Pravilnik o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima

06.01.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
transferi

Ovim pravilnikom uređuju se predmet, opći principi, korisnici sredstava, kantonalna boračka udruženja, pojedinci kao korisnici sredstava, izuzeci od primjene, planiranje i izrada programa utroška sredstava postupak dodjele sredstava putem dodjele transfera, finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata neprofitnih organizacija

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/22 (6.1.2022.)

 

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), članom 11. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/16), člana 46. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/113, 9/14, 13/14, 18/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/21), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O DODJELI TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovim pravilnikom uređuju se predmet, opći principi, korisnici sredstava, kantonalna boračka udruženja, pojedinci kao korisnici sredstava, izuzeci od primjene, planiranje i izrada programa utroška sredstava postupak dodjele sredstava putem dodjele transfera, finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata neprofitnih organizacija, način dodjele transfera, mjere za sprečavanje sukoba interesa i procjena rizika, godišnji plan objavljivanja javnih poziva i sadržaj javnog poziva, postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, opći i posebni uvjeti za podnosioce prijava i za dodjelu sredstava, kako za neprofitne organizacije, tako i za pojedince, sadržaj obrasca za prijavu i potrebna dokumentacija, imenovanje i zadaci komisije za provođenje javnih poziva, procedura odobravanja i doznačavanja sredstava, omjer utroška sredstava i način korištenja, objavljivanje rezultata javnog poziva i sklapanje ugovora, praćenje i evaluacija dodijeljenjih sredstava, postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti, uspostavljanje registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo, razdjel Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nadzor.
 

Član 2.
(Opći principi)
 

Opći principi na kojima se ovaj pravilnik zasniva propisani su članom 2. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Ministarstvo obavezno primjenjuje iste prilikom dodjele sredstava na koja se odnosi ovaj pravilnik.
 

Član 3.
(Korisnici budžetskih sredstava)
 

Korisnici prava po ovom pravilniku su: kantonalna boračka udruženja i savezi i druga boračka udruženja, nevladine organizacije i neprofitne organizacije, fondacije, zaklade, instituti, sportska udruženja i klubovi, organizatori sportskih i drugih manifestacija sa određenim društveno korisnim ciljem i udruženja koja njeguju tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, te narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine (u daljnjem tekstu: udruženja) i pojedinci koji za sredstva iz Budžeta apliciraju u svrhu finansiranja/ sufinansiranja projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton) ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona, a u izuzetnim slučajevima koji su od interesa za građane Kantona, a provode se izvan područja Kantona.
 

Član 4.
(Kantonalna boračka udruženja)
 

(1) Kantonalna boračka udruženja i savezi u smislu ovog pravilnika su kantonalna boračka udruženja i savezi članovi Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo:

1. Udruženje Jedinstvena organizacija boraca "Unija Veterana" Kanton Sarajevo;

2. Udruženje "Savez ratnih vojnih invalida" Kantona Sarajevo;

3. Udruženje Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo;

4. Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo;

5. Savez demobiliziranih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Kantona Sarajevo;

6. Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo;

7. Udruženje Organizatora otpora, Veterana rata, Dobrovoljaca, Prvoboraca i Branioca "Bosnae - Zelene beretke" Kantona Sarajevo;

8. Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo;

9. Savez udruženja antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo;

10. Savez udruženja boraca "Patriotska liga" Kantona Sarajevo;

11. Udruženje veterana odreda policije "Bosna" Kantona Sarajevo;

12. Kantonalna udruženja proistekla iz HVO-a

(2) Kantonalna boračka udruženja i savezi u smislu ovog pravilnika su i kantonalna boračka udruženja i savezi čije su članice općinska udruženja sa područja 9 (devet) općina Kantona Sarajevo, a općina Trnovo se može izuzeti ukoliko nema dovoljan broj članova iz određene boračke populacije da bi se formiralo općinsko udruženje.

(3) U smislu ovog pravilnika izuzetak mogu biti udruženja/savezi koja nemaju svoje članice na području svih općina, ukoliko se radi o specifičnoj populaciji čija brojnost nema takve razmjere da bi se mogli/trebali registrirati na svakoj od općina (npr. ratni vojni invalidi paraplegičari). U ovakvim slučajevima kantonalno udruženje/savez može imati manji broj članica ili biti jedinstveno na nivou Kantona Sarajevo.

(4) U smislu ovog pravilnika članove kantonalnih udruženja čine lica iz člana 1., 2. i 4. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/21 - Novi Prečišćeni tekst) i to: ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici, demobilizirani branioci, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani, učesnici rata i mirnodopski vojni invalidi kao lica zaslužna u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo kao i učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine.

(5) Kantonalna udruženja iz stava (1) i (2) ovog člana međusobnom saradnjom i dogovorom, a u svrhu ostvarivanja zajedničkih zadataka realizuju programe i projekte u cilju ostvarivanja interesa cjelokupne boračke populacije.
 

Član 5.
(Pojedinci kao korisnici budžetskih sredstava)
 

Finansijska sredstva mogu se odobriti pojedincima pripadnicima boračke populacije i to:

a) ukoliko svojim angažmanom, po određenom projektu, doprinose razvoju i afirmaciji Kantona (npr. nabavka i podrška pisanju i štampanju knjiga i literature, organizovanje izložbe, podrška izradi magistarskog rada ili doktorskog rada iz oblasti boračko-invalidske zaštite ili na temu odbrambeno-oslobodilačkog rata, odnosno naučnog ili stručnog rada/projekta na ovu tematiku i dr.);

b) ako su u stanju socijalne potrebe;

c) za liječenje i zdravstveno zbrinjavanje;

d) podrška sportskim aktivnostima i

e) u drugim opravdanim slučajevima.
 

Član 6.
(Izuzeci)
 

Primjena ovog pravilnika ne odnosi se na neprofitne organizacije i pojedince koji po osnovu posebnih zakona ostvaruju pravo na sredstva za finansiranje i sufinansiranje iz Budžeta, odnosno kojima je postupak dodjele propisan zakonskim ili podzakonskim aktom, a što je u skladu sa Zakonom o izvršavanju Bužeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu.
 

DIO DRUGI - POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

 

Član 7.
(Planiranje i Program utroška sredstava iz Budžeta Kantona putem dodjele transfera finansiranja i sufinansiranja aktivnosti programa i projekata neprofitnih organizacija)
 

(1) Shodno propisanim procedurama u okviru postupka izrade i donošenja Budžeta Kantona (u daljnjem tekstu Budžet), Ministarstvo utvrđuje prioritete za finansiranje i sufinansiranje obaveza shodno zakonskim utvrđenim pravima koja su u nadležnosti Ministarstva.

(2) Ministarstvo je dužno izraditi Program utroška sredstava iz Budžeta putem dodjele transfera finansiranja i sufinansiranja aktivnosti programa i projekata neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Program utroška sredstava) u skladu sa usvojenim Budžetom.

(3) Program utroška sredstava Ministarstva obuhvata slijedeće tekuće transfere za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti programa i projekata neprofitnih organizacija:

a) Projekat "Opsada i odbrana Sarajevo 92-95" (Odluka Skupštine KS broj 01-05-12123/06 od 23.03.2006. godine - nekapitalni podprojekti - obilježavanje značajnih datuma kroz adekvatne manifestacije;

b) Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (Odluka Skupštine KS broj 01-05-12123/06 od 23.03.2006. godine-pisana riječ i naučnoistraživačka djelatnost;

c) Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH;

d) Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama - finansiranje/sufinansiranje programa i projekata od interesa za boračku populaciju.

(4) Nakon donošenja Budžeta, u rokovima propisanim Zakonom o bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo, prijedlog Programa utroška sredstava dostavlja se na mišljenje Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

(5) Vlada usvaja Program utroška sredstava za tekuću budžetsku godinu u rokovima definisanim Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu.

(6) Forma za sačinjavanje Programa utroška sredstava Ministarstva propisana je Uredbom čiji se Aneks I odnosi na Obrazac Programa utroška sredstava i isti je sastavni dio Uredbe.
 

Član 8.
(Način dodjele sredstava)
 

(1) Dodjela sredstava iz Budžeta, razdjel Ministarstvo za boračka pitanja provodi se u skladu sa kriterijima za dodjelu sredstava iz Programa utroška sredstava i to sa objavom ili bez objave javnog poziva.

(2) Ministarstvo bez objave javnog poziva dodjeljuje sredstva:

a) neprofitnoj organizaciji za sufinansiranje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u skladu sa Odlukom o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992 - 1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/06, 15/07 i 35/12), Odlukom o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/08), Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-32129-8/08 od 18.12.2008. godine, te Odlukom o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine na području Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09). Predmetni projekat se provodi u kontinuitetu i u pravilu rješava na osnovu pojedinačnih zahtjeva putem Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti koji imenuje ministar za boračka pitanja.

b) korisnicima sredstava pripadnicima boračke populacije kada je u pitanju dodjela interventnih sredstava, tj. u slučajevima vanrednih okolnosti (poplave, klizišta, i dr. vanredne okolnosti uslijed kojih sredstva nisu mogla biti planirana budžetom);

c) pojedincima pripadnicima boračke populacije ako su u stanju socijalne potrebe, za liječenje i zdravstveno zbrinjavanje i podršku sportskim aktivnostima.

(3) U slučajevima iz stava (2) kada se sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog poziva, Ministarstvo je obavezano poštovati minimalne standarde finansiranja i sufinansiranja vezane uz planiranje budžetskih sredstava (osim vanrednih okolnosti), odabir, regulisanje prava i obaveza, praćenje provođenja i ocjenjivanje, javno objavljivanje rezultata i izvještavanje.

(4) U slučajevima dodjele sredstava iz stava (2) ovog člana, Ministarstvo svojom odlukom propisuje iznos sredstava za ovu namjenu, svake budžetske godine.
 

Član 9.
(Mjere za sprečavanje sukoba interesa)
 

(1) Ministarstvo je dužno da kontinuirano analizira adekvatnost mjera za sprečavanje sukoba interesa u procesu dodjele sredstava.

(2) Mjere za sprečavanje sukoba interesa propisane su članom 11. Uredbe i Ministarstvo je iste dužno primjenjivati prilikom dodjele sredstava na koja se odnosi ovaj pravilnik.
 

Član 10.
(Procjena rizika)
 

(1) Ministarstvo provodi procjenu rizika u svakoj fazi postupka i za svakog korisnika sredstava.

(2) Faktori rizika uključuju:

a) iznos sredstava koja se dodjeljuju;

b) broj krajnjih korisnika sredstava;

c) kvalitet i efikasnost računovodstvenih politika korisnika sredstava;

d) kompleksnost programa i projekta;

e) kapacitete i prethodno iskustvo korisnika za upravljanje budžetom i izvještavanje.

(3) Ministarstvo provodi, prati i dokumentuje procjenu rizika sa korektivnim aktivnostima na ublažavanju visokih rizika.
 

DIO TREĆI - OBJAVLJIVANJE I PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

 

Član 11.
(Godišnji plan objavljivanja javnih poziva i sadržaj javnog poziva)
 

(1) Ministarstvo sačinjava Godišnji plan objavljivanja javnih poziva dodjele transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata (u daljnjem tekstu: Godišnji plan poziva) i isti objavljuje na svojoj službenoj internet stranici u roku ne dužem od 15 dana od dana usvajanja Programa utroška sredstava.

(2) Godišnji plan poziva sadrži sljedeće:

a) naziv Programa utroška sredstava koji će biti predmet finansiranja i sufinansiranja i za koji se objavljuje javni poziv;

b) naziv aktivnosti/programa/projekta za koji se raspisuje javni poziv;

c) planirano vrijeme objave javnog poziva;

d) mjesto objave javnog poziva;

e) ukupan iznos raspoloživih sredstava;

f) vremenski period za koji se javni poziv raspisuje.

(3) Obrazac Godišnjeg plana poziva predstavlja Aneks II. i čini sastavni dio Uredbe.
 

Član 12.
(Javni poziv)
 

(1) Ministarstvo je dužno za svaku budžetsku godinu raspisati javne pozive za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata.

(2) Javni pozivi iz stava (1) ovog člana objavljuje se na internet stranici Kantona Sarajevo i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cijele Bosne i Hercegovine.
 

Član 13.
(Sadržaj javnog poziva i sadržaj dokumentacije uz javni poziv)
 

(1) Sadržaj Javnog poziva i dokumentaciju uz javni poziv za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata utvrđeni su u odredbama člana 14. i 15. Uredbe.
 

Član 14.
(Zahtjev za dodjelu sredstava)
 

(1) Zahtjeve za dodjelu sredstava po osnovu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa i projekata, korisnici prava dostavljaju Ministarstvu sa dokazima iz kojih se vidi ispunjenost općih i posebnih kriterija, a nakon objavljivanja javnih poziva iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika.

(2) Podrška projektima pisane riječi se realizuje u skladu sa članom 4., stav (1) tačka 1.9 Odluke o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine " ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06, 15/07 i 35/12) kao realizacija podprojekta "Pisana riječ u funkciji da se na zaboravi 1992-1995" gdje je kao nosilac aktivnosti imenovano Ministarstvo za boračka pitanja. Realizacija se provodi u saradnji sa relevantnim institucijama na osnovu potpisanih sporazuma, ugovora i slično. Ministarstvo može na osnovu dostavljenih zahtjeva/ponuda u skladu sa raspoloživim sredstvima direktno od izdavača vršiti otkup gotovih djela sa ovom tematikom. Finansiranje/sufinansiranje programa i projekata koji se odnose na pisanu riječ korisnika prava ovog pravilnika se ostvaruje putem raspisivanja Javnog poziva i zahtjeva iz stava (1) ovog člana.

(3) Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom broj 01-05-27711/13 od 19.11.2013. godine prihvatila prijedlog Zaključka upućen od strane Vlade Kantona Sarajevo i obavezala Ministarstvo za boračka pitanja da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru predviđenih sredstava za finansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo, pruži sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH (podrazumijevajući bivše pripadnike Oružanih snaga RBiH) u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica. Planirano je da se pomoć pruža putem fondacija osnovanih za ovu namjenu. Za obavještenje i odabir korisnika raspisuju se posebni Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude.

(4) Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama - finansiranje/sufinansiranje programa i projekata od interesa za boračku populaciju u realizaciji projekata kojima se njeguju tekovine OOR 92-95 i NOR-a 41-45, te kojima se pruža podrška pripadnicima boračke populacije, odnosno koji su od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo realizuje se putem raspisivanja Javnog poziva i zahtjeva iz stava (1) ovog člana.
 

Član 15.
(Opći i posebni uvjeti koje podnosioci prijave trebaju ispuniti)
 

(1) Opći uvjeti koje podnosioci prijave trebaju prema Uredbi ispuniti:

a) upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom definisano područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju sredstva,

b) uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno zaključenih ugovora o finansiranju i sufinansiranju iz budžetskih sredstava (ili po osnovu ranije dodijeljenih sredstava, ako nisu zaključivali ugovore),

c) uredno ispunjavanje obaveza poreza i doprinosa,

d) da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja aktivnosti/programa/projekata, ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela,

e) za podnosioce prijava koji su neprofitne organizacije, internim aktom uspostavljen model dobrog finansijskog upravljanja i kontrola u skladu sa Zakonom o fmansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/16) način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju budžetskim sredstvima, odgovarajuće organizacione kapacitete i ljudske resurse za provođenje programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlaštenja, odnosno pružanje socijalnih usluga i sl.

(2) Posebni uvjeti propisani Uredbom, a na osnovu kojih se ocjenjuju prijave obuhvataju:

a) usklađenost ciljeva, programa ili projekta sa ciljevima i prioritetnim oblastima iz strateških dokumenata iz kojih su izvedeni prioriteti za dodjelu sredstava,

b) organizacijske i finansijske kapacitete podnosilaca prijave,

c) dosadašnje iskustvo podnosilaca u provođenju istog ili sličnih aktivnosti/programa/ projekata,

d) učešće drugih partnera u realizaciji i njihovi kapaciteti i dosadašnje iskustvo (ukoliko su predviđeni pozivom),

e) kvalitet planiranih aktivnosti i metode provođenja, te njihova povezanost sa problemima koji su bili osnov za utvrđivanje prioriteta, a koji se nastoje riješiti provođenjem aktivnosti/programa/projekta,

f) budžet programa ili projekta razrađen/specificiran sa informacijama o ukupnom iznosu finansijskih sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti/programa/projekta, iznosu koji se traži od davaoca sredstava, iznosu koji se za provođenje očekuje ili koji je već odobren od drugih donatora ili drugih davalaca sredstava (sufinansiranje), iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje aktivnosti/programa/projekta (sufinansiranje), direktni troškovi provođenja aktivnosti/programa/projekata razrađeni po izvorima finansiranja, indirektni troškovi provođenja aktivnosti/programa/projekata,

g) informacije o rizicima i mogućim problemima u provedbi aktivnosti/programa/projekta,

h) održivost aktivnosti/programa/projekta (obim u kojem će se rezultati provedenih programa i projekata nastaviti koristiti od strane krajnjih korisnika,

i) uticaj aktivnosti/programa/projekata, odnosno koje se promjene očekuju od njihovog provođenja.
 

Član 16.
(Opći i posebni kriteriji za dodjelu sredstava)
 

(1) Opći kriteriji za dodjelu sredstava su

a) Ispunjenost općih uvjeta iz člana 15. stav (1);

b) Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

c) Finansijski plan za tekuću godinu;

d) Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni - opisni izvještaj za prethodnu godinu).

(2) Posebni kriteriji za dodjelu sredstava su:
  

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz člana 14. stav (1) po osnovu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa i projekata odnose se na slijedeće prioritetne oblasti:

a) projekti očuvanja i njegovanja tradicije oslobodilačkog rata, tradicionalnost, ugled i interes javnosti, a koji se odnosi na:

- obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti shodno Odluci o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo" i

- obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti shodno Odluci o utvrdivanju"Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.- 1945. godine na području Kantona Sarajevo";

b) programi i projekti koji se odnose na: okupljanje i druženje članova udruženja u cilju njegovanja tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, te provođenje aktivnosti obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz ratnog perioda;

c) programi resocijalizacije i integracije boračke populacije u društvenu sredinu (dodatna edukacija, zadovoljenje potreba koje osobe sa invaliditetom ostvaruju na specifičan način uz korištenje specijalnih pomagala);

d) programi koji se odnose na sportske manifestacije i memorijalne turnire i one koji podstiču afirmaciju invalidskog sporta, a naročito manifestacije i memorijalne turnire posvećene licima i događajima vezanim za odbrambeno-oslobodilački rat 1992.-1995. godine u organizaciji boračkih i drugih udruženja te sportskih društava;

e) programi pružanja besplatne pravne pomoći boračkoj populaciji;

f) podrška projektima pisana riječ "da se ne zaboravi i ne ponovi" (pisana, audio i video djela i drugo);

g) aktivnosti i uključivanje što većeg broja pripadnika nacionalnih manjina, promocije spolne/rodne, ekonomske i socijalne uključenosti u rad udruženja i realizaciju projekata, te jednak pristup budžetskim sredstvima muškarcima i ženama, siromašnim i drugim marginaliziranim grupama i

h) aktivnosti i programi koji doprinose afirmaciji i njegovanju tradicije odbrambeno - oslobodilačkog rata.
 

Član 17.
(Odobravanje sredstava pojedincima pripadnicima boračke populacije i kriteriji za dodjelu sredstava)
 

(1) Pripadnici boračke populacije mogu kao pojedinci podnijeti zahtjeve za realizaciju projekata čijom realizacijom se doprinosi razvoju i afirmaciji Kantona (npr. nabavka i podrška pisanju i štampanju knjiga i literature, organizovanje izložbe, podrška izradi magistarskog rada ili doktorskog rada rada iz oblasti boračko-invalidske zaštite ili na temu odbrambeno- oslobodilačkog rata, odnosno naučnog ili stručnog rada/projekta na ovu tematiku i dr.).

(2) Projekti iz stava (1) ovog člana se realizuju putem raspisivanja Javnog poziva iz člana 14. stav (4) ovog pravilnika.

(3) Kriteriji za dodjelu sredstava po pristiglim prijavama su slijedeći:

a) Obrazloženje projekta (cilj i način realizacije);

b) Rezultati rada ostvareni u prethodnom periodu (iste navesti i dokumentovati);

c) Uspješnost ranije realizovanih projekta koji su finansirani/sufinansirani od drugih institucija (iste navesti i dokumentovati);

d) Nivo na kojem se sportske aktivnosti odnosno takmičenja odvijaju;

e) Materijalni položaj sportiste pojedinca (ovjerena izjava o eventualnim sponzorskim ugovorima i drugim vidovima ostvarenih pomoći).
 

Član 18.
(Obrasci za prijavu aktivnosti/programa i projekta za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta)
 

Obrazac za opis i Obrazac za budžet za prijavu projekta za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo propisuje Ministarstvo.
 

Član 19.
(Način prijave i potrebna dokumentacija za aplikante iz člana 14. stav (2), (3) i (4))
 

(1) Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva koje raspisuje Ministarstvo, a podnosilac prijave dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) Popunjen, potpisan i ovjeren Prijavni obrzac (koji se preuzima na web stranici Ministarstva);

b) Budžet projekta koji jasno definiše izvore sredstava, potpisan i ovjeren od strane podnosioca prijave (preuzima se na web stranici Ministarstva);

c) Rješenje o registraciji od nadležnog organa sa zadnjim izmjenama podataka (ovjerena fotokopija u vrijeme podnošenja zahtjeva);

d) Akt (Rješenje o registraciji ili osnivački akt) iz kojeg je vidljivo područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju sredstva, (ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca);

e) Ovjerena fotokopija Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj) (ovjera ne starija od 3 mjeseca);

f) Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama (Uvjerenje ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva);

g) Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika) (Uvjerenje ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva);

h) Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranika izdata od strane Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;

i) Uvjerenje da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja aktivnosti/programa/projekata, ne vodi krivični postupak (uvjerenje od nadležnog općinskog suda) i nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela (uvjerenje od nadležnog MUP-a);

j) Interni akt kojim je uspostavljen model dobrog finansijskog upravljanja i kontrola u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/16) način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju budžetskim sredstvima, odgovarajuće organizacione kapacitete i ljudske resurse za provođenje programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlaštenja, odnosno pružanje socijalnih usluga i sl.;

k) Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu ovjereni od strane nadležne ustanove i narativni izvještaj za prethodnu godinu;

l) Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnom periodu na propisanom obrascu dostavljen shodno ugovorenim obavezama po prethodno zaključenim ugovorima;

m) Finansijski plan i Program rada za godinu za koju se raspisuje Javni poziv koji obavezno sadrži plan i vremensku dinamiku planiranih aktivnosti;

n) Izjava kojom korisnik sredstava (prihvata) potvrđuje saglasnost da se podaci sadržani u ugovoru o dodjeli transfera unesu u Registar transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo, te da isti budu javni i transparentni (preuzima se na web stranici Ministarstva);

o) Izjavu odgovornog lica Udruženja da je Udruženje u skladu sa Statutom Udruženja i Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) redovno održavalo skupštine Udruženja, da je skupština Udruženja redovno odlučivala o razrješenju i imenovanju članova organa upravljanja i ovlaštenih lica za zastupanje i predstavljanje udruženja, da je mandat članova organa upravljanja i lica ovlaštenih za zastupanje aktivno legitiman da poduzimaju radnje u ime i za račun udruženja.

p) Ovjerenu fotokopiju ugovora o otvaranju transakcijskog računa.

(2) Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa, da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje, te nije dužno dostaviti akte navedene pod tačkama g) i h).

(3) Udruženje koje je registrovano u prethodnoj godini i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu) i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini.

(4) Izjava ovjerena od nadležnog organa da do dana objave javnog poziva podnosioci zahtjeva nisu/jesu ostvarili sredstva iz drugih izvora finansiranja i sufinansiranja za aktivnosti /programe/projekte kojima su aplicirali po Javnom pozivu (preuzima se na web stranici Ministarstva), odnosno da ne postoji dvostruko finansiranje i sufinansiranje za aplicirane aktivnosti/programe/projekte. Ukoliko jesu ostvarena sredstva iz drugih izvora za finansiranje dijela aktivnosti /programa/projekta, isto mora biti obrazloženo.

(5) Druga dokumentacija iz koje je vidljivo ispunjavanje općih i posebnih uvjeta i kriterija propisanih Uredbom i ovim pravilnikom.

(6) Svi dokumenti koji se podnose kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz ovog poziva trebaju biti poredani po naprijed navedenom redoslijedu.
 

Član 20.
(Dokumentacija koju uz zahtjev trebaju dostaviti korisnici prava iz člana 17. ovog pravilnika)
 

(1) Uz pismeni zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata korisnici prava iz člana 17. ovog pravilnika dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) Kopiju lične karte i CIPSOV-e prijave prebivališta;

b) Broj i datum dostavljanja Izvještaja o namjenskom utrošku ranije dodjeljenih sredstava (dostaviti kopiju dokaza);

c) Obrazloženje projekta (cilj i način realizacije);

d) Rezultati rada ostvareni u prethodnom periodu (iste navesti i dokumentovati);

e) Uspješnost ranije realizovanih projekata koji su finansirani/sufinansirani od drugih institucija (iste navesti i dokumentovati);

f) Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji;

g) Nivo na kojem se sportske aktivnosti odnosno takmičenja odvijaju;

h) Materijalni položaj sportiste pojedinca (ovjerena izjava o eventualnim sponzorskim ugovorima i drugim vidovima ostvarenih pomoći).

(2) Svi dokumenti koji se podnose trebaju biti originali ili ovjerene kopije, te kompletna dokumentacija treba biti poredana po naprijed navedenom redoslijedu.
 

DIO ČETVRTI - IMENOVANJE I ZADACI KOMISIJE, ODOBRAVANJE SREDSTAVA

 

Član 21.
(Imenovanje komisija za provođenje javnih poziva)
 

(1) Imenovanje komisija za provođenje javnih poziva iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika, dodjele transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata provodi se u skladu sa odredbama člana 16. Uredbe.

(2) Za realizaciju projekata definisanih članom 14. stav (2), (3) i (4) ovog pravilnika, ministar imenuje pojedinačne komisije za provođenje javnih poziva.

(3) Prije početka rada komisija iz stava (1) ovog člana, predsjednik, svi članovi i sekretar potpisuju izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, odnosno da je upoznat sa obavezama da tokom cijelog postupka rada u komisiji je dužan prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada komisije.

(4) Bliže odredbe o načinu rada komisije utvrđuju se Poslovnikom o radu koji komisija donosi na prvoj sjednici.
 

Član 22.
(Zadaci komisije)
 

(1) Nakon isteka roka za prijavu, komisija evidentira sve prijave zaprimljene putem protokola, vrši otvaranje koverata sa prijavama.

(2) Komisija će utvrditi sljedeće:

a) Da li je prijava dostavljena na aktuelni javni poziv i u blagovremenom roku,

b) Da li je lokacija provođenja programa ili projekta prihvatljiva,

c) Da li su aplikanti u ciljnoj grupi koja ima pravo da aplicira po javnom pozivu,

d) Prihvatljive troškove koji se mogu finansirati ili sufinansirati dodijeljenim sredstvima;

e) Neprihvatljive troškove koji se ne mogu finansirati ili sufinansirati dodijeljenim sredstvima;

f) Da li su iskazani troškovi realizacije projekta u skladu sa utvrđenim omjerom u Uredbi, da se sredstva koriste za administrativne troškove maksimalno do 30% a za projektne aktivnosti minimalno 70%;

g) Da lije dostavljena, potpisana i ovjerena sva dokumentacija tražena javnim pozivom,

h) Komisija će ocijeniti sve prijave, aktivnosti/programe/projekte koji ispunjavaju opće uvjete (kriterije učešća) prema posebnim kriterijima utvrđenim javnim pozivom i/ili specifičnim kriterijima i/ili uvjetima propisanim odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima, da li su ispunjeni svi uvjeti iz javnog poziva (kriteriji učešća, odnosno zakonom propisani uvjeti ostvarivanja prava),

i) Svake godine Komisija utvrđuje način bodovanja prijava po kriterijima utvrđenim Uredbom i ovom Pravilnikom;

j) Ocjenjivanje prijava udruženja iz člana 4. ovog pravilnika koji se odnosi na Kantonalna boračka udruženja i saveze tj, kantonalna boračka udruženja i savezi članovi Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo, komisija posebno boduje i ocjenjuje, a posebno boduje i ocjenjuje prijave ostalih boračkih udruženja i pojedinca pripadnika boračke populacije;

k) Detaljnim pregledom svake prijave komisija utvrđuje one koje ispunjavaju propisane uvjete, kao i one koje ne ispunjavaju propisane uvjete,

1) Komisija izrađuje i dostavlja ministru pojedinačne izvještaje ocjena za svaku pregledanu prijavu,

m) Ministar ne može mijenjati pojedinačne ocjene prijava članova komisije, ali može zahtijevati dodatno obrazloženje po pojedinačnim ocjenama,

n) Na osnovu pojedinačnih izvještaja komisija izrađuje zbirnu listu ocijenjenih prijava, aktivnosti/programa/projekata te istu dostavlja ministru,

o) Komisija nakon razmatranja svih ocijenjenih prijava aktivnosti/programa/projekta, daje prijedlog za odobravanje budžetskih sredstava i izrađuje prijedlog odluke o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/ programa/projekata, a na osnovu zbirne liste ocijenjenih prijava i istu dostavlja ministru.
 

Član 23.
(Procedura odobravanja sredstava)
 

(1) Odluku o dodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekta transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima, donosi ministar.

(2) Način doznačavanja sredstava, međusobna prava i obaveze i drugi elementi bitni za realizaciju sredstava regulišu se ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava.
 

Član 24.
(Raspored sredstava)
 

(1) Visina sredstava za raspodjelu zavisi od sredstava odobrenih u Budžetu za te namjene.

(2) Ministarstvo svojim pojedinačnim aktima u skladu sa ovim pravilnikom, odlučuje o rasporedu sredstava na svojim budžetskim pozicijama.
 

Član 25.
(Doznačavanje sredstava)
 

Doznačavanje sredstava odobrenih Budžetom korisnicima iz ovog pravilnika, vrši se u skladu sa operativnim planovima i raspoloživim sredstvima u budžetu.
 

Član 26.
(Omjer utroška sredstava)
 

Korisnici prava iz ovog pravilnika dužni su sredstva odobrena za troškove projekta iskoristiti u omjeru utvrđenom Uredbom i to:

a) maksimalno do 30% odobrenih sredstava za administrativne troškove,

b) minimalno 70% odobrenih sredstava za projektne aktivnosti.
 

Član 27.
(Način korištenja sredstava)
 

(1) Sredstva odobrena po ovom pravilniku moraju se iskoristiti za odobrene namjene pri čemu se korisnik sredstava mora pridržavati važećih zakonskih propisa.

(2) U okviru odobrenog projekta i programa maksimalno do 30% sredstava odnosi se na administrativne troškove i obuhvataju: troškove administrativnih poslova (npr. direktor, predsjednik udruženja, sekretar i druga lica koja obavljaju administrativne poslove u udruženju i nisu direktni učesnici u realizaciji projekta), najam ureda, režije, telefonski troškovi, uredski materijal, usluge knjigovodstvenog servisa, bankovni troškovi i slično.

(3) U okviru odobrenog projekta i programa minimalno 70% sredstava odnosi se na direktne troškove projekta (npr. namirnice, higijenski paketi i druge vrste pomoći, voditelj/ica aktivnosti na projektu, publikacije, najam prostora za aktivnosti, štampani materijali, kampanje, okrugli stolovi, edukacije, honorari za trenere, terapeute i drugi troškovi vezani za projekat odnosno korisnike projekta).

(4) Neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu finansirati ili sufinansirati dodijeljenim sredstvima odnose se na troškove koji nisu predviđeni budžetom projekta korisnika sredstava i troškovi koji su nastali prije odobravanja sredstava pojavnom pozivu.
 

DIO PETI - OBJAVLJIVANJE REZULTATA, UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA

 

Član 28.
(Objavljivanje rezultata javnog poziva)
 

(1) Objavljivanje rezultata javnog poziva vrši se na internet stranici Ministarstva.

(2) Ministarstvo je obavezno u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja rezultata, pismeno obavijestiti podnosioce čije prijave nisu prihvaćene za finansiranje i sufinansiranje, navodeći razloge odbijanja prijave.

(3) Podnosioci prijave imaju pravo na izjavljivanje prigovora, osim ako prijava nije odbijena kao nepotpuna, neblagovremena i neuredna, a razlozi zbog kojih se prigovor može podnijeti, način i rokovi za njegovo podnošenje se objavljuju u javnom pozivu.

(4) Prigovor se izjavljuje ministru u roku od sedam dana od dana dostavljanja pismene obavijesti podnosiocu čija prijava nije prihvaćena za finansiranje i sufinansiranje.
 

Član 29.
(Ugovor o dodjeli odobrenih sredstava)
 

(1) Ministarstvo je obavezno sa korisnicima sredstava potpisati Ugovor o dodjeli transfera za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata (u daljem tekstu: ugovor o dodjeli transfera).

(2) Ugovor o dodjeli transfera minimalno sadrži sljedeće elemente:

a) pravni osnov za dodjelu sredstava,

b) osnovne informacije o davaocu i korisniku sredstava,

c) svrhu dodjele sredstava putem transfera, odnosno za šta se dodjeljuju sredstva,

d) ukupan iznos dodijeljenih sredstava,

e) prihvatljive i neprihvatljive troškove,

f) vrijeme i mjesto provođenja aktivnosti/programa/projekta,

g) dinamiku i modalitete za doznačavanje sredstava,

h) modalitete za praćenje i ocjenjivanje, te namjensko trošenje dodijeljenih sredstava uključujući:

1. izvještaje o aktivnostima i finansijsko izvještavanje, rokove predaje izvještaja,

2. uvid u finansijsko poslovanje i druge administrativne i projektne obaveze korisnika sredstava,

i) obaveznu dokumentaciju koju treba voditi korisnik sredstava, a kojom dokazuje namjensko trošenje doznačenih sredstava,

j) postupanje sa imovinom (opremom i sl.) ukoliko se ista nabavlja iz doznačenih sredstava, k) izvještaj o aktivnostima i finansijsko izvještavanje, te rokove predaje izvještaja,

1) terenske posjete,

m) uvid u finansijsko poslovanje i druge administrativne i projektne obaveze korisnika sredstava,

n) obavezu omogućavanja uvida u dokumentaciju sa ciljem kontrole ugovora od strane budžetskog nadzora i slično,

o) odredbu kojom korisnik sredstava (prihvata) potvrđuje svoju saglasnost da se podaci sadržani u ugovoru o dodjeli transfera unesu u Registar transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo, te da isti budu javni i transparentni,

p) uvjete i način promjene odredbi ugovora,

q) uvjete raskida ugovora (osiguranje povrata sredstava u slučaju nevraćanja više uplaćenih ili nenamjenski utrošenih sredstava),

r) način rješavanja sporova,

s) obaveze vidljivosti rezultata,

t) prijenos vlasništva, korištenje rezultata i opreme ako su proizišli iz finansiranih i sufinansiranja aktivnosti,

u) u slučaju sufinansiranja, uvjeti i način sufinansiranja aktivnosti/programa/projekta od treće strane.
 

Član 30.
(Transparentnost i vidljivost aktivnosti)
 

(1) Ministarstvo objavljuje podatke o dodijeljenim sredstvima iz Budžeta putem Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

(2) Ministarstvo, u ovisnosti od veličine i značaja aktivnosti/programa/projekta koji se provodi, može promovirati rezultate programa naglašavajući postignute rezultate i promjene koje su rezultat provođenja aktivnosti/programa/projekta.

(3) Korisnik sredstava objavljuje informacije o finansiranim ili sufinansiranim aktivnostima/ programu/projektu, na različite načine: na službenim internet stranicama, putem medija, brošura, konferencija na određenu temu i publikacija vezanih uz određeni program, na način uređen ugovorom o dodjeli budžetskih sredstava putem transfera.
 

DIO ŠESTI - PRAĆENJE I EVALUACIJA

 

Član 31.
(Praćenje i evaluacija dodijeljenih sredstava)
 

(1) Ministarstvo u saradnji sa korisnikom sredstava prati i provodi evaluaciju provođenja finansiranih ili sufinansiranih aktivnosti/programa/projekata što podrazumijeva programsko i finansijsko praćenje i evaluaciju svih obaveza prema ugovoru o dodjeli budžetskih sredstava.

(2) Nivo i obim praćenja i evaluacije zasniva se na načelu proporcionalnosti i rizičnosti, na način da veća vrijednost ili složenost aktivnosti/programa/projekta zahtijeva veći obim praćenja, odnosno evaluacije.

(3) Praćenje i evaluaciju obavlja osoba ili komisija čiji su članovi stručna lica iz reda uposlenika Ministarstva.

(4) Za svaki pojedinačno raspisani javni poziv po ovom pravilniku, ministar imenuje osobu ili komisiju za obavljanje aktivnosti iz stava (1) ovog člana.

(5) U nedostatku vlastitih kapaciteta, Ministarstvo može po potrebi uključiti vanjske stručnjake za realizaciju navedenih aktivnosti iz stava (1), (2) i (3) ovog člana.

(6) Za dodijeljena sredstva neprofitnim organizacijama iz člana 8. stav (2) tačka a) aktivnosti vezano za odabir, regulisanje prava i obaveza, praćenje, provođenja i ocjenjivanje, javno objavljivanje rezultata, kao i evaluaciju dodjeljenih sredstava obavlja Odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti koji imenuje ministar za boračka pitanja.
 

Član 32.
(Izrada plana praćenja dodijeljenih sredstava)
 

(1) Ministarstvo, na osnovu Programa utroška sredstava i dodijeljenih sredstava izrađuje Plan praćenja aktivnosti/programa/projekata (u daljem tekstu: Plan praćenja).

(2) Plan praćenja obuhvata sve potpisane ugovore o dodjeli budžetskih sredstava.

(3) Obrazac Plana iz stava (1) ovog člana predstavlja Aneks III. Uredbe i čini sastavni dio Uredbe.

(4) Plan praćenja se izrađuje pojedinačno za dodijeljena sredstva po svakom raspisanom javnom pozivu za realizaciju zahtjeva iz člana 14. stav (2), (3) i (4) ovog pravilnika.
 

Član 33.
(Aktivnosti praćenja)
 

Oblici praćenja provođenja aktivnosti/programa i projekata, te namjenskog trošenja sredstava iz budžeta u okviru ugovorenog finansiranja minimalno obuhvataju:

a) pregled svih dostavljenih izvještaja (opisnih i finansijskih) korisnika sredstava bez obzira na njihovu visinu i namjenu;

b) obavezne terenske posjete korisnicima sredstava čija je ukupna izloženost riziku utvrđena kao visoka u skladu sa Smjernicama za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH.
 

Član 34.
(Izvještaji o provođenju aktivnosti)
 

(1) Korisnik sredstava dostavlja svoje izvještaje u roku od 15 dana od dana realizacije projekta sa odgovarajućom dokaznom dokumentacijom, a najmanje sadrže:

a) obrazac opisnog (programskog) izvještaja provođenja aktivnosti/programa/projekta koji treba sadržavati puni opis provedenih aktivnosti, postignutih rezultata, poteškoća u implementaciji programa i projekta i sl. za period izvještavanja,

b) obrazac finansijskog izvještaja treba sadržavati popis prihoda iz svih izvora finansiranja ili sufinansiranja, direktnih i indirektnih troškova koji su nastali tokom izvještajnog perioda,

c) dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom dokazuju svaki pojedinačni trošak.

(2) Izvještaji minimalno sadrže:

a) narativni dio;

b) finansijski dio.

(3) Kao dokaz o ostvarenim rezultatima i o namjenskom utrošku sredstava korisnik sredstava dostavlja priloge uz izvještaje:

a) odluke nadležnih organa udruženja o utrošku sredstava, narudžbenice, predračune, izvode sa transakcijskog računa, račune (fiskalni račun) - originalni;

b) potpisane spiskove korisnika usluge po osnovu realizacije aktivnosti/programa/projekta;

c) fotografije, materijale koji su izrađeni u okviru projekta, materijale sa radionica, evaluacije;

d) druge priloge koji potvrđuju navode iz izvještaja.

(4) Ministarstvo propisuje Obrazac opisnog (programskog) izvještaja provođenja aktivnosti/programa/projekt i Obrazac finansijskog izvještaja.

(5) Korisnici sredstva su obavezni izvještaje o namjenskom utrošku sredstava dostavljati na obrascima iz stava (4) ovog člana.
 

Član 35.
(Terenske posjete)
 

(1) Ministarstvo je dužno provesti terenske posjete kod korisnika sredstava čija je ukupna izloženost riziku utvrđena kao visoka.

(2) Terenske posjete se utvrđuju Planom praćenja kojim se određuje koji korisnici sredstava i u kojem vremenskom intervalu će biti izvršene posjete.

(3) Terenske posjete se u pravilu odvijaju u tri faze:

a) priprema, koja podrazumijeva:

1) uvid u projektnu dokumentaciju (prijavni obrazac, budžet i ugovor o dodjeli transfera);

2) uvid u obrazac za prethodnu procjenu rizika;

3) uvid u dostavljene izvještaje (o napretku i/ili finalni);

4) utvrđivanje obima i svrhe terenske posjete;

5) ugovaranje posjete.

b) praćenje rezultata i finansijskog poslovanja, koje podrazumijeva terenske posjete sa ciljem:

1) pregleda u aktivnostima projekta kako bi se dokumentovao kvalitet projekta;

2) ukoliko je moguće da se obavi razgovor sa krajnjim korisnicima projekta sa ciljem utvrđivanja relevantnosti projekta,

3) uvida u eventualno nabavljenu i instaliranu opremu i sl.;

4) pregleda svih računa prema planu potrošnje i budžeta;

5) upoređivanja sa ugovorenim uslugama i nabavljenom opremom;

6) prevencije dvostrukog pravdanja računa i sl.

c) izvještavanje koje podrazumijeva popunjavanje terenskog izvještaja o praćenju provedbe sa dokumentovanim nalazima i prijedlozima za otklanjanje uočenih nepravilnost i nedostataka u provođenju projekta.
 

Član 36.
(Izvještavanje o provedenim aktivnostima praćenja i evaluacije)
 

Osoba ili komisija iz člana 31. ovog pravilnika obavezna je dostaviti ministru izvještaj o provedenim aktivnostima praćenja i evaluacije utroška dodijeljenih sredstava, sa prijedlozima mjera na razmatranje i donošenje odluke o postupanju prema nalazu i prijedlogu mjera u roku ne dužem od pet dana od dana završene terenske posjete.
 

Član 37.
(Postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti)
 

(1) Ministarstvo prikupljanja informacija i prijave sumnje na nepravilnosti i prevaru u svim fazama dodjele budžetskih sredstava prije svega iz dostavljenih izvještaja korisnika sredstava kao i iz drugih dostupnih izvora.

(2) Korisnici sredstava koji nisu dostavili adekvatan izvještaj o utrošku sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom za program ili projekat, za koji su imali odobrena budžetska sredstva u prethodnom periodu, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata za naredni period.

(3) Ministarstvo zadržava pravo da korisnicima sredstava za koje se utvrdi da nisu ispoštovali omjer utroška sredstava propisan članom 26. ovog pravilnika, obustavi daljnje finansiranje/sufinansiranje odobrenih programa i projekata kao i da ne prihvati finansiranje/sufinansiranje projekata i programa istog za naredni period.

(4) Ukoliko se utvrdi da Korisnik sredstava nenamjenski koristi odobrena budžetska sredstva, ugovor se može jednostrano raskinuti pismenom izjavom Ministarstva, a korisnik sredstava se obavezuje da izvrši povrat uplaćenih sredstava u roku od 15 dana od dana prijema izjave o raskidu ugovora.
 

Član 38.
(Obaveza održavanja skupštine udruženja)
 

(1) Udruženja su dužna održavati svoje izvještajne i izborne skupštine u skladu sa odredbama statuta.

(2) U slučaju problema u radu udruženja na relaciji savez-članice saveza (udruženja), ne ispunjavanja uvjeta za upis promjena u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva, kao i ne održavanje skupštine udruženja u vremenskom periodu utvrđenim statutom udruženja, Ministarstvo zadržava pravo da ne prihvati zahtjev za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kao i da obustavi doznačavanje sredstava za eventualno odobrene projekte i programe do uspostavljanja normalnog funkcionisanja udruženja.
 

Član 39.
(Rokovi, svrha i obuhvat evaluacije postignutih učinaka)
 

(1) Ministarstvo provodi evaluaciju postignutih učinaka Programa utroška sredstava nakon realizacije svih dodijeljenih sredstava, a najkasnije do kraja budžetske godine.

(2) Postupak evaluacije učinaka predstavlja procjenjivanje efekata provedenih aktivnosti u odnosu na utvrđene prioritete iz Programa utroška sredstava sa ciljem ostvarenja postavljenog cilja, odnosno očekivanih rezultata prema utvrđenim prioritetima, odnosno u kojem je stepenu pojedinačni program i projekat doprinio ostvarivanju ciljeva Programa utroška sredstava.

(3) Evaluacija obuhvata sljedeće aktivnosti:

a) analizu rezultata na nivou više projekata u okviru određene programske oblasti i finansiranog ili sufinansiranog programa u cjelini;

b) analizu finansijskih pokazatelja prema programskim oblastima, odnosno analiza odnosa planirana za dodjelu i utrošena sredstva;

c) analizu učinkovitosti dodijeljenih budžetskih sredstava, odnosno analizu odnosa utrošenih sredstava i ostvarenih direktnih i indirektnih rezultata, odnosno efekata;

d) naučene lekcije i prijedloge za unapređenje programa utroška sredstava.

(4) Ministarstvo osigurava usklađenost postupka evaluacije iz ovog člana sa drugim mjerama koje provodi u svrhu evaluacije efekata programa planiranih u programskom formatu budžeta.
 

DIO SEDMI - USPOSTAVLJANJE REGISTRA TRANSFERA

 

Član 40.
(Uspostavljanje Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima)
 

(1) Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je uspostavio Registar transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Registar transfera) u koji davaoci sredstava evidentiraju podatke o svim dodijeljenim sredstvima neprofitnim organizacijama i pojedincima.

(2) Rješenjem ministra ovog Ministarstva, imenovane su osobe za unos propisanih podataka u Registar transfera o dodijeljenim sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo, razdjel Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

(3) Ostala bitna pitanja vezana za Registar transfera definisana su odredbama člana 29. Uredbe.
 

DIO OSMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 41.
(Nadzor)
 

Nadzor nad utroškom budžetskih sredstava putem transfera vrši Ministarstvo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo - Budžetski inspektorat po zahtjevu Ministarstva ili u okviru svojih redovnih inspekcijskih nadzora.
 

Član 42.
(Pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom)
 

Po pitanjima koja nisu regulisana ovim pravilnikom postupit će se u skladu sa Uredbom o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21).
 

Član 43.
(Prestanak važenja i primjene ranijeg propisa)
 

Danom potpune primjene ovog pravilnika prestaje važenje i primjena Pravilnika o kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/14).
 

Član 44.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 06-02-47169/21
24. decembra 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. sc. Omer Osmanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.