Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika

04.11.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
berza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 99, 04.11.2021.

 

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 i 63/21), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 8. oktobra 2021. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVANJU BERZANSKIH POSREDNIKA

 

Član 1.

U Pravilniku o poslovanju berzanskih posrednika (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/12, 5/13 i 32/16) u članu 2. poslije riječi: “kastodi poslove” briše se riječ: “i”, dodaje se zarez, a poslije riječi: “društava” dodaju se riječi:

“i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom dje- latnošću, u skladu sa Zakonom”.

Član 2.

Član 3. stav (1) mijenja se i glasi: “U smislu ovog pra- vilnika, klijent je pravno ili fizičko lice koje koristi usluge berzanskog posrednika iz člana 2. ovog pravilnika.”.

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi: “Berzanski posrednik može obavljati poslove iz člana 2. ovog pravilnika na osnovu ugo- vora sklopljenog sa klijentom, te potpisanih naloga od strane klijenta za obavljanje brokerskih i kastodi poslova.”.

Član 4. Član 27. mijenja se i glasi:

“Poslovima investicionog savjetovanja smatraju se oba- vještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti, kao i obavljanje drugih slič- nih poslova za klijenta.”. 

Član 5. Član 29. mijenja se i glasi:

“Prilikom obavljanja kastodi poslova berzanski posrednik je obavezan da sa klijentom zaključi ugovor o obavljanju kastodi poslova i da klijentu u Centralnom registru hartija od vrijednosti otvori odgovarajući kastodi račun.”.

Član 6.

Poslije člana 30. dodaje se podnaslov 10a. i član 30a, koji glase:

“Obaveze berzanskog posrednika kada obavlja pomoćne djelatnosti

Član 30a.

Berzanski posrednik obavlja pomoćne djelatnosti iz čla- na 66. stav 2. Zakona, u skladu sa Zakonom, drugim propisi- ma, pravilima struke i u najboljem interesu klijenta.”.

Član 7. Član 58. mijenja se i glasi:

“Ugovorom o obavljanju kastodi poslova berzanski po- srednik se obavezuje da će, na osnovu naloga klijenta, oba- vljati sve ili pojedine kastodi poslove, u ime i za račun klijen- ta ili u svoje ime, a za račun klijenta, a klijent se obavezuje da će za tu uslugu platiti naknadu.”.

Član 8.

Poslije člana 58. dodaje se novi član 58a, koji glasi:

“Ugovorom o obavljanju pomoćnih djelatnosti berzanski posrednik se obavezuje da će za klijenta obavljati određene pomoćne djelatnosti, a klijent se obavezuje da će za te usluge platiti naknadu.”.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: 01-11-LXXVII-590-3/21

8. oktobra 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.