sindikati

Legislativa

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Ovim zakonom uređuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

22.12.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 103/21 [22.12.2021.]

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA


 

Proglašava se Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 30.11.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 04.11.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-506-01/21
17. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA


 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Zakona)


Ovim zakonom uređuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.


Član 2.
(Mjerodavni podaci za utvrđivanje reprezentativnosti)


U postupku utvrđivanja reprezentativnosti, u smislu ovog zakona, kao mjerodavni se uzimaju podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu na teritoriji Federacije ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i podaci o poslodavcima registrovanim na teritoriji Federacije.


Član 3.
(Rodna neutralnost izraza)


Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.


Član 4.
(Prava i obaveze sindikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni)


(1) Sindikati i udruženja poslodavaca, čija reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na slobodno udruživanje i organizovanje, te sva druga prava i obaveze koje nisu, u skladu sa ovim zakonom, isključivo data reprezentativnim sindikatima, odnosno udruženjima poslodavaca.
(2) Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu sa pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata.


DIO DRUGI - UVJETI ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA


Član 5.
(Uvjeti za reprezentativnost sindikata)


(1) Sindikat se smatra reprezentativnim:
a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti registrovan kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom,
b) ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora,
c) ako ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih radnika, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Pod zaposlenim radnicima u smislu stava (1) tačka c) ovog člana podrazumijevaju se radnici zaposleni na osnovu ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika.


Član 6.
(Reprezentativnost sindikata kod poslodavca)


(1) Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se sindikat koji, pored uvjeta iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona, ispunjava i uvjet da ima najmanje 20% članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.
(2) Ukoliko je sindikat kod poslodavca organizacioni dio sindikata iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona.


Član 7.
(Reprezentativnost sindikata za područje ili oblast djelatnosti)


(1) Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja, odnosno oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u području odnosno oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, prema podacima organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), odnosno Federaciji.
(2) Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja, odnosno oblasti djelatnosti na području kantona, smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u području odnosno oblasti djelatnosti na području kantona, prema podacima organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju u BiH, odnosno Federaciji.


Član 8.
(Reprezentativnost sindikata za područje kantona)


(1) Reprezentativnim sindikatom za područje kantona smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih na području kantona, u najmanje tri područja ili oblasti djelatnosti, prema podacima organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju u BiH, odnosno Federaciji.
(2) U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za područje kantona, pored kriterija iz stava (1) ovog člana, cijeni se i činjenica da je sindikat kantona organizacioni dio sindikata iz člana 7. stav (1) i člana 9. ovog zakona.
(3) Ukoliko je sindikat kantona organizacioni dio sindikata iz člana 7. stav (1) i člana 9. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona.


Član 9.
(Reprezentativnost sindikata za teritoriju Federacije)


Reprezentativnim sindikatom za teritoriju Federacije smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz člana 5. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 20% članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Federaciji, u najmanje pet područja ili oblasti djelatnosti, prema podacima organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju u BiH, odnosno Federaciji,
c) koji djeluje na području najmanje tri kantona.


Član 10.
(Reprezentativni sindikat)


Ako sindikat iz čl. 6., 7., 8. i 9. ovog zakona ne ispunjava uvjet u pogledu procenta, odnosno broja članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih, reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat sa najvećim brojem učlanjenih od ukupnog broja zaposlenih.


Član 11.
(Dokazivanje ispunjenosti uvjeta za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata)


(1) Ispunjenost općih i posebnih uvjeta za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata cijeni se na osnovu sljedećih dokaza:
a) rješenja nadležnog organa o upisu u registar udruženja;
b) statuta odnosno pravila sindikalne organizacije;
c) izjave sindikata o načinu finansiranja;
d) finansijskog izvještaja sa bilansom stanja i uspjeha;
e) akta sindikata sa zbirnim spiskom članova;
f) akta organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju;
g) potvrde poslodavca o broju zaposlenih kod poslodavca, odnosno uvjerenja o broju osiguranih lica nadležne porezne uprave;
h) popisa organizovanih granskih sindikata s naznakom područja, odnosno oblasti djelatnosti u kojima djeluju,
i) drugih dokaza za koje nadležni organ koji rješava po zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti ocijeni da su opravdani.
(2) Potvrdu iz stava (1) tačka g) ovog člana, poslodavac je dužan izdati u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Dokaz iz stava (1) tačka h) ovog člana pribavlja se u postupku utvrđivanja reprezentativnosti iz čl. 8. i 9. ovog zakona.


Član 12.
(Više reprezentativnih sindikata)


Ukoliko postoje dva ili više reprezentativnih sindikata na nivou poslodavca, na nivou područja i oblasti djelatnosti, na nivou kantona, odnosno Federacije, kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, svi sindikati imaju prava reprezentativnog sindikata utvrđena ovim zakonom.


DIO TREĆI - UVJETI ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA


Član 13.
(Uvjeti za reprezentativnost udruženja poslodavaca)


(1) Udruženje poslodavaca smatra se reprezentativnim:
a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti registrovano kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom;
b) ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora;
c) ako ima potreban broj članova.
(2) Udruženje poslodavaca koje je registrovano za teritoriju Federacije, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti za područje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije ili području kantona, kao i za utvrđivanje reprezentativnosti za područje kantona ako ispunjava uvjete iz člana 14. stav (1) tačka b) ili iz člana 14. stav (2) tačka b), odnosno iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog zakona.


Član 14.
(Reprezentativnost udruženja poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti)


(1) Reprezentativnim udruženjem poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije, smatra se udruženje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti, na teritoriji Federacije,
c) ako u članstvu ima poslodavce iz najmanje pet kantona,
d) ako raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.
(2) Reprezentativnim udruženjem poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti na području kantona, smatra se udruženje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti, na području kantona,
c) ako raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.


Član 15.
(Reprezentativnost udruženja poslodavaca za područje kantona)


(1) Reprezentativnim udruženjem poslodavaca za područje kantona, smatra se udruženje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na području kantona iz najmanje tri područja djelatnosti,
c) ako raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.
(2) U postupku utvrđivanja reprezentativnosti udruženja poslodavaca za područje kantona, pored kriterija iz stava (1) ovog člana, cijeni se i činjenica da je udruženje poslodavaca kantona organizacioni dio udruženja poslodavaca iz člana 14. stav (1) i člana 16. ovog zakona.
(3) Ukoliko je udruženje poslodavaca kantona organizacioni dio ili je udruženo u reprezentativno udruženje poslodavaca iz člana 14. stav (1) i člana 16. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona.


Član 16.
(Reprezentativnost udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije)


Reprezentativnim udruženjem poslodavaca za teritoriju Federacije, smatra se udruženje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u
privredi, na teritoriji Federacije,
c) ako u članstvu ima poslodavce u najmanje pet područja ili oblasti djelatnosti,
d) ako u članstvu ima poslodavce iz najmanje tri kantona,
e) ako raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.


Član 17.
(Reprezentativno udruženje poslodavaca)


Ukoliko nijedno udruženje poslodavaca ne ispunjava uvjete iz čl. 14., 15. i 16. ovog zakona, reprezentativnim udruženjem poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti na području kantona, odnosno području ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te za područje kantona, odnosno za teritoriju Federacije, smatra se udruženje čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti na području kantona, odnosno u području ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u privredi na području kantona, odnosno u privredi na teritoriji Federacije.


Član 18.
(Dokazivanje ispunjenosti uvjeta za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca)


Ispunjenost općih i posebnih uvjeta za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca cijeni se na osnovu sljedećih dokaza:
a) rješenja nadležnog organa o upisu u registar udruženja;
b) statuta odnosno pravila udruženja poslodavaca;
c) izjave udruženja poslodavaca o načinu finansiranja;
d) finansijskog izvještaja sa bilansom stanja i uspjeha;
e) popisa poslodavaca članova udruženja poslodavaca sa naznakom broja radnika koje ti poslodavci zapošljavaju, odnosno listom osiguranih lica za svakog od tih poslodavaca;
f) popisa udruženih udruženja poslodavaca ili organizovanih grupacija unutar udruženja poslodavaca sa naznakom područja u kojima djeluju prema važećoj klasifikaciji djelatnosti sa pristupnicama, sporazumom ili drugim dokazima o pristupanju udruženju, odnosno organizaciji unutar udruženja;
g) popisa područnih ureda u kantonima;
h) podataka o raspoloživim prostornim i drugim materijalnim uvjetima za rad;
i) akta organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju;
j) drugih dokaza za koje nadležni organ koji rješava po zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti ocjeni da su opravdani.


Član 19.
(Više reprezentativnih udruženja poslodavaca)


Ukoliko postoje dva ili više reprezentativnih udruženja poslodavaca na nivou područja i oblasti djelatnosti, na nivou kantona, odnosno Federacije, kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, sva udruženja imaju prava reprezentativnog udruženja poslodavaca utvrđena ovim zakonom.


DIO ČETVRTI - POSTUPAK UTVRĐIVANJA REPREZENTATIVNOSTI


Član 20.
(Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca)


(1) Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje poslodavac na zahtjev sindikata koji djeluje kod poslodavca, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Uz zahtjev se podnose dokazi o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti utvrđenih u članu 5. ovog zakona.
(3) Ukoliko je sindikat kod poslodavca dio sindikata registrovanog kod nadležnog organa u skladu sa zakonom, uz zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti podnosi rješenje o upisu tog sindikata u registar udruženja i potvrdu tog sindikata da je njegov sastavni dio.
(4) O zahtjevu iz stava (1) ovog člana poslodavac odlučuje rješenjem na osnovu podnesenih dokaza o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(5) Ako poslodavac u roku iz stava (4) ovog člana ne utvrdi reprezentativnost sindikata ili ukoliko sindikat smatra da mu reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca može, na zahtjev tog sindikata, da odlučuje federalno odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad.
(6) U slučajevima iz stava (5) ovog člana federalno ministarstvo nadležno za rad odlučuje kada se radi o utvrđivanju reprezentativnosti kod poslodavaca u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, u federalnim organima uprave, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija.
(7) U slučajevima iz stava (5) ovog člana kantonalno ministarstvo nadležno za rad odlučuje kada se radi o utvrđivanju reprezentativnosti kod svih drugih poslodavaca prema mjestu sjedišta poslodavca.


Član 21.
(Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno području kantona, području ili oblasti djelatnosti)


(1) Reprezentativnost sindikata, odnosno udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno za područje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije, na zahtjev sindikata, odnosno udruženja poslodavaca utvrđuje federalno ministarstvo nadležno za rad.
(2) Reprezentativnost sindikata, odnosno udruženja poslodavaca za područje kantona, odnosno za područje ili oblast djelatnosti na području kantona, na zahtjev sindikata, odnosno udruženja poslodavaca utvrđuje kantonalno ministarstvo nadležno za rad.
(3) Broj zaposlenih utvrđuje se na osnovu podataka organa nadležnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovarajuću evidenciju u BiH, odnosno Federaciji, koje nadležno ministarstvo pribavlja službenim putem.
(4) Federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz st. (1) ili (2) ovog člana, donosi rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, odnosno udruženja poslodavaca ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim zakonom.
(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana može se pokrenuti upravni spor.


Član 22.
(Ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca)


(1) Sindikat odnosno udruženje poslodavaca kojem je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom ima pravo:
a) da delegira svoje predstavnike u ekonomsko-socijalna vijeća formirana za područje kantona, odnosno teritoriju Federacije;
b) da zastupa svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima;
c) kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore;
d) imenovati svoje predstavnike u bipartitna i tripartitna tijela sastavljena od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata;
e) imenovati svoje predstavnike i u druga tijela u kojima se odvija socijalni dijalog;
f) na druga prava u skladu sa zakonom.
(2) Ako se u postupku utvrđivanja reprezentativnosti u skladu sa ovim zakonom utvrdi reprezentativnost za više sindikata, odnosno udruženja poslodavaca koji djeluju na tom nivou, broj predstavnika u tripartitnim tijelima se određuje srazmjerno procentu učlanjenosti u odnosu na ukupan broj zaposlenih, odnosno srazmjerno broju zaposlenih u članicama.


DIO PETI - PREISPITIVANJE UTVRĐENE REPREZENTATIVNOSTI


Član 23.
(Rok za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti)


Sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost, po isteku roka od 30 dana od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti.


Član 24.
(Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca po zahtjevu sindikata)


(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog kod poslodavca, podnosi zainteresovani sindikat poslodavcu kod kojeg je osnovan sindikat.
(2) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana navodi se naziv sindikata, broj akta o registraciji, razlozi zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokazi koji ukazuju na potrebu preispitivanja.
(3) Poslodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana isti dostavi sindikatu čija reprezentativnost se preispituje.
(4) Sindikat je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (3) ovog člana dostavi poslodavcu dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.
(5) Na odluku poslodavca kojom je odlučeno o preispitivanju reprezentativnosti može se uputiti žalba federalnom, odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad u roku od 15 dana od dana prijema odluke.


Član 25.
(Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno kantona, području ili oblasti djelatnosti)


(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata, odnosno udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno područje kantona, području ili oblasti djelatnosti, može podnijeti sindikat odnosno udruženje poslodavaca istog nivoa organizovanja, istog područja ili oblasti djelatnosti. Zahtjev se podnosi federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži broj akta o registraciji, razloge zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokaze koji ukazuju na potrebu preispitivanja.
(3) Nadležno ministarstvo iz stava (1) ovog člana dužno je u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva isti dostaviti sindikatu, odnosno udruženju poslodavaca čija se reprezentativnost preispituje, radi dokazivanja postojeće reprezentativnosti, u skladu sa ovim zakonom.
(4) Sindikat, odnosno udruženje poslodavaca dužni su u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (3) ovog člana, da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.
(5) Nakon okončanja postupka preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca iz stava (1) ovog člana, federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad donosi rješenje kojim se u zavisnosti od ishoda postupka reprezentativnost potvrđuje ili ukida.
(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovog člana može se pokrenuti upravni spor.


DIO ŠESTI – POSTUPAK, OBJAVLJIVANJE RJEŠENJA I EVIDENCIJA


Član 26.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)


Na postupak u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata odnosno udruženja poslodavaca koji nije uređen ovim zakonom shodno se primjenjuje Zakon o upravnom postupku.


Član 27.
(Objavljivanje rješenja o reprezentativnosti i gubitku reprezentativnosti)


Rješenje o reprezentativnosti i o gubitku reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriju Federacije, objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", dok se za područje kantona objavljuje u službenim novinama kantona.


Član 28.
(Evidencija reprezentativnih sindikata)


(1) Federalno ministarstvo nadležno za rad vodi registar reprezentativnih sindikata (u daljem tekstu: registar sindikata) za teritoriju Federacije, a kantonalno ministarstvo nadležno za rad vodi registar sindikata za područje kantona.
(2) Kantonalna ministarstva nadležna za rad dužna su federalnom ministarstvu nadležnom za rad, dostaviti kopije rješenja o reprezentativnosti sindikata kojima je reprezentativnost utvrđena za područje kantona.
(3) Registar sindikata vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku.
(4) Sindikat je dužan da obavijesti ministarstvo iz stava (1) ovog člana, kod kojeg se vodi registar u koji je upisan, o svakoj promjeni u vezi sa utvrđenom reprezentativnošću, radi vođenja evidencije.
(5) Upis i brisanje u registar sindikata vrši se na osnovu konačnog rješenja.
(6) U registar sindikata upisuju se sljedeći podaci:
a) redni broj upisa;
b) datum upisa;
c) naziv reprezentativnog sindikata;
d) sjedište i adresa reprezentativnog sindikata;
e) teritorija, odnosno područje na kojem će djelovati reprezentativni sindikat;
f) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje reprezentativnog sindikata;
g) broj i datum rješenja na osnovu kojeg je upis izvršen;
h) broj i datum rješenja na osnovu kojeg se vrši brisanje;
i) razlozi za brisanje i
j) napomene.


Član 29.
(Evidencija reprezentativnih udruženja poslodavaca)


(1) Federalno ministarstvo nadležno za rad vodi registar reprezentativnih udruženja poslodavaca (u daljem tekstu: registar poslodavaca) za teritoriju Federacije, a kantonalno ministarstvo nadležno za rad vodi registar poslodavaca za područje kantona.
(2) Kantonalna ministarstva nadležna za rad dužna su federalnom ministarstvu nadležnom za rad, dostaviti kopije rješenja o reprezentativnosti udruženja poslodavaca kojima je reprezentativnost utvrđena za područje kantona.
(3) Registar poslodavaca vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku.
(4) Udruženje poslodavaca je dužno da obavijesti ministarstvo iz stava (1) ovog člana, kod kojeg se vodi registar u koji je upisano, o svakoj promjeni u vezi sa utvrđenom reprezentativnošću, radi vođenja evidencije.
(5) Upis i brisanje u registar poslodavaca vrši se na osnovu konačnog rješenja.
(6) U registar poslodavaca upisuju se sljedeći podaci:
a) redni broj upisa;
b) datum upisa;
c) naziv reprezentativnog udruženja poslodavaca;
d) sjedište i adresa reprezentativnog udruženja poslodavaca;
e) teritorija, odnosno područje na kojem će djelovati reprezentativno udruženje poslodavaca;
f) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje reprezentativnog udruženja poslodavaca;
g) broj i datum rješenja na osnovu kojeg je upis izvršen;
h) broj i datum rješenja na osnovu kojeg se vrši brisanje;
i) razlozi za brisanje i
j) napomene.


Član 30.
(Javnost registra)


(1) Registri reprezentativnih sindikata i udruženja psolodavaca iz čl. 28. i 29. ovog zakona su javni.
(2) Uvid u registre iz stava (1) ovog člana dozvolit će se svakom pravnom, odnosno fizičkom licu, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka i slobodu pristupa informacijama.


DIO SEDMI - NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA I KAZNENE ODREDBE


Član 31.
(Upravni nadzor)


Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad, u zavisnosti od nivoa organizovanja sindikata, odnosno udruženja poslodavaca.


Član 32.
(Inspekcijski nadzor)


Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona obavlja federalna, odnosno kantonalna inspekcija rada, u zavisnosti od nivoa organizovanja sindikata, odnosno udruženja poslodavaca.


Član 33.
(Vrste i visine prekršaja)


(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj poslodavac ako:
a) na zahtjev sindikata ili nadležnog organa u propisanom roku ne dostavi podatke odnosno odgovarajući dokaz o broju zaposlenih kod poslodavca, član 11. stav (2);
b) ne postupi po zahtjevu, te ne provede postupak utvrđivanja odnosno preispitivanja reprezentativnosti na zahtjev sindikata, čl. 20. i 24.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj sindikat, odnosno udruženje poslodavaca ako:
a) u postupku utvrđivanja ili preispitivanja reprezentativnosti dostavi netačne i krivotvorene dokaze i druge podatke, čl. 11, 18, 24. stav (4) i član 25. stav (4);
b) ne obavijesti ministarstvo o svakoj promjeni koja se tiče utvrđene reprezentativnosti, član 28. stav (4) i član 29. stav (4).
(3) Za prekršaje iz st. (1) i (2) ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50,00 KM do 1.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.
(4) Za prekršaj iz stava (1) tačka a) ovog člana bit će kažnjen i poslodavac fizičko lice novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM.


DIO OSMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 34.
(Prestanak primjene propisa)


(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena odredbi čl. 122. do 136. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18).
(2) Postupci započeti u skladu sa odredbama čl. 122. do 136. Zakona o radu iz stava (1) ovog člana, završit će se prema odredbama tog zakona.


Član 35.
(Zadržavanje utvrđene reprezentativnosti)


Sindikati i udruženja poslodavaca kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđena reprezentativnost, zadržavaju svoju reprezentativnost.


Član 36.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.