Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra posrednika u prometu nekretnina

29.12.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
promet nekretnina

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra posrednika u prometu nekretnina, te postupak upisa, promjena i brisanja podataka u Registru.

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 7. stav (2) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar trgovine donosi
 

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra posrednika u prometu nekretnina (u dalјnjem tekstu: Registar), te postupak upisa, promjena i brisanja podataka u Registru.
 

Član 2.
(Vođenje Registra)

 

(1) Registar vodi Federalno ministarstvo trgovine (u dalјnjem tekstu: Ministarstvo) u pisanoj i elektronskoj formi i objavlјuje se na internet stranici Ministarstva.

(2) Registar je javan.

 

Član 3.
(Sadržaj Registra)

 

(1) U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim licima kojima je Ministarstvo izdalo rješenje o ispunjavanju uslova za obavlјanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina ( u daljnjem tekstu: posrednik).

(2) Registar sadrži slјedeće podatke:

1. redni broj upisa u Registar,

2. datum upisa u Registar,

3. broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uslova za obavlјanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina,

4. osnovne podatke o posredniku: tvrtka pravnog, odnosno fizičkog lica, jedinstveni identifikacioni broj (JIB), sjedište i sjedište poslovne jedinice ako se djelatnost posredovanja obavlјa van sjedišta, broj telefona/faxa i e-mail adresa,

5. podatke o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji su u stalnom radnom odnosu kod posrednika (ime, očevo ime, prezime, broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina),

6. tvrtku osiguravajućeg društva kod kojeg je posrednik osiguran,

7. podatke o izrečenim zaštitnim mjerama u skladu sa članom 30. stav (4) i članom 31. stav (4) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (u dalјnjem tekstu: Zakon),

8. broj i datum rješenja o brisanju posrednika iz Registra.

(3) Oblik i sadržaj obrasca Registra nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 4.
(Upis u Registar)

 

(1) Upis posrednika u Registar provodi se na osnovu rješenja Ministarstva o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

(2) Ministarstvo je dužno po donošenju rješenja iz stava (1) ovog člana bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana izvršiti upis posrednika u Registar.

 

Član 5.
(Promjena podataka)

 

(1) Promjena podataka u Registru vrši se na osnovu podataka dobijenih od posrednika, podataka iz službenih evidencija nadležnih organa, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora koji se provodi u skladu sa Zakonom.

(2) Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se upisuju u Registar prijaviti Ministarstvu u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar. (3) Ministarstvo je dužno po prijemu podataka iz stava (1) ovog člana bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana izvršiti upis promjene u Registar.

 

Član 6.
(Brisanje iz registra)

 

(1) Brisanje posrednika iz Registra vrši se na osnovu rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.

(2) Ministarstvo je dužno po donošenju rješenja iz stava (1) ovog člana bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana izvršiti brisanje posrednika iz Registra.

 

Član 7.
(Dostupnost podataka)

 

(1) Na zahtjev zainteresovanog lica, Ministarstvo izdaje izvod iz Registra (u dalјnjem tekstu: Izvod) koji sadrži podatke iz člana 3. ovog pravilnika upisane u Registar posrednika, koji važe na dan izdavanja.

(2) Oblik i sadržaj obrasca Izvoda nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 8.
(Završne odredbe)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-1031/21
22. decembra 2021. godine

 


Ministar
Zlatan Vujanović, s. r.

 
PRILOG 1.

 

REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

 

 

 

R.br.

Datum upisa

Broj i datum rješenja o ispunjavanju uslova za obavlјanje djelatnosti posredovanja

Broj i datum rješenja o brisanju posrednika iz Registra posrednika

 

Poslovno ime pravnog odnosno fizičkog lica

Adresa sjedišta i/ili adresa poslovne jedinice

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

Podaci o zaposlenom fizičkom licu sa zvanjem agenta posredovanja

Broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina

Osiguravajuće društvo kod kojeg je posrednik osiguran

Izrečene zaštitne mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 2.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
Broj:
Datum:
Na osnovu člana 7. stav (1) Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra posrednika Federalno ministarstvo trgovine izdaje


IZVOD IZ REGISTRA POSREDNIKA

 

Broj i datum Rješenja o ispunjavanju uslova za obavlјanje djelatnosti posredovanja

 

Poslovno ime pravnog, odnosno fizičkog lica

 

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

 

Adresa sjedišta i/ili poslovne jedinice

 

Podaci o zaposlenom fizičkom licu sa zvanjem agenta posredovanja (ime, očevo ime, prezime)

 

Broj i datum izdanog Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina

 

Podaci o izrečenim zaštitnim mjerama u skladu sa članom 30. stav (4) i članom 31. stav (4) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

 

 


MINISTAR
_____________________

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.