nekretnine

Legislativa

Program osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Ovim Programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura za sticanje stručnih znanja i za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina pred ispitnom komisijom iz člana 13. st. (2) i (3) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

29.12.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 13. stava (7) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar trgovine na prijedlog Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

PROGRAM

OSPOSOBLJAVANJA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA


 

Član 1.

 

(1) Ovim Programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura za sticanje stručnih znanja i za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: stručni ispit) pred ispitnom komisijom iz člana 13. st. (2) i (3) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

(2) Stručni ispit polaže se iz sljedećih ispitnih predmeta: privredna društva i ugovori, stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige, porezi, finansijsko poslovanje, marketing, prostorno uređenje i gradnja.

(3) Prilikom provjere znanja kandidata na stručnom ispitu ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u ovom Programu.
 

Član 2.

 

Za ispitne predmete iz člana 1. stav (2) ovog Programa, utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura, za svaki predmet pojedinačno, kako slijedi:
 

I. OPŠTI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

 

A. PRIVREDNA DRUŠTVA I UGOVORI

 

A1. PRIVREDNA DRUŠTVA I OBRT

 

1.1. Pojam i forme privrednih društava

1.2. Poslovna jedinica privrednog društva i njen status

1.3. Poslovno ime i sjedište privrednog društva

1.4. Zastupanje i zastupnici privrednog društva

1.5. Organi u društvu sa ograničenom odgovornošću

1.6. Statusne promjene privrednih društava

1.7. Postupak i posljedice upisa privrednog društva u sudski registar

1.8. Prestanak rada privrednog društva

1.9. Pojam i registracija obrtnika.
 

A2. POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA

 

2.1. Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina

2.2. Koje uvjete je potrebno ispuniti za obavljanje poslova posredovanja

2.3. Sadržaj ugovora o posredovanju

2.4. Obaveze posrednika

2.5. Obaveze nalogodavca

2.6. Posrednička naknada

2.7. Prestanak ugovora o posredovanju

2.8. Osiguranje od odgovornosti za štetu

2.9. Registar posrednika.
 

A3. UGOVORI

 

3.1. Pojam ugovora, sadržaj i bitni elementi, vrste ugovora

3.2. Ugovor o prometu nekretnina, forma, pravne posljedice

3.3. Sposobnost za zaključenje ugovora

3.4. Ovjera potpisa

3.5. Pravo preče kupovine

3.6. Kapara i odustanina

3.7. Punomoć

3.8. Ugovor o zakupu nekretnine - pojam, bitni sastojci ugovora, prestanak

3.9. Ugovor o kupoprodaji - pojam, bitni sastojci ugovora

3.9. Ponuda

3.10. Predugovor

3.11. Zamjena nekretnine

3.12. Isplata kupoprodajne cijene

3.13. Ugovor o neposrednom i posrednom sticanju prava na upotrebu turističkog objekta (nekretnine) na osnovu zakupa na određeno vrijeme.
 

Pravni izvori:

 

1. Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21)

2. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21)

3. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21)

4. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list R BiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/2003 i 42/2011)

5. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)
 

B. STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

 

B1. STVARNA PRAVA

 

1.1. Nekretnina

1.2. Pravo vlasništva - definicija, opće ograničenje, sticanje

1.3. Suvlasništvo - pojam, idealni dio, potpuno ili djelomično razvrgnuće

1.4. Zajedničko vlasništvo - pojam, udio zajedničara, pravo na diobu

1.5. Sticanje prava vlasništva na nekretninama (čl. 53)

1.6. Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine - pojam

1.7. Založno pravo - općenito, neodvojivost, neprenosivost, podzalog, tražbina

1.8. Pravo građenja - pojam, neodvojivost, način prestanka

1.9. Posjed - pojam, način sticanja, svojstva posjeda, prestanak posjeda stvari

1.10. Sticanje vlasništva stranih osoba

1.11. Prestanak prava vlasništva

1.12. Zaključenje ugovora o sticanju prava na nekretnina

1.13. Pravo stvarne i lične služnosti - pojam

1.14. Nadležnosti notara u prometu nekretnina

1.15. Višestruko ugovaranje otuđenja
 

B2. ZEMLJIŠNE KNJIGE

 

2.1. Vrste upisa u zemljišne knjige

2.2. Pretpostavke za upis (potrebna dokumentacija)

2.3. Javnost knjiga - povjerenje u knjige

2.3. Sastav zemljišnoknjižnog izvatka/uloška

2.4. Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu (čl. 28)

2.5. Clausula intabulandi ili tabularna izjava .

2.6. Kako se upisuje hipoteka u zemljišnu knjigu

2.7. Tko ima pravo uvida u zemljišnu knjigu

2.8. Brisanje tereta

2.9. Što je i koji je učinak zabilježbe spora
 

Pravni izvori:

 

1. Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13)

2. Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03 i 54/04)
 

II. FINANSIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

 

A. POREZI (Poreski aspekti posredovanja u prometu nekretnina)

 

1.1. Porez na nekretnine - predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica, poreske stope, oslobođenja plaćanja poreza na nekretnine

1.2. Poreske prijave poreza na nekretnine

1.3. Rokovi plaćanja poreza na nekretnine

1.4. Porez na dohodak - pojam dohotka, princip oporezivanja porezom na dohodak, oblici poreza na dohodak, poreski obveznik, poreska stopa, poreska oslobađanja

1.5. Poreski tretman poklona i nasljeđivanja

1.6. Porez na dodanu vrijednost - predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, mjesto i vrijeme prometa, nastanak obveze, osnovica, stope i poreska oslobođenja

1.7. Poreski tretman prvog prometa stana.
 

Pravni izvori:

 

1. Kantonalni propisi o porezu na promet nekretnina i porezu na imovinu (osnovni pojmovi)

2. Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.33/02 i 28/04)

3. Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

4. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/21 i 77/21)

5. Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

6. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20)
 

B. FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

2.1. Što se podrazumijeva pod pranjem novca

2.2. Identifikacija i praćenje klijenta (čl. 6.)

2.3. Obavještavanje (čl. 38.)

2.4. Ovlaštene osobe (čl. 40)

2.5. Vrste platnih usluga

2.6. Pružatelji platnih usluga

2.7. Oblik i sadržaj platnog naloga

2.8. Vrste platnih računa

1. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 46/16)

2. Zakon o unutrašnjem platnom prometu F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15 i ispravka 79/15 i 4/21)
 

C. MARKETING

 

3.1. Osnove marketinga - pojmovi, mediji

3.2. Ciljevi marketinga na tržištu nekretnina

3.3. Marketing i prodaja

3.4. Načini poslovnog komuniciranja u prometu nekretninama

3.5. Nedopušteno trgovanje u smislu Zakona o unutrašnjoj trgovini

3.6. Oglašavanje proizvoda i usluga
 

Pravni izvori:

 

1. Osnovi marketinga, redaktor i koautor udžbenika, Ekonomski fakultet, Sarajevo

2. Zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/2010 i 79/2017)

3. Zakon o nedopuštenom trgovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/2016)

4. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)
 

III. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

 

A. PROSTORNO UREĐENJE

 

1.1 Vrste namjenskih zemljišta

1.2. Planski dokumenti

1.3 Urbanistička suglasnost

1.4 Građevinska dozvola

1.5. Upotrebna dozvola

1.6. Uspostava etažnog vlasništva
 

B. GRADNJA

 

2.1. Pojam građevine

2.2 Odobrenje za građenje

2.3 Prijava građenja

2.4 Odobrenje za upotrebu

2.5 Odbijanje zahtjeva za upotrebu
 

Pravni izvori:

 

1. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10)

2. Kantonalni propisi o prostornom uređenju i građenju (osnovni pojmovi)
 

Član 4.

 

Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz člana 3. ovog programa na dan polaganja stručnog ispita.
 

Član 5.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-1096/21
22. decembra 2021. godine


Ministar
Zlatan Vujanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.