interna revizija

Legislativa

Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, forma, način i rokovi dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske.

11.01.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1, 11.01.2022.

 

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o sistemu internih finan- sijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 91/16) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18i111/21),ministarfinansija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠTAJA I NAČINU IZVJEŠTAVANJA INTERNE REVIZIJE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, forma, način i rokovi dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske.

Član 2.

Ovaj pravilnik primjenjuje se na subjekte iz člana 2. Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sek- toru Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Pod polugodišnjim i godišnjim izvještajima o internoj reviziji smatraju se:

1) polugodišnji izvještaj o radu interne revizije (u daljem tekstu: polugodišnji izvještaj), u skladu sa članom 41. stav 1. tačka 1) Zakona,

2) godišnji izvještaj o internoj reviziji (u daljem tekstu: go- dišnji izvještaj), u skladu sa članom 41. stav 1. tačka 2) Zakona,

3) konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu internih fi- nansijskih kontrola (u daljem tekstu: konsolidirani izvještaj), u skladu sa članom 56. Zakona, koji je Ministarstvo finansi- ja, odnosno Centralna jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije (u daljem tekstu: Cen- tralna jedinica za harmonizaciju) dužna pripremiti radi dosta- vljanja Vladi Republike Srpske.

Član 4.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaji iz člana 3. t. 1) i 2) ovog

pravilnika pripremaju se u svrhu jednoobraznog izvještavanja Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), Ministarstva finansija i Centralne jedinice za harmonizaciju o primjeni pro- pisa iz područja interne revizije i rezultatima aktivnosti interne revizije na nivou javnog sektora Republike Srpske.

(2) Konsolidirani godišnji izvještaj iz člana 3. tačka 3) ovog pravilnika priprema se s ciljem pružanja odgovarajućih informa- cija Vladi za donošenje pravovremenih odluka u vezi sa razvo- jem funkcije interne revizije, efikasnim i odgovornim upravlja- njem i kontrolom javnih sredstava.

Član 5.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaj o internoj reviziji priprema rukovodilac jedinice za internu reviziju, odnosno direktor odjeljenja za internu reviziju, a odobrava rukovodi- lac subjekta, odnosno odbor za reviziju.

(2) Izvještaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se Cen- tralnoj jedinici za harmonizaciju putem PIFC aplikacije.

(3) Godišnji i polugodišnji izvještaj o internoj reviziji vrši se popunjavanjem obrasca – Izvještaj o internoj reviziji u PIFC aplikaciji, elektronskim putem.

(4) Obrazac Izvještaja iz stava 3. ovog člana nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Godišnji i polugodišnji izvještaj o internoj reviziji priprema se na osnovu propisa koji se odnose na rad internih revizora i na osnovu dokumentiranih izlaznih rezultata rada internih revizora u izvještajnom periodu.

Član 6.

Obrazac Izvještaja o internoj reviziji iz člana 5. ovog pra-

vilnika sadrži informacije iz općeg i posebnog dijela aktiv- nosti interne revizije:

1) opći dio izvještaja sadrži sljedeća područja izvješta-

vanja:

1. opće podatke o subjektu,

2. podatke o jedinici za internu reviziju / odjeljenju za internu reviziju,

3. podatke o aktivnostima interne revizije;

2) posebni dio izvještaja sadrži sljedeća područja izvje- štavanja:

1. pregled obavljenih revizija,

2. slučajeve nepridržavanja i/ili pogrešne primjene zako- na i drugih propisa, sumnje na prevaru i slučajeve proslije- đene tužilaštvu,

3. aktivnosti koje je preduzeo rukovodilac subjekta s ci- ljem provođenja značajnih preporuka i značajne preporuke koje nisu provedene,

4. prijedloge za razvoj interne revizije, 5. komentare.

Član 7.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaj o internoj reviziji potpisuje rukovodilac jedinice za internu reviziju, odnosno direktor odjeljenja za internu reviziju i rukovodilac subjekta.

(2) Polugodišnji izvještaj dostavlja se Centralnoj jedinici za harmonizaciju, putem PIFC aplikacije, do kraja jula teku- će godine, tako što se potpisana i ovjerena posljednja strani- ca polugodišnjeg izvještaja skenira i u PIFC aplikaciji doda kao prilog uz popunjen obrazac Izvještaja o internoj reviziji, a potom se izvještaj zaključi.

(3) Godišnji izvještaj o internoj reviziji za prethodnu go- dinu dostavlja se Centralnoj jedinici za harmonizaciju, pu- tem PIFC aplikacije, do kraja januara tekuće godine, tako što se potpisana i ovjerena posljednja stranica godišnjeg izvje- štaja skenira, a zatim objedinjen dokument doda uz popunjen obrazac Izvještaja o internoj reviziji.

(4) Uz godišnji izvještaj o internoj reviziji za prethodnu godinu subjekti su dužni Centralnoj jedinici za harmonizaci- ju, putem PIFC aplikacije, dostaviti i plan rada interne revi- zije za tekuću godinu do kraja januara.

(5) Ako je interna revizija u subjektu uspostavljena u toku godine za koju se izrađuje izvještaj o internoj revizi- ji, godišnji i polugodišnji izvještaj se priprema za period od uspostavljanja interne revizije do kraja januara.

(6) Godišnji izvještaj smatra se dostavljenim Centralnoj jedinici kada se u PIFC aplikaciji zaključi izvještaj.

Član 8.

Godišnji plan rada jedinica interne revizije, odnosno odjeljenja za internu reviziju u svrhu jednoobraznog izvje- štavanja priprema se u skladu sa Uputstvom za rad internih revizora u javnom sektoru Republike Srpske.

Član 9.

(1) Subjekti iz člana 2. ovog pravilnika dužni su da do- stave godišnji izvještaj o internoj reviziji:

1) Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske,

2) odgovarajućem zakonodavnom, izvršnom ili sudskom organu, na njihov zahtjev.

(2) Rukovodilac jedinice za internu reviziju subjekta dru- gog nivoa koji ima uspostavljenu internu reviziju, u skladu sa čl. 18. i 19. Zakona, dužan je da polugodišnji izvještaj o internoj reviziji dostavi i rukovodiocu jedinice za internu revi- ziju subjekta prvog nivoa do 15. jula tekuće godine, a godišnji izvještaj za prethodnu godinu do 15. januara tekuće godine.

Član 10.

(1) Centralna jedinica za harmonizaciju priprema konsolidirani godišnji izvještaj o internoj reviziji na nivou javnog sektora Republike Srpske za izvještajni period.

(2) U konsolidirani godišnji izvještaj o internoj reviziji Centralna jedinica za harmonizaciju uključuje sve značajne informacije sadržane u godišnjim i polugodišnjim izvješta- jima o internoj reviziji subjekata koji imaju obavezu izvje- štavanja.

(3) Konsolidirani godišnji izvještaj o internoj reviziji sadrži značajne zaključke koji doprinose uspostavljanju i razvoju funkcije interne revizije na nivou javnog sektora Re- publike Srpske, u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije IIA i dobrim praksama iz interne revizije.

Član 11.

(1) Ministar finansija odobrava konsolidirani godišnji izvještaj o internoj reviziji za izvještajni period.

(2) Ministarstvo finansija dostavlja izvještaj iz stava 1. ovog člana Vladi na usvajanje do kraja marta tekuće godine.

(3) Konsolidirani godišnji izvještaj o internoj reviziji i zaključak Vlade, nakon usvajanja, objavljuju se na internet stranici Centralne jedinice za harmonizaciju.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/17).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.13/020-3905/21

22. decembra 2021. godine

Banja Luka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izvjestaj.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.