Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima

01.11.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima izazvanim pandemijom virusa korona

 

Službeni glasnik Republike Srpske,  broj 98,  01.11.2021.

 

Na osnovu člana 26. st. 1. i 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, broj: 04.KF/414-189/21, od 8. juna 2021. godine, i broj: 04.KF/414-280/21, od 21. oktobra 2021. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UVJETIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima izazvanim pandemijom virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 56/21, 77/21 i 80/21) u članu 2. riječi: “2.200.000 KM” zamjenjuju se riječima: “6.700.000 KM”.

Član 2.

U članu 3. poslije tačke 3) dodaju se zarez i nove t. 4), 5) i 6), koje glase:

“4) za podršku uzgoju kvalitetno priplodnih krmača i suprasnih nazimica,

5) za podršku uzgajivačima tovne junadi,

6) za podršku pčelarima”.

Član 3.

U članu 8. u stavu 4. riječi: “do 50 KM” zamjenjuju se riječima: “do 60 KM”.

Član 4.

Poslije člana 8. dodaju se novi čl. 8a, 8b. i 8v, koji glase:

“Član 8a.

(1) Pravo na sredstva podrške iz člana 2. ovog pravilnika imaju uzgajivači kvalitetno priplodnih krmača i suprasnih nazimica čije osnovno stado ima najmanje 15 grla (krmača i suprasnih nazimica zajedno) u skladu sa članom 10. Pravil- nika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

(2) Pravo na sredstva podrške iz stava 1. ovog člana uzga- jivači ostvaruju na osnovu zahtjeva sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu specifikaciju kvalitetno priplodnih krmača i suprasnih nazimica, sačinjen na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju se nakon obrade svih podnesenih zahtjeva i iznose do 100 KM po grlu.

(4) Ukupna sredstva podrške uzgajivačima kvalitetno pri- plodnih krmača i suprasnih nazimica iznose do 1.500.000 KM i osiguravaju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

(5) Zahtjev za ostvarivanje podrške uzgajivači kvalitetno priplodnih krmača i suprasnih nazimica podnose najkasnije do 20. novembra 2021. godine.

(6) Maksimalni iznos podrške iz stava 1. ovog člana koji korisnik može ostvariti iznosi 100.000 KM.

Član 8b.

(1) Pravo na sredstva podrške iz člana 2. ovog pravilni- ka imaju uzgajivači tovne junadi koji su Agenciji prijavili početak tova u skladu sa članom 17. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljopri- vrede i sela i koji su u periodu od 1. maja 2021. godine do 31. oktobra 2021. godine izvršili prodaju tovne junadi mini- malne težine 450 kg.

(2) Pravo na sredstva podrške iz stava 1. ovog člana uzgaji- vači ostvaruju na osnovu zahtjeva sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, sačinjenu na Obrascu 6. iz Priloga ovog pravilnika, koja se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

2) kopije potpisanih i ovjerenih faktura sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim broje- vima grla – za pravna lica i fizička lica registrirana u sistemu PDV-a.

(3) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju se nakon obrade svih podnesenih zahtjeva i iznose do 150 KM po grlu.

(4) Ukupna sredstva podrške uzgajivačima tovne junadi iznose 1.500.000 KM i osiguravaju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

(5) Zahtjev za ostvarivanje podrške uzgajivači junadi podnose najkasnije do 20. novembra 2021. godine.

(6) Maksimalni iznos podrške iz stava 1. ovog člana koji korisnik može ostvariti iznosi 100.000 KM.

Član 8v.

(1) Pravo na podršku pčelarima ostvaruju udruženja pče- lara i pčelarske zadruge čiji su članovi upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, te kojima je obraču- nata premija za proizvodnju i uzgoj pčela prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

(2) Podrška pčelarima ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili pčelarskih zadruga, sačinjenog na Obra- scu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji se podnosi Agenciji.

(3) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju se nakon obrade svih podnesenih zahtjeva i iznose do 2 KM po pčelinjem društvu.

(4) Ukupna sredstva podrške pčelarima iznose 200.000 KM i osiguravaju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podršku iz ovog člana podnosi se najkasnije do 20. novembra 2021. godine.”.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.02.1-052-7308/21

27. oktobra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,  Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.