Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava

23.02.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
dioničari

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava

 

Službene novine Federacije BiH broj 14/22 (23.2.2022.) 

 

Na osnovu člana 5. stav (8), člana 17. stav (4), člana 34 stav (6), člana 41. stav (9), člana 45. stav (9) i člana 46. stav (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), člana 10. tačka 6), člana 11. stav (1) tačka 17) i člana 12. stav (1) Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire, na 17. sjednici održanoj 17.02.2022. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU KOD PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/15 i 29/17) iza člana 3. dodaju se članovi 3a i 3b, koji glase:

"Član 3a

(1) Registar će kod poslovne banke otvoriti račun za posebnu namjenu na koji će se prenositi i čuvati novčana sredstva namijenjena za plaćanje dionica koje nisu deponirane u roku važenja ponude za preuzimanje, a koje su predmet prinudne prodaje.

(2) Novčana sredstva iz stava (1) ovog člana ne ulaze u imovinu Registra, likvidacionu ili stečajnu masu niti se mogu upotrijebiti za izvršenje u pogledu potraživanja prema Registru.
 

Član 3b
 

Zajedničko djelovanje postoji u slučaju kada se radi o osobama koje su povezane na način predviđen Zakonom i ako ugovaranje nije usmjereno na primjenu prinudne prodaje dionica iz člana 45. stav (1) Zakona."
 

Član 2.
 

U članu 15. stav (2) briše se. Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).
 

Član 3.
Iza člana 15. dodaje se novi član 15a, koji glasi
 

"15a

(1) Ponuditelj je dužan osigurati pravičnu naknadu iz člana 45. st. (1) i (2) Zakona.

(2) Pravičnom naknadom iz stava (1) ovog člana smatra se cijena dobivena na način iz člana 45. stav (5) Zakona, kada sticalac ima 95% i više dionica, a ako je tako dobivena cijena niža od knjigovodstvene cijene ciljnog društva onda je ponuditelj dužan osigurati najmanje cijenu u iznosu knjigovodstvene vrijednosti dionice u ciljnom društvu.

(3) Knjigovodstvena vrijednost dionice u smislu stava (2) ovog člana predstavlja iznos salda klase kapitala podijeljen sa ukupnim brojem emitovanih dionica."
 

Član 4.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-240/22
17. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.