konsolidacija

Legislativa

Program fiskalne konsolidacije

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program fiskalne konsolidacije.

20.10.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94, 20.10.2021.

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15 i 62/18) i člana 177. stav 2. i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijela je s lj e d e ć u

ODLUKU
O USVAJANjU PROGRAMA FISKALNE KONSOLIDACIJE

I
Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program fiskalne konsolidacije.

II
Sastavni dio ove odluke je Program fiskalne konsolidacije.

III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-771/21

7. oktobra 2021. godine

Banjaluka


Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PROGRAM FISKALNE KONSOLIDACIJE

UVOD

Prethodna 2020. godina je po mnogo čemu specifična u odnosu na sve godine do sada, od početka postojanja Republike Srpske. Pojava virusa korona i njegovo ubrzano globalno širenje doveli su u vrlo kratkom roku do negativnih zdravstvenih i ekonomskih učinaka. Reakcija na epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj bila je pravovremena, a strateški je izabran pristup relativno strogih mjera ograničavanja - društvenih okupljanja i ekonomske aktivnosti s ciljem smanjenja broja zaraženih u kratkom roku kako bi se minimizirale negativne zdravstvene posljedice, a prvenstveno ljudske žrtve. U početnoj fazi ključni napori bili su usmjereni na zaustavljanje širenja virusa korona i sprečavanje neodrživog pritiska na institucije javnog zdravstva. Vlada Republike Srpske je preduzela čitav niz mjera s ciljem pomoći zdravstvenom sektoru i privrednim subjektima i preduzetnicima - nosi- ocima privredne aktivnosti da što uspješnije prebrode krizu kroz očuvanje radnih mjesta, isplatu plata, odnosno održanja likvidnosti onih čija je privredna aktivnost bila smanjena. Mjere koje je preduzela Vlada kao odgovor na pandemiju i smanjenje privredne aktivnosti odrazile su se i na fiskalne pokazatelje kroz smanjenje ostvarenih prihoda i povećanje rashoda, što se u konačnici odrazilo na visoko učešće konsolidovanog budžetskog deficita u BDP-u (na kraju 2020. godine) od 5.7%, te se prešao prag konsolidovanog budžetskog deficita od 3%, koji je propi- san Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15 i 62/18).

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osno- vu kojih se uspostavlja fiskalni okvir, ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno ko- rišćenje budžetskih sredstava, osniva Fiskalni savjet Re- publike Srpske i jača sistem kontrola i nadzora. Cilj dono- šenja ovog zakona je osiguranje i održavanje fiskalne odgo- vornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne fi- skalne održivosti Republike Srpske. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj definisana su opšta i posebna fiskalna pravila. Opšta fiskalna pravila odnose se na ukupan budžetski sistem Republike Srpske i određuju:
1. Pravilo o dugu: Javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine ne može da bude veći od 55% ostvarenog BDP-a u toj godini;
2. Pravilo konsolidovanog budžetskog deficita: Kon- solidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 3% ostvarenog BDP-a u toj godini.
Posebna fiskalna pravila predstavljaju obavezujuće, automatske mjere ukoliko indikatori iskazani ovim fi- skalnim pravilima dostignu vrijednosne pragove definisane ovim zakonom i određuju:
1. Prag za dug podrazumijeva da ukoliko javni dug Re- publike Srpske na kraju fiskalne godine dostigne 50% ostvarenog BDP-a u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom;
2. Prag za konsolidovani budžetski deficit podrazu- mijeva da ukoliko konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine dostigne 2.5% ostvarenog BDP-a u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom.


Vlada Republike Srpske, u skladu sa članom 12. Zako- na o fiskalnoj odgovornosti, pripremila je Izvještaj o privremenom odstupanju, a Narodna skupština Republike Srpske je na 13. redovnoj sjednici, održanoj 2. decembra 2020. godine, donijela Odluku o odobravanju privremenog odstupanja konsolidovanog budžetskog deficita od fiskal- nih pravila (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 122/20), jer je utvrđeno da postoje naročito opravdani ra- zlozi u smislu prirodne nepogode uzrokovane pojavom vi- rusa korona i proglašenja pandemije. Vlada Republike Srpske, u skladu sa članom 8. Zakona
o fiskalnoj odgovornosti, sačinila je Program fiskalne konsolidacije, kojim definiše mjere i period povratka I u okvire fiskalnih pravila koji su propisani navedenim zakonom.
U momentu izrade Programa još uvijek je visok stepen rizika koji proizlazi iz neizvjesnosti vezanih za trajanje i intenzitet pandemije virusa korona, tj. mogućnosti ponovnog širenja zaraze, brzine masovne vakcinacije, kao i eventualne epidemiološke mjere nužne za suzbijanje za- raze. Program je rađen uz pretpostavku da se situacija sa virusom korona stabilizuje i da se postepeno vraćamo u normalne ekonomske i privredne tokove.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
program.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.