Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

20.10.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94, 20.10.2021.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/21, 17/21, 33/21, 63/21 i 80/21) u članu 16. u stavu 4. riječi: “15. decembra” zamjenjuju se riječima: “31. oktobra”.

Član 2.
U članu 61. u stavu 3. poslije tačke 8) dodaju se zapeta i nova tačka 9), koja glasi:
“9) američku kugu pčelinjeg legla”.

Član 3. Član 64. mijenja se i glasi:
“(1) Pravo na sredstva za nabavku ušnih markica za obilježavanje svinja, ovaca i koza ostvaruje referentna veterinarska laboratorija koja izvrši nabavku ušnih markica i koja Agenciji podnese zahtjev, sačinjen na Obrascu 42, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji dostavlja:
1) fakturu o izvršenoj nabavci ušnih markica i
2) ugovor zaključen između referentne laboratorije i dobavljača nakon sprovedene procedure nabavke.
(2) Distribuciju ušnih markica za svinje, ovce i koze, prema ovlašćenim veterinarskim organizacijama koje sprovode mjere u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Re- publici Srpskoj, vrši referentna veterinarska labora- torija na osnovu plana distribucije ušnih markica, koji donosi Ministarstvo.
(3) Veterinarska organizacija prilikom preuzimanja ušnih markica za svinje, ovce i koze u referentnoj veterinarskoj laboratoriji potpisuje Izjavu o preuzimanju ušnih markica za svinje, ovce i koze, sačinjenu na Obrascu 43, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(4) Nakon izvršene aplikacije ušnih markica, čije troškove snosi vlasnik, ovlašćena veterinarska organizacija unosi podatak za svaku obilježenu svinju, ovcu i kozu u VIS RS.
(5) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku ušnih markica za svinje, ovce i koze, referentna veterinarska laboratorija podnosi nakon završetka postupka nabavke, a najkasnije do 1. decembra tekuće godine.
(6) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Ministarstvu izvještaj o distribuciji ušnih markica za svinje, ovce i koze ovlašćenim veterinarskim organiza- cijama, sa popunjenim Obrascem 43, najkasnije do 15. de- cembra tekuće godine.
(7) Visina podrške za nabavku ušnih markica za obilježavanje svinja, ovaca i koza odobrava se u iznosu 50% od prihvatljivih ulaganja po dostavljenim fakturama.(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 50.000 KM.”.

Član 4.
Poslije člana 70. dodaje se novi član 70a, koji glasi:
“Član 70a.
(1) Pravo na podsticajna sredstava za nabavku veb-GIS softvera imaju pravna lica koja izvrše nabavku softvera za unos podataka iz osnova zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.
(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ispla- ćuju se na osnovu zahtjeva korisnika i odluke Vlade.
(3) Pravno lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilaže:
1) predračun za nabavku veb-GIS softvera sa specifi- kacijom i tehničkim karakteristikama softvera,
2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.
(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 60.000 KM po korisniku.
(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računima i dokazima o uplati, na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, u roku od 90 dana od dana uplate sredsta- va na račun korisnika.
(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. novembra tekuće godine.”.

5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-7068/21

15. oktobra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.