:

1. odgovarajuće profesionalno i tehničko obrazovanje,

2. znanje o zahtjevima koji se odnose na provjeru koju vrši i iskustvo u vršenju te provjere,

3. sposobnost za izradu sertifikata, zapisnika i izvještaja, koji predstavljaju službenu evidenciju o izvršenim provjerama,

4. da je osoblje zaduženo za izvođenje provjere neovisno u radu,

5. da osoblje zaduženo za izvođenje provjera čuva kao poslovnu tajnu sve što sazna u toku izvođenja provjera, osim podataka koje zahtijevaju nadležni državni organi i tijela za istragu,

6. da osoblje ne smije biti plaćeno na osnovu broja izvr- šenih provjera ili njihovih rezultata.

(3) Organ uprave nadležan za tehničke propise, standar- dizaciju, akreditaciju i metrologiju, na prijedlog Ministar- stva, vrši prijavljivanje tijela iz stava 1. ovog člana Evrop- skoj komisiji i OTIF-u.

(4) Oduzimanje odobrenja tijelu za ocjenjivanje usagla- šenosti koje ne ispunjava uvjete iz stava 2. ovog člana vrši se na način propisan zakonom kojim se uređuju tehnički propisi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

Član 15.

(1) Strukturni podsistemi koji su obuhvaćeni izjavom o provjeri smatraju se interoperabilnim i usklađenim sa osnov- nim zahtjevima.

(2) Provjera strukturnog podsistema u skladu sa osnov- nim zahtjevima zasniva se na TSI, ako postoje.

(3) Propisi koji uređuju oblast željeznica i tehničkih zahtjeva primjenjuju se za ispunjavanje osnovnih zahtjeva u slučaju:

1) ako ne postoji TSI za određeni podsistem,

2) odstupanja propisanih u članu 7. ovog pravilnika,

3) ako specifični slučaj zahtijeva primjenu tehničkih pra- vila koja nisu sadržana u TSI,

4) mreže i vozila koji nisu obuhvaćeni TSI,

5) kao nužna preventivna mjera, posebno nakon udesa.

(4) Spisak propisa iz stava 3. ovog člana Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 16.

(1) U slučaju da strukturni podsistem za koji je izdata izjava o provjeri nije u potpunosti usaglašen sa odredbama ovog pravilnika i ne ispunjava osnovne zahtjeve, Ministar- stvo može tražiti od lica koje je izdalo izjavu da izvrši do- punske provjere.

(2) Ministarstvo je dužno da o zahtjevu za dopunske provjere i kontrole odmah obavijesti Evropsku komisiju, uz odgovarajuće obrazloženje.

(3) U obrazloženju iz stava 2. ovog člana Ministarstvo je obavezno da navede da li je razlog djelimične usaglašenosti sa ovim pravilnikom posljedica neusaglašenosti sa osnovnim zahtjevima iz člana 4. ovog pravilnika, nepravilna primjena TSI ili nepotpuna TSI.

Član 17.

Pružni saobraćajno-upravljački, signalno-sigurnosni, elektroenergetski i građevinski podsistemi puštaju se u upo- trebu samo ako su projektirani, izrađeni i ugrađeni tako da ispunjavaju osnovne zahtjeve i ako imaju odobrenje za kori- štenje koje izdaje organ nadležan za poslove građevinarstva.

Član 18.

(1) Podnosilac zahtjeva stavlja mobilne podsisteme na tržište samo ako su projektirani, izrađeni i ugrađeni tako da ispunjavaju osnovne zahtjeve.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno se prilaže odgovarajuća izjava o provjeri.

Član 19.

(1) Podnosilac zahtjeva može staviti vozilo na tržište Repu- blike Srpske samo ako ima odobrenje, koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uz zahtjev za odobrenje za stavljanje vozila na trži- šte podnosilac zahtjeva je dužan da priloži dokumentaciju kojom se potvrđuje tehnička kompatibilnost između vozila i mreže područja upotrebe, a uključuje sljedeće dokaze u vezi sa vozilom ili tipom vozila:

1) izjavu o provjeri mobilnih podsistema od kojih se sa- stoji vozilo,

2) tehničku usklađenost podsistema iz tačke 1) ovog sta- va u vozilu, utvrđenu na osnovu relevantnih TSI i, prema potrebi, propisa koji uređuju ovu oblast,

3) tehničku usklađenost vozila sa mrežom na području upotrebe.

Član 20.

(1) Nakon izdavanja odobrenja za upotrebu i prije prve upotrebe vozila, vlasnik je dužan da izvrši registraciju vozila u registru vozila.

(2) Prije nego što operater upotrijebi vozilo na području upotrebe, koje je utvrđeno u odobrenju za stavljanje na trži- šte, obavezan je da provjeri:

1) da je za vozilo izdato odobrenje za stavljanje na tržište i da je propisno registrirano,

2) da je vozilo kompatibilno sa trasom na osnovu regi- stra infrastrukture, relevantnih TSI ili bilo kojih relevantnih informacija koje je upravljač infrastrukture obavezan da do-

stavi u razumnom roku ako registar infrastrukture ne postoji ili je nepotpun,

3) da je vozilo ispravno uključeno u sastav voza ako je namijenjeno za saobraćaj.

Član 21.

(1) Tipovi svih vozila, bilo kog proizvođača, koja se regi- striraju u Republici Srpskoj moraju biti odobreni.

(2) Dozvolu za tip vozila izdaje Ministarstvo.

(3) Vozilo ili serija vozila koji su usaglašeni sa odobre- nim tipom vozila, bez dodatnih provjera dobijaju odobrenje za vozilo na osnovu izjave o usaglašenosti sa tim tipom vo- zila, koju podnosi podnosilac zahtjeva.

(4) Obnavljanje odobrenja za tip vozila ne utiče na odo- brenje za stavljanje vozila na tržište koja su već izdata na osnovu prethodnog odobrenja.

Član 22.

(1) Vozila koja su dobila dozvolu za korištenje u drugim državama, koja su potpuno usaglašena sa svim TSI koje obu- hvaćaju sve aspekte podsistema i nisu predmet specifičnih slučajeva i otvorenih pitanja koja se odnose na tehničku usklađenost vozila i mreže, ne podliježu izdavanju dodatne dozvole za korištenje, pod uvjetom da se upotrebljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uvjetima navedenim u odgovarajućim TSI.

(2) Za vučna vozila iz stava 1. ovog člana koja su dobila dozvolu za korištenje u drugim državama, ako se ne upotre- bljavaju na mreži koja je usaglašena sa TSI ili pod uvjetima navedenim u odgovarajućim TSI, Ministarstvo izdaje dodat- ne dozvole za korištenje takvih vozila u Republici Srpskoj.

(3) Podnosilac zahtjeva dužan je da Ministarstvu dostavi sljedeće dokaze o vozilu i njegovom predviđenom korištenju na mreži Republike Srpske:

1) da je vozilo dobilo dozvolu za korištenje u drugoj dr- žavi,

2) tehničku dokumentaciju o vozilu, koja prati izjavu o provjeri, a što uključuje, u slučaju vozila opremljenih regi- strirajućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procjene, sve dok te informacije nisu usklađene sa odgovarajućim TSI,

3) evidencije koje prikazuju historiju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmjene izvršene nakon dobivanja do- zvole za korištenje,

4) tehničke i eksploatacione karakteristike koje pokazu- ju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim po- strojenjima, uključujući klimatske uvjete, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu kolosijeka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i ostala ograničenja mreže.

(4) Prilikom odlučivanja o podnijetom zahtjevu vrši se provjera tehničke usklađenosti vozila i mreže, uključujući propise koji se primjenjuju na otvorena pitanja s ciljem osi- guranja te usklađenosti.

(5) Ministarstvo može zahtijevati dostavljanje dodatnih informacija, analizu rizika ili provođenje ispitivanja na mre- ži radi provjere uvjeta iz stava 4. ovog člana.

Član 23.

(1) Vozila koja su odobrena za korištenje u drugim drža- vama, a koja nisu usaglašena sa TSI, moraju imati dodatnu dozvolu za korištenje u Republici Srpskoj.

(2) Dodatnu dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje Mini- starstvo.

(3) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu tehničku dokumentaciju o vozilu, zajedno sa podacima o planiranom korištenju na mreži Republike Srpske.

(4) Dokumentacija iz stava 3. ovog člana sadrži:

1) dokaze da je korištenje vozila odobreno u drugoj dr- žavi zajedno sa dokumentacijom primijenjenom u postupku da bi se pokazalo da vozilo ispunjava važeće sigurnosne za- htjeve, uključujući, po potrebi, informacije o korištenim ili odobrenim odstupanjima,

2) tehničke podatke, program održavanja i eksploatacio- ne karakteristike, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrirajućim uređajima, informacije o postupku prikuplja- nja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procjene,

3) evidencije koje prikazuju historiju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmjene izvršene nakon dobivanja do- zvole za korištenje,

4) dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristika- ma koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uvjete, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signaliza- cije, širinu kolosijeka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i druga ograničenja mreže.

(5) Ministarstvo može zahtijevati dodatne informacije, analize rizika ili provođenje ispitivanja na mreži da bi se pro- vjerilo da li je dokumentacija iz stava 4. t. 3) i 4) ovog člana u skladu sa željezničkim tehničkim propisima.

Član 24.

Dodatna dozvola za korištenje ne izdaje se za vozila koja su:

1) odobrena u drugim državama prije stupanja na snagu odgovarajućih TSI, a koja nose oznaku RIC ili RIV,

2) odobrena za saobraćaj i obilježena u skladu sa važe- ćim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima između operatera iz Republike Srpske i drugih država.

Član 25.

(1) Ministarstvo vodi i ažurira Registar željezničkih vo- zila.

(2) Registar iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o vlasniku i posjedniku vozila,

2) upućivanje na izjavu o provjeri i naziv tijela koje je izdalo izjavu,

3) ograničenja u vezi sa upotrebom vozila,

4) tijelo nadležno za održavanje.

(3) Nakon registracije, svako vozilo u Registru iz stava 1. ovog člana dobija evropski broj vozila (EVN), kojim se označava vozilo.

(4) EVN broj se dodjeljuje samo jedanput.

(5) Vlasnik ili posjednik vozila dužan je da prijavi svaku izmjenu podataka unesenih u Registar, uništenje vozila ili odluku da vozilo više ne registrira.

Član 26.

(1) Ministarstvo dostavlja Agenciji Evropske unije za željeznice podatke o svim odobrenim tipovima vozila u Re- publici Srpskoj radi unošenja u Registar odobrenih tipova željezničkih vozila.

(2) Ministarstvo dostavlja Agenciji Evropske unije za željeznice podatke i o svim izmijenjenim, suspendovanim ili povučenim dozvolama za tip vozila radi ažuriranja Registra iz stava 1. ovog člana.

Član 27.

(1) Registar infrastrukture sadrži glavne karakteristike svakog podsistema ili dijela podsistema (npr. osnovne para- metre) i njihovu povezanost sa karakteristikama navedenim u odgovarajućim TSI.

(2) Ministarstvo propisuje specifikacije i format podataka Registra infrastrukture, informacioni sistem koji podržava navedeni registar, njegovo korištenje i rokove za dostavlja- nje podataka.

(3) Upravljač je odgovoran za dostavljanje podataka Ministarstvu i za njihovu ažurnost.

Član 28.

Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1.11.2022. godine.

 

Broj: 13.04/340-1981/21

15. septembra 2021. godine 

Banjaluka

 

Ministar, 

Nedeljko Ćorić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.