hartije

Legislativa

Pravilnik o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti

Pravilnik o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti

04.11.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 99, 04.11.2021.

 

Na osnovu člana 254. stav 3, člana 260. tačka a) i člana 301a. stav 1, a u vezi sa članom 14. stav 7, članom 26. stav 2, članom 27. st. 2. i 4, članom 37. stav 7, članom 40. stav 2, članom 41. stav 3, te članom 60. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 8/12, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17 i 63/21), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 8.oktobra 2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti propisuju se:

1. forma i minimalni sadržaj informacija koje treba uključiti u prospekt i skraćeni prospekt u vezi sa različitim emitentima, hartijama od vrijednosti i ponudama,

2. kriteriji za izostavljanje podataka iz prospekta,

3. forma i sadržaj zahtjeva za odobrenje prospekta, te prilozi koji se dostavljaju uz zahtjev za odobrenje prospekta,

4. objava i oglašavanje u vezi sa prospektom, postupak u slučaju izmjene prospekta i važenje prospekta,

5. način i postupak upisa i uplate hartija od vrijednosti u javnoj ponudi,

6. sadržaj, način i rokovi izvještavanja o rezultatima javne ponude hartija od vrijednosti,

7. sadržaj odluka i vrste dokumenata koji se podnose Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), u slučaju emisije hartija od vrijednosti bez obaveze objave prospekta, način obavještavanja Komisije i sadržaj informacija koje je emitent dužan da stavi na raspo- laganje investitorima.

 

II. FORMA I MINIMALNI SADRŽAJ INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT U VEZI SA RAZLIČITIM EMITENTIMA, HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I PONUDAMA

Član 2.

(1) Prospekt mora da sadrži sve informacije koje, s obzi- rom na posebne karakteristike emitenta i vrstu hartija od vrijednosti koje se uvrštavaju na berzu ili drugo uređeno jav- no tržište ili se javno nude u postupku emisije, omogućavaju investitorima da izvrše objektivnu procjenu imovine i oba- veza, dobitka i gubitka, finansijskog položaja i perspektive emitenta i garanta emisije, ukoliko postoji, svrhe prikuplja- nja sredstava i uticaja na emitenta, faktora rizika, kao i prava iz tih hartija od vrijednosti.

(2) Informacije u prospektu moraju da budu tačne i pot- pune, a sadržaj prospekta usaglašen.

(3) Prospekt mora da bude pregledan i razumljiv, a infor- macije u prospektu moraju da budu prikazane na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu, uzimajući u obzir karakteristike emitenta i vrstu hartija od vrijednosti.

Član 3.

b) naziv i sjedište emitenta, kontakt podatke za emiten- ta, uključujući i njegov registarski broj u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Registar emitenata);

v) naziv, sjedište i kontakt podatke agenta emisije, uko- liko postoji;

g) naziv i kontakt podatke nadležnog organa koje odo- brava prospekt;

d) datum odobrenja prospekta;

đ) sljedeća upozorenja:

“Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u pro- spekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prijevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključ- ne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.”.

(5) Ključne informacije o emitentu su:

a) kratak opis emitenta hartija od vrijednosti, uključujući najmanje sljedeće:

1) naziv, sjedište i pravni oblik emitenta, jedinstveni identifikacioni broj, propisi na osnovu kojih posluje i država u kojoj je osnovan,

2) glavne djelatnosti emitenta,

3) najveće akcionare/udjeličare emitenta, te podatak o licu koje ima direktni ili indirektni kontrolni položaj u emi- tentu,

4) identitet članova uprave emitenta,

5) identitet ovlašćenih revizora emitenta;

b) ključne historijske finansijske informacije za svaku fi- nansijsku godinu perioda obuhvaćenog historijskim finansij- skim informacijama, te za svaki periodični finansijski period tokom godine sa uporedivim podacima za isti period pret- hodne finansijske godine, a ako postoje i pro forma finan- sijske informacije, te kratak opis svih rezervi u revizorskom izvještaju u vezi sa historijskim finansijskim informacijama;

v) kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za emitenta, pri čemu ukupan broj faktora rizika ne prelazi 15.

(6) Ključne informacije o hartiji od vrijednosti:

a) kratak opis hartija od vrijednosti koje se javno nude i/ ili uvrštavaju u trgovanje na uređenom javnom tržištu, uklju- čujući najmanje sljedeće:

1) vrstu, klasu i broj hartija od vrijednosti i međuna- rodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN),

2) broj i pojedinačnu nominalnu vrijednost, rok dospije- ća hartija od vrijednosti, te ukupan broj do sada emitiranih hartija od vrijednosti iste vrste i klase,

3) prava sadržana u hartijama od vrijednosti,

4) relativnu nadređenost hartija od vrijednosti u strukturi kapitala emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući po- datke o nivou podređenosti hartija od vrijednosti,

5) ograničenja slobode prijenosivosti hartija od vrijed- nosti,

6) politiku dividende ili isplate, ukoliko postoji;

b) obrazloženje o tome da li su hartije od vrijednosti uvrštene ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgova- nje na uređenom javnom tržištu, te naziv tržišnog segmenta na kojima se hartijama od vrijednosti trguje ili će se trgo- vati;

v) ako postoji garancija za hartije od vrijednosti, sljedeće informacije:

1) kratak opis prirode i obuhvata garancije,

(1) Prospekt može da se sastavi od više posebnih doku- menata (podijeljeni prospekt) ili da se izradi kao jedinstveni dokument (jedinstveni prospekt).

(2) Obavezni dokumenti podijeljenog prospekta su:

a) dokument o registraciji, koji sadrži informacije o emi- tentu,

b) obavijest o hartijama od vrijednosti, koje sadrži in- formacije koje se odnose na hartije od vrijednosti koje će biti javno ponuđene ili uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište, i

v) skraćeni prospekt.

(3) Ako se izrađuje kao jedinstveni dokument, prospekt mora da sadrži elemente navedene sljedećim redoslijedom:

a) sadržaj prospekta,

b) skraćeni prospekt,

v) faktori rizika, prema elementima navedenim u prilozi- ma ovog pravilnika,

g) ostale informacije iz priloga ovog pravilnika koje se moraju uključiti u taj prospekt.

(4) Ako se prospekt sastavlja u obliku posebnih doku- menata, dokument o registraciji i obavijest o hartijama od vrijednosti moraju da sadrže elemente navedene sljedećim redoslijedom:

a) sadržaj,

b) faktori rizika, prema elementima navedenim u prilozi- ma ovog pravilnika,

v) ostale informacije iz priloga ovog pravilnika koje se moraju uključiti u taj dokument o registraciji ili ta obavijest o hartijama od vrijednosti.

Član 4.

(1) Skraćeni prospekt sadrži ključne informacije po- trebne investitorima kako bi razumjeli karakteristike i rizi- ke emitenta, garanta emisije i hartija od vrijednosti koje se nude ili uvrštavaju u trgovanje na berzu ili drugom uređe- nom javnom tržištu, te koji se treba čitati zajedno sa ostalim dijelovima prospekta pri razmatranju ulaganja u te hartije od vrijednosti.

(2) Emitent nije obavezan da sastavlja skraćeni prospekt ako se prospekt odnosi na uvrštavanje dužničkih hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište pod uvjetom da:

a) se takvim hartijama od vrijednosti trguje samo na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ili na njegovom poseb- nom segmentu, kojem pristup imaju samo kvalificirani inve- stitori za svrhu trgovanja takvim hartijama od vrijednosti, ili

b) pojedinačna nominalna vrijednost takvih hartija od vrijednosti iznosi najmanje 100.000 KM.

Član 5.

(1) Sadržaj skraćenog prospekta mora da bude tačan, ko- rektan i jasan, te ne smije da dovodi investitore u zabludu, a koristi se kao uvod u prospekt i mora da bude u skladu sa ostalim dijelovima prospekta.

(2) Skraćeni prospekt se sastavlja kao kratki sažeti doku- ment od najviše sedam stranica papira veličine A4.

(3) Skraćeni prospekt sadrži četiri dijela:

a) uvod sa upozorenjima,

b) ključne informacije o emitentu,

v) ključne informacije o hartiji od vrijednosti,

g) ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijed- nosti i/ili uvrštenju u trgovanje na uređenom javnom tržištu.

(4) Uvod sa upozorenjima sadrži:

a) vrstu hartija od vrijednosti i međunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN); 

b) naziv i sjedište emitenta, kontakt podatke za emiten- ta, uključujući i njegov registarski broj u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Registar emitenata);

v) naziv, sjedište i kontakt podatke agenta emisije, uko- liko postoji;

g) naziv i kontakt podatke nadležnog organa koje odo- brava prospekt;

d) datum odobrenja prospekta;

đ) sljedeća upozorenja:

“Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u pro- spekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prijevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključ- ne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.”.

(5) Ključne informacije o emitentu su:

a) kratak opis emitenta hartija od vrijednosti, uključujući najmanje sljedeće:

1) naziv, sjedište i pravni oblik emitenta, jedinstveni identifikacioni broj, propisi na osnovu kojih posluje i država u kojoj je osnovan,

2) glavne djelatnosti emitenta,

3) najveće akcionare/udjeličare emitenta, te podatak o licu koje ima direktni ili indirektni kontrolni položaj u emi- tentu,

4) identitet članova uprave emitenta,

5) identitet ovlašćenih revizora emitenta;

b) ključne historijske finansijske informacije za svaku fi- nansijsku godinu perioda obuhvaćenog historijskim finansij- skim informacijama, te za svaki periodični finansijski period tokom godine sa uporedivim podacima za isti period pret- hodne finansijske godine, a ako postoje i pro forma finan- sijske informacije, te kratak opis svih rezervi u revizorskom izvještaju u vezi sa historijskim finansijskim informacijama;

v) kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za emitenta, pri čemu ukupan broj faktora rizika ne prelazi 15.

(6) Ključne informacije o hartiji od vrijednosti:

a) kratak opis hartija od vrijednosti koje se javno nude i/ ili uvrštavaju u trgovanje na uređenom javnom tržištu, uklju- čujući najmanje sljedeće:

1) vrstu, klasu i broj hartija od vrijednosti i međuna- rodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN),

2) broj i pojedinačnu nominalnu vrijednost, rok dospije- ća hartija od vrijednosti, te ukupan broj do sada emitiranih hartija od vrijednosti iste vrste i klase,

3) prava sadržana u hartijama od vrijednosti,

4) relativnu nadređenost hartija od vrijednosti u strukturi kapitala emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući po- datke o nivou podređenosti hartija od vrijednosti,

5) ograničenja slobode prijenosivosti hartija od vrijed- nosti,

6) politiku dividende ili isplate, ukoliko postoji;

b) obrazloženje o tome da li su hartije od vrijednosti uvrštene ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgova- nje na uređenom javnom tržištu, te naziv tržišnog segmenta na kojima se hartijama od vrijednosti trguje ili će se trgo- vati;

v) ako postoji garancija za hartije od vrijednosti, sljedeće informacije:

1) kratak opis prirode i obuhvata garancije,

2) kratak opis garanta,

3) relevantne ključne finansijske informacije za potrebe procjene sposobnosti garanta da ispuni svoje obaveze u okvi- ru garancije i

4) kratak opis najbitnijih faktora rizika koji se odnose na garanta, a koji su uključeni u prospekt;

g) kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za hartije od vrijednosti, pri čemu ukupan broj faktora rizika ne prelazi 15.

(7) Ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijed- nosti i/ili uvrštenju u trgovanje na uređenom javnom tržištu su:

a) uvjeti i očekivani raspored ponude, pojedinosti o uvršte- nju u trgovanje na uređenom javnom tržištu, plan distribucije, iznos i postotak trenutnog razvodnjavanja koje proizlazi iz po- nude te procjena ukupnih troškova emisije i/ili ponude, uklju- čujući procijenjene troškove koje emitent naplaćuje investitoru;

b) ako se razlikuje od emitenta, kratak opis ponudioca hartija od vrijednosti (preuzimaoca emisije) i/ili lica koje traži uvrštenje u trgovanje na uređenom javnom tržištu, uključujući njegovo sjedište i pravni oblik, propis na osnovu kojeg posluje i državu u kojoj je osnovan;

v) kratak opis razloga za ponudu ili uvrštenje u trgovanje na uređenom javnom tržištu, te:

1) upotrebu i procijenjeni neto iznos priliva sredstava,

2) naznaku o tom da li ponuda podliježe sporazumu o preuzimanju emisije,

3) naznaku sukoba interesa koji se odnose na ponudu ili uvrštenje u trgovanje, ukoliko postoji.

(8) U svakom od dijelova opisanih u st. 5, 6. i 7. ovog člana emitent može da doda i druge informacije, ako to sma- tra potrebnim.

(9) Skraćeni prospekt ne smije da sadrži međusobna upu- ćivanja na druge dijelove prospekta ili uključivati informa- cije upućivanjem.

Član 6.

(1) Prospekt se sastavlja odgovarajućom kombinacijom priloga I-XIV, koji su sastavni dio ovog pravilnika, u ovisno- sti o karakteristikama emitenta i vrsti hartija od vrijednosti koje se uključuju u trgovanje na berzi ili drugo uređeno jav- no tržište ili se javno nude na prodaju u postupku emisije.

(2) Prilikom sastavljanja prospekta iz stava 1. ovog čla- na treba poštovati redoslijed tačaka iz odgovarajućih priloga ovog pravilnika, koji se koriste u konkretnom postupku, uz izbjegavanje dvostrukog navođenja istih informacija.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, informacije o fakto- rima rizika navode se u posebnom dijelu prospekta, u skladu sa članom 3. st. 3. i 4. ovog pravilnika.

(4) Prospekt obavezno sadrži međunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN), koji se u slučaju javne ponude hartija od vrijednosti unosi u prospekt nakon registracije hartije od vrijednosti u Centralnom regi- stru hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar), a prije uvrštenja hartije od vrijednosti u trgovanje na berzi ili drugo uređeno javno tržište.

(5) Dozvoljeno je da se u prospekt uključe i dodatne in- formacije pored onih koje su predviđene prilozima.

Član 7.

(1) Emitent čije su hartije od vrijednosti uvrštene u trgo- vanje na berzu ili drugo uređeno javno tržište može svake finansijske godine sastaviti dokument o registraciji u obliku univerzalnog dokumenta o registraciji, u skladu sa formom i sadržajem za dokument o registraciji za vlasničke hartije od vrijednosti.

(2) Univerzalni dokument o registraciji iz stava 1. ovog člana emitent može sastaviti i objaviti bez prethodnog odo- brenja Komisije.

(3) Univerzalni dokument o registraciji može se koristiti u svrhu javne ponude hartija od vrijednosti ili uvrštenja har- tija od vrijednosti na berzu ili na drugo uređeno javno tržište samo ako ga je odobrila Komisija, zajedno sa izmjenama, ukoliko ih je bilo, i obaviješću o hartijama od vrijednosti i skraćenim prospektom koji su odobreni u skladu sa Zako- nom o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon).

Član 8.

(1) Dokument o registraciji za vlasničke hartije od vrijed- nosti sastavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga I. ovog pravilnika.

(2) Univerzalni dokument o registraciji sastavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga II. ovog pravilnika.

(3) Dokument o registraciji za potvrde o deponiranim ak- cijama sastavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga III. ovog pravilnika.

(4) Dokument o registraciji za dužničke hartije od vrijed- nosti sastavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga IV. ovog pravilnika.

(5) Dokument o registraciji za hartije od vrijednosti osi- gurane imovinom sastavlja se u skladu sa formom i sadrža- jem Priloga V. ovog pravilnika.

(6) Dokument o registraciji za dužničke hartije od vrijed- nosti koje emitira Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, jedinica lo- kalne samouprave i organizacije obaveznog socijalnog osi- guranja u Republici Srpskoj sastavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga VI. ovog pravilnika.

(7) Obavijest o vlasničkim hartijama od vrijednosti sa- stavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga VII. ovog pravilnika.

(8) Obavijest o potvrdama o deponiranim akcijama sa- stavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga VIII. ovog pravilnika.

(9) Obavijest o dužničkim hartijama od vrijednosti sa- stavlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga IX. ovog pravilnika.

Član 9.

(1) U slučaju emisije hartija od vrijednosti koje su kon- vertibilne ili zamjenjive za redovne akcije koje su uvrštene u trgovanje na uređenom javnom tržištu, obavijest o hartijama od vrijednosti, kao dodatne informacije sadrži i informacije iz tačke 2.2.2. Priloga X.

(2) U slučaju emisije hartija od vrijednosti koje su kon- vertibilne ili zamjenjive za redovne akcije koje emitira ili će emitirati emitent, i nisu uvrštene u trgovanje na uređenom javnom tržištu, obavijest o hartijama od vrijednosti sadrži i sljedeće dodatne informacije:

a) informacije iz t. 3.1. i 3.2. Priloga VII. u vezi sa tim emitentom,

b) informacije iz Priloga XI. u vezi sa odnosnim akcijama.

Član 10.

(1) Obavijest o hartijama od vrijednosti na osnovu kojih se ostvaruje pravo na upis ili sticanje redovnih akcija koje emitira ili će emitirati emitent, i koje su uvrštene u trgovanje na uređenom javnom tržištu, sadrži informacije iz Priloga X. kao dodatne informacije.

(2) Obavijest o hartijama od vrijednosti na osnovu kojih se ostvaruje pravo na upis ili sticanje redovnih akcija koje emitira ili će emitirati emitent, i ako nisu uvrštene u trgo- vanje na uređenom javnom tržištu, sadrži sljedeće dodatne informacije:

a) informacije iz Priloga X., osim informacija iz tačke 2.2.2. tog priloga,

b) informacije iz Priloga XI. u vezi sa odnosnim akci- jama.

(3) Obavijest o hartijama od vrijednosti koje su pove- zane sa odnosnim instrumentima koji nisu akcije iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži informacije iz Priloga X. kao dodatne informacije.

Član 11.

Obavijest o dužničkim hartijama od vrijednosti, koja se odnosi na hartije od vrijednosti osigurane imovinom, sasta- vlja se u skladu sa formom i sadržajem Priloga IX., a sadrži i dodatne informacije iz Priloga XII.

Član 12.

(1) Obavijest o hartijama od vrijednosti koja se odnosi na dužničke hartije od vrijednosti, koje uključuju garancije, sadrži i dodatne informacije iz Priloga XIV.

(2) U slučaju da za obaveze emitenta po emitiranim du- žničkim hartijama od vrijednosti garantira neko drugo lice, u prospekt na odgovarajući način treba uključiti informacije o garantu kao da je emitent iste vrste hartija od vrijednosti koje su predmet garancije, izuzev u slučaju da je garant za obaveze emitenta po emitiranim hartijama od vrijednosti Re- publika Srpska ili Garantni fond Republike Srpske.

Član 13.

U slučaju eventualne štete koja bi nastala zbog toga što bi prospekt doveo investitore u zabludu ili u slučaju da je netačan ili neusaglašen sa drugim dijelovima prospekta, pri- mjenjuje se odredba člana 32. stav 2. Zakona, o solidarnoj odgovornosti emitenta, ovlašćenih lica emitenta, garanta emisije i revizora.

II. KRITERIJI ZA IZOSTAVLJANJE PODATAKA IZ PROSPEKTA

Član 14.

(1) Na zahtjev emitenta, Komisija može da dozvoli izo- stavljanje određenih podataka koje prospekt mora da sadrži ukoliko smatra da bi:

a) objelodanjivanje takvih podataka bilo u suprotnosti sa javnim interesom,

b) objelodanjivanje takvih podataka moglo nanijeti ne- srazmjernu štetu emitentu, pod uvjetom da izostavljanje po- dataka ne bi dovelo javnost u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti neophodnih za objektivnu procjenu emitenta ili garanta (ako za predmetnu emisiju postoji), kao i u pogledu prava iz hartija od vrijednosti na koje se prospekt odnosi,

v) takvi podaci bili od neznatnog značaja samo za pred- metnu ponudu ili uvrštenje hartije na berzu ili drugo uređeno javno tržište, a ne bi uticali na procjenu finansijskog stanja i razvojnih mogućnosti emitenta ili garanta (ako za predmetnu emisiju postoji).

(2) Ako su neke informacije, koje je neophodno prikazati u prospektu, neodgovarajuće za poslovanje emitenta, njegov pravni status ili za hartije od vrijednosti na koje se prospekt odnosi, prospekt mora da sadrži informacije ekvivalentne propisanim informacijama, ako takve postoje.

(3) Zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se Komisiji prije podnošenja zahtjeva za odobrenje prospekta, a Komi- sija odlučuje o ovom zahtjevu u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Član 15.

Emitent koji, u skladu sa članom 14. ovog pravilnika, na- mjerava da izostavi pojedine podatke iz prospekta mora da dostavi Komisiji:

a) zahtjev iz kojeg je vidljivo koje informacije namjerava da izostavi iz prospekta, sa detaljnim navođenjem razloga zbog kojih zahtijeva izostavljanje tih informacija,

b) obrazloženje sa dokumentacijom kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za izostavljanje te informacije iz pro- spekta.

Član 16.

(1) Ukoliko prodajna cijena i količina hartija od vrijed- nosti koje će biti predmet javne ponude neće biti prikazane u prospektu, emitent mora da informira potencijalne inve- stitore o:

a) kriterijima i uvjetima u skladu sa kojima se utvrđuje konačna cijena u ponudi, odnosno o najvišem iznosu konač- ne cijene u ponudi, kao i o kriterijima i uvjetima u skladu sa kojima se utvrđuje konačan broj ponuđenih hartija od vrijed- nosti ili

b) ukoliko ne postupi u skladu sa tačkom a) ovog stava, emitent treba da omogući investitoru povlačenje zahtjeva za kupovinu ili upis i uplatu hartija od vrijednosti u roku od naj- manje dva radna dana od dana objave konačne cijene i broja ponuđenih hartija od vrijednosti.

(2) Emitent dostavlja podatke o konačnoj prodajnoj cije- ni i količini hartija od vrijednosti Komisiji i objavljuje na način na koji je objavljen javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti.

III. FORMA I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROSPEKTA, TE PRILOZI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA

Član 17.

(1) Zahtjev za odobrenje prospekta Komisiji podnosi emi- tent ili berzanski posrednik u ime i za račun emitenta.

(2) Zahtjev za odobrenje dokumenta o registraciji podno- si se Komisiji na obrascu ZOP-DOR.

(3) Zahtjev za odobrenje obavijesti o hartijama od vrijed- nosti i skraćenog prospekta podnosi se Komisiji na obrascu ZOP-OHOV.

(4) Zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta podnosi se Komisiji na obrascu ZOJP.

(5) Zahtjev iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, kao i sve priloge uz zahtjev, emitent podnosi neposredno na protokol u slu- žbenim prostorijama Komisije ili preporučenom pošiljkom.

(6) Obrasci iz st. 2, 3. i 4. ovog člana dostupni su na in- ternet stranici Komisije.

Član 18.

Ukoliko emitent posjeduje dokument o registraciji odo- bren od Komisije, prilikom emisije hartija od vrijednosti, odnosno prilikom uvrštavanja hartija od vrijednosti na ber- zu ili drugo uređeno javno tržište, emitent podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje obavijesti o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt.

Član 19.

(1) Uz zahtjev za odobrenje dokumenta o registraciji emitent dostavlja:

a) prijedlog dokumenta o registraciji,

b) osnivački akt, odnosno statut, ako emitent nema osni- vački akt,

v) aktuelni izvod iz sudskog registra, za domaće emitente koji podliježu obavezi upisa u sudski registar, a za stranog emitenta odgovarajući dokument s apostilom, ne stariji od šest mjeseci sa ovjerenim prijevodom,

g) godišnje finansijske izvještaje (vlastite i konsolidira- ne) za prethodne dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva i odgovarajuće izvještaje ovlašćenog revizora, te posljednji polugodišnji obračun ukoliko se zahtjev za odobrenje doku- menta o registraciji dostavlja nakon 30.6. tekuće godine, te

d) dokaz o uplati naknade.

(2) Izuzetno od stava 1. tačka g) ovog člana, ukoliko emitent posluje u periodu kraćem od dvije godine, emitent dostavlja godišnji finansijski izvještaj i odgovarajući izvje- štaj ovlašćenog revizora, te posljednji polugodišnji obračun ukoliko se zahtjev dostavlja nakon 30.6. tekuće godine.

 Član 20.

Uz zahtjev za odobrenje obavijesti o hartijama od vrijed- nosti i skraćenog prospekta emitent dostavlja:

a) prijedlog obavijesti o hartijama od vrijednosti i skra- ćenog prospekta,

b) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

v) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

g) odluku nadležnog organa o uključivanju određene hartije od vrijednosti u sistem trgovanja na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu,

d) ugovor između emitenta i banke o otvaranju privre- menog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitiranih hartija od vrijednosti,

đ) ugovor zaključen između emitenta i berzanskog po- srednika u svrhu prodaje emitiranih hartija od vrijednosti na berzi, ukoliko se emisija prodaje na berzi, te ukoliko se emi- sija hartija od vrijednosti obavlja uz posredovanje,

e) ugovor zaključen između emitenta i agenta, preuzi- maoca, odnosno garanta emisije, ukoliko je takav ugovor zaključen, odnosno ukoliko se postupak odvija uz učešće navedenih tržišnih učesnika,

ž) odgovarajući dokument Registra o dodjeli ISIN i CFI broja za hartiju od vrijednosti koja je već registrirana, ukoli- ko se vrši emisija običnih akcija,

z) potvrdu berze ili drugog uređenog javnog tržišta o pro- sječnoj cijeni iz člana 40. stav 4. ovog pravilnika, ukoliko se vrši emisija običnih akcija, te

i) dokaz o uplati naknade.

Član 21.

Uz zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta, pored prijedloga prospekta, emitent dostavlja dokumentaciju propi- sanu čl. 19. i 20. ovog pravilnika, te dokaz o uplati naknade.

Član 22.

Ukoliko je emitent banka ili druga finansijska organiza- cija, Komisiji se, uz zahtjev, prilaže saglasnost nadležnog re- gulatornog organa za predmetnu emisiju, ako je to propisano posebnim zakonom.

Član 23.

Kada je emitent obveznica grad ili općina, te fond so- cijalne zaštite u Republici Srpskoj, uz zahtjev za odobrenje prospekta se prilaže:

a) prijedlog prospekta,

b) odluka o emisiji,

v) ugovor između emitenta i banke o otvaranju privre- menog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitiranih hartija od vrijednosti,

g) saglasnost nadležnog organa, ako je posebnim propi- som takva saglasnost propisana,

d) ugovor zaključen između emitenta i berzanskog po- srednika u svrhu prodaje emitiranih hartija od vrijednosti na berzi, ukoliko se emisija prodaje na berzi,

đ) ugovor zaključen između emitenta i agenta, preuzi- maoca, odnosno garanta, ukoliko je takav ugovor zaključen, odnosno ukoliko se postupak odvija uz učešće navedenih tržišnih učesnika, te

e) dokaz o uplati naknade.

Član 24.

Osnivač akcionarskog društva koje se osniva upući- vanjem javnog poziva trećim licima za upis i uplatu akcija

(otvoreno akcionarsko društvo) uz zahtjev za odobrenje pro- spekta prilaže:

a) ugovor, odnosno odluku o osnivanju,

b) prijedlog prospekta,

v) ugovor između osnivača i banke o otvaranju privre- menog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitiranih hartija od vrijednosti,

g) ugovor zaključen između osnivača i berzanskog po- srednika u svrhu prodaje emitiranih hartija od vrijednosti na berzi, ukoliko se emisija prodaje na berzi,

d) ugovor zaključen između osnivača i agenta, preuzima- oca, odnosno garanta, ukoliko je takav ugovor zaključen, te

đ) dokaz o uplati naknade.

Član 25.

(1) Ugovorom o otvaranju privremenog računa za depo- novanje uplata po osnovu kupovine hartija od vrijednosti, između emitenta i banke, reguliraju se prava i obaveze ugo- vornih strana u vezi sa uplatom sredstava u postupku emisije hartija od vrijednosti.

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana obavezno treba da sa- drži sljedeće elemente:

a) da je predmet ugovora otvaranje posebnog, privreme- nog računa, uz navođenje broja računa,

b) da se emitent obavezuje da dostavi odluku o emisiji har- tija od vrijednosti, prospekt i eventualne izmjene prospekta, rje- šenje o odobrenju prospekta, kao i dokaz o objavi javnog poziva za upis i uplatu hartija od vrijednosti (za javnu ponudu),

v) da se emitent obavezuje da odmah dostavi obavijest o završetku javne ponude u skladu sa članom 39. stav 3. Zakona, odnosno odluku o prekidu upisa i uplate hartija od vrijednosti u skladu sa članom 37. stav 6. Zakona ili članom 38. stav 3. Zakona,

g) da emitent ne može raspolagati uplaćenim sredstvima prije okončanja postupka emisije, odnosno prije upisa emi- sije u Registar emitenata, osim u slučaju emisije iz člana 38. stav 2. Zakona,

d) da se banka obavezuje da odmah po isteku roka za upis i uplatu hartija od vrijednosti po osnovu prava prečeg sticanja dostavi izvještaj o broju hartija od vrijednosti pro- datih po osnovu prava prečeg sticanja, kao i o licima koja su izvršila upis i uplatu hartija od vrijednosti po osnovu tog prava, ukoliko takva odredba postoji u odluci o emisiji,

đ) da se banka obavezuje da nakon isteka roka za upis i uplatu hartija od vrijednosti, odnosno dana završetka ponude prije isteka roka za upis i uplatu odmah dostavi izvještaj o rezultatima emisije,

e) da se banka obavezuje da u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije o poništenju emisije ili prijema odluke emitenta o prekidu emisije izvrši povrat uplaćenih sredstava kupcima, zajedno sa kamatom na depozite po vi- đenju, koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru,

ž) da se banka obavezuje da u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva investitora za povrat sredstava, u slučaju otkaza upisa i uplate, u skladu sa članom 34. stav 5. Zakona, izvrši povrat uplaćenih sredstava kupcima,

z) da se banka obavezuje da u roku od tri dana od dana do- stavljanja rješenja Komisije o uspješnom završetku emisije, odnosno od dana dostavljanja dokaza da je Registar izvršio prijenos hartija od vrijednosti koje u postupku kontinuirane javne ponude emitiraju banke i jedinice lokalne samouprave, a po izvještaju emitenta ili berzanskih posrednika kupaca, odnosno u tom postupku prenese uplaćena novčana sredstva na račun emitenta.

Član 26.

Ugovorom između emitenta i berzanskog posrednika u svrhu prodaje emitiranih hartija od vrijednosti na berzi

reguliraju se prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa prodajom emitiranih hartija, a shodno proceduri propisa- noj pravilnikom kojim se uređuje poslovanje berzanskih posrednika.

Član 27.

(1) Emitent sa sjedištem van Republike Srpske može da dostavi Komisiji zahtjev za odobrenje prospekta za po- tvrde o deponiranim akcijama, pri čemu pored ostalih od- govarajućih priloga, dostavlja i potvrdu nadležnog organa matične države, da su hartije od vrijednosti predstavljene tim potvrdama emitirane na osnovu odobrenog prospekta i uvrštene u trgovanje na reguliranom tržištu u matičnoj državi.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, zahtjev se dostavlja posredstvom domaćeg berzanskog posrednika i uz zahtjev se podnosi prospekt odobren od strane nadležnog organa matič- ne države emitenta.

(3) Uz zahtjev za odobrenje prospekta za potvrde o depo- niranim akcijama, Komisiji se dostavlja primjerak ugovora između stranog emitenta i kastodi banke ovlašćene da poslu- je u Republici Srpskoj koja će emitirati potvrde o deponira- nim akcijama.

(4) Odredbe domaćih propisa koje se odnose na upis har- tija od vrijednosti u Registar i njihovo uključivanje na berzu ili drugo uređeno javno tržište shodno se primjenjuju i na hartije od vrijednosti iz stava 1. ovo člana.

(5) Sva dokumentacija st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se u originalu i ovjerenom prijevodu.

Član 28.

(1) Prijedlog dokumenta o registraciji, obavijesti o har- tijama od vrijednosti i skraćenog prospekta ili prijedlog je- dinstvenog prospekta iz čl. 19, 20. i 21. ovog pravilnika do- stavlja se Komisiji u pisanoj formi i u elektronskoj formi na zvaničnu adresu elektronske pošte Komisije.

(2) U slučaju da su informacije u prospekt uključene upućivanjem na objavljene informacije, uz zahtev za odo- brenje prospekta prilaže se i kopija dokumenta u kojem su te informacije izvorno objavljene i u kojem moraju da budu jasno označene informacije na koje se čitalac prospekta upućuje.

Član 29.

(1) Prilozi uz zahtjev za odobrenje prospekta iz čl. 19, 20. i 21. ovog pravilnika podnose se u originalu ili kopijama ovjerenim od strane odgovornog lica emitenta, pri čemu sva- ka stranica prijedloga jedinstvenog ili podijeljenog prospek- ta treba biti ovjerena pečatom emitenta.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, emitent ne dostavlja priloge koji su dostavljeni u prethodnim postupci- ma pred Komisijom, te ukoliko nije bilo promjena do dana podnošenja zahtjeva za odobrenje prospekta.

Član 30.

Ukoliko u postupku po zahtjevu za odobrenje dokumena- ta iz čl. 19, 20. i 21. ovog pravilnika Komisija utvrdi da je isti potrebno dopuniti ili izmijeniti, emitent dostavlja:

a) u elektronskoj formi prečišćeni tekst cijelog dokumen- ta, u kojem su izmjene i dopune jasno označene,

b) u pisanoj formi samo tekst izmjene ili dopune, pot- pisan od istih lica koja su potpisala i dokument, prvobitno dostavljen Komisiji,

v) izjavu, potpisanu od lica koja su potpisala i prvobitno dostavljeni dokument, kojom potvrđuju da, izuzev dostavlje- nih i označenih izmjena i dopuna, nisu mijenjani ostali dije- lovi prvobitno dostavljenog dokumenta.

Član 31.

U smislu odredbe člana 31. stav 1. tačka v) Zakona, Komisija će odbiti zahtjev za odobrenje prospekta prilikom

emisije hartija od vrijednosti ili prilikom uvrštavanja hartija od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište, ako podnosilac zahtjeva, koji već ima registrirane javno emitira- ne hartije od vrijednosti:

a) nije objavio finansijske izvještaje za posljednja dva godišnja obračunska perioda, te posljednji polugodišnji obračun,

b) nije objavio izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za posljednja dva godišnja obračunska perioda, te

v) u slučaju da je u toku prethodnog ili tekućeg godi- šnjeg izvještajnog perioda pravosnažno izrečena prekršajna sankcija zbog neobjave informacija iz čl. 284. i 285. Zakona.

IV. OBJAVA I OGLAŠAVANJE U VEZI SA PROSPEKTOM, POSTUPAK U SLUČAJU IZMJENE PROSPEKTA I VAŽENJE PROSPEKTA

Član 32.

(1) Emitent je dužan da u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranicama berze ili drugog uređenog javnog tržišta, najmanje sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti, objavi javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti u formi oglasa, u kome je sadržan tekst prospekta ili obavijest gdje je obja- vljen elektronski oblik prospekta.

(2) Prospekt mora da bude dostupan investitorima u sje- dištu emitenta i na svim mjestima na kojima se vrši upis har- tija od vrijednosti.

(3) Emitent je dužan da prospekt objavi na svojim inter- net stranicama, te na internet stranicama berze ili drugog ure- đenog javnog tržišta, berzanskih posrednika koji obavljaju poslove agenta emisije, uključujući i platne agente, najmanje sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti.

(4) Prospekt se objavljuje na posebnom dijelu internet stranice koji mora da bude jednostavno dostupan prilikom pristupanja toj internet stranici, bez zahtjeva za registraciju, plaćanje naknade i davanja izjave o prihvaćanju ograničenja pravne odgovornosti, sa naznačenim datumom objave.

(5) Investitorima mora da bude omogućeno da pretra- žuju, preuzmu i odštampaju elektronski oblik prospekta u formatu koji se ne može mijenjati, a eventualna upućivanja na druga dokumenta (hiperlinkovi), koje bi prospekt mogao da sadrži, moraju da budu samo u vezi sa dokumentima na koje prospekt upućuje, pri čemu ti dokumenti moraju da budu dostupni posredstvom navedenog upućivanja (hiper- linka).

(6) Emitent je dužan da osigura javnu dostupnost elek- tronskog oblika prospekta za vrijeme njegovog važenja, a najmanje deset godina od dana objave na internet stranica- ma, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 33.

Nakon što je emitent, u formi oglasa u dnevnom listu, dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, objavio javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti, dužan je da, u roku od tri dana od dana objave, dostavi Komisiji i banci sa kojom ima zaključen ugovor o otvaranju privre- menog računa za deponovanje uplata dokaz o toj objavi, pri čemu se iz dokaza može utvrditi naziv dnevnog lista i datum objave predmetnog poziva za upis i uplatu hartija od vrijednosti.

Član 34.

(1) Ako u toku trajanja javne ponude hartija od vrijednosti nastanu nove okolnosti koje ukazuju da su podaci navedeni u prospektu netačni ili neistiniti ili se pojave nove informacije čiji sadržaj bi mogao da utiče na donošenje odluke investi- tora o kupovini, emitent je dužan da, najkasnije sljedećeg radnog dana od dana saznanja, prekine javnu ponudu hartija od vrijednosti, obavijesti Komisiju i javnost, te da Komisiji najkasnije u roku od tri dana od dana prekida javne ponude uputi zahtjev za odobrenje izmjene i dopune prospekta.

(2) Javni poziv za nastavak upisa i uplate hartija od vrijednosti i izmjene i dopune prospekta emitent je dužan da objavi u roku od tri dana od dana prijema rješenja Ko- misije, na način koji je propisan za objavu javnog poziva i prospekta, pri čemu su u tekstu prospekta izmjene i dopune jasno označene.

(3) Emitent je dužan da izmijenjeni prospekt dostavi svim licima koja su izvršila upis hartija od vrijednosti za vrijeme trajanja javne ponude zajedno sa informacijom da imaju pravo da otkažu upis i datum do kog se to pravo može ostvariti.

(4) Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijed- nosti na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku određenom u prospektu, a koji ne može da bude kraći od dva radna dana od dana prijema izmjena prospekta, otkaže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru.

(5) Emitent ne može nastaviti upis i uplatu hartija od vrijednosti prije isteka roka određenog za otkazivanje upisa hartija od vrijednosti.

Član 35.

(1) Izmjene i dopune prospekta moraju da sadrže ista- knutu izjavu o pravu na povrat uplaćenog iznosa u kojoj se jasno navodi:

a) da se pravo na povrat odobrava samo onim investito- rima koji su upisali i uplatili hartije od vrijednosti prije nego što su izmjene i dopune prospekta objavljene,

b) period u kojem investitori mogu ostvariti pravo na po- vrat uplaćenog iznosa i

v) lice sa kojim investitori mogu da stupe u kontakt ako žele ostvariti pravo na povrat.

(2) Ako su hartije od vrijednosti upisane i uplaćene putem berzanskog posrednika, taj berzanski posrednik obavještava investitore o mogućnosti objave izmjena i dopuna prospekta, kao i o tome da će im on u tom slučaju pomoći da ostvare svoje pravo na povrat uplaćenog iznosa, te stupa u kontakt sa investitorima na dan objave izmjena i dopuna prospekta.

(3) Ako su hartije od vrijednosti direktno upisane i upla- ćene kod emitenta, taj emitent obavještava investitora o mo- gućnosti objave izmjena i dopuna prospekta, kao i o tome da u tome slučaju investitori imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Član 36.

(1) Prospekt sastavljen kao jedinstveni prospekt ili kao podijeljeni prospekt važeći je godinu dana od dana njego- vog odobrenja, pod uvjetom da je, po potrebi, izmijenjen i dopunjen.

(2) Ako nakon uvrštenja hartija od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište nastanu nove okolnosti koje ukazuju da su podaci navedeni u prospektu netačni ili nei- stiniti ili se pojave nove informacije, čiji sadržaj bi mogao da utiče na donošenje odluke investitora o kupovini hartija od vrijednosti, emitent je dužan da objavi izvještaj o značaj- nim događajima i radnjama u skladu sa odredbama pravilni- ka koji uređuje izvještavanje i objavu informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponu- de, te da Komisiji podnese zahtjev za odobrenje izmjene i dopune prospekta.

(3) Ako nakon odobrenja dokumenta o registraciji nastanu nove okolnosti koje ukazuju da su podaci navedeni u doku- mentu o registraciji netačni ili neistiniti ili se pojave nove in- formacije, čiji sadržaj bi mogao da utiče na donošenje odluke investitora o kupovini hartija od vrijednosti, emitent je dužan da objavi izvještaj o značajnim događajima i radnjama u skladu sa odredbama pravilnika koji uređuje izvještavanje i objavu informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude, te da Komisiji podnese zahtjev za odo- brenje izmjene i dopune dokumenta o registraciji.

(4) Zahtjev iz st. 2. i 3. ovog člana emitent je dužan da podnese Komisiji najkasnije, istovremeno kad i obavijest o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt prilikom emisije hartija od vrijednosti javnom ponudom, odnosno kada uvr- štava hartije od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište.

Član 37.

U slučaju emisije iz člana 38. stav 2. Zakona, prospekt za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti važi sve dok se hartije od vrijednosti na koje se odnosi izdaju kontinuirano ili periodično, uz obavezu emitenta da ga po potrebi izmijeni i dopuni u skladu sa odredbama člana 34. Zakona.

Član 38.

Uvrštavanje određene hartije od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište u Republici Srpskoj nije dozvo- ljeno ukoliko prije njihovog uvrštavanja nije objavljen odgo- varajući prospekt, osim u slučajevima propisanim odredba- ma člana 60. stav 4. i člana 60a. stav 2. Zakona, kao i u slu- čaju emisije akcija koje su emitirane u postupku konverzije potraživanja u akcije prema odredbama drugih zakona.

 

V. NAČIN I POSTUPAK UPISA I UPLATE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U JAVNOJ PONUDI

Član 39.

(1) Upis hartija od vrijednosti u javnoj ponudi može se vršiti u prostorijama emitenta ili kod berzanskog posrednika sa kojim je emitent zaključio ugovor za obavljanje ovih po- slova ili posredstvom berze.

(2) Upis hartija od vrijednosti vrši se u prostorijama emi- tenta ili berzanskog posrednika sa kojim je emitent zaključio ugovor za obavljanje ovih poslova, u mjestu i vremenu nave- denom u prospektu.

(3) Početkom upisa i uplate hartija od vrijednosti javnom ponudom posredstvom berze smatra se unošenje prodajnog naloga u berzanski sistem trgovanja.

(4) U slučaju da se prodaja hartija od vrijednosti vrši po- sredstvom berze, osim u slučaju prodaje dužničkih hartija od vrijednosti, nalozi ne mogu biti realizirani u roku kraćem od tri radna dana od dana početka upisa i uplate, utvrđenog na način iz stava 3. ovog člana.

(5) Uplate upisanih hartija od vrijednosti vrše se istog dana kada i upis na privremeni namjenski račun emitenta za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitiranih hartija od vrijednosti.

(6) Banka kod koje je otvoren privremeni račun za depo- novanje uplata po osnovu kupovine hartija od vrijednosti na berzi dostavlja berzanskom posredniku dnevne izvještaje o uplatama na privremeni račun emitenta.

(7) Ako je emitent banka, privremeni namjenski račun iz stava 5. ovog člana ne može biti otvoren u banci emitentu.

 

Član 40.

(1) Ako se emisija hartija od vrijednosti realizira na berzi, prodajna cijena iz člana 23. stav 1. tačka l) Zakona, koja se na- vodi u odluci o emisiji hartija od vrijednosti, predstavlja mini- malnu cijenu po kojoj će se hartije ponuditi.

(2) Prodaja hartija od vrijednosti posredstvom berze može biti:

a) po jedinstvenoj (preovlađujućoj) cijeni ili

b) po višestrukim cijenama (kontinuirana javna ponuda).

(3) Prodajna akcija cijena može biti niža od tržišne cijene u slučaju emisije:

a) akcija po vrijednosti utvrđenoj za varante ili za za- mjenljive obveznice,

b) običnih akcija u skladu sa postupkom utvrđenim za- konom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava za izvršenje prava prečeg upisa akcija postojećih akcionara po vrijednosti koja ne može biti niža od 90% od njihove tržišne cijene,

v) akcija u postupku reorganizacije društva i

g) akcija brokeru ili drugom posredniku radi njihove preprodaje po tržišnoj vrijednosti, po vrijednosti koja može biti manja od tržišne vrijednosti, ali ne više od iznosa po- sredničke provizije utvrđene kao procenat od vrijednosti po kojoj se izdaju akcije, s tim da ona ne može preći 10% tržišne vrijednosti tih akcija.

(4) Tržišna vrijednost akcija otvorenog akcionarskog društva utvrđuje se kao ponderisana prosječna cijena ostva- rena na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, u periodu od šest mjeseci, koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrijednost akcija, ako je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijed- nosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzima- nje i blok poslove.

(5) Ako je prodajna cijena akcija navedena u odluci o emi- siji i prospektu niža od nominalne ili knjigovodstvene vrijed- nosti iz posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja, emitent je obavezan da javnu ponudu akcija provede na berzi.

(6) Ako se emisija dužničkih hartija od vrijednosti vrši u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona, odluka o emisiji, pored elemenata iz člana 23. stav 1. Zakona, sadrži i podatak o tome da li se prodaja (upis i uplata) vrši kontinuirano ili u tranšama.

(7) Ako se emisija iz stava 6. ovog člana vrši u tranšama, pored podatka iz člana 23. stav 1. Zakona, odluka o emisiji obavezno sadrži i podatke o:

a) broju pojedinačnih tranši u okviru emisije i njihovoj vrijednosti,

b) datumu ili roku u kojem će pojedinačne tranše biti po- nuđene,

v) procentu uspješnosti svake pojedinačne tranše.

(8) Ako se emisija akcija vrši uz korištenje prava prečeg sticanja akcija, rok za korištenje tog prava, a koji se navodi u odluci o emisiji, ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija predmetne emisije.

(9) Pravo prečeg sticanja akcija predmetne emisije pripa- da licima koja imaju status akcionara na dan presjeka, a koji slijedi nakon donošenja odluke o emisiji i ne može biti kraći od 20 dana od dana donošenja odluke.

(10) Prilikom izračunavanja pripadajućeg obima prava prečeg sticanja za svakog pojedinačnog akcionara kojem to pravo pripada shodno se primjenjuju odredbe člana 55. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 41.

(1) U slučaju da se upis hartija od vrijednosti vrši kod emitenta, taj postupak se odvija potpisivanjem izjave o upisu (upisnica) u pet primjerka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

(2) Upis se može izvršiti osobno ili posredstvom puno- moćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.

(3) Upisnica sadrži:

a) redni broj upisnice,

b) ime, ime roditelja, prezime i JMB za domaća fizič- ka lica, odnosno broj pasoša za strana fizička lica ili naziv, sjedište, matični broj za domaća pravna lica, odnosno odgo-

varajući broj za strano pravno lice, JMB i ime i prezime za- konskog zastupnika, te adresu upisnika,

v) broj, vrstu i klasu upisanih hartija od vrijednosti, no- minalnu vrijednost i cijenu po kojoj se vrši upis,

g) izjavu upisnika da će hartije od vrijednosti uplatiti pod uvjetima utvrđenim u javnom pozivu,

d) izjavu upisnika da je upoznat sa uvjetima i postupkom emisije, a u slučaju sukcesivnog osnivanja akcionarskog dru- štva, i sa ugovorom o osnivanju i izvještajem osnivača, kao i izjavu da te dokumente prihvaća,

đ) potpis upisnika ili punomoćnika, odnosno zakonskog zastupnika i datum upisa,

e) naziv i adresu banke, posredstvom koje se vrši uplata hartija od vrijednosti i

ž) datum, potpis ovlašćenog lica i pečat emitenta, odno- sno agenta emisije.

(4) Upisnica koja ne sadrži elemente navedene u pret- hodnom stavu je ništava.

(5) Ako se hartije od vrijednosti prodaju javnom ponu- dom posredstvom berze, nalog za kupovinu hartija od vrijed- nosti smatra se upisnicom iz stava 1. ovog člana.

Član 42.

(1) Ako se javna ponuda hartija vrši na berzi, berzanski posrednik emitenta unosi nalog za prodaju hartija od vrijed- nosti, po elementima (količina i cijena) iz prospekta.

(2) Berzanski posrednici kupaca unose naloge za kupovi- nu hartija po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene.

(3) Cijena po kojoj kupci u javnoj ponudi po jedinstvenoj cijeni na berzi upisuju i uplaćuju hartije dobija se po algo- ritmu uravnotežene (preovlađujuće) cijene koja omogućava najveću prodaju hartija iz ponude, a u skladu sa pravilima berze.

(4) Cijene po kojima kupci u javnoj ponudi sa višestru- kim cijenama na berzi upisuju i uplaćuju akcije određuju se u skladu sa pravilima berze.

Član 43.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu hartija od vrijed- nosti iz člana 38. stav 1. Zakona, odnosno roka navedenog u prospektu upišu i uplate sve ponuđene hartije od vrijednosti, emitent završava javnu ponudu hartija od vrijednosti i oba- vještava investicionu javnost najkasnije prvog narednog rad- nog dana posredstvom internet stranice emitenta, uključujući i berzanskog posrednika koji obavlja poslove agenta emisije, i berze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojem su ponu- đene hartije od vrijednosti predmetne emisije.

Član 44.

(1) Javna ponuda dužničkih hartija od vrijednosti koje emitiraju banke i jedinice lokalne samouprave iz člana 38. stav 2. Zakona može se provoditi:

a) kontinuirano ili

b) u tranšama.

(2) Javna ponuda hartija iz stava 1. ovog člana može se provoditi u prostorijama emitenta ili berzanskog posrednika sa kojim je emitent zaključio ugovor za obavljanje ovih po- slova ili na berzi.

(3) Na osnovu odluke o emisiji i rješenja Komisije o odo- brenju prospekta, Registar vodi hartije od vrijednosti iz stava 1. ovog člana koje su predmet javne ponude kao neupisane i neuplaćene na posebnom privremenom računu emitenta.

(4) Nakon upisa i uplate hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog člana, po prijemu izvještaja emitenta, odnosno berze o rezultatima upisa i uplate, Registar prenosi upisane i upla- ćene hartije od vrijednosti sa posebnog privremenog računa emitenta na račun kupca.

(5) Neupisane i neuplaćene hartije od vrijednosti koje se vode kod Registra na posebnom privremenom ra- čunu iz stava 3. ovog člana ne proizvode nikakvo pravno djejstvo.

VI. SADRŽAJ, NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA JAVNE PONUDE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 45.

(1) Izvještaj emitenta iz člana 41. st. 1. i 2. Zakona sadrži:

a) broj i nominalnu vrijednost emitiranih hartija od vrijednosti i ukupnu vrijednost emisije,

b) datum početka i završetka upisa i uplate,

v) ime, ime roditelja, prezime i JMB za domaća fizič- ka lica, odnosno broj pasoša za strana fizička lica ili naziv, sjedište, matični broj za domaća pravna lica, odnosno odgo- varajući broj za strano pravno lice, JMB i ime i prezime za- konskog zastupnika, te adresu upisnika,

g) ukupan broj upisanih i uplaćenih hartija od vrijednosti sa spiskom kupaca i datumom upisa i uplate, te postignutu prodajnu cijenu,

d) ukupan broj upisanih i uplaćenih hartija od vrijednosti po osnovu prava prečeg sticanja sa spiskom kupaca i datu- mom upisa i uplate,

đ) ukupan iznos uplaćenih hartija od vrijednosti,

e) broj, nominalnu i ukupnu vrijednost hartija od vrijed- nosti koje je stekao svaki kupac.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana, sa izvještajem ban- ke o izvršenim uplatama na privremenom računu, emitent dostavlja Komisiji u roku od sedam dana od dana završetka javne ponude.

(3) Na osnovu urednog izvještaja iz stava 1. ovog člana, Komisija donosi odgovarajuće rješenje.

Član 46.

(1) Ako se javna ponuda hartija iz člana 44. stav 1. ovog pravilnika provodi kontinuirano u prostorija- ma emitenta, emitent na kraju svakog dana dostavlja Registru izvještaj o upisanim i uplaćenim hartijama u skladu sa članom 45. ovog pravilnika, na osnovu kojeg Registar prenosi upisane i uplaćene hartije od vrijednosti sa posebnog privremenog računa emitenta na račun kupca.

(2) Ako se javna ponuda hartija iz člana 44. stav 1. ovog pravilnika provodi kontinuirano na berzi, berzanski posrednici kupaca na kraju svakog dana sastavljaju izvje- štaj o upisanim i uplaćenim hartijama u skladu sa članom 45. ovog pravilnika, dostavljaju ga emitentu, Komisiji i Registru koji na osnovu tog izvještaja prenosi upisane i uplaćene hartije od vrijednosti sa posebnog privremenog računa emitenta na račun kupca.

Član 47.

Emitent je dužan da najkasnije u roku od sedam dana od dana upisa uspješnosti emisije u Registar emitenata na svojim internet stranicama, uključujući i internet stranice berzanskog posrednika koji obavlja poslove agenta emisije i internet stranicama berze ili drugog uređenog javnog tržišta objavi podatke o rezultatima emisije:

a) broj i nominalnu vrijednost emitiranih hartija od vrijednosti i ukupnu vrijednost emisije,

b) datum početka i završetka upisa i uplate,

v) ukupan broj upisanih i uplaćenih hartija od vrijednosti po osnovu prava prečeg sticanja, te

g) ukupan broj upisanih i uplaćenih hartija od vrijedno- sti, te postignutu prodajnu cijenu.

VII. SADRŽAJ ODLUKA I VRSTE DOKUMENATA KOJI SE PODNOSE KOMISIJI U SLUČAJU EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI BEZ OBAVEZE OBJAVE PROSPEKTA, NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KOMISIJE I SADRŽAJ INFORMACIJA KOJE JE EMITENT DUŽAN DA STAVI NA RASPOLAGANJE INVESTITORIMA

Član 48.

Odluka o emisiji hartija od vrijednosti iz člana 60. Za- kona sadrži:

a) u slučaju ponude koja je upućena samo kvalificiranim investitorima, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, te identi- tet kvalificiranih investitora;

b) u slučaju ponude koja je upućena fizičkim ili pravnim licima u Bosni i Hercegovini, čiji broj ne može biti veći od deset, a koji nisu kvalificirani investitori, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, te njihov identitet;

v) u slučaju ponude koja je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona;

g) u slučaju ponude hartija od vrijednosti čija pojedinač- na nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM, po- datke iz člana 23. stav 1. Zakona;

d) u slučaju ponude ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti koja je manja od 1.000.000 KM, pri čemu se ovaj iznos računa tokom perioda od godinu dana, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona;

đ) u slučaju ponude instrumenata tržišta novca, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona;

e) u slučaju ponude akcija koje se emitiraju u zamjenu za već emitirane akcije iste klase, ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva povećanje osnovnog kapitala dru- štva, podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i zamjenski odnos;

ž) u slučaju ponude hartija od vrijednosti koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene u postupku statusnih pro- mjena društava, pod uvjetom da za te hartije od vrijednosti postoji dokument sa podacima koje Komisija smatra ekviva- lentnim podacima iz prospekta, uzimajući u obzir odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, i to:

ž1) prilikom statusne promjene - spajanjem uz pripajanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasni- cima pripojenog pravnog lica pripada broj akcija predmetne emisije, srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom ka- pitalu pripojenog lica, a koje imaju na datum presjeka,

ž2) prilikom statusne promjene - spajanjem uz osnivanje novog akcionarskog društva, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima spojenih pravnih lica pripa- da broj akcija predmetne emisije, srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu kojim društva - pravni prethod- nici učestvuju u osnovnom kapitalu novog akcionarskog dru- štva, a koje imaju na datum presjeka,

ž3) prilikom statusne promjene - podjele uz pripajanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vla- snicima društva koje prestaje da postoji pripada broj akcija predmetne emisije (društva sticaoca), srazmjerno procentu- alnom učešću u osnovnom kapitalu društva koje prestaje da postoji, a koje imaju na datum presjeka,

ž4) prilikom statusne promjene - podjele uz osnivanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vla- snicima društva koje prestaje da postoji pripada broj akcija predmetne emisije (novog društva ili novih društava), sra- zmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva koje prestaje da postoji, a koje imaju na datum presjeka,

ž5) prilikom statusne promjene - podjele uz pripajanje i podjele uz osnivanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima društva koje prestaje da po- stoji pripada broj akcija predmetne emisije (društva sticao- ca), srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva koje prestaje da postoji, koje imaju na dan presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima društva koje prestaje da postoji pripada broj akcija predmetne emisije (novog dru- štva ili novih društava), srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva koje prestaje da postoji, a koje imaju na datum presjeka,

ž6) prilikom statusne promjene - odvajanja uz pripajanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima društva djeljenika pripada broj akcija predmetne emisije (društva sticaoca), srazmjerno procentualnom uče- šću u osnovnom kapitalu društva djeljenika, a koji imaju na datum presjeka,

ž7) prilikom statusne promjene - odvajanja uz osnivanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima društva djeljenika pripada broj akcija predmetne (osnivačke) emisije (društva sticaoca), srazmjerno procentu- alnom učešću u osnovnom kapitalu društva djeljenika, a koji imaju na datum presjeka,

ž8) prilikom statusne promjene - odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje, sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zako- na, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj vlasnicima društva djeljenika pripada broj akcija predmetne emisije (društva sticaoca), srazmjerno procentual- nom učešću u osnovnom kapitalu društva djeljenika, a koji ima- ju na dan presjeka, odnosno odredbu prema kojoj vlasnicima društva djeljenika pripada broj akcija predmetne emisije (dru- štva sticaoca), srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva djeljenika, a koji imaju na datum presjeka;

z) u slučaju emisije akcija koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene bez naknade postojećim akcionarima ili kao dividende isplaćene u vidu akcija iste klase, kao i akci- je u vezi sa kojima su dividende isplaćene, pod uvjetom da postoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i detaljima u vezi sa ponudom, podatke iz člana 23. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i odredbu prema kojoj akcionarima pripada broj ak- cija predmetne emisije, srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu emitenta koje imaju na datum presjeka;

i) u slučaju emisije hartija od vrijednosti koje nudi ili će ponuditi emitent čije su hartije od vrijednosti uključene na ber- zu, odnosno drugo uređeno javno tržište ili društvo koje je po- vezano sa emitentom, a koje nudi ili će ponuditi sadašnjim ili bivšim članovima uprave ili zaposlenima, pod uvjetom da po- stoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijed- nosti, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu, podatke iz člana 23. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n).

Član 49.

(1) Upis i uplata hartija od vrijednosti iz člana 60. t. a), b), v), g), d) i đ) Zakona mogu trajati najduže 90 dana od dana određenog za početak upisa i uplate.

(2) Upis i uplata hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog člana mora da počne najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o emisiji hartija od vrijednosti.

Član 50.

(1) Pod emisijama iz člana 48. tačka e) ovog pravilnika podrazumijevaju se:

a) spajanje akcija je emisija novih akcija radi zamjene više postojećih akcija za jednu novu akciju iste klase, ali veće nominalne vrijednosti,

b) podjela akcija je emisija novih akcija radi zamjene jedne postojeće akcije za više novih akcija iste klase, ali ma- nje nominalne vrijednosti,

v) konverzija je povlačenje svih povlašćenih (prioritet- nih) akcija jedne klase i njihova zamjena običnim akcijama i

g) smanjenje osnovnog kapitala.

(2) Pod smanjenjem osnovnog kapitala iz tačke g) pret- hodnog stava ovog člana podrazumijeva se:

a) denominacija nominalne vrijednosti svih akcija iste kla- se je njihova zamjena jednakim brojem novih akcija iste klase, ali srazmjerno smanjene nominalne vrijednosti,

b) srazmjerno smanjenje broja akcija svim akcionarima, vlasnicima iste klase akcija,

v) povlačenje i poništenje stečenih sopstvenih akcija.

Član 51.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala iz člana 50. stav 2. ovog pravilnika sadrži sljedeće elemente:

a) puni naziv i adresu emitenta,

b) oznaku i registarski broj emitenta u Registru emite- nata,

v) naziv organa koji je donio odluku o smanjenju osnov- nog kapitala i broj i datum donošenja odluke,

g) ukupan broj i vrijednost do sada emitiranih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registriranog osnovnog kapitala koji je predmet smanjenja,

d) iznos smanjenja osnovnog kapitala i osnov smanjenja (smanjenjem nominalne vrijednosti akcija ili smanjenjem broja akcija),

đ) iznos osnovnog kapitala, sa brojem i nominalnom vrijednošću akcija nakon smanjenja osnovnog kapitala,

e) datum presjeka,

ž) odredbu prema kojoj akcionarima pripada broj akcija predmetne emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu), srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu emi- tenta koje imaju na dan presjeka, osim u slučaju povlačenja i poništenja stečenih sopstvenih akcija,

z) ime, prezime i funkciju ovlašćenih lica emitenta za provođenje postupka smanjenja.

Član 52.

Odluka o emisiji iz člana 48. t. e) i ž) i člana 51. ovog pravilnika sadrži i odredbu o tome po kojem redoslijedu će se dodavati obračunski “manjak”, odnosno oduzimati obračun- ski “višak” akcija - polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija do akcionara sa najmanjim brojem akcija ili obrnuto.

Član 53.

Datum presjeka iz člana 48. t. e) i ž) i člana 51. ovog pra- vilnika određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i ured- nog zahtjeva emitenta Registru za upis emisije i raspored ak- cija na akcionare, sa prilozima koji su propisani općim aktom Registra o registraciji i prijenosu hartija od vrijednosti kao:

a) prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna dva radna dana prije prijema zahtjeva,

b) prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prije- nosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Član 54.

(1) Datum presjeka iz člana 48. tačka z) ovog pravilnika odre- đuje se u periodu koji slijedi nakon donošenja odluke o emisiji i ne može biti kraći od 20 dana od dana donošenja odluke.

(2) U slučaju da se obračunavanje i isplata dividende vrši u novcu, u vezi sa načinom određivanja datuma presje-

ka shodno se primjenjuje odredba prethodnog stava ovog člana.

Član 55.

(1) Akcije iz emisija navedenih članom 48. t. e), ž) i z) i članom 51. ovog pravilnika pripadaju akcionarima koji su na dan presjeka upisani u Registru kao vlasnici akcija emitenta.

(2) U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripa- dajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživa- nje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele ak- cije.

(3) Pod obračunskim “manjkom”, odnosno obračunskim “viškom” akcija iz člana 52. ovog pravilnika podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitiranih akcija po odluci skup- štine akcionara.

Član 56.

(1) Uz obavijest o emisiji hartija od vrijednosti, iz člana 60. stav 1. Zakona, koje se dostavlja u pisanoj formi, emitent podnosi i:

a) u slučaju ponude iz člana 60. stav 1. t. od a) do đ) Zakona:

1) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) ugovor između emitenta i banke o otvaranju privre- menog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitiranih hartija od vrijednosti,

4) ugovor zaključen između emitenta i agenta, preuzi- maoca, odnosno garanta emisije, ukoliko je takav ugovor zaključen, odnosno ukoliko se postupak odvija uz učešće navedenih tržišnih učesnika,

5) odgovarajući dokument Registra o dodjeli ISIN i CFI broja za hartiju od vrijednosti, ukoliko se vrši emisija obič- nih akcija,

6) potvrdu berze ili drugog uređenog javnog tržišta o prosječnoj cijeni akcija iz člana 40. stav 4. ovog pravilnika, ukoliko se vrši emisija običnih akcija, te

7) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

b) u slučaju ponude akcija koje se emitiraju u zamjenu za već emitirane akcije iste klase ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva povećanje osnovnog kapitala dru- štva - postupci spajanja i podjele akcija, te konverzije akcija:

1) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara, te

3) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

v) u slučaju ponude akcija koje se emitiraju u zamjenu za već emitirane akcije iste klase, ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva povećanje osnovnog kapitala dru- štva - postupci smanjenja osnovnog kapitala:

1) odluku o smanjenju osnovnog kapitala,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o smanjenju osnovnog kapitala, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skup- ština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih akcionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) finansijski izvještaj i odgovarajući izvještaj ovlašće- nog revizora za posljednji godišnji obračunski period, te

4) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

g) prilikom statusne promjene - spajanjem uz pripajanje akcionarskom društvu:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva kojem se pri- pajanje vrši,

2) zapisnike sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o spajanju i emisiji, sa spiskom prisutnih i predstavljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) ugovor o spajanju uz pripajanje,

4) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u spa- janju,

5) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

6) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

7) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

d) prilikom statusne promjene - spajanjem uz osnivanje novog akcionarskog društva:

1) odluku o emisiji novog društva,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih i predsta- vljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) ugovor o spajanju uz osnivanje,

4) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u spa- janju,

5) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

6) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

7) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

đ) prilikom statusne promjene - podjele uz pripajanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva kojem se pri- pajanje vrši,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o pripajanju, sa spiskom prisutnih i predsta- vljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) ugovor o podjeli uz pripajanje,

4) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u po- djeli uz pripajanje,

5) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

6) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

7) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

e) prilikom statusne promjene - podjele uz osnivanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva čije se osniva- nje vrši,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je done- sena odluka o osnivanju, sa spiskom prisutnih i predstavljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korište- nim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

4) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

5) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

ž) prilikom statusne promjene - podjele uz pripajanje i podjela uz osnivanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva kojem se pri- pajanje vrši,

2) odluku o emisiji akcionarskog društva čije se osniva- nje vrši,

3) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o pripajanju i osnivanju, sa spiskom prisutnih i predstavljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

4) ugovor o podjeli uz pripajanje,

5) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u po- djeli uz pripajanje,

6) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

7) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

8) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

z) prilikom statusne promjene - odvajanja uz pripajanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva kojem se pri- pajanje vrši,

2) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ako odvajanje vrši akcionarsko društvo,

3) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o odvajanju, sa spiskom prisutnih i predsta- vljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

4) ugovor o odvajanju uz pripajanje,

5) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u odva- janje uz pripajanje,

6) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

7) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

8) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

i) prilikom statusne promjene - odvajanja uz osnivanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva koje se osniva,

2) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ako odvajanje vrši akcionarsko društvo,

3) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o odvajanju, sa spiskom prisutnih i predsta- vljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

4) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

5) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

6) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

j) prilikom statusne promjene - odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje:

1) odluku o emisiji akcionarskog društva kojem se pri- pajanje vrši,

2) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ako odvajanje vrši akcionarsko društvo,

3) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je do- nesena odluka o odvajanju, sa spiskom prisutnih i predsta- vljenih akcionara, te njihovim pojedinačnim brojem glasova, korištenim prilikom utvrđivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

4) ugovor o odvajanju uz pripajanje,

5) izvještaj upravnog odbora svakog od učesnika u odva- janju uz pripajanje,

6) izvještaj neovisnog revizora, osim u pojednostavlje- nom postupku,

7) izvještaj odbora za reviziju (u slučaju da postoji odbor za reviziju), te

8) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

k) u slučaju emisije akcija koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene bez naknade postojećim akcionarima ili kao dividende isplaćene u vidu akcija iste klase, kao i akcije u vezi sa kojima su dividende isplaćene, pod uvjetom da po- stoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i detaljima u vezi sa ponudom:

1) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) finansijski izvještaj i odgovarajući izvještaj ovlašće- nog revizora za posljednji godišnji obračunski period, te

4) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika;

l) u slučaju emisije hartija od vrijednosti koje nudi ili će ponuditi emitent čije su hartije od vrijednosti uklju- čene na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište ili društvo koje je povezano sa emitentom, a koje nudi ili će ponuditi sadašnjim ili bivšim članovima uprave ili zapo- slenima, pod uvjetom da postoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijednosti, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu:

1) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

2) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

3) finansijski izvještaj i odgovarajući izvještaj ovla- šćenog revizora za posljednji godišnji obračunski period, te

4) dokaz o objavi informacija iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Pored navedenih priloga u stavu 1. ovog člana, emi- tent dostavlja i dokaz o uplati naknade.

(3) Svi prilozi iz st. 1. i 5. ovog člana podnose se u origi- nalu ili kopijama ovjerenim od strane odgovornog lica emi- tenta.

(4) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, emitent ne dostavlja priloge koji su dostavljeni u prethodnim postupci- ma pred Komisijom, te ukoliko nije bilo promjena do dana podnošenja obavijesti o emisiji.

(5) U slučaju emisije iz stava 1. tačka a) ovog člana emitent dostavlja izvještaj o rezultatima emisije i pro-

pisane priloge, u skladu sa članom 45. stav 2. ovog pra- vilnika.

(6) Na bazi izvještaja i priloga iz stava 5. ovog člana, o uspješno okončanoj emisiji iz stava 1. tačka a) ovog člana, te obavijesti iz stava 1. t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k) i l) ovog člana, Komisija donosi odgovarajuće rješenje, u skla- du sa odredbama pravilnika koji uređuje Registar emitenata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja, odnosno obavijesti.

Član 57.

Ako je prodajna cijena akcija navedena u odluci o emi- siji iz člana 60. stav 1. t. a), b), v), g) i d) Zakona niža od nominalne ili knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg go- dišnjeg finansijskog izvještaja, emitent je obavezan da javnu ponudu akcija provede posredstvom berze uz objavu odgo- varajućeg prospekta.

Član 58.

(1) Uz obavijest o emisiji akcija po osnovu konverzije potraživanja u akcije u postupku restrukturiranja ili stečaja, koja se dostavlja u pisanoj formi, emitent podnosi i prijavu za promjenu podataka u Registru emitenata, kao i:

1) plan reorganizacije stečajnog dužnika, odnosno plan finansijskog i operativnog restrukturiranja, sa odgovaraju- ćim rješenjem nadležnog suda,

2) odluku o emisiji, koja treba da sadrži podatke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te za- mjenski odnos, kao i naziv, adresu, matični broj i iznose za pravna lica čija se potraživanja konvertuju u ulog, za svakog pojedinačnog povjerioca,

3) odluke, odnosno saglasnosti povjerilaca čija se potra- živanja konvertuju u kapital,

4) dokaz o objavi značajnog događaja, na način i u obliku propisanom odredbama pravilnika koji uređuje izvještavanje i objavu informacija od strane emitenata hartija od vrijedno- sti koje su predmet javne ponude, te

5) dokaz o uplati naknade.

(2) Po prijavi iz stava 1. ovog člana, Komisija donosi od- govarajuće rješenje, u skladu sa odredbama pravilnika koji uređuje Registar emitenata, u roku od 30 dana.

Član 59.

(1) Uz obavijest o emisiji akcija po osnovu pretvaranja zamjenljivih obveznica u akcije, koja se dostavlja u pisanoj formi, emitent podnosi i prijavu za promjenu podataka u Re- gistru emitenata, kao i:

a) odluku o emisiji hartija od vrijednosti, koja sadrži po- datke iz člana 23. stav 1. Zakona, osim t. d), z), k), l), lj), m) i n), te datum presjeka i zamjenski odnos,

b) zapisnik sa sjednice nadležnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji, sa spiskom prisutnih članova, a ukoliko je odluku o emisiji donijela skupština akcionara, zapisnik treba da sadrži spisak prisutnih i predstavljenih ak- cionara, te pojedinačni broj glasova, korišten prilikom utvr- đivanja kvoruma za rad skupštine akcionara,

v) izjava vlasnika zamjenljivih obveznica da ih pretva- raju u akcije,

g) finansijski izvještaj i odgovarajući izvještaj ovlašće- nog revizora za posljednji godišnji obračunski period, te

d) dokaz o objavi značajnog događaja, na način i u obliku propisanom odredbama pravilnika koji uređuje izvještavanja i objave informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude.

(2) Pored navedenih priloga u stavu 1. ovog člana, emi- tent dostavlja i dokaz o uplati naknade.

(3) Po prijavi iz stava 1. ovog člana, Komisija donosi od- govarajuće rješenje, u skladu sa odredbama pravilnika koji uređuje Registar emitenata, u roku od 30 dana.

Član 60.

(1) Emitent koji emitira hartije od vrijednosti bez obave- ze objave prospekta u skladu sa članom 60. stav 1. Zakona dužan je da, najkasnije u roku od sedam dana od dana dono- šenja odluke o emisiji, objavi na svojim internet stranicama, te na internet stranicama berze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojima već ima uvrštene hartije od vrijednosti, slje- deće informacije:

a) odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

b) godišnje finansijske izvještaje (vlastite i konsolidira- ne) i odgovarajući izvještaj ovlašćenog revizora za posljed- nji obračunski period, kao i posljednji periodični obračun, te izvještaj o poslovanju za posljednju poslovnu godinu,

v) finansijski izvještaj i odgovarajući izvještaj ovlašće- nog revizora za period kraći od perioda navedenog u tački b) ovog stava, ukoliko emitent posluje u kraćem periodu od navedenog u tački b).

(2) U slučaju emisije hartija od vrijednosti bez obaveze objave prospekta u skladu sa članom 60. stav 1. t. a), b), v), g), d) i đ) Zakona, početak upisa i uplate hartija od vrijedno- sti ne može početi prije objave informacija iz stava 1. ovog člana pravilnika.

(3) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana mora da bude dostupna investitorima u sjedištu emitenta i na svim mjesti- ma na kojima se vrši upis hartija od vrijednosti.

Član 61.

(1) Ako uz obavijest iz člana 60. stav 5. Zakona nije pod- nesena uredna ili potpuna dokumentacija u skladu sa ovim pravilnikom, Komisija će donijeti zaključak kojim se emi- tentu nalaže da otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku od dana prijema zaključka Komisije.

(2) U slučaju nepostupanja emitenta u roku iz stava 1. ovog člana, Komisija će zaključkom odbaciti zahtjev kao ne- uredan, nepotpun ili podnesen od neovlašćenog lica.

(3) Na osnovu člana 257. Zakona, a u skladu sa članom 147. stav 2. i članom 154. stav 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), Komisija može, kao dokazno sred- stvo u upravnom postupku odobravanja prospekta, odnosno u upravnom postupku upisa promjene podataka u Registru emitenata tražiti od emitenta i druge isprave koje mogu uti- cati na rješavanje upravne stvari, odnosno koje mogu da uti- ču na odobrenje prospekta ili rješavanje po prijavi za promje- nu podataka u Registru emitenata.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

(1) Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijed- nosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/12, 88/13, 107/16, 11/16, 33/18 i 65/20).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-LXXVII-590-2/21

8. oktobra 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.