Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima

24.11.2021. 15:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
baterije

Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima

 

Službene novine Federacije BiH broj 94/21 (24.11.2021.) 

 

Na osnovu odredbi člana 58. stav (4) Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), federalna ministrica okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA


 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom propisuju se:

opća pravila o stavljanju baterija i akumulatora na tržište,

način i uslove označavanja baterija i akumulatora, te ambalaže,

postupci i ciljevi upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima;

uvjeti upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima;

zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora;

registracija u Informacioni sistem upravljanja otpadom kao i obaveze vođenja evidencije i izvještavanja;

obaveze i način ispunjavanja navedenih obaveza od strane učesnika u sistemu upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima.
 

Član 2.
(Područje primjene)
 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve vrste otpadnih baterija i akumulatora neovisno o njihovom obliku, zapremini, masi, sastavu ili načinu upotrebe, pri čemu ovaj akt ne dovodi u pitanje provedbu Pravilnika o upravljanju otpadnim vozilima i Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br: 87/12, 107/14, 8/16, 79/16 i 12/18).
 

Član 3.
(Učesnici u sistemu upravljanja)
 

Ministarstvo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

Fond je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,

Fond za zaštitu okoliša kantona je fond za zaštitu okoliša uspostavljen u kantonu,

Kantoni su kantonalna ministarstva nadležna za okoliš,

Proizvođač i uvoznik proizvoda je pravno ili fizičko lice koje, neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili uvozi i stavlja baterije i akumulatore na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH),

Distributer je pravna ili fizička osoba – obrtnik koji u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu baterije i akumulatore čini dostupnim na tržištu u Federaciji BiH. Distributer istovremeno može biti i proizvođač i/ili uvoznik.

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti baterije i akumulatore ili opremu čiji su sastavni dio baterije i akumulatori ili osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaju otpadne baterije i akumulatori. Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik,

Serviser je pravno ili fizičko lice – obrtnik koji u sklopu obavljanja svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove održavanja i popravaka i čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpadna baterija ili akumulator,

Ovlašteni operator za sakupljanje- sakupljač je pravno ili fizičko lice–obrtnik koje u skladu sa zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora,

Ovlašteni operator za tretman - obrađivač je odgovorno pravno ili fizičko lice za tretman otpada – obrtnik koji u skladu sa zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih baterija i akumulatora,

Inspekcija je Federalna uprava za inspekcijske poslove odnosno okolišno - tržišni inspektorat kao i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva.
 

Član 4.
(Definicije)
 

Baterija ili akumulator znači svaki izvor električne energije proizveden direktnim pretvaranjem hemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti);

Otpadna baterija i akumulator je neiskoristiva baterija i akumulator u svojoj originalnoj formi;

Baterijski sklop znači svaki niz baterija ili akumulatora koji su međusobno povezani i/ili zapečaćeni u vanjski omot tako da čine cjelovitu jedinicu koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati;

Prijenosna baterija ili akumulator znači svaka baterija, dugmasta baterija, baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci i nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator;

Dugmasta baterija znači svaka mala okrugla i prijenosna baterija ili akumulator čiji je promjer veći od visine i koja se koristi u posebne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema i sigurnosno napajanje;

Automobilska baterija ili akumulator znači svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje;

Industrijska baterija ili akumulator znači svaka baterija ili akumulator namijenjen isključivo za industrijsko ili profesionalno korištenje ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila;

Uređaj znači svaka električna ili elektronička oprema koja se u potpunosti ili djelomično napaja energijom dobivenom iz baterija ili akumulatora ili koja ima sposobnost takvog napajanja;

Sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora obuhvaća sakupljanje, razvrstavanje, privremeno skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih baterija i akumulatora do mjesta tretmana;

Tretman/Obrada znači svaka aktivnost iskorištenja i zbrinjavanja, uključujući sortiranje, smanjivanje količine ili opasnih osobina otpada, pripremu za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje, olakšavaju rukovanje ili povećavaju povrat komponenti otpada;

Reciklaža (materijalno iskorištenje) je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno iskorištenje u iste ili slične svrhe ili za druge namjene osim energetskog iskorištenja i proizvodnje goriva iz otpada;

Energetsko iskorištenje podrazumijeva upotrebu otpada za dobijanje energije neposrednim paljenjem uz pristustvo drugog goriva ili bez njega uz stvaranje energije (spaljivanje i suspaljivanje);

Privremeno skladištenje otpada je skladištenje prije primjene postupka zbrinjavanja;

Maseni udio određene tvari je omjer mase te tvari sadržane u određenom materijalu i mase materijala u kojem se određuje maseni udio te tvari;

Vrste baterija ili akumulatora su:

a. prijenosne baterije i akumulatori,

b. industrijske baterije i akumulatori i

c. automobilske baterije i akumulatori (starteri);

ZUOFBIH odnosi se na Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17);

ZZOFBIH odnosi se na Zakon o zaštiti okoliša FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21);

Informacioni sistem upravljanja otpadom (u daljem tekstu: informacioni sistem) je web orijentisana platforma sa osnovnom svrhom prikupljanja podataka u oblasti plasmana proizvoda kao i upravljanja otpadom, definisan je Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/18);

Dozvolu za upravljanje otpadom izdaje nadležno kantonalno ministarstvo za zaštitu okoliša.
 

II. CILJEVI; PRAVILA; POSTUPCI UPRAVLJANJA

 

Član 5.
(Ciljevi)
 

(1) U cilju smanjenja uticaja otpadnih baterija i akumulatora na okoliš i ljudsko zdravlje, kao i cilju iskorištenja vrijednih svojstava iz otpadnih baterija i akumulatora mora se osigurati odvojeno sakupljanje i treman svih otpadnih baterija i akumulatora u skladu sa ZUOFBIH, ZZOFBIH i ovim Pravilnikom.

(2) Sve prikupljene otpadne baterije i akumulatori se trebaju obraditi.

(3) Sakupljanje i tretman otpadnih baterija i akumulatora će se pratiti kroz Informacioni sistem upravljanja otpadom, te će se na temelju podataka o stanju na tržištu naknadno propisati ciljevi.

(4) Ukoliko se otpadne baterije i akumulatori recikliraju u postrojenjima izvan Bosne i Hercegovine, ta se količina uračunava u ukupno recikliranu na godišnjem nivou.
 

Član 6.
(Opća pravila o stavljanju baterija na tržište)
 

(1) Zabranjeno je stavljanje na tržište baterije ili akumulatora čiji je maseni udio žive veći od 0,0005%, bez obzira na to da li je baterija ili akumulator ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod.

(2) Zabranjeno je stavljanje na tržište baterije ili akumulatora čiji je maseni udio olova veći od 0,004% bez obzira na to da li je baterija ili akumulator ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod.

(3) Zabranjeno je stavljanje na tržište prijenosne baterije ili akumulatora čiji maseni udio kadmija je veći od 0,002% bez obzira na to da li je baterija ili akumulator ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod.

(4) Stavovi (1), (2) i (3) ovog člana se ne odnose na prijenosne baterije i akumulatore koji su specifično namijenjeni samo za korištenje u sigurnosnom odnosno alarmnom sistemu uključujući i sigurnosnu rasvjetu, te u medicinskoj opremi i bežičnom električnom alatu.

(5) Navedene zabrane se ne primjenjuju na baterije i akumulatore koji su stavljeni na tržište, u skladu sa važećim propisima, prije stupanja na snagu ove zabrane, te se isti mogu prodavati do isteka zaliha.
 

Član 7.
(Obaveza označavanje na proizvodu i ambalaži)
 

(1) Proizvođači, uvoznici i distributeri baterija i akumulatora, kao i proizvođači i distributeri opreme u koju su ugrađene baterije ili akumulatori, u obavezi su da ambalaža i prateća dokumentacija baterija i akumulatora jasno prikazuje slijedeće:

uputstvo za pravilnu i bezbjednu upotrebu baterija ili akumulatora,

uputstvo za demontažu baterija ili akumulatora, ukoliko su oni ugrađeni u neki uređaj,

upozorenja da se otpadne baterije ili akumulatori moraju odvojeno sakupljati od ostalih vrsta otpada,

podatke o sadržaju teških metala u masi baterija ili akumulatora,

mogućim negativnim uticajima koje materije u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i zdravlje ljudi,

podatke o mogućnostima recikliranja i odlaganja otpadnih baterija ili akumulatora,

sve ostale podatke za koje proizvođač ili distributer procijeni da su neophodni za bezbjedno korištenje ili odlaganje otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Proizvođač, uvoznik i distributer su obavezni da na proizvodu, ambalaži i pratećoj dokumentaciji istaknu simbol odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad.

(3) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan označiti natpisom: baterije i akumulatore koje stavlja na tržište

- baterije sa sadržajem žive označiti simbolom i navesti postotak (Hg.....%)

- baterije sa sadržajem kadmija označiti simbolom i navesti postotak (Cd ...%)

- baterije sa sadržajem olova označiti simbolom i navesti postotak (Pb...%)

(4) Svi simboli moraju biti postavljeni na bateriju ili akumulator na način da su vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.
 

Član 8.
(Postupci upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima)
 

(1) Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima je skup mjera koje obuhvataju sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, obradu/tretman, reciklažu istrošenih baterija i akumulatora, energetsko iskorištenje kao i zbrinjavanje otpada i ostataka nakon tretmana, odnosno reciklaže istrošenih baterija i akumulatora.

(2) Zabranjeno je otpadnu bateriju ili akumulator:

- odbaciti u miješani komunalni otpad,

- odbaciti i miješati s drugom vrstom otpada i

- miješati s drugim tvarima ili materijalima koji nisu otpad.
 

Član 9.
(Sakupljanje i privremeno skladištenje)
 

(1) Sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora podrazumijeva preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, distributera, reciklažnog dvorišta i servisera, te transport i predaju otpadnih baterija i akumulatora ovlaštenom operatoru za tretman.

(2) Aktivnosti sakupljanja i transporta otpadnih baterija i akumulatora se mora vršiti u odgovarajućim posudama i transportnim sredstvima koji odgovaraju zahtjevima prevoza opasnog otpada.

(3) U skladištu za privremeno skladištenje otpadnih baterija i akumulatora nije dozvoljeno rasklapanje i odstranjivanje tečnosti iz akumulatora.

(4) Privremeno skladište istrošenih baterija i akumulatora mora da ima naročito:

- nepropusnu podlogu sa opremom za sakupljanje nenamjerno prosutih tečnosti;

- kontejnere za odvojeno sakupljanje i razvrstavanje istrošenih baterija i akumulatora;

- sistem za zaštitu od požara, u skladu sa posebnim propisima.
 

Član 10.
(Tretman/obrada i iskorištavanje)
 

(1) Postupak tretmana/obrade otpadnih baterija i akumulatora (priprema za proces recikliranja) uključuje razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, no ne uključuje otvaranje baterijskog članka.

(2) Tretman/obrada otpadnih baterija i akumulatora, koje uključuje otvaranje baterijskog članka, smatra se početkom procesa recikliranja i isto je dopušteno obavljati samo u skladu sa dozvolom za upravljanje otpadom i / ili okolinskom dozvolom koja uključuje otpadne baterije i akumulatore.

(3) Iskorištavanje otpadnih baterija i akumulatora vrši se u postrojenju koje ispunjava uslove utvrđene zakonom i drugim propisima, naročito u pogledu mjera za sprječavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na okoliš.

(4) Preduslovi za obavljanje djelatnosti iskorištavanja odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore su:

- da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora i

- da se postupak obrade i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora, na lokaciji na kojoj se obavlja postupak obrade, obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenoj i zatvorenoj građevini.

(5) Postupak iskorištavanja odnosno zbrinjavanja otpada, koji se smatra obradom otpadnih baterija i akumulatora, mora udovoljavati zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika, u skladu sa ZZOFBIH.

(6) Otpadne baterije i akumulatori mogu u svrhu obrade i recikliranja biti isporučene izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima kojima se uređuju pošiljke otpada.

a. Pošiljalac je dužan dokazati da je iskorištavanje izvezenih otpadnih baterija i akumulatora obavljena u skladu sa uslovima datim u ovom Pravilniku, i potvrdu o izvršenoj reciklaži, odnosno pribaviti vjerodostojne podatke o efikasnosti recikliranja dostavljene količine otpadnih baterija i akumulatora.

(7) Svaki postupak tretmana i iskorištenja otpada mora biti evidentiran u informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH.
 

Član 11.
(Obaveze proizvođača, uvoznika i distributera)
 

(1) Proizvođač, uvoznik i distributer baterija i akumulatora kao i uređaja koji sadrže baterije i akumulatore je obavezan da:

- na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji, istaći informaciju o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima.

- na svojoj internet stranici i katalozima proizvoda koji sadrže baterije i akumulatore, istaknu informacije o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima.

(2) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan izvještavati Fond o količini baterija i akumulatora koje stavlja na tržište na području Federacije BiH kao i o količini baterija i akumulatora koje se kao zaseban proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda izvozi iz Federacije BiH. Izvještavanje se vrši elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom, a u skladu sa Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/18).

(3) Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan uplatiti naknadu Fondu za upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima, srazmjerno količini baterija i akumulatora koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(4) Proizvođač, uvoznik i distributer otpadnih baterija i akumulatora kao i uređaja koji sadrže baterije i akumulatore je dužan obezbijediti sve informacije o označavanju u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.
 

Član 12.
(Obaveze Distributera)
 

(1) Distributer je dužan obezbijediti prostor za postavljanje posuda za preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora bez obaveze kupovine nove baterija ili akumulatora, ukoliko vrši plasman baterija i akumulatora na tržište Federacije BiH, te ukoliko je površina prodajnog prostora preko 200 m2.

(2) Distributer koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, neovisno o hemijskom sastavu i porijeklu industrijske baterije ili akumulatora.

(3) Distributer koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika bez obaveze kupovine nove baterije i akumulatora.

(4) Distributer je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.

(5) Distributer predaje istrošene baterije i akumulatore ovlaštenom operatoru za sakupljanje i/ili ovlaštenom operatoru za tretman.
 

Član 13.
(Obaveze ovlaštenog operatora za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora)
 

(1) Sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora obavlja ovlašteni operator za sakupljanje koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu koja uključuje otpadne baterije i akumulatore u skladu sa ZUOFBIH i ZZOFBIH.

(2) Pravo na poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora prema količini predatoj na dalju obradu ovlaštenom operatoru za tretman, mogu ostvariti ovlašteni i registrovani operatori za sakupljanje.

(3) Poticaji iz stava (2) ovog člana mogu se dobiti samo jednom za iste sakupljene količine baterija i akumulatora ili od Fonda ili fonda za zaštitu okoliša kantona ili kantona.

(4) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kanton, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje, a sve u skladu sa Uredbom o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(5) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo ovlašteni i registrovani operatori za sakupljanje, te koji su registrovani u Federaciji BiH i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(6) Javnim konkursom će se od ovlaštenih operatora za sakupljanje tražiti da dostave ispis iz Informacionog sistema upravljanja otpadom kao i prateće listove kao dokaz o ukupno sakupljenim količinama otpadnih baterija i akumulatora za predmetnu godinu.

(7) Fond ili fond za zaštitu okoliša kantona ili kanton dodjeljuju poticaje iz raspoloživog budžeta ovlaštenim operatorima za sakupljanje iz Federacije BiH samo za količine koje su sakupili na teritoriji Federacije BiH i predali na dalju obradu ovlaštenom operatoru za tretman na teritoriji Bosne i Hercegovine ili su ih izvezli.

(8) Ovlašteni operator za sakupljanje je dužan redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(9) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika.

(10) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je preuzeti otpadne baterije i akumulatore od onog Krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva.

(11) Ovlašteni operator za sakupljanje obavezan je sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati ovlaštenom operatoru za tretman.

(12) Ovlašteni operator za sakupljanje je obavezan do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih baterija i akumulatora koje je sakupio i predao ovlaštenom operatoru za tretman u formi definisanoj u Informacionom sistemu.

(13) Ukoliko u Bosni i Hercegovini ne postoje kapaciteti za tretman otpadnih baterija i akumulatora u skladu sa ZUOFBIH i ZZOFBIH i ovim Pravilnikom, ovlašteni operator za sakupljanje je obavezan sakupljene baterije i akumulatore izvesti iz Bosne i Hercegovine i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i obradi tog otpada što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom u skladu sa ZUOFBIH.
 

Član 14.
(Obaveze ovlaštenog operatora za tretman)
 

(1) Tretman otpadnih baterija i akumulatora obavlja ovlašteni operator za tretman koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu koja uključuje otpadne baterije i akumulatore u skladu sa ZUOFBIH i ZZOFBIH.

(2) Pravo na poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti tretmana/obrade/reciklaže otpadnih baterija i akumulatora prema količini prerađenog, recikliranog ili pripremljenog za energetsko korištenje otpada od baterija i akumulatora mogu ostvariti ovlašteni i registrovani operatori za tretman koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu za otpadne baterije i akumulatore.

(3) Poticaji iz stava (2) ovog člana mogu se dobiti samo jednom za iste tretirane/reciklirane količine baterija i akumulatora ili od Fonda ili fonda za zaštitu okoliša kantona ili kantona.

(4) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kanton, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje, a sve u skladu sa Uredbom o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(5) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo ovlašteni i registrovani operatori za tretman koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu i to za baterije i akumulatore, te koji su registrovani u Federaciji BiH i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(6) Javnim konkursom će se od ovlaštenih operatora za tretman otpada tražiti da dostave ispis iz Informacionog sistema upravljanja otpadom kao i prateće listove kao dokaz o ukupno tretiranim/recikliranim količinama otpadnih baterija i akumulatora za predmetnu godinu.

(7) Fond ili fond za zaštitu okoliša kantona ili kanton dodjeljuju poticaje iz raspoloživog budžeta ovlaštenim operatorima za tretman/obradu/reciklažu otpadnih baterija i akumulatora iz Federacije BiH samo za količine koje su preuzeli i obradili sa teritorije Federacije BiH.

(8) Ovlašteni operator za tretman otpadnih baterija i akumulatora je dužan redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom.

(9) Ovlašteni operator za tretman je obavezan preuzeti na tretman količine otpadnih baterija i akumulatora od operatora za sakupljanje sa kojima ima ugovor, te ih tretirati u cijelosti u skladu sa ZUOFBIH i ZZOFBIH i ovim Pravilnikom.

(10) Ovlašteni operator za tretman je obavezan do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Informacioni sistem upravljanja otpadom podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih baterija i akumulatora te o količini izvezenog otpada radi obrade u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

Član 15.
(Obaveze upravitelja reciklažnog dvorišta)
 

(1) Upravitelj reciklažnog dvorišta obavezan je bez naknade preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika - fizičkog lica.

(2) Upravitelj reciklažnog dvorišta obavezan je sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje.

(3) Upravitelj reciklažnog dvorišta je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.

(4) Upravitelj reciklažnog dvorište je dužan voditi evidenciju i uredno unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom u Fondu.

(5) Upravitelj reciklažnog dvorišta je dužan čuvati i dati na uvid nadležnoj inspekciji i Fondu na zahtjev svu prateću dokumentaciju vezano za kretanje otpada.
 

Član 16.
(Obaveze servisera)
 

(1) Serviser je obavezan bez naknade preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika.

(2) Serviser je obavezan sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati Ovlaštenom operatoru za sakupljanje ili Ovlaštenom operatoru za tretman.

(3) Serviser je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.

(4) Serviser vozila dužan je otpadnu bateriju i akumulator izdvojiti iz vozila i predati je odvojeno od vozila ovlaštenom operatoru za sakupljanje.

(5) Serviser je dužan voditi evidenciju i uredno unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom u Fondu.

(6) Serviser je dužan čuvati i dati na uvid nadležnoj inspekciji i Fondu na zahtjev svu prateću dokumentaciju vezano za kretanje otpada.
 

Član 17.
(Obaveze i dužnosti krajnjeg korisnika)
 

(1) Krajnji korisnik kao vlasnik otpadne baterije i akumulatora iz kućanstva je dužan otpadnu bateriju i akumulator predati distributeru, serviseru ili na reciklažno dvorište, kao i ovlaštenom operatoru za sakupljanje ove vrste otpada.

(2) Krajnji korisnik kao pravna ili fizička osoba-obrtnik je dužna otpadnu bateriju i akumulator koji posjeduje predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora.

(3) Krajnji korisnik kao pravna i fizička osoba – obrtnik će industrijsku bateriju ili akumulator kao i automobilsku bateriju i akumulator predati distributeru ili ovlaštenom operatatoru za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora.

(4) Krajnji korisnik uređaja koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, a u slučaju kada dizajn tog uređaja omogućuje jednostavno izdvajanje sadržane otpadne baterije ili akumulatora, dužan je istu izdvojiti iz uređaja i predati je odvojeno od uređaja bez dodatnog troška ovlaštenom operatoru za sakupljanje, upravitelju reciklažnog dvorišta ili na mjesto predviđeno za prihvat baterija i akumulatora.

(5) Krajnji korisnik baterija i akumulatora obavezan je otpadne baterije i akumulatore odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada, te ih odvojene bez naknade predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje, upravitelju reciklažnog dvorišta ili serviseru prilikom zamjene baterija i akumulatora.
 

Član 18.
(Obaveze i dužnosti Fonda, Fonda za zaštitu okoliša kantona i kantona)
 

(1) Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni iz svojih budžeta će raspoređivati naknade prema Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/21).

(2) Fond je obavezan voditi i održavati informacioni sistem upravljanja otpadom putem kojeg se prikupljaju podaci o količini baterija i akumulatora stavljenih na tržište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, količini sakupljenih otpadnih baterija i akumulatora i količini tretiranih otpadnih baterija i akumulatora, baterijama i akumulatorima koji su uvezeni radi tretmana i izvezeni na tretman te količini izvezenog otpada nastalog tretmanom otpadnih baterija i akumulatora radi daljnje obrade.

(3) Fond je obavezan do 30. juna tekuće godine Ministarstvu podnijeti godišnji Izvještaj o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima koji sadrži:

- Pregled prijavljenih proizvođača, uvoznika i distributera koji plasiraju baterije i akumulatore na tržište Federacije BiH kao i količinu baterija i akumulatora stavljenih na tržište na teritoriju Federacije BiH.

- Pregled ovlaštenih operatora za sakupljanje i ovlaštenih operatora za tretman koji su se registrovali sa količinama otpadnih baterija i akumulatora koje su prijavili da su ih sakupili i/ili obradili.

- Finansijski izvještaj o prihodu od naknada, te iznosu isplaćenih naknada za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora i tretman otpadnih baterija i akumulatora u prethodnoj kalendarskoj godini sa podacima o korisnicima poticaja, te količinama za koje su isplaćeni poticaji, te ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom.

- Pregled aktivnosti na promociji sistema za sakupljanje i tretman otpadnih baterija i akumulatora.

- Pregled izvještaja koje dostavljaju fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni.

(4) U sklopu aktivnosti na promociji sistema za sakupljanje i tretman otpadnih baterija i akumulatora fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni će na godišnjoj osnovi organizirati informativne kampanje za učesnike u sistemu tretmana otpadnih baterija i akumulatora, te programe obuke za ispravnu primjenu ovog podzakonskog akta.

(5) U sklopu aktivnosti na razvoju sistema za sakupljanje i tretman otpadnih baterija i akumulatora, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni će na godišnjoj osnovi organizirati programe obuke za razvoj poduzetništva i partnerstva u oblasti reciklaže i energetskog korištenja otpadnih baterija i akumulatora, raditi na osiguranju finansijskih instrumenta kao podrške investicijama u oblasti reciklaže i energetskog korištenja otpadnih baterija i akumulatora.

(6) Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni su obavezni da iz 20% sredstava za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom kroz Javni konkurs predvide sufinansiranje izgradnje reciklažnih dvorišta.
 

Član 19.
(Obaveze kantona, odnosno kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš)
 

(1) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni učestvovati u sistemu sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni na svom području u planskim dokumentima planirati dovoljan broj lokacija na kojima se može izgraditi reciklažno dvorište za otpadne baterije i akumulatore, te obavljati djelatnosti sakupljanja, povrata komponenti i zbrinjavanja otpadnih baterija i akumulatora u skladu sa odredbama ZUOFBIH I ZZOFBIH i ovog Pravilnika.

(3) Fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni dostavljati izvještaj iz člana 18. stav (3), alineja 2., 3. i 4. ovog Pravilnika Fondu i Ministarstvu najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
 

Član 20.
(Jedinstvene carinske prijave uvoznika)
 

Fond će zatražiti godišnje od Uprave za indirektno oporezivanje jedinstvene carinske prijave uvoznika otpadnih baterija i akumulatora.
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.
(Obaveze Inspektorata)
 

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog pravilnika, a na temelju Zakona, vrše inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kao i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
 

Član 22.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.
 

Broj 07-23-1166/15-1/18-5
12. novembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.