Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

29.12.2021. 15:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina, ispitna komisija, sadržaj i oblik uvjerenja o položenom stučnom ispitu, oblik i način vođenja evidencije o položenim stručnim ispitima i troškovi stručnog ispta.

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 13. stav (8) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) i člana 28. Statuta Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Federalnog ministarstva trgovine, donosi

 

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA


 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: stručni ispit), ispitna komisija, sadržaj i oblik uvjerenja o položenom stučnom ispitu, oblik i način vođenja evidencije o položenim stručnim ispitima i troškovi stručnog ispta.
 

Članak 2.

 

Stručni ispit provodi Privredna/Gospodarska komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora), prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina, koji donosi federalni ministar trgovine (u daljnjem tekstu: Program stručnog ispita).
 

II. STRUČNI ISPIT

 

Članak 3.

 

Stručnim ispitom provjerava se znanje potrebno za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina.
 

Članak 4.

 

(1) Stručni ispit se organizuje najmanje dva puta godišnje.

(2) Ispitne rokove za polaganje stručnog ispita utvrđuje predsjednik Komore.

(3) Obavještenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita, načinu i roku za podnošenje prijava i dokazima koji se podnose uz prijavu, iznosu troškova za polaganje stručnog ispita i podacima za uplatu, kao i drugim podacima u vezi sa polaganjem stručnog ispita, objavljuje se na internet stranici Komore i Federalnog ministarstva trgovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), najkasnije 30 dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.
 

III. ISPITNA KOMISIJA

 

Članak 5.

 

(1) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju čine predsjednik i četiri člana.

(2) Listu ispitivača koja se sastoji od dvanaest članova rješenjem imenuje federalni ministar trgovine na mandat od četiri godine.

(3) Članove ispitne komisije i njihove zamjenike za svaki pojedini ispitni rok, s Liste ispitivača odlukom imenuje predsjednik Komore.
 

Članak 6.

 

Za predsjednika i članove ispitne komisije mogu biti imenovane osobe visoke stručne spreme pravnog, ekonomskog, arhitektonskog ili građevinskog smjera, i to stručnjaci iz područja koje ispituju i sa poznavanjem djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina.
 

Članak 7.

 

Ispitna komisija sastavlja ispitna pitanja, provodi usmeni i pismeni dio ispita i odlučuje o uspjehu kandidata na ispitu u skladu s odredbama ovog pravilnika.
 

Članak 8.

 

(1) Administrativne poslove vezane uz polaganje stručnog ispita obavlja Komora.

(2) Za obavljanje administrativnih poslova vezanih uz polaganje stručnog ispita i vođenje evidencije o položenim stručnim ispitima predsjednik Komore odlukom imenuje sekretara i zamjenika sekretara ispitne komisije.
 

Članak 9.

 

(1) Predsjednik, članovi i sekretar ispitne komisije imaju pravo na naknadu za rad u ispitnoj komisiji.

(2) Visinu naknade iz stava (1) ovog člana određuje predsjednik Komore.
 

IV. POSTUPAK PRISTUPANJA ISPITU

 

Članak 10.

 

(1) Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Komori najkasnije 14 dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita. Prijava se podnosi na obrascu N-1 koji je u Prilogu 1 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana kandidat dostavlja:

1) ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o stečenom obrazovanju,

2) original ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležnog organa o prebivalištu,

3) dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

(3) Dokaze iz stava (2) ovog člana zadržava Komora i ne vraćaju se kandidatu.
 

Članak 11.

 

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita, ispitna komisija razmatra pristigle prijave i sačinjava spisak kandidata koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i ovim pravilnikom.

(2) Spisak iz stava (1) ovog člana objavljuje se na internet stranici Komore najkasnije sedam dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.

(3) Kandidatu se dostavlja pisana obavijest o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, najkasnije u roku od sedam dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.
 

Članak 12.

 

(1) Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita o čemu je dužan obavijestiti Komoru pisanim podneskom, najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana kandidat može zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga odustati od polaganja stručnog ispita do dana određenog za polaganje ispita ako za to priloži valjane dokaze, u kojem slučaju će ispitna komisija donijeti odluku o odgodi stručnog ispita.

(3) Ako je kandidat uredno pozvan na stručni ispit, a ne pristupi stručnom ispitu, niti blagovremeno opravda odsustvo u skladu sa st. (1) i (2). ovog člana, smatra se da nije položio stručni ispit.
 

V. POSTUPAK POLAGANJA ISPITA

 

Članak 13.

 

(1) Prije početka polaganja stručnog ispita sekretar ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata.

(2) Sekretar ispitne komisije obavezan je upoznati kandidata s njegovim pravima i obavezama i dati mu potrebna objašnjenja vezana uz polaganje ispita.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita iz člana 18. ovog pravilnika.
 

Članak 14.

 

(1) Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenoga dijela.

(2) Pismeni dio stručnog ispita polaže se u trajanju od najviše 90 minuta.

(3) Pismeni dio stručnog ispita radi se na papiru obilježenom pečatom Komore i sastoji se od odgovora na pisano postavljena pitanja u obliku testa, iz predmeta propisanih Programom stručnog ispita. Ispit se obavlja pod nadzorom najmanje dva člana i sekretara ispitne komisije.

(4) Služenje nedozvoljenim sredstvima povlači udaljenje sa stručnog ispita, o čemu se kandidat upoznaje pred početak pismenog dijela ispita.

(5) Udaljenje sa stručnog ispita tretira se kao da kandidat nije položio ispit.
 

Članak 15.

 

(1) Kandidat se na pismenom dijelu ispita ocjenjuje ocjenom "položio pismeni dio stručnog ispita" ili "nije položio pismeni dio stručnog ispita".

(2) Kandidat koji je na pismenom dijelu ispita iz svakog ispitnog predmeta postigao najmanje 60% od ukupnog broja bodova ocjenjuje se ocjenom "položio pismeni dio stručnog ispita"

(3) Po završetku pismenog dijela ispita, sekretar Komisije sastavlja listu kandidata sa rezultatima pismenog dijela ispita.

(4) Listu iz stava (3) ovog člana potpisuju predsjednik i sekretar Komisije.
 

Članak 16.

 

(1) Usmenom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji je položio pismeni dio ispita.

(2) Usmeni dio ispita je javan.

(3) Na usmenom dijelu ispita članovi ispitne komisije postavljaju kandidatu pitanja iz ispitnih oblasti određenih Programom stručnog ispita i ocjenjuju osposobljenost kandidata za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina na osnovu njegovih odgovora za svaku ispitnu oblast, ocjenom "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

(4) Usmeni dio ispita traje najviše 45 minuta po kandidatu.
 

Članak 17.

 

(1) Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit".

(2) Kandidat dobiva ocjenu "položio" ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom "zadovoljio".
 

Članak 18.

 

(1) Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jednog ili najviše dva predmeta upućuje se na popravni ispit iz tih predmeta.

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od devedeset dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

(3) Kandidat koji ne pristupi polaganju popravnog ispita smatra se da stručni ispit nije položio i ocijeniće se ocjenom "nije položio stručni ispit".
 

Članak 19.

 

Ocjenu stručnog ispita zaključuje i kandidatu objavljuje predsjednik ispitne komisije, najkasnije u roku od 90 minuta nakon završetka usmenog dijela ispita.
 

Članak 20.

 

(1) Ako kandidat u toku polaganja stručnog ispita narušava red ili se utvrdi da je pokušao da izvrši ili je izvršio prevaru u toku polaganja stručnog ispita, biće udaljen sa stručnog ispita i ocijeniće se ocjenom "nije položio stručni ispit".

(2) Ako kandidat odustane od već započetog stručnog ispita ili ne preda rad iz pismenog dijela ispita, smatraće se da stručni ispit nije položio i ocijeniće se ocjenom "nije položio stručni ispit".

(3) Započeti stručni ispit može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da nastavi ispit, s tim da u nastavku ispita kandidat ne polaže onaj dio ispita koji je položio.
 

Članak 21.

 

(1) O toku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik (u daljnjem tekstu: zapisnik) kojem se prilaže rad iz pismenog dijela stručnog ispita. Zapisnik se vodi na obrascu N-2 koji je u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) U zapisnik se unose sljedeći podaci:

1) ime, očevo ime i prezime kandidata,

2) datum, mjesto i državu rođenja kandidata,

3) adresu prebivališta kandidata,

4) podatke o stečenom obrazovanju kandidata,

5) sastav Komisije za polaganje ispita,

6) datum i mjesto polaganja ispita,

7) ispitna pitanja,

8) ocjena iz pismenog dijela ispita, kao i iz svakog predmeta usmenog dijela ispita i konačan uspjeh kandidata,

9) podaci o odsustvu sa ispita, udaljenju sa ispita, odustanku sa ispita, opravdanom izostanku sa ispita, odlaganju ispita, kao i o upućivanju na popravni ispit.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi i sekretar ispitne komisije.
 

Članak 22.
(1) Kandidatu koji je položio stručni ispit Komora izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (u daljem tekstu: Uvjerenje), najkasnije u roku od osam dana od dana položenog stručnog ispita
 

(2) Uvjerenje iz stava (1) ovog člana sadrži:

1) naziv izdavaoca Uvjerenja,

2) propis na osnovu kojeg se izdaje Uvjerenje,

3) ime, očevo ime i prezime lica koje je položilo stručni ispit,

4) datum, mjesto i država rođenja,

5) stečeno zvanje,

6) adresu prebivališta,

7) datum polaganja stručnog ispita,

8) broj i datum izdavanja Uvjerenja,

9) potpis predsjednika ispitne komisije i predsjednika Komore i pečat.

(3) Uvjerenje se izdaje na obrascu N-3 koji je u u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

VI. EVIDENCIJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA

 

Članak 23.

 

Komora vodi Evidenciju o položenim stručnim ispitima na obrascu N-4 koji je u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

VII. TROŠKOVI STRUČNOG ISPITA

 

Članak 24.

 

(1) Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu troškova stručnog ispita.

(2) Visinu naknade troškova stručnog ispita utvrđuje Komora uz suglasnost Federalnog ministarstva trgovine.
 

Članak 25.

 

(1) Kandidatu koji je podnio prijavu za polaganje stručnog ispita i odustao od njegovog polaganja u skladu sa članom 12. st. (1) i (2) i članom 20. stav (3). ovog pravilnika, uplaćena naknada troškova priznaje se za naknadno polaganje stručnog ispita.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana na zahtjev kandidata uplaćeni iznos naknade troškova stručnog ispita će se vratiti.
 

Članak 26.

 

Naknada troškova stručnog ispita iz člana 24. ovog pravilnika uplaćuje se na žiro račun Komore i služi za naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita kao i isplatu naknada članovima i sekretaru ispitne komisije.
 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Stručni nadzor i nadzor nad zakonitošću organizovanja i provođenja ispita provodi Federalno ministarstvo trgovine.
 

Članak 28.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-011-278/21
14. decembra/prosinca 2021. godine


Predsjednik UO Komore
Prof. dr. sc. Darijo Jerković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.