Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama

24.11.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
otpadne gume

Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama

 

Službene novine Federacije BiH broj 94/21 (24.11.2021.) 

Na osnovu člana 58. stav (4) Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), federalna ministrica okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU OTPADNIM GUMAMA


 

I. OPTE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

Ovim pravilnikom propisuju se:

- postupci, uslovi i ciljevi upravljanja otpadnim gumama,

- vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno,

- popis guma i proizvoda od guma za koje je obavezna registracija u Informacionom sistemu upravljanja otpadom,

- obaveze i način ispunjavanja navedenih obaveza od strane učesnika u sistemu upravljanja otpadnim gumama,

- načini obrade otpadnih guma,

- obaveza izvještavanja.
 

Član 2.
(Područje primjene)
 

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na sve vrste novih ili upotrijebljenih guma, te gumenih gusjenica koje se u domaćinstvima ili kod registriranog pravnog lica koriste za prijevoz i prijenos tvari, predmeta i lica, uključujući obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda.
 

Član 3.
(Kategorije proizvoda čije gume su obuhvaćene ovim pozakonskim aktom)
 

- Manja teretna i putnička te priključna vozila,

- Teretna i putnička te priključna vozila,

- Lična i pripadajuća priključna vozila,

- Viljuškari,

- Radne mašine,

- Traktori,

- Kolica,

- Bicikli,

- Motocikli,

- Avioni.
 

Član 4.
(Popis proizvoda koji pripadaju kategorijama proizvoda)
 

1. Manja teretna i putnička te priključna vozila:

- Motorna vozila za prijevoz tereta do 3,5 t nosivosti,

- Motorno vozilo za prijevoz lica do 5 t nosivosti,

- Prikolice i poluprikolice nosivosti od 750 kg do 3,5 t,

- Ostala slična motorna vozila nosivosti do 3,5 t.

2. Teretna i putnička te priključna vozila:

- Motorna vozila za prijevoz tereta nosivosti preko 3,5 t,

- Autobusi nosivosti preko 5 t,

- Prikolice i poluprikolice - nosivosti preko 3,5 t,

- Ostala slična motorna vozila nosivosti preko 3,5 t.

3. Lična i pripadajuća priključna vozila:

- Motorna vozila za prijevoz lica,

- Motorno vozilo s tri točka,

- Prikolice i poluprikolice nosivosti do 750 kg,

- Ostala slična motorna vozila.

4. Viljuškari:

- Viljuškar na vlastiti pogon.

5. Radne mašine:

- Mašine i uređaji kojima je osnovna namjena obavljanje radova vlastitim uređajima i opremom.

6. Traktori

7. Kolica:

- Građevinska kolica,

- Radna kolica,

- Transportna kolica,

- Skladišna kolica,

- Ručni viljuškar,

- Medicinska i invalidska kolica,

- Prikolice i poluprikolice nosivosti do 750 kg,

- Ostala kolica.

8. Bicikl:

- Bicikl,

- Romobil,

- Tricikl,

- Četverocikl,

- Ostala slična vozila.

9. Motocikl:

- Motocikl,

- Moped,

- Motorni četverocikl,

- Ostala slična vozila.

10. Avioni:

- Avion,

- Helikopter,

- Ostale slične letjelice.
 

Član 5.
(Učesnici u sistemu upravljanja otpadnim gumama)
 

Ministarstvo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

Fond je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,

Fond za zaštitu okoliša kantona je fond za zaštitu okoliša uspostavljen u kantonu,

Kantoni su kantonalna ministarstva nadležna za okoliš,

Proizvođač i uvoznik proizvoda je pravno ili fizičko lice koje neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili uvozi i stavlja (nove ili upotrijebljene) gume na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH), kao i lice koje vrši protektiranje (obnavljanje) otpadnih guma te njihov plasman, bez obzira da li su gume proizvedene u Bosni i Hercegovini ili su uvezene.

Distributer je pravna ili fizička osoba - obrtnik koji u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu gumu čini dostupnom na tržištu u Federaciji BiH. Distributer istovremeno može biti i proizvođač i/ili uvoznik.

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti gume ili opremu čiji su sastavni dio gume ili osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaju otpadne gume. Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik,

Serviser je pravno ili fizičko lice - obrtnik koji pruža uslugu popravka i zamjene guma,

Ovlašteni operator za sakupljanje je pravno ili fizičko lice - obrtnik koje u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih guma,

Ovlašteni operator za tretman je odgovorno pravno ili fizičko lice za tretman otpada - obrtnik koji u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih guma,

Ovlašteni operatori koji vrše protektiranje guma su odgovorna pravna ili fizička lica - obrtnik, koja imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti protektiranja guma.

Inspekcija je Federalna uprava za inspekcijske poslove odnosno okolišno -tržišni inspektorat kao i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnih za reciklažu i opasnog otpada za domaćinstva.
 

Član 6.
(Definicije)
 

Otpadna guma je neiskoristiva guma u svojoj originalnoj formi.

Guma je svaki proizvod koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta točkova, a koji se može svrstati u popis proizvoda iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Ponovna upotreba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni.

Tretman otpadnih guma podrazumijeva aktivnost upravljanja otpadnim gumama koji će omogućiti njegovo dalje korištenje, dobijanje sirovina iz gume ili propisno zbrinjavanje.

Sakupljanje otpadnih guma obuhvaća prikupljanje, razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do mjesta tretmana.

Reciklaža otpadnih guma je proces kojim se omogućava ponovno korištenje otpadnih materijala u proizvodnji za prvobitnu svrhu ili za druge namjene osim termičke obrade bez energetskog iskorištenja.

Protektiranje otpadnih guma je proces reciklaže kojim se nakon tretmana protektiranja, gume koriste za istu svrhu za koju su namijenjene i gdje se protektirane gume ne smatraju otpadom.

Zakon korišten u opisu odnosi se na Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH i Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH.

Informacioni sistem upravljanja otpadom (u daljem tekstu: informacioni sistem) je web orijentirana platforma sa osnovnom svrhom prikupljanja podataka u oblasti plasmana proizvoda kao i upravljanja otpadom, definiran je Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj 97/18).

Dozvolu za upravljanje otpadom izdaje nadležno kantonalno ministarstvo za zaštitu okoliša.
 

Član 7.
(Ciljevi u upravljanju otpadnim gumama)
 

(1) U cilju smanjenja uticaja otpadnih guma na okoliš i ljudsko zdravlje, kao i cilju iskorištenja vrijednih svojstava iz otpadnih guma mora se osigurati odvojeno sakupljanje i treman svih otpadnih guma u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Sve prikupljene otpadne gume se trebaju tretirati.

(3) Sakupljanje i tretman otpadnih guma će se pratiti kroz Informacioni sistem upravljanja otpadom, te će se na temelju podataka o stanju na tržištu naknadno propisati ciljevi.

(4) Ukoliko se otpadne gume recikliriraju u postrojenjima izvan Bosne i Hercegovine, ta se količina uračunava u ukupno recikliranu na godišnjem nivou.
 

Član 8.
(Tretman otpadnih guma)
 

(1) Tretman otpadnih guma vrši se u postrojenju koje ispunjava uslove utvrđene zakonom i drugim propisima, naročito u pogledu mjera za sprječavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na okoliš.

(2) Tretman otpadnih guma obuhvata sljedeće postupke:

- Korištenje kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije (Postupak R1, prema propisima EU o statistici otpada)

- Recikliranje/obnavljanje organskih materija (Postupak R3, prema propisima EU o statistici otpada)

(3) Tehnike za tretman otpadnih guma moraju se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

(4) Odlaganje otpadnih guma nije dopušteno.
 

II. OBAVEZE UČESNIKA U UPRAVLJANJU OTPADNIM GUMAMA

 

Član 9.
(Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera)
 

(1) Proizvođač, uvoznik i distributer su obavezni da:

- na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji, uz isporučenu gumu, istaknu informaciju o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih guma, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim gumama.

- na svojoj internet stranici i katalozima proizvoda koji sadrže gume, istaknu informacije o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih guma, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim gumama.

(2) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan izvještavati o količini guma koje stavlja na tržište na području Federacije BiH kao i o količini guma koje se kao zaseban proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda izvozi iz Federacije BiH. Izvještavanje se vrši elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom.

(3) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan uplatiti naknadu Fondu za upravljanje otpadnim gumama, srazmjerno količini guma koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun I način plaćanja naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(4) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan izvještavanje vršiti elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom.
 

Član 10.
(Obaveze ovlaštenog operatora za sakupljanje guma)
 

(1) Sakupljanje otpadnih guma obavlja Ovlašteni operator za sakupljanje koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu koja uključuje i otpadne gume u skladu sa Zakonom.

(2) Pravo na poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja otpadnih guma prema količini predatoj na dalju obradu ovlaštenom operatoru za tretman, mogu ostvariti ovlašteni i registrovani sakupljači koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu i to za otpadne gume.

(3) Poticaji iz stava (2) ovog člana mogu se dobiti samo jednom za iste sakupljene količine guma ili od Fonda ili fonda za zaštitu okoliša kantona ili kantona.

(4) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kanton, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje, a sve u skladu sa Uredbom o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(5) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo ovlašteni i registrovani sakupljači koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i to otpadnim gumama, te koji su registrovani u Federaciji BiH i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(6) Javnim konkursom će se od ovlaštenih sakupljača tražiti da dostave ispis iz Informacionog sistema upravljanja otpadom kao i prateće listove kao dokaz o ukupno sakupljenim količinama otpadnih guma za predmetnu godinu.

(7) Fond ili fond za zastitu okoliša kantona ili kanton dodjeljuju poticaje iz raspoloživog budžeta ovlaštenim sakupljačima iz Federacije BiH samo za količine koje su sakupili na teritoriji Federacije BiH i predali na dalju obradu ovlaštenom operatoru na teritoriji Bosne i Hercegovine ili su ih izvezli.

(8) Ovlašteni operator za sakupljanje je dužan redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(9) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je bez troška preuzeti otpadne gume od Krajnjeg korisnika.

(10) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je preuzeti otpadne gume od onog Krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva.

(11) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je sve preuzete otpadne gume predati Ovlaštenom operatoru za tretman.

(12) Ovlašteni operator za sakupljanje je obvezan do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih guma koje je sakupio i predao Ovlaštenom operatoru za tretman u formi definisanoj u Informacionom sistemu.

(13) Ukoliko u Bosni i Hercegovini ne postoje kapaciteti za tretman otpadnih guma u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, ovlašteni operator za sakupljanje je obavezan sakupljene gume izvesti iz Bosne i Hercegovine i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i obradi tog otpada što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom u skladu sa Zakonom.
 

Član 11.
(Obaveze ovlaštenog operatora za tretman otpadnih guma)
 

(1) Tretman otpadnih guma obavlja Ovlašteni operator za tretman koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu koja uključuje i otpadne gume u skladu sa Zakonom.

(2) Pravo na poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti reciklaže/tretmana otpadnih guma prema količini prerađenog, recikliranog ili pripremljenog za energetsko korištenje, otpada od guma, mogu ostvariti ovlašteni i registrovani operatori-obrađivači otpada koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu i to za otpadne gume.

(3) Poticaji iz stava (2) ovog člana mogu se dobiti samo jednom za iste reciklirane/tretirane količine guma ili od Fonda ili fonda za zaštitu okoliša kantona ili kantona.

(4) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kanton, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje, a sve u skladu sa Uredbom o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(5) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo ovlašteni i registrovani operatori-obrađivači otpada koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom/okolišnu dozvolu i to otpadnim gumama, te koji su registrovani u Federaciji BiH i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(6) Javnim konkursom će se od ovlaštenih operatora-obrađivača otpada tražiti da dostave ispis iz Informacionog sistema upravljanja otpadom kao i prateće listove kao dokaz o ukupno sakupljenim količinama otpadnih guma za predmetnu godinu.

(7) Fond ili fond za zaštitu okoliša kantona ili kanton dodjeljuju poticaje iz raspoloživog budžeta ovlaštenim operatorima-obrađivačima otpada iz Federacije BiH samo za koli?ine koje su preuzeli i obradili sa teritorija Federacije BiH.

(8) Ovlašteni operator-obrađivač otpada je dužan redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(9) Ovlašteni operator za tretman je obavezan preuzeti na tretman količine otpadnih guma od sakupljača sa kojima ima ugovor, te ih tretirati u cijelosti u skladu sa Zakonom i ovim Podzakonskim aktom.

(10) Ovlašteni operator za tretman je obvezan do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Informacioni sistem upravljanja otpadom podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih guma te o količini izvezenog otpada radi obrade u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

Član 12.
(Obaveze reciklažnog dvorišta)
 

(1) Upravitelj reciklažnog dvorišta je obavezan bez troška preuzeti otpadne gume od krajnjeg korisnika - fizičkog lica.

(2) Upravitelj reciklažnog dvorišta je obavezan sve preuzete otpadne gume predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje ili ovlaštenom operatoru-obrađivaču otpada.

(3) Upravitelj reciklažnog dvorišta je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih guma oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE GUME" te na zahtijev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

Član 13.
(Obaveze servisera)
 

(1) Serviser je obavezan bez naknade preuzeti otpadne gume od Krajnjeg korisnika.

(2) Serviser će preuzete otpadne gume predati Ovlaštenom operateru za sakupljanje ili ovlaštenom operatoru-obrađivaču otpada.

(3) Serviser je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku- fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih guma oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE GUME" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

Član 14.
(Obaveze krajnjeg korisnika)
 

Krajnji korisnik guma obvezan je otpadne gume odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih odvojene predati ovlaštenom operateru za sakupljanje otpada, upravitelju reciklažnog dvorišta ili serviseru prilikom zamjene gume.
 

Član 15.
(Obaveze Fonda, fonda za zaštitu okoliša kantona i kantona)
 

(1) Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni iz svojih budžeta će raspoređivati naknade prema Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(2) Fond je obavezan voditi i održavati informacioni sistem upravljanja otpadom putem kojeg se prikupljaju podaci o količini guma stavljenih na tržište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, količini sakupljenih otpadnih guma i količini tretiranih otpadnih guma, gumama koje su uvezene radi tretmana i izvezene na tretman te količini izvezenog otpada nastalog tretmanom otpadnih guma radi daljnje obrade.

(3) Fond je obavezan do 30. juna tekuće godine Ministarstvu podnijeti godišnji Izvještaj o upravljanju otpadnim gumama koji sadrži:

- Pregled prijavljenih proizvođača i uvoznika koji plasiraju gume na tržište Federacije BiH kao i količinu guma stavljenih na tržište na teritoriju Federacije BiH.

- Pregled ovlaštenih operatora za sakupljanje i tretman koji su se registrovali sa količinama otpadnih guma koje su prijavili da su ih sakupili i/ili obradili.

- Financijski izvještaj o prihodu od naknada, te iznosu isplaćenih naknada za sakupljanje otpadnih guma i tretman otpadnih guma u prethodnoj kalendarskoj godini sa podacima o korisnicima poticaja, te količinama za koje su isplaćeni poticaji, te ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom.

- Pregled aktivnosti na promociji sistema za sakupljanje i tretman otpadnih guma.

- Pregled izvještaja koje dostavljaju fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni.

(4) U sklopu aktivnosti na promociji sistema za sakupljanje i tretman otpadnih guma fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni će na godišnjoj osnovi organizirati informativne kampanje za učesnike u sistemu tretmana otpadnih guma, te programe obuke za ispravnu primjenu ovog podzakonskog akta.

(5) U sklopu aktivnosti na razvoju sistema za sakupljanje i tretman otpadnih guma, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni će na godišnjoj osnovi organizirati programe obuke za razvoj poduzetništva i partnerstva u oblasti reciklaže i energetskog korištenja otpadnih guma, raditi na osiguranju finacijskih instrumenta kao podrške investicijama u oblasti reciklaže i energetskog korištenja otpadnih guma.

(6) Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni su obavezni da iz 20% sredstava za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom kroz Javni konkurs predvide sufinansiranje izgradnje reciklažnih dvorišta.
 

Član 16.
(Obaveze kantona, odnosno kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš)
 

(1) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni učestvovati u sistemu sakupljanja otpadnih guma.

(2) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni na svom području u planskim dokumentima planirati dovoljan broj lokacija na kojima se može izgraditi reciklažno dvorište za otpadne gume, te obavljati djelatnosti sakupljanja, povrata komponenti i zbrinjavanja otpadnih guma u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(3) Fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni dostavljati izvještaj iz člana 15. stav (3), alineja 2., 3. i 4. ovog Pravilnika Fondu i Ministarstvu najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
 

Član 17.
(Obaveze Inspektorata propisane Zakonom)
 

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog pravilnika, a na temelju Zakona, vrše inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kao i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
 

Član 18.
(Jedinstvene carinske prijave uvoznika)
 

Fond će zatražiti godišnje od Uprave za indirektno oporezivanje jedinstvene carinske prijave uvoznika otpadnih guma.
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 19.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.
 

Broj 07-23-1166/15-1/18-2
08. novembra 2021. godine


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.