Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita iz oblasti zaštite na radu

15.10.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
zaštita na radu

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

 

Na osnovu člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU


 

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Sadržaj Pravilnika)
 

Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama (u daljem tekstu: stručni ispit), sastav komisije za polaganje stručnog ispita i druga pitanja u vezi sa polaganjem stručnog ispita.
 

Član 2.
(Definicije pojmova)
 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20).
 

Član 3.
(Rodna neutralnost izraza)
 

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 

DIO DRUGI – PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

 

Član 4.
(Polaganje stručnog ispita)
 

Stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), sa jednim od usmjerenja koji su Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21), propisani kao uvjet za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.
 

Član 5.
(Prijava za polaganje stručnog ispita)
 

(1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: ministarstvu). U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata i potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac.

(2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi:

a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova),

b) dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova.
 

Član 6.
(Rješenje o polaganju stručnog ispita)
 

(1) Na osnovu prijave iz člana 5. ovog pravilnika, federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita.

(2) U rješenju iz stava (1) ovog člana određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita.

(3) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.
 

DIO TREĆI – SADRŽAJ, NAČIN I TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

 

Član 7.
(Program stručnog ispita)
 

Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio.
 

Član 8.
(Sadržaj stručnog ispita)
 

(1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora.

(3) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju pet pitanja.

(4) Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio". Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita.

(5) Kandidatu koji ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu u skladu sa posebnim pravilnikom kojim se uređuje program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu, priznaje se kao položen opći dio stručnog ispita iz stava (1) ovog člana, te taj kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita iz stava (6) ovog člana.

(6) Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu.

(7) Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima iz stava (6) ovog člana. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka.

(8) Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio".
 

Član 9.
(Konačan uspjeh na stručnom ispitu)
 

(1) Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita.

(2) O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: Komisija), na način da kandidatu daje ocjenu "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit".

(3) Ocjenu o postignutom uspjehu kandidata iz stava (2) ovog člana, kandidatima saopćava predsjednik Komisije.
 

Član 10.
(Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu)
 

(1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, a za čiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Budžetu Federacije.

(2) Komisiju čine predsjednik i dva člana koji se imenuju iz reda lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz oblasti prava, tehnologije, hemije, biologije, elektrotehnike, mašinstva, medicine rada - doktor medicine specijalista medicine rada, ili iz oblasti zaštite na radu sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega je najmanje 5 godina iskustva u oblasti zaštite na radu.

(3) U Komisiju iz stava (2) ovog člana se pored predsjednika i dva člana, imenuju i tri zamjenska člana, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana.

(4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim se uređuju prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama i druga pitanja vezana za rad Komisije, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

(5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja ministarstvo.
 

Član 11.
(Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita)
 

(1) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio.

(2) Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata.
 

Član 12.
(Ponovno polaganje stručnog ispita)
 

(1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita.

(2) Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita.
 

Član 13.
(Troškovi polaganja stručnog ispita)
 

(1) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM. Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je prijavio kandidata, odnosno kandidat ukoliko se sam prijavio.

(2) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana i način uplate određuju se rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika.

(4) U slučaju iz člana 8. stav (5) i člana 12. stav (2) ovog pravilnika određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM.
 

Član 14.
(Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu)
 

Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova.
 

Član 15.
(Vođenje evidencije)
 

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 14. ovog pravilnika.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana se vodi pisano u obliku knjige, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. Evidencija sadrži sljedeće podatke:

a) redni broj,

b) ime, ime oca i prezime kandidata,

c) jedinstveni matični broj kandidata,

d) vrsta i stepen stručne spreme,

e) broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje stručnog ispita,

f) datum polaganja stručnog ispita,

g) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i

h) napomene.
 

DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16.
(Rok za polaganje stručnog ispita)
 

Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
 

Član 17.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-02/3-2898/20
12. oktobra 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r. 

PROGRAM
POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
 


I. OPĆI DIO


1. Zakon o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20),
2. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18),
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) u dijelovima: Društvena briga za zdravlje stanovništva, Načela zdravstvene zaštite, Ljudska prava i vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava pacijenata i Zdravstvena djelatnost,
4. Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14) u dijelovima: Nadležnost inspekcija, Preventivno djelovanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i Inspekcijski nadzor,
5. Direktiva 89/391/EEZ Vijeća od 12. juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (Sl.l. L 183, 29.06.1989),
6. Direktiva 2007/30/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. juna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njenih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvještaja o praktičnoj provedbi (Sl.l. L 165, 27.06.2007),
7. Direktiva Vijeća 91/383/EEZ od 25. juna 1991. godine o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu (Sl.l. L 206, 29.07.1991),
8. Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. oktobra 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica, te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu člana 16. stava 1. Direktive 89/391/EEZ), (Sl.l. L 348, 28.11.1992),
9. Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 29. juna 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (Sl.l. L 216, 20.08.1994).


II. POSEBNI DIO


1. Pravila o procjeni rizika ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21),
2. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21),
3. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21),
4. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/21),
5. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavaca ("Službene novine Federacije BiH, broj 34/21),
6. Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Službeni list SR BiH", broj 2/91),
7. Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SR BiH", broj 2/91),
8. Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu ("Službeni list SR BiH", broj 38/86),
9. Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu ("Službeni list FNRJ", br. 16/47, 18/47 i 36/50),
10. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama ("Službeni list FNRJ", broj 46/47),
11. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima ("Službeni list FNRJ", broj 56/47),
12. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama ("Službeni list FNRJ", br. 14/48, 18/48),
13. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka ("Službeni list FNRJ", broj 69/48),
14. Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz "Službeni list FNRJ", broj 98/49),
15. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno- tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima (prilog broj 8 uz "Službeni list FNRJ", broj 55/50),
16. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji ("Službeni list FNRJ", broj 7/55),
17. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima ("Službeni list FNRJ", broj 36/58),
18. Pravilnik o higijensko-tehničkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala ("Službeni list FNRJ", broj 40/61),
19. Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu ("Službeni list SFRJ", broj 14/64),
20. Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima ("Službeni list SFRJ", broj 48/65),
21. Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima ("Službeni list SFRJ", broj 55/65),
22. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila ("Službeni list SFRJ", broj 17/66),
23. Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe ("Službeni list SFRJ", broj 32/66),
24. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi ("Službeni list SFRJ", broj 34/68),
25. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ("Službeni list SFRJ", br. 42/68 i 45/68),
26. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ("Službeni list SFRJ", broj 65/91),
27. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni list SFRJ", broj 35/69),
28. Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima ("Službeni list SFRJ", broj 55/69),
29. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože ("Službeni list SFRJ", broj 47/70),
30. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ("Službeni list SFRJ", broj 29/71),
31. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ("Službeni list SFRJ", broj 18/91),
32. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu ("Službeni list SR BiH", broj 20/85),
33. Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama ("Službeni list SR BiH", broj 2/87),
34. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ("Službeni list SR BiH", broj 5/86),
35. Pravilnik o zaštiti na radu u željeznicama ("Službeni list SR BiH", br. 42/86 i 3/87),
36. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore ("Službeni list SR BiH", broj 5/88),
37. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije ("Službeni list SR BiH", broj 34/88).


PREPORUČENA LITERATURA:
Komentari zakona, priručnici o primjeni zakona i podzakonskih akata i druga stručna literatura iz oblasti zaštite na radu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.