klekovaca

Legislativa

Odluka o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene Klekovača

Odluka o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene Klekovača

20.10.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94, 20.10.2021

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 18. t. b) i i), člana 38. stav 1, člana 40. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 2/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 106/15, 3/16, 104/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 84/19) i člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Osamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2021. godine, donijelaje sljedeću

 

ODLUKU
O IZRADI ZONING PLANOVA URBANIH ZONA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE “KLEKOVAČA”

I
1) Donosi se Odluka o izradi tri zoning plana urbanih zona područja posebne namjene “Klekovača” po skraćenom postupku.
2) Urbane zone iz podtačke 1. ove tačke su “Kozila”, “Amfiteatar” i “Planinsko selo”.

II
Zoning planovi urbanih zona područja posebne namjene “Klekovača” (u daljem tekstu: Planovi) donose se za planski period od deset godina, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu: Zakon).

III
1) Zoning plan područja posebne namjene “Klekova- ča” - Urbana zona “Kozila” obuhvata dio područja poseb- ne namjene “Klekovača”, smješten na teritoriji opštine Petrovac, površine 383,63 ha i utvrđen grafičkim pri- logom - Karta obuhvata Urbane zone “Kozila”.
2) Zoning plan područja posebne namjene “Klekovača” - Urbana zona “Amfiteatar” obuhvata dio područja poseb- ne namjene “Klekovača”, smješten na teritoriji opštine Petrovac, površine 39,27 ha i utvrđen grafičkim prilo- gom - Karta obuhvata Urbane zone “Amfiteatar”.
3) Zoning plan područja posebne namjene “Klekovača” - Urbana zona “Planinsko selo” obuhvata dio područja posebne namjene “Klekovača”, smješten na teritoriji op- štine Petrovac, površine 38,65 ha i utvrđen grafičkim prilogom - Karta obuhvata Urbane zone “Planinsko selo”.
4) Obuhvati zoning planova iz podt. 1), 2) i 3) ove tačke objavljuju se na internet stranici Ministarstva za pro-
storno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tek- stu: Ministarstvo).

IV
Za izradu Planova definišu se sljedeće smjernice:
1) Planove izraditi u skladu sa Zakonom, Pravilni- kom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 69/13 - u daljem tekstu: Pravilnik), Pravilni- kom o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja po skraćenom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/13), Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12 i 70/20) i drugim propisima posebnih oblasti relevantnim za pla- niranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vo- dom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, zaštita prirode, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i drugo);
2) prilikom izrade Planova posebnu pažnju posvetiti javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostor- nog razvoja, te sa tim u vezi obezbijediti usaglašenost Planova sa Rješenjem o proglašenju Šume turističkog centra “Klekovača”, površine 3.351,36 ha, šumom posebne namjene, broj: 12.06.1-9091/13, od 1. oktobra 2019. godine, koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
3) nosilac izrade obezbjeđuje usaglašenost Planova u toku njihove izrade sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 15/15), Prostornim planom područja posebne namjene “Klekovača” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/17) i važećim planskim doku- mentima susjednih područja;
4) u funkciji sprovođenja Planova, nosilac izrade treba posebno da identifikuje:
- institucionalni i kadrovski okvir za praćenje spro- vođenja Planova,
- teritorijalne i funkcionalne prioritete,
- obaveze lica koja gazduju obuhvaćenim područjem i je- dinice lokalne samouprave,
- sistem razvojnih politika - upravljanje zemljištima, drugim resursima i izgradnjom,
- mogućnosti sinhronizacije razvoja i izgradnje (Repu- blika Srpska - jedinice lokalne samouprave - investitori - druga lica);
5) u postupku izrade Prostornog plana područja poseb- ne namjene “Klekovača” sproveden je postupak strateške procjene uticaja Prostornog plana na životnu sredinu propisan odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te shodno tome ne postoji obaveza sprovođenja postupaka strateških procjena uticaja Planova na životnu sredinu prilikom njihove izrade i
6) za izgradnju objekata koji mogu imati značajan uti- caj na životnu sredinu, s obzirom na posebnu osjetljivost životne sredine i posebne mjere zaštite područja, pri- mjenjivaće se odredbe iz čl. 4. i 5. Pravilnika o projekti- ma za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredi- nu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 124/12).

V
Sadržaj Planova propisan je Zakonom i Pravilnikom.

VI
1) Nosilac pripreme Planova je Ministarstvo, u skla- du sa Zakonom.
2) Nosilac izrade Planova je pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja čiji izbor vrši podnosilac inicijative za donošenje Plana, odnosno in- vestitor.
3) Izbor nosioca izrade Planova vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju javne nabavke.

VII
1) Nosilac izrade Planova dostavlja nacrte Planova nosiocu pripreme u roku utvrđenom ugovorom o izradi do- kumenta.
2) Nacrti Planova daju se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu Opštine Petrovac i Narodnoj skupštini Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština).
3) Obavještavanje javnosti o mjestu, trajanju i načinu izlaganja nacrta Planova na javni uvid objavljuje se ogla- som u najmanje dva sredstva javnog informisanja osam dana prije početka javnog uvida.
4) Oglas iz podtačke 3) ove tačke sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u nacrte Planova, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrije- me pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrte Planova.
5) Nacrti Planova, koji sadrže tekstualni i grafički dio, stavljaju se na javni uvid u sjedištu Opštine Petro- vac i tu se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica.

VIII
Nosilac izrade Planova, po okončanju javnog uvida, na osnovu primjedaba, prijedloga i mišljenja na nacrte Planova, utvrđuje prijedloge Planova i dostavlja nosiocu pripreme.

IX
Planove donosi Narodna skupština, a odluke o dono- šenju Planova objavljuju se u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, u skladu sa Zakonom.

X
Organi i pravna lica od kojih je u skladu sa Zakonom u toku izrade Planova potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja nosiocu pripreme Planova dostavljaju svoje mišljenje u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

XI
Ugovore o izradi Planova zaključuju nosilac pripre- me, pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostor- nog uređenja i podnosilac inicijative, odnosno investi- tor izrade Planova.

XII
Sredstva za izradu Planova obezbjeđuje podnosilac inicijative, odnosno investitor izrade Planova.

XIII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlji- vanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-773/21

7. oktobra 2021. godine

BanjalukaPredsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.